EU PROTECTS > Naše společnost > Dát změně zelenou: Jak EU pomáhá pracovníkům získat nové dovednosti v měnícím se hospodářství

„Když jsem po 17 letech přišla o práci, netušila jsem, jak si hledat novou.“

Ourania Koutrouvi

Globalizace čím dál více ovlivňuje náš život. Globalizované hospodářství může přinést lepší technologie, větší nabídku služeb a zboží za nižší ceny, ale tyto výhody by neměly jít na úkor pracovních míst v Evropě. Estonské odvětví chemického a ropného průmyslu bylo v roce 2015 zasaženo tvrdou konkurencí na světových trzích. To vyvolalo rozsáhlé propouštění, zejména v regionu Ida-Virumaa. Z podobných důvodů přišly o zaměstnání stovky pracovníků v řecké Thesálii, když zbankrotovalo regionální družstvo, které provozovalo supermarkety.

EU od roku 2007 pomáhá evropským pracovníkům, kteří přišli o práci v důsledku globalizace. Estonsko a Řecko obdržely z EU v roce 2016 finanční prostředky na chod programů odborného vzdělávání pro tisíce propuštěných pracovníků. Seznamte se s lidmi, kteří jim pomohli rozšířit si odbornou kvalifikaci, najít nové pracovní uplatnění a získat zpět kontrolu nad svou budoucností.

Dát změně zelenou: Jak EU pomáhá pracovníkům získat nové dovednosti v měnícím se hospodářství

Globalizace přináší mnoho příležitostí. Může ale také vést ke snižování mezd a úbytku pracovních míst. EU proto ve spolupráci s evropskými zeměmi podporuje pracovníky při získávání nových dovedností a hledání práce v měnícím se světě.

Pokračujte posunutím níže

Bistra Valchanova

Bulharka, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Evropská komise

Belgie

„Globalizovanější hospodářství má své výhody, kvůli těm bychom ale neměli přijít o pracovní místa v Evropě.“ 

„Můj tým přezkoumává žádosti o financování ze zemí z celé Evropské unie. Zabýváme se potřebami a možnostmi zaměstnání v dané zemi a bereme v potaz odvětví těžce postižená propouštěním. Země mohou požádat o finanční prostředky EU na poskytování odborné přípravy a poradenství pro pracovníky, kteří přišli o práci v důsledku celosvětové hospodářské soutěže nebo finanční a hospodářské krize. Naším úkolem je pomoci jim, spolu s evropskými zeměmi, na jejich cestě k novému pracovnímu uplatnění.“

„V první řadě jde o lidi a EU pomáhá vytvářet pro ně pracovní příležitosti.“

 – Bistra Valchanova

Annika Sepp

Oddělení zaměstnanosti, ministerstvo sociálních věcí

Estonsko

„V roce 2016 jsme EU požádali o finanční prostředky na boj proti vysoké míře nezaměstnanosti v regionu Ida-Virumaa, a to zejména v odvětví, které se dostalo pod tlak mezinárodní konkurence.“

„Díky financování ze strany EU jsme zavedli program, který předtím v Estonsku neexistoval. Od roku 2016 do roku 2018 jsme podpořili 124 lidí, kteří pracovali v odvětví energetiky, chemie a petrochemie, při jejich odborném nebo vysokoškolském studiu. Měli možnost doplnit svou kvalifikaci nebo získat dovednosti pro novou profesi. Chtěli jsme jim pomoci, aby byli konkurenceschopnější na regionálním trhu práce. Nyní své zkušenosti z Ida-Virumaa uplatňujeme na podobné vzdělávací projekty po celém Estonsku.“

„Díky financování ze strany EU jsme našli nové způsoby, jak snížit nezaměstnanost v našem státě.“

 – Annika Sepp

Marina Platanaki

Odbor zaměstnanosti a sociální ekonomiky, ministerstvo práce

Řecko

„Dohlížím na přidělování finančních prostředků, které Řecko dostává od EU na řešení negativních dopadů globalizace a hospodářské krize. Jsem v kontaktu s dalšími veřejnými službami a organizacemi v Řecku a také se zástupci pracovníků propuštěných v určitých odvětvích. Důležité je získat finanční prostředky na projekty, které přímo pomáhají komunitám trpícím úbytkem pracovních míst.“ 

