EU PROTECTS > Ár Sochaí > Dúshraith a Thógáil: An tslí a chabhraíonn an tAontas chun fáinne fí na bochtaineachta a bhriseadh

“Anois go bhfuil post agus m'árasán féin agam, is féidir liom pleananna a dhéanamh don todhchaí.”

Jaroslav Reiber

Tá 113 mhilliún duine san Eoraip ag streachailt leis an mbochtaineacht agus an eisiamh sóisialta, nó tá an baol ann nach fada go mbeidh. I measc na rudaí atá le sárú acu tá an dífhostaíocht, droch-thithíocht agus an imní nach mbeidh go leor airgid acu idir lá pá amháin agus an chéad cheann eile. 

Tacaíonn an tAontas le húdaráis áitiúla, le cumainn agus le carthanais a chabhraíonn leo siúd atá i ngátar. Leis an tacú seo, cabhraíonn cumann athshlánaithe sóisialta i réigiún Ústí i bPoblacht na Seice le daoine nach bhfuil oideachas ná teach buan acu a chur ar a gcosa. Sin an tslí a fuair Jaroslav Reiber oiliúint mar shiúinéir, tar éis blianta fada a chaitheamh ar thóir poist. In Éirinn, cabhraíonn tionscadal bronnta bia a mhaoiníonn an tAontas chun carthanais agus dáileoirí bia a aontú chun béilí sláintiúla a thairiscint do theaghlaigh atá i ngátar. Míníonn Marie Cronin, saorálaí carthanais, an tslí a chabhraíonn sé sin le háit amháin i mBaile Átha Cliath. 

Tugann Jaroslav agus Marie léargas ar iarrachtaí an Aontais chun deireadh a chur leis an mbochtaineacht.

Dúshraith a Thógáil: An tslí a chabhraíonn an tAontas chun fáinne fí na bochtaineachta a bhriseadh

An dífhostaíocht, an easpa cothaithe agus an easpa dídine – imríonn comharthaí seo na bochtaineachta droch-thionchar ar an iliomad teaghlach, ó ghlúin go glúin. Oibríonn an tAontas i measc pobail áitiúla chun tacú le hobair na seirbhísí náisiúnta, na n-oibrithe sóisialta agus na saorálach, ar mhaithe leis an mbochtaineacht agus an eisiamh sóisialta ar fud na hEorpa a chomhrac.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

Andriana Sukova

Bulgárach, An roinn fostaíochta, gnóthaí sóisialta & cuimsithe, An Coimisiún Eorpach

An Bheilg

“Caitheann ár roinn cistiú Aontais ar dhul i ngleic leis an mbochtaineacht. Ar na nithe a dhéanaimid tá ionaid cúram lae do leanaí a thógáil, ionas gur féidir le tuismitheoirí filleadh ar an obair, agus oiliúint i bhforbairt scileanna a eagrú in earnálacha agus i dtíortha éagsúla. Cuirimid bunrudaí ar fáil: éadaí agus foscadh, bricfeasta do leanaí sna comharsanachtaí is boichte san Eoraip, i gcomhar le tíortha Eorpacha eile.”

“Líon sábhála a chur ar fáil do gach Eorpach, sin é bunaidhm an Aontais – i dteoiric agus i ngníomh.”

 - Andriana Sukova

Zuzana Thürlová

Cumann Jurta

Poblacht na Seice

“Cabhraíonn ár gcumann athshlánaithe sóisialta le daoine deiseanna fostaíochta agus neamhspleáchais a aimsiú – cibé an mbaineann na daoine sin le pobail dhíothaithe i gcathracha, nó le pobail faoi mhíchumas fisiceach nó intleachta. Tugaimid lámh chúnta, leis, d'ógánaigh i gcúram altramais atá 18 mbliana d'aois agus nach bhfuil áit acu lena saol mar dhaoine fásta a thosú.” 

“Cuirimid cúrsaí pearsantaithe oiliúna ar fáil le tacaíocht an Aontais. Is spreagadh mór é a bheith ag foghlaim ó eagraíochtaí neamhrialtasacha i dtíortha Eorpacha eile atá ag streachailt leis na dúshláin chéanna.”

“As gach seasca duine a ghlacann páirt inár gcúrsa oiliúna dhá bhliain, gheobhaidh daichead díobh post a choimeádfaidh siad.”

 - Zuzana Thürlová

Jaroslav Reiber

Siúinéir cúnta

Poblacht na Seice

“Cúig bliana ó shin, bhí cónaí orm i dteach do dhaoine faoi mhíchumas; ní raibh post ná oideachas agam. Le cabhair fhoireann Jurta, chláraigh mé i gclár adhmadóireachta. Chabhraigh siad liom post a fháil agus áit chónaithe a fháil agus anois tá saol amach anseo á phleanáil agam le mo chailín.”

“Is obair chrua é, ach cuireann sé áthas orm na leaids sa cheardlann siúinéireachta a fheiceáil gach lá. Is cairde maithe iad. Le tuarastal rialta, tá rogha agam faoin rud a ithim agus a cheannaím.”  

“Bíodh is go dtosaíonn mo lá oibre ar a ceathair ar maidin, ní fhillfinn ar mo sheansaol.”

- Jaroslav Reiber

Ronan Harney

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Shóisialta

Éire

“In Éirinn, úsáidimid cistiú Eorpach chun tacú leis na pobail is leochailí dá bhfuil againn. Tá tionscadal amháin, na Moil FoodCloud, ag obair le gnólachtaí agus dáileoirí bia chun bia a chur ar fáil dár gcarthanais uile ar fud na tíre. Ní bia do theaghlaigh atá i ngátar amháin atá i gceist, i gcás táirgeoirí agus gnólachtaí Éireannacha a bhronnann bia ar charthanais, tá an réiteach níos éifeachtaí ó thaobh costas agus dramh-bhia."

“Tá duine amháin as gach aon duine dhéag in Éirinn buailte le tearcrochtain bia. Le cabhair an Aontais, tugann carthanais in Éirinn teacht do dhaoine atá i ngátar ar bhia níos fearr agus níos éagsúla.”

 - Ronan Harney

Marie Cronin

Saorálach le Cumann Naomh Uinseann de Pól

Éire

“Mise atá i gceannas ar cheantar faoi mhíbhuntáiste i mBaile Átha Cliath darb ainm Gort na Silíní. Is saorálaí ann mé le breis is 30 bliain. Sna blianta sin, tá sé tugtha faoi deara agam go mbíonn fadhbanna sláinte de dheasca easpa bia mhaith ag na teaghlaigh a dtugaimid cuairt orthu. Sin an fáth ar thosaíomar banc bia.”

“Is mór an chabhair iad na Moil FoodCloud; is réiteach foirfe iad ar riachtanais bia ár bpobail, ár dtuismitheoirí agus ár leanaí. Cuirimid pacáiste bia ar fáil anois do 150 teaghlach agus tá cúrsaí cócaireachta agus cothaithe á n-eagrú againn do thuismitheoirí. Tacaímid le club tar éis am scoile mar a gcuirtear béile te ar fáil do leanaí agus iad ag déanamh a gcuid obair bhaile.”

“Cabhraíonn FoodCloud linn ár gcuid oibre a dhéanamh ar shlí níos fearr.”

Marie Cronin

Arbh eol duit?

113 milliún

Líon na nEorpach atá i mbaol a bheith bocht nó eisiata go sóisialta, ar leanaí iad 27% díobh.

43 milliún

Líon na ndaoine san Eoraip nach mbíonn an t-airgead do bhéile maith acu ach gach dara lá.

FEAD

Is tríd an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí a thacaítear le tíortha Aontais chun cúnamh ábhartha, m.sh. bia agus éadaí, a chur ar fáil do na daoine is díothaí. Comhlánaítear é sin le bearta agus treoir cuimsithe sóisialta chun daoine a thabhairt amach as líon na mbochtán.

370,000

Na tonnaí de chabhair bia a cuireadh ar fáil trí FEAD in 2017.

11 milliún

Líon na ndaoine san Eoraip gach bliain a aimsíonn post, a fhoghlaimíonn scileanna, agus a chuireann feabhas ar a saol, ar deireadh thiar, a bhuí le Ciste Sóisialta na hEorpa.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A CHUIREANN AN DLÚTHPHÁIRTÍOCHT CHUN CINN SAN EORAIP?

Is féidir gur as do thír féin do chuid acu.

Is féidir gurb as do thír féin do chuid acu, fiú. Tá líonra laochra áitiúla ann, arb é an tAontas Eorpach a cheanglaíonn iad, a oibríonn le chéile chun muid a chosaint ar fhadhbanna sóisialta amhail an bhochtaineacht, droch-chleachtais ghnó, calaois cárta creidmheasa agus tuilleadh. Faigh amach mar a thacaíonn an tAontas Eorpach le laochra áitiúla i do thír féin, ina measc oibrithe sóisialta, oifigigh dóiteáin, saineolaithe trádála agus bleachtairí póilíní.