EU PROTECTS > Ár Sábháilteacht > is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine (níl aon duine ina oileán): An chaoi a bhfuil gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh ag cuidiú le teorainneacha a chosaint

“Is é an ghéarchéim imirce ceann de na dúshláin is mó atá agus a bhí romhainn le blianta beaga anuas."

Antonis Kelaiditis

Sa bhliain 2015, bhí géarchéim roimh Lesbos, oileán Gréagach. Bhí smuigléirí, a bhí ag tabhairt daoine éadóchasacha trasna na Meánmhara i mbáid sheiftithe, ag cur beathaí i mbaol chomh maith le brú ollmhór a chur ar acmhainní teoranta an oileáin. Chabhair na cónaitheoirí áitiúla agus eagraíochtaí neamhrialtasacha leis na himircigh de réir mar a tháinig siad, ach mar gheall ar an sreabhadh, bhí an t-oileán i mbaol bagairtí slándála éagsúla, ar nós gáinneáil ar dhaoine agus smuglaeireacht druga go háirithe. Bhí faireachas agus rialú comhordaithe na teorann ríthábhachtach chun daoine a tharrtháil ón mbás agus chun ligean do shaoránaigh Lesbos dul ar ais go dtí an cineál saoil a bhí acu roimhe seo.

Foghlaim faoi ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh a chabhraíonn le hoifigigh na Gréige patról a dhéanamh ar an gcósta, le dídeanaithe agus imircigh a phróiseáil, le seiceálacha slándála a dhéanamh agus leis an bpobal áitiúil a chur ar a suaimhneas.

Seinn an físeán

is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine (níl aon duine ina oileán): An chaoi a bhfuil gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh ag cuidiú le teorainneacha a chosaint

Nuair a thosaigh imircigh ag teacht ar thránna Lesbos sa Ghréig, rinne na daoine áitiúla a ndícheall chun daoine a tharrtháil ón mbás agus foscadh a sholáthar. Mar sin féin, ba ghearr nach raibh na hoifigigh rialaithe teorann áitiúla agus na póilíní áitiúla ábalta déileáil leis an líon ollmhór de dhaoine a raibh ag teacht chun an oileáin. Faoi láthair, oibríonn gníomhaireacht cosanta teorann an Aontais Eorpaigh agus garda cósta na Gréige le chéile chun sábháilteacht agus slándáil a thabhairt ar ais go pobal an oileáin.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

EU Protects: Teorainn mhuirí an Aontais Eorpaigh a phatrólú

Antonis Kelaiditis

Uachtarán Chomhairle Bhaile Petra in Lesbos

An Ghréig

“Nuair a thosaigh an ghéarchéim imirce san Eoraip, léiríodh Lesbos mar oileán na ndídeanaithe sna meáin. Lean na báid ag teacht isteach agus ag teacht i dtír in áit ar bith gan fógra. Ó 2015 i leith, seol an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) gardaí, báid agus trealamh chun sábháilteacht ár gcalafoirt a chinntiú agus chun imircigh a phróiseáil.”

“Chuidigh an comhar idir Frontex agus garda chósta na Gréige leis na cúrsaí ar an oileán a chobhsú."

 - Antonis Kelaiditis

Agata Motek

Ionad Staide Frontex, ceanncheathrú Frontex

An Pholainn

“Cuidíonn Frontex le tíortha Eorpacha chun slándáil a dteorainneacha a chinntiú. Ónár gceanncheathrú i Vársá, cruinním nuashonruithe laethúla ar an staid slándála agus comhroinnim iad, i measc mionsonraí eile, le gardaí cósta náisiúnta: líon na ndaoine agus líon na mbád atá ag déanamh iarrachta teacht isteach san Aontas Eorpach. Sa Ghréig, mar shampla, chabhraíomar le déanaí le soitheach a raibh 6 thonna de haisis air a ghabháil.”

“Ní féidir linn cosaint éifeachtach a thabhairt do theorainneacha na hEorpa mura mbímid ag obair le chéile.”

 - Agata Motek

Henrique Marques

Portaingéalach, Faireachas muirí, Oibríocht Frontex Poseidon

An Ghréig

“Táim i gceannas báid phatróil amach ó chósta Lesbos. Oibrímid le ceanncheathrú Frontex agus le garda cósta na Gréige chun faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí amhrasacha agus chun cuidiú le hoibríochtaí tarrthála farraige. Uair amháin, thuairiscigh muintir na háite gur chuala siad screadanna áit éigin amuigh ón gcósta. Nuair a thángamar air, d’aimsíomar bád beag rubair ag dul faoin uisce agus é ró-ualaithe agus thart ar 70 duine ar bord. D'éirigh linn iad a tharrtháil agus rinneamar cinnte gur tugadh i dtír iad go slán sábháilte.”