„Také se pravidelně scházím s regionálními úřady práce a zástupci zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že finanční prostředky EU jsou využívány spravedlivě a efektivně.“

„V EU máme záchrannou síť, která pomáhá uspokojovat místní a regionální potřeby v oblasti zaměstnanosti.“

 – Marina Platanaki

Paspalas Ioannis

Národní institut práce a lidských zdrojů

Řecko

„Naším cílem bylo vrátit za pomoci fondů EU 557 nezaměstnaných na trh práce. Až do roku 2015 všichni pracovali v podniku Larisa Supermarket, což bylo družstvo prodejen s potravinami působící pod tímto názvem v Thesálii od roku 1986. Poté, co družstvo vyhlásilo úpadek, dostali výpověď.“

„Od července 2017 do února 2018 se bývalí zaměstnanci družstva Larisa zúčastnili kurzů odborné přípravy, které vedlo 8 regionálních služeb zaměstnanosti, vzdělávací instituce a tým certifikovaných osobních instruktorů. Instruktoři účastníkům radili, jak se ucházet o pracovní místo, jak uspět u pohovoru nebo jak si založit vlastní obchod či živnost.“

„Náš projekt skončil před 6 měsíci. Téměř polovina všech účastníků si již našla novou práci a 13 z nich začalo podnikat.“

 – Paspalas Ioannis

Ourania Koutrouvi

Prefektura města Larisa v Thesálii

Řecko

„17 let jsem pracovala pro družstvo Larisa Supermarket jako prodavačka a nákupčí. Když mě propustili, zapsala jsem se v červenci 2017 spolu s dalšími bývalými spolupracovníky do programu odborné přípravy. Na začátku jsme měli vypracovat individuální plán našich cílů v dalším profesním směřování a přehled kurzů, které chceme navštěvovat. Dnes pracuji pro prefekturu ve zcela jiném oboru než předtím: mám na starost požární prevenci a ochranu národních ekosystémů.“ 

„Díky novým dovednostem se mi otevřela nová kariéra.“

 – Ourania Koutrouvi

Víte, že...?

Solidarita v krizi

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje pracovníky propuštěné v důsledku hospodářských změn, které oni sami nemohli ovlivnit. Tím, že fond pomáhá lidem najít si zaměstnání, pomáhá také evropským regionům, které se potýkají s vysokou mírou propouštění a dalšími negativními dopady globalizace. Fond EFG však podporuje jen propuštěné pracovníky. Nejsou z něj podporovány podniky, aby se udržely v chodu nebo aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost na světovém trhu.

150 000

Počet pracovníků, kterým byla od roku 2007 poskytnuta pomoc z fondů EU poté, co nečekaně přišli o práci. Globalizační fond rovněž pomohl 4 100 mladých lidí (ve věku 15–29 let) získat zaměstnání, pokračovat ve studiu či odborné přípravě.

56 000 pracovních míst v malých a středních podnicích a mikropodnicích

Přestože se sdělovací prostředky propouštění v menších podnicích moc nevěnují, jsou pracovníci těchto podniků stejně důležití jako ostatní. Fond EFG byl od roku 2007 využit 78krát na podporu bývalých zaměstnanců malých a středních podniků a mikropodniků. Pokud chtějí malé a střední podniky prostředky z fondu získat, musí působit ve stejném odvětví a mít sídlo ve stejném regionu nebo ve 2 sousedících regionech.

60 %

Procentní podíl nákladů, které hradí EU prostřednictvím fondu EFG. Tyto finanční prostředky pomohou zemím EU zahájit dvouleté projekty v oblasti zaměstnanosti.

160

Tolikrát byly od roku 2007 uvolněny prostředky z fondu na základě žádostí různých zemí EU. Počet projektů a odvětví, kterých se to týkalo, se v jednotlivých zemích liší.

KDO JSOU OSTATNÍ HRDINOVÉ, KTEŘÍ PROSAZUJÍ SOLIDARITU V EVROPĚ?

Někteří jsou možná i z České republiky.

Sociální problémy, jako je chudoba, škodlivé obchodní praktiky, propouštění a podobně, řeší síť místních obětavých pracovníků, kteří jsou propojeni díky EU. Podívejte se, jak tyto pracovníky – od odborníků na sociální práci přes hasiče a policejní vyšetřovatele až po obchodní experty – Evropská unie podporuje.