Европас за трудова заетост и набиране на персонал

Услугите на Европас са добър източник за специалистите по човешки ресурси, лицата и мениджърите, наемащи персонал, и специалистите по професионално ориентиране, които се нуждаят от надеждни инструменти и информация, за да разберат уменията и квалификациите на кандидатите за работа.

Опростяване на процеса на набиране на персонал

Използването на Европас като инструмент за набиране на персонал ви позволява да поискате от кандидатите за работа да създадат Европас профил. Потребителите на Европас могат да създадат профил, който съдържа преглед на всички техни умения, квалификации и опит. Ако желаят, те могат да споделят връзка към своя профил с работодателите. В качеството си на работодател или лице, наемащо персонал, вие ще можете да видите уменията и опита на кандидатите, представени по разбираем и структуриран начин в съответния профил. Кандидатите могат също да създават автобиографии и мотивационни писма и да ги споделят заедно с други документи чрез обикновена връзка към портала Европас.

Освен това, ако публикувате свободно работно място на портала на Европейската служба по заетостта (EURES), Европас ще посочва подходящи свободни работни места на търсещите работа, чиито умения отговарят на изискванията.

Развитие на персонала

Европас може да се използва и за подпомагане на развитието на уменията на вашите настоящи служители. Благодарение на информацията в Европас можете да получите ясна представа за уменията на служителите във вашата организация, което ще ви позволи да прецените нуждите от обучение и развитие. Служителите могат да съставят и актуализират своите Европас профили, за да регистрират професионалното си развитие, постиженията и напредъка на работното място. Използването на Европас във вашата организация може да отключи нейния скрит човешки потенциал благодарение на безплатен и надежден инструмент на ЕС.

Разбиране на уменията и квалификациите

Европас предлага и няколко други инструмента, които могат да ви помогнат да разберете уменията и квалификациите, включително, когато става въпрос за квалификации от други държави:

  • Приложението към дипломата се издава от висшите училища и съдържа описание на квалификациите за висше образование (напр. степени, постижения, институция) в стандартен формат.
  • Приложението към сертификат Европас се издава от институции за професионално образование и обучение (ПОО) и съдържа описание на професионалните квалификации (напр. степени, постижения, институция) в стандартен формат.
  • С Европас мобилност се описват международният опит и уменията, придобити от съответното лице по време на обучение, работа или доброволческа дейност в чужбина.

Можете да поискате тези документи да ви бъдат предоставени като част от кандидатурата за свободни работни места.

Цифрови удостоверения Европас

Рамката за цифровите удостоверения Европас позволява на образователните институции да издават цифрови, защитени от фалшификация квалификации и други удостоверения за обучение. Благодарение на цифровите удостоверения Европас учащите, работодателите, образователните институции и други оправомощени органи разполагат с лесен и надежден начин за проверка на автентичността на цифрови удостоверения. Цифровите удостоверения предлагат начин да се потвърди автентичността на квалификациите на кандидатите и служителите. Цифровите удостоверения Европас са правно равностойни на сертификатите на хартия в целия Европейски съюз, като всички компоненти на инфраструктурата за тяхното съставяне са отворени и безплатни. Прочетете повече за цифровите удостоверения Европас.

Помощ за популяризирането на Европас!

Европейската комисия се стреми да превърне Европас в ценна и широко използвана услуга сред работодателите, специалистите по набиране на персонал и организациите за развитие на персонала.

Свържете се с нас по електронната поща за коментари или въпроси във връзка с Европас.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.