EU PROTECTS > Ár Sábháilteacht > An ciorcal a scor: Mar a chuir an Eoraip deireadh le fáinne gáinneála ar dhaoine

“Bhí sé seo ar cheann de na cásanna gáinneála ar dhaoine ba shuntasaí le blianta beaga anuas.”

An Cigire David Diego Monserrat

I mí Iúil 2017, scaoileadh 13 ban saor ón ngreim a bhí ag drong coirpeach foréigneach orthu. Tógadh óna dteaghlaigh sa Bhulgáir iad agus tugadh chun na Spáinne iad, mar ar cuireadh iallach orthu dul le striapachas, tar éis iad a ionramháil agus bagairt orthu. 

Ba é an t-aon slí leis an drong seo a scor agus na mná a scaoileadh saor an ghníomhaíocht a chomhordú ar fud na hEorpa. Cheangal Europol agus Eurojust póilíní sa Spáinn agus sa Bhulgáir le chéile chun tabhairt faoin mhór-imscrúdú seo. D'fhan an dá ghníomhaireacht Eorpacha sa chúlra, ag cabhrú leis na póilíní chun fianaise a bhailiú agus a chomhroinnt agus gabhálacha a dhéanamh.

Seinn an físeán

An ciorcal a scor: Mar a chuir an Eoraip deireadh le fáinne gáinneála ar dhaoine

B’éigean do na húdaráis náisiúnta gníomhú go tapa tar éis teacht ar fháinne foréigneach gáinneála ar dhaoine. Bhí mná óga á dtógáil óna dtithe sa Bhulgáir agus iallach á chur orthu dul le striapachas sa Spáinn.

Gabhadh 34 ball den drong in aon seachtain amháin, agus scaoileadh saor 13 ban óg. D'éirigh leis an oibríocht de bhrí gur iarracht chomhordaithe Eorpach a bhí ann.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

EU Protects: Mar a chuir an Eoraip deireadh le fáinne gáinneála ar dhaoine

Inspector David Diego Monserrat

Póilíní Náisiúnta

An Spáinn

“Fuaireamar faisnéis ó fhoinse iontaofa go raibh iallach á chur ar mhná ón mBulgáir dul le striapachas i ndeisceart na Spáinne. B'éigean dúinn gabhálacha a chomhordú go díreach le póilíní na Bulgáire. Ba iad Europol agus Eurojust a d'oibrigh amach sonraí na hoibríochta.”

 

 

 

 

 

 

 

“B'fhurasta don drong seo aistriú go tír eile chun leanúint den mhí-úsáid ar mhná.”

 - An Cigire David Diego Monserrat

Enrique Morales

iar-Europol

An Spáinn

“Tar éis scéala a fháil ón Spáinn, thosaíomar ag cur próifílí cheannairí na droinge, na dtiománaithe agus feighlithe na mban i dtoll a chéile. Tá teacht ag Europol ar bhunachar sonraí ollmhór d'fhaisnéis faoi choirpigh. Casaimid le húdaráis náisiúnta, cabhraímid lena gcuid imscrúduithe, agus comhordaímid oibríochtaí nuair a bhíonn níos mó ná tír amháin i gceist."

 

 

 

“Ba sinne an túsphointe do chomhoibriú réidh.”

 - Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Spáinneach, Eurojust

An Ísiltír

“D'eagraíomar dhá chruinniú san Háig chun an oibríocht a phleanáil. I dteannta le húdaráis Spáinneacha agus Bhulgáracha, d'aithníomar na príomhspriocanna agus na cúisimh choiriúla. Chuir Eurojust comhairle ar fail ar gach gné dhlíthiúil den oibríocht, ar nós orduithe um shrianadh a eisiúint agus cuntais bhainc na n-amhrastach a bhacadh. Bhí sé ríthábhachtach tacaíocht a chur ar fáil do na híospartaigh: bhí cosaint fhisiciúil agus faisnéis faoina gcearta de dhíth orthu."

 

 

 

 

 

“Chuireamar deireadh le baic ionas go bhféadfaí gabhálacha a dhéanamh sa Spáinn agus sa Bhulgáir.”

 - Francisco Jimenez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

An Ard-Stiúrthóireacht chun an Choireacht Eagraithe a Chomhrac

An Bhulgáir

Níltear chun ainm ná aitheantas an ghnáthlaoich a thabhairt chun príobháideacht na ndaoine i dtrácht a chosaint

“Bhí an oiread sin rudaí idir dhá cheann na meá, de bhrí go raibh an oibríocht ar siúl ag an am céanna in dhá thír. I gcás na ngabhálacha, cuireadh beirt oifigeach Spáinneacha chun na Bulgáire agus beirt oifigeach Bhulgáracha chun na Spáinne. Sa deireadh, cúisíodh na coirpigh agus scaoileadh saor na híospartaigh.” 

“Ní éireodh linn an drong seo a scor gan ár gcomhghleacaithe Spáinneacha agus Eorpacha.”

 - Inspector Ivan Petrov

Zlatka Macheva

Bainisteoir Tearmainn, An Coimisiún Náisiúnta um Gháinneáil ar Dhaoine a Chomhrac

An Bhulgáir

“Oibrímid go minic leis na póilíní trí chomhordaitheoir náisiúnta an tsásra Bhulgáirigh chun íospartaigh gáinneála ar dhaoine a atreorú agus tacú leo.”

“Is gnách d'íospartaigh gáinneála ar dhaoine agus d’íospartaigh ó dhúshaothrú gnéasach a thagann go dtí an tearmann againne a bheith idir 18 agus 25 bliana d'aois. Bíonn cailíní áirithe i dteagmháil linn go ceann i bhfad, de réir mar a athfhásann an iontaoibh iontu agus go dtosaíonn siad ag maireachtáil go neamhspleách.” 

 

 

 

“Cuirimid tacaíocht míochaine agus shíceolaíoch ar fáil chun cabhrú le híospartaigh filleadh ar an tsochaí.”

 - Zlatka Macheva

Arbh eol duit?

Aontaithe ar son na cúise

A luaithe a bhíonn róil na bpóilíní agus na n-ionchúisitheoirí náisiúnta aontaithe, socraítear dáta chun cuardach trasteorann a dhéanamh agus daoine a ghabháil. Laethanta Comhghníomhaíochta a thugtar orthu siúd.

132

Líon na gcásanna gáinneála ar dhaoine a d'imscrúdaigh Eurojust in 2017 – i gcomparáid le 71 in 2014.

70%

na n-íospartach is ea a gháinneáiltear do dhúshaothrú gnéasach, 19% do dhúshaothrú saothair. Baineann na cásanna eile le déircíneacht, póstaí bréige agus gáinneáil ar orgáin dhaonna.

Córas faisnéise Europol (EIS)

Is féidir le gach ceann de na 28 mBallstát leas a bhaint as córas faisnéise Europol, arb é bunachar sonraí lárnach na gníomhaireachta trína gcuirtear faisnéis ar fáil ar dhaoine agus ar nithe a bhfuil baint acu le coireanna mórchúiseacha idirnáisiúnta (lena n-áirítear gáinneáil ar dhaoine).

 

Comhordaitheoir Frithgháinneála an Aontais Eorpaigh

Ar an Dr Myria Vassiliadou atá an cúram as feabhsú a dhéanamh ar chomhordú agus comhleanúnachas iarrachtaí frithgháinneála a dhéanann institiúidí agus gníomhaireachtaí AE agus na Ballstáit.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A BHFUIL LÍONRAÍ COIRIÚLA Á gCOMHRAC ACU?

Is féidir gurb as do thír féin do chuid acu, fiú.

Tá líonra laochra áitiúla ann, arb é an tAontas Eorpach a nascann iad, a oibríonn le chéile chun muid a chosaint ar gháinneáil ar dhaoine, goid sonraí, gníomhaíocht chóiriúil agus tuilleadh. Faigh amach mar a thacaíonn an tAontas Eorpach le laochra áitiúla i do thír féin, ina measc póilíní, ionchúisitheoirí, foirne tarrthála agus comhordaitheoirí tearmainn.