EU PROTECTS > Ár Sábháilteacht > Eitilt gan eagla: An chaoi a gcoinníonn an t-Aontas Eorpach slán muid sa spéir

"Nuair a chuala mé gur tharla tuairt eitleáin baineadh geit mhór asam."

Dorothy Sophocleous

An 14 Lúnasa 2005, thit brú an chábáin ar eitilt 522 Helios ón gCipir agus é ag dul go Prág. D'éirigh le ball den chriú dul chomh fada leis an bpíolóta agus leis an gcomhphíolóta, a bhí beirt ar éagumas de bharr easpa ocsaigine, ach bhí sé ródhéanach. Rinne an t-eitleán cúrsáil ar feadh beagnach uair an chloig, ach ansin thit sé go talamh agus maraíodh an 121 duine a bhí ar bord – tugadh an 'scáil-eitilt' uirthi ina dhiaidh sin.

Rinneadh imscrúduithe ar Helios Airways agus fuarthas mórán earráidí ó thaobh prótacail shábháilteachta de agus go leor dearmad cigireachta. Léiríodh droch-chultúr sábháilteachta in Helios, chomh maith le haerlínte ísealchostais eile a raibh baint acu le tuairteanna ag an tráth sin. Tar éis na tubaiste sin, ghlac an tAontas gníomhaíocht chinntitheach chun eitilt san Eoraip a dhéanamh níos sábháilte agus níos trédhearcaí. Sa lá atá inniu ann, cuireann saineolaithe aershábháilteachta, cigirí agus rialaitheoirí foláirimh aerthráchta caighdeáin aershábháilteachta an Aontais i bhfeidhm ar fud na hEorpa, agus ar an mbealach sin ní ligtear d'aerlínte dainséaracha eitilt inár spéartha. 

Seinn an físeán

Eitilt gan eagla: An chaoi a gcoinníonn an t-Aontas Eorpach slán muid sa spéir

Tá spéartha na hEorpa ar na spéartha is gnóthaí ar domhan. Tá siad ar na spéartha is sábháilte freisin. Ó tharmac an aerfoirt go dtí an seomra rialaithe aerthráchta, tá céimeanna á nglacadh ag an Aontas chun aerlínte dainséaracha a chosc ó eitilt aon áit san Eoraip agus paisinéirí a chur i mbaol.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

EU Protects: An chaoi ina gcabhraíonn an tAontas Eorpach linn eitilt go sábháilte

Dorothy Sophocleous

Deirfiúr le paisinéir ar eitilt 522 Helios

An Chipir

“Ba dhuine an-ghníomhach í mo dheirfiúr Polly. Bhí sí tugtha go mór don cheol agus don taisteal. Bhí a fhios aici cad a bhí ag teastáil uaithi ón saol. Rinne sí pleananna – b'in an cineál duine a bhí inti. Bhain a tráchtas san ollscoil le haerthaisteal ísealchostais, agus luaigh sí Helios ann fiú. Mhaígh an aerlíne go bhféadfaí airgead a choigilt agus fanacht slán ag an am céanna – ach is léir nach raibh sé sin fíor. D'fhág an eitilt ar a raibh mo dheirfiúr an t-aerfort gan na seiceálacha riachtanacha a dhéanamh. Ní dhearnadh an fhadhb leis an mbrú sa chábán a sheiceáil.”

“Ní raibh cúrsaí soiléir díreach i ndiaidh na tuairte. Is é an rud is mó a chuir as dom ná gur dóigh go raibh an-eagla ar Polly.”

“Tar éis na heitilte, theastaigh ó mo mhuintir an ceart a fháil. Níor theastaigh uainn go mbeadh ar aon duine eile fulaingt mar sin.”

 - Dorothy Sophocleous

Peter Bombay

An Roinn Iompair agus Soghluaisteachta, an Coimisiún Eorpach

An Bheilg

“Tharla an tionóisc le heitilt 522 Helios toisc go raibh an aerlíne ag déanamh faillí i gcigireachtaí sábháilteachta le fada. Cruthaíodh an Liosta Aershábháilteachta an bhliain a tharla an tuairt. Is é an liosta uirlis an Aontais chun toirmeasc a chur ar aerlínte dainséaracha eitilt san Eoraip. Déanaimid an liosta a nuashonrú dhá uair sa bhliain, agus is féidir le gach duine é a aimsiú ar an Idirlíon. Ba mhian linn daoine a chur ar an eolas faoin liosta, ionas nach n-eitleoidís le haerlíne nach dtugann aird iomchuí ar chúrsaí sábháilteachta – amhail mar a tharla in Helios tráth.”

“Tá níos lú tuairteanna ag tarlú san Eoraip ó shin. Baineann sé sin le Liosta Aershábháilteachta an Aontais, chomh maith leis an dul chun cinn a rinneadh ó thaobh caighdeán na gcigireachta aerárthaí. Má dhéantar cigireacht ar aerárthach san Eastóin, déanfar cigireacht air ar an gcaoi chéanna nuair a shroichfidh sé an Spáinn, an tSlóvaic nó aon áit eile san Eoraip.”

“Ní féidir aershábháilteacht a bhaint amach ach sa chás go n-oibríonn saineolaithe an Aontais, údaráis náisiúnta agus aerlínte le chéile.”

 - Peter Bombay

Gabriela Galambošová

Roinn na hEitlíochta Sibhialta, an tÚdarás Iompair

An tSlóvaic

“Beag beann ar shoineann ná ar dhoineann, déanaimid cigireacht ar eitleáin in aerfoirt ar fud na Slóvaice gach lá. Tá seicliosta againn ar a bhfuil 53 mhír chun a chinntiú go bhfuil gach uile aerárthach slán sábháilte – ó chró an phíolóta go dtí cábáin na bpaisinéirí agus an lastas.” 

“Go minic, ní aimsítear aon tsaincheist le linn cigireachtaí rampa. Ach uaireanta bíonn bearta ag teastáil mar thoradh ar a n-aimsítear, sula gceadófaí d’aerárthach eitilt. Cuirtear na torthaí go léir a fhaighimid, agus na cinn a fhaightear i dtíortha eile, isteach i mbunachar sonraí cigireachta don Aontas Eorpach.”

“Déanaimid ár ndícheall chun eitilt a dhéanamh níos sábháilte san Eoraip. Breathnaímid ar aerárthach difriúil gach lá agus an sprioc sin ar intinn againn.”

 - Gabriela Galambošová

Jeroen Jansen

Ollannach, Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh

An Ghearmáin

“Déanaim an clár cigireachta rampa ar fud an Aontais a chomhordú. Le clic amháin, bíonn teacht agam láithreach ar thorthaí bliana iomláine ó 13 000 cigireacht ar rampaí ag aerfoirt ar fud na hEorpa.”

“Trí mhionscrúdú a dhéanamh ar na torthaí, aithnímid an bhfuil fadhb i gceist le hoibreoir agus iarraimid ar an aerlíne an fhadhb a réiteach. Mura dtagann feabhas ar an aerlíne, déanfar imscrúdú uirthi. Mar an rogha dheiridh, molaimid toirmeasc a chur ar an aerlíne eitilt i spéartha na hEorpa.”

“Is é an sprioc dheiridh go mbeimis in ann faire ar na haerlínte ar gach mór-roinn, ionas go n-oibreoidís go sábháilte laistigh den Eoraip agus níos faide i gcéin.”

 - Jeroen Jansen

Geert Lamsens

Eurocontrol – an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta

An Bheilg

“Tá meon na n-aerlínte i gcoitinne tar éis athrú chun díriú níos mó ar chúrsaí sábháilteachta. Ag an tús, bhíodh go leor eitiltí ag teacht isteach ó áiteanna lasmuigh den Eoraip d'ainneoin iad a bheith ar Liosta Aershábháilteachta an Aontais. Anois, breis agus deich mbliana ina dhiaidh sin, is annamh a bhíonn aerlínte a bhfuil toirmeasc orthu ag iarraidh teacht isteach san Eoraip.”

“Le himeacht ama, tá comhar níos fearr le feiceáil idir tíortha uile an Aontais maidir le haershábháilteacht.”

 - Geert Lamsens

An raibh a fhios agat?

1 bhilliún

Líon na bpaisinéirí a thaistil d'aer san Aontas Eorpach sa bhliain 2017.

53

Líon na n-earraí ar cheart iad a sheiceáil i gcigireacht rampa – ó cheadúnais phíolóta go dtí an trealamh sábháilteachta ceart i gcró an phíolóta agus sa chábán.

13 156

Líon na gcigireachtaí rampa a rinne comhpháirtithe Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa sa bhliain 2017.

1 380

Líon na n-oibreoirí aerárthaí ar a ndearnadh cigireacht in 2017.

115

Líon na n-aerlínte a bhfuil toirmeasc orthu faoi láthair oibriú san Aontas Eorpach, chomh maith le sé aerlíne nach gceadaítear dóibh eitilt san Aontas Eorpach ach amháin má úsáideann siad cineálacha aerárthaí sainiúla a fhaomhtar roimh ré.

Aerspás Eorpach Aonair

Tá bainistiú aerthráchta a nuachóiriú ar fud na hEorpa faoin tionscadal Aerspás Eorpach Aonair ar cheann de phríomhchuspóirí bheartas eitlíochta an Aontais Eorpaigh. Cad a chiallaíonn sé sin d'eitiltí amach anseo? Go mbeidh breis agus 3 000 saineolaí ag obair ar fud na hEorpa chun teicneolaíochtaí rianaithe nua a aimsiú, chomh maith le bealaí eitilte atá níos gasta, níos sábháilte agus níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A DHÉANANN TUBAISTÍ A CHOSC?

D’fhéadfadh sé gurb as do thír féin do roinnt díobh.

Tá líonra laochra áitiúla nasctha le chéile ag an Aontas agus iad ag obair le chéile chun cuidiú le daoine a chosaint ar thionóiscí, tubaistí, gníomhaíocht chóiriúil, éifeachtaí an athraithe aeráide agus neart eile. Ó phíolótaí go cigirí sábháilteachta, ó chaomhnóirí go hoifigigh chustaim, faigh amach conas a thacaíonn an tAontas le laochra áitiúla i do thír féin.