EU PROTECTS > Ár Sábháilteacht > Ó fheasacht go cosc: An tslí a ndéanann an tAontas radacú ar fud na hEorpa a chomhrac

“Rud éigin ar an teilifís ab ea an radacú domsa, dála formhór an phobail. Ach tháinig athrú tobann air sin ar an 22 Bealtaine 2017.”

Figen Murray

Beirt bhan is ea Figen agus Nabila a bhfuil taithí an-éagsúil acu beirt ar an radacú. Maraíodh mac Figen in ionsaí sceimhlitheoireachta agus is beag nár chaill Nabila a mac don idé-eolaíocht antoisceach. Tá athrú ó bhun tagtha ar shaol na beirte máthar, ach tá siad ar aon fhocal faoin ngá atá le hoideachas a chur ar dhaoine eile faoi rioscaí an radacaithe.

Trí Líonra an Aontais Eorpaigh um Fheasacht ar an Radacú, déantar nasc idir Figen agus Nabila le hoibrithe sóisialta agus eagraíochtaí áitiúla atá ag obair chun stad a chur le scaipeadh tuairimí antoisceacha agus leis na grúpaí a úsáideann na tuairimí sin chun foréigean a chur chun cinn.

Seinn an físeán

Ó fheasacht go cosc: An tslí a ndéanann an tAontas radacú ar fud na hEorpa a chomhrac

Ní rudaí nua iad an radacú agus tuairimí antoisceacha, ach leis an nua-theicneolaíocht agus an polarú atá ag dul i ngéire sa tsochaí, tá an bhagairt ón radacú agus ó thuairimí antoisceacha níos cealgaí ná riamh, go háirithe i measc daoine óga. Lean beirt mháithreacha, na himeachtaí pearsanta a spreag iad chun dul i mbun oibre ar son an díradacaithe, agus an líonra Aontais a thug ardán nua dóibh lena scéalta a chomhroinnt agus dul i gcomhar le cleachtóirí eile a bhfuil na cuspóirí céanna acu.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

EU Protects - An tslí a ndéanann an tAontas Eorpach an radacú á chomhrac

Figen Murray

Tionscnóir Síochána

An Ríocht Aontaithe

“Bhí mo mhac, Martyn, ar an mbeirt is fiche a maraíodh san ionsaí sceimhlitheoireachta ar Láthair Mhanchain in 2017. Bhain sé preab uafásach asam, agus ansin mhothaigh mé an brón, nó gur ghá dom ciall éigin a bhaint as bás Martyn. Mar sin, insím an scéal anois áit ar bith a bhféadfadh sé difear a dhéanamh. Táim tar éis labhairt le Parlaimint na hEorpa, fiú, agus casadh ar dhaoine eile a bhfuil na cuspóirí céanna acu, trí Líonra an Aontais in aghaidh an radacaithe. Oibriú i gcomhar a chéile, easaontas a chur i leataobh agus dea-chleachtas a chomhroinnt, sin é atá fúinn a dhéanamh.”

“Ba mhaith liom teaghlaigh eile a chosaint ar an gcrá croí a ghabhann le gníomhartha díchéillí den sórt seo, gníomhartha a d'fhéadfaí a bhac, ar deireadh thiar.”

 - Figen Murray

Robert Örell

EXIT ENR

An tSualainn

“Tá cúig bliana déag de thaithí agam ar chabhrú le daoine dálaí antoisceacha foréigneacha a fhágáil, mar shampla antoiscigh den eite dheis, baill de dhronga nó radacaigh reiligiúnacha. Tá a scéal féin ag an uile dhuine. Is mian linn cabhrú le daoine chun athrú dearfach a dhéanamh ar a saol agus sochaí níos sábháilte a chruthú. Is gá am agus acmhainní chuige sin. Ní mór dúinn tacaíocht agus feasacht a chothú ar fud an Aontais.”

“Ní bhaineann grúpaí antoisceach le haon tír ar leith. Ní mór do thíortha dul i gcomhar chun tionchar na ngrúpaí seo san Eoraip a chomhrac.”

 - Robert Örell

Jessika Soors

Bardasacht Vilvoorde

An Bheilg

“In Vilvoorde, is mise atá freagrach as iarrachtaí áitiúla a chomhordú chun antoisceachas foréigneach a chosc agus a chomhrac. Chuige sin, téimid isteach sna scoileanna agus i bpobail, mar aon le hobair bheartais a dhéanamh.”

“An rud is fearr faoi Líonra an Aontais Eorpaigh um Fheasacht ar an Radacú ná gur féidir le gairmithe ó gach cearn den Eoraip aithne a chur ar a chéile agus tