EU PROTECTS > Ár Sochaí > Ón tSiria, tír atá buailte go holc ag cogadh, go dtí áit shábháilte: An chaoi ar chuidigh an t-Aontas Eorpach le dídeanaí dul i gceann an tsaoil as an nua san Ísiltír

“D'athraigh gach rud in Aleppo de bharr an chogaidh. D'fhág mé, agus ní raibh a fhios agam cathain a bheadh mo theaghlach le chéile arís.”

Zakaria Alo

In 2012, nuair a bhí a thír á réabadh ag cogadh cathartha, d'fhág Zakaria Alo, a thuismitheoirí agus a dheartháireacha an siopa báicéara a bhí acu in Aleppo agus a dteach agus theith chun dul sa tóir ar shaol níos fearr. Ba thús le turas fada agus contúirteach é do Zakaria, tríd an Liobáin agus an Tuirc go dtí an Ghréig in 2016. Nuair a shroich sé an Ghréig, athshocraíodh Zakaria agus a bheirt déartháireacha óga san Ísiltír, agus é scartha óna thuismitheoirí. Bhíothas ábalta sin a dhéanamh mar gheall ar scéim nua an Aontais Eorpaigh, lena gcuirtear cosán sábháilte agus dleathach go dtí an Eoraip ar fáil d’iarrthóirí tearmainn, ar nós Zakaria. 

Idir 2015 agus 2017, d'oibrigh seirbhísí tearmainn an Aontais Eorpaigh agus seirbhísí tearmainn náisiúnta, chomh maith le heagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla, le chéile chun dídeanaithe a athshocrú agus chun a gcuid sábháilteachta agus lánpháirtithe san Aontas Eorpach a áirithiú. Tá cónaí anois ar Zakaria, atá 30 bliain d'aois, san Ísiltír, áit ar thosaigh sé an tráma cogaidh a fhágáil ina dhiaidh chun dul i gceann an tsaoil as an nua.  

I ndeireadh na dála, má fheictear d'imircigh, go háirithe dídeanaithe atá ag teitheadh ó choinbhleachtaí, go bhfuil siad go sábháilte agus má bhíonn siad sin toilteanach cur leis an tsochaí, beidh an Eoraip níos sábháilte dá bharr.

Seinn an físeán

Ón tSiria, tír atá buailte go holc ag cogadh, go dtí áit shábháilte: An chaoi ar chuidigh an t-Aontas Eorpach le dídeanaí dul i gceann an tsaoil as an nua san Ísiltír

De ghnáth, ní fhéadann dídeanaithe atá ag teitheadh as limistéir cogaidh agus ó ghéarleanúint filleadh abhaile agus teastaíonn cosaint uathu. I gcás Siriach óg amháin, d’aimsigh sé baile sealadach san Eoraip a bhuí le comhiarrachtaí sheirbhísí tearmainn an Aontais Eorpaigh, údaráis na Gréige agus oibrithe deonacha áitiúla. Lean turas Zakaria ón tSiria, tríd an nGréig, go dtí an Ísiltír.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

EU Protects: Aistear iarrthóra tearmainn

Zakaria Alo

Dídeanaí Siriach

An Ísiltír

“Tar éis an tSiria a fhágáil, chaith mo theaghlach 4 bliana sa Liobáin. Ansin, chuamar go dtí an Tuirc, ach bhíomar ag iarraidh dul chuig an nGréig tríd an mBulgáir. Ós rud é go raibh airgead, am agus dóchas ag éirí gann, shíl mo thuismitheoirí gurbh fhearr dom mo bheirt deartháireacha óga a thabhairt liom ar bhád smuigléara.”

“D'éirigh linn an Ghréig a shroicheadh, áit ar fhoghlaim mé faoi chlár athshocraithe an Aontais Eorpaigh do dhídeanaithe. Thug sé seo dóchas do dhaoine cosúil linne, daoine nach raibh ábalta dul abhaile agus nach raibh cinnte faoin méid a bhí i ndán dóibh sa Ghréig. Bhí mé ag rince le háthas nuair a chuala mé gur thug an Ísiltír cuireadh do mo dheartháireacha agus dom féin athshocrú in Middelburg. Ba mhór an faoiseamh é!”

“Réitím go maith leis na daoine anseo agus is maith liom a bheith i mo chónaí san Eoraip. Níor chas an chuid is mó dóibh ar dhídeanaí riamh, agus is é an t-aon rud atá ar eolas acu fúinn ná na rudaí a fheiceann siad ar an teilifís. Oibrím mar chócaire i mbialann agus téim ar scoil dhá uair sa tseachtain. Labhraím Coirdis, Araibis agus Béarla cheana féin, ach táim ag freastal ar ranganna Ollainnise ionas go mbeidh Ollainnis líofa agam."

“Ghlac sé am, ach faoi dheireadh, féadfaimid maireachtáil gan srian ar nós gach duine eile ar domhan. Thug an tAontas Eorpach tús nua dúinn.”

 - Zakaria Alo

Esther Pozo-Vera

Spáinneach, Aonad Tacaíochta don Bhainistiú Imirce, An Coimisiún Eorpach

An Bheilg

“Faoi 2015, bhí an Eoraip ag déileáil le plódú dídeanaithe. Bhí orainn oibriú le chéile ionas go mothóidís go raibh siad slán, agus ag an am céanna ráthaíocht á thabhairt nach mbeadh aon tír san Aontas Eorpach ina haonar maidir le láimhseáil na sreafaí imirce seo. B’iarracht chomhpháirteach de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus eagraíochtaí idirnáisiúnta a bhí sa chlár athshocraithe chun cuidiú leis na tíortha Eorpacha is mó a ndearna an ghéarchéim dídeanaí difear dóibh d’fhonn dídeanaithe a imeascadh san Aontas Eorpach.”

“Is comharghrúpa é an tAontas Eorpach, agus is sampla suntasach é an t-athshocrú dídeanaithe de dhlúthpháirtíocht le linn na héagobhsaíochta domhanda.”

 - Esther Pozo-Vera

Ilaria Siggia

Oifig Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn an Aontais Eorpaigh

An Iodáil

“Ag tosú sa bhliain 2015, iarradh ar m’fhoireann de shaineolaithe imirce dul go dtí an Ghréig agus an Iodáil chun oibriú ar chlár athshocraithe an Aontais Eorpaigh. Ba é an cuspóir a bhí againn dídeanaithe a spreagadh chun iarratas a dhéanamh ar dhul isteach dleathach san Eoraip. Chuidíomar lena n-iarratais ar thearmann a phróiseáil agus cinneadh a dhéanamh faoin áit a d'fhéadfaí na daoine a athshocrú san Eoraip.”

“Sa Ghréig, ní amháin gur thug mé tacaíocht do sheirbhísí tearmainn maidir leis an bpróiseas clárúcháin. Chuidigh m’fhoireann freisin le hiarrthóirí tearmainn a mheaitseáil le tíortha Eorpacha ar leith. Rinneamar cinnte i gcónaí nár iarradh tír amháin níos mó ná mar a iarradh tír eile.”

“Tháinig an tAontas Eorpach ar réiteach chun cabhrú le daoine a bhí ag lorg tearmainn chun a saol a atosú agus ag an am céanna tacaíocht a thabhairt do thíortha an Aontais Eorpaigh a raibh teifigh á bhfáil acu."

 - Ilaria Siggia

Panagiota Peristeri

Seirbhísí Tearmainn na Gréige, Bardas Alimos

An Ghréig

“Ó 2015 go 2017, d'oibríomar go dlúth le hoifig tearmainn an Aontais Eorpaigh. Rinneamar seiceáil ar iarratais do dhídeanaithe ó áiteanna ar nós na Siria, agus rinneamar doiciméid, riachtanais shonracha nó míchumais daoine a fhíorú. Rinneamar dídeanaithe, a mhéid is féidir, a mheaitseáil le tír Eorpach a raibh ceangal teaghlaigh, teanga nó cultúrtha acu cheana féin léi. Ansin chuamar i dteagmháil le heagraíochtaí náisiúnta agus áitiúla agus le seirbhísí tearmainn chun próiseas athshocraithe furasta a chinntiú. "

“Creidim go láidir gurb é comhoibriú ar fud an Aontais Eorpaigh an t-aon bhealach chun déileáil le géarchéim den sórt sin."

 - Panagiota Peristeri

Falah Hassan Hussein

Oibrí Deonach don Chomhairle Ollannach do Dhídeanaithe

An Ísiltír

“Tá thart ar 50 oibrí deonacha againn sa bhrainse Middelburg, a oibríonn i bpáirt le seirbhísí tearmainn agus tionscadail imirce an Aontais Eorpaigh. " 

“Chas mé ar Zakaria sa bhliain 2017, nuair ar shroich sé an Ísiltír mar chuid de scéim athshocraithe an Aontais Eorpaigh. Díreach ón tús, léirigh Zakaria go raibh sé toilteanach go hiomlán imeascadh. Chuidigh mé leis conradh a shíniú dá árasán, cuntas bainc a oscailt, clárú le haghaidh árachais shláinte agus shaoil agus clárú ar scoil teanga Ollainnise.”

“Níor tháinig Zakaria anseo chun dada a dhéanamh. Tháinig sé chun na hÍsiltíre chun tús nua a dhéanamh agus chun a bheith mar chuid dár sochaí.”

 - Falah Hassan Hussein

An raibh a fhios agat?

21,847

Líon na ndídeanaithe ar athshocraíodh ón nGréig go dtí tíortha eile an Aontais Eorpaigh idir 2015 agus 2017.

11,999

Líon na ndídeanaithe ar athshocraíodh ón Iodáil go dtí tíortha eile an Aontais Eorpaigh idir 2015 agus 2017.

€816.5 milliún

I gcúnamh éigeandála le húdaráis na Gréige, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ag feidhmiú sa Ghréig. Ag tosú go luath i 2015, chuir an tAontas Eorpach an méid seo ar fáil chun cuidiú leis an nGréig an ghéarchéim dhídeanaithe agus an ghéarchéim dhaonnúil a bhainistiú.

71 %

An laghdú in imirce neamhdhleathach chuig an Aontais Eorpaigh i 2017.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A CHUIREANN AN DLÚTHPHÁIRTÍOCHT CHUN CINN SAN EORAIP?

D'fhéadfadh sé gur as do thír féin cuid acu.

Tá líonra de laochra áitiúla ann atá nasctha le chéile tríd an Aontas Eorpach agus atá ag obair as lámh a chéile chun cabhrú le hiarrthóirí tearmainn agus le dídeanaithe teacht ar shábháilteacht agus ar chobhsaíocht san Eoraip agus chun cabhrú leo imeascadh sa tsochaí. Idir aistritheoirí agus oifigigh um imeascadh cultúrtha, foirne tarrthála agus comhordaitheoirí tearmainn, faigh amach conas a thugann an tAontas Eorpach tacaíocht do laochra áitiúla i do thír féin.