“Nuair a thagann líon ollmhór daoine le chéile, d’fhéadfadh géarchéim slándála teacht, agus bhí an scéal amhlaidh i gcás na n-imirceach in Lesbos.. Is é sin an fáth a bhfuil comhordú an Aontais Eorpaigh ríthábhachtach. "

 - Henrique Marques

Nadir Karrouch

Ollannach, faireachas talún, Oibríocht Frontex Poseidon

An Ghréig

“Soláthraím iompar sábháilte d'imircigh, ó na pointí bailithe nuair a shroicheann na báid an t-ionad Moria. Cuirim iompar ar fáil freisin chuig stáisiúin póilíní nó chuig ospidéil. Sa bhliain 2015, cuireadh brú millteanach ar Lesbos nuair a tháinig anrud daoine i dtír, agus is é sin an fáth a raibh gá le freagairt Eorpach.”

“In Lesbos, táimid ag déanamh ár ndícheall d’fhonn sábháilteacht agus slándáil a chur chun cinn d'imircigh agus do dhaonraí áitiúla. Ba mhaith liom mo pháirt a ghlacadh chun cabhair a thabhairt.”

 - Nadir Karrouch

Sašo Pikon

Slóivéanach, Saineolaí Scagthástála, Oibríocht Frontex Poseidon

An Ghréig

“Is sainscagthóir mé san ionad Moria anseo in Lesbos. Is é mo chúram ná náisiúntacht na n-imirceach a shroicheann an t-oileán a bhunú, toisc nach bhfuil aitheantas ar bith á iompar acu. Cuidím le póilíní áitiúla na himircigh a chlárú. Is Eorpach mé agus measaim gur ár dteorainneacha freisin iad teorainneacha na Gréige. Tá sé ríthábhachtach dár slándáil go bhfuil a fhios againn cé atá ag dul tharstu. Is saincheist leanúnach é seo, agus mar sin de, leantar leis an gcomhar idir Frontex agus údaráis na Gréige. "

“Tá Lesbos ag croílár na géarchéime imirce Eorpaí, ach táimid ag coinneáil na staide faoi smacht.”

 - Sašo Pikon

An raibh a fhios agat?

Níos mó ná €2 billiún

An méid maoinithe ón Aontas Eorpach a shanntar chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin imirce sa Ghréig suas go dtí deireadh na bliana 2018. Thar an tréimhse chéanna, tugadh thart ar €965 milliún don Iodáil.

1,200-1,700

Líon na n-oifigeach atá á n-imscaradh ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta(Frontex) chun teorainneacha mara, talún agus aeir an Aontais Eorpaigh an t-am ar fad. Freagraíonn gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh d’iarrataí ó thíortha Eorpacha a dteastaíonn cúnamh breise uathu ar a dteorainneacha trí phearsanra agus trealamh a chur ar fáil chun rialú teorann a neartú (m.sh. patróil mhara, méarloirg agus seiceálacha slándála, clárú, srl.).

3

Líon na n-oibríochtaí mara a rinne Frontex. Tá Oibríochtaí Poseidon, Indalo agus Themis ríthábhachtach chun patról a dhéanamh ar theorainneacha mara an Aontais Eorpaigh, chun coirpigh a aimsiú agus chun daoine a tharrtháil ón mbás. Is iad Frontex agus na húdaráis náisiúnta sa Ghréig, sa Spáinn agus san Iodáil, faoi seach, a ghlacann comhpháirt sna hoibríochtaí sin.

700,000

Líon na ndaoine ar tarrtháladh ón mbás sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Aeigéiche ó 2015 i leith, mar gheall, i bpáirt ar oibríochtaí an Aontais Eorpaigh.

66,000 km

Fad iomlán chósta na hEorpa. Tá Frontex freagrach as faireachán a dhéanamh ar na teorainneacha cósta seo, agus ar 13,000 ciliméadar breise de theorainneacha talún freisin.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A CHOSNAÍONN TEORAINNNEACHA NA hEORPA?

D'fhéadfadh sé gur as do thír féin cuid acu.

Tá líonra de laochra áitiúla ann atá nasctha le chéile tríd an Aontas Eorpach agus atá ag obair as lámh a chéile chun dul i ngleic le fadhb na smuigleála daoine, chun sreafaí imirceacha a rialú agus chun ár dteorainneacha a choinneáil slán. Idir oifigigh phóilíní agus ionchúisitheoirí, foirne tarrthála agus comhordaitheoirí tearmainn, faigh amach conas a thugann an tAontas Eorpach tacaíocht do laochra áitiúla i do thír féin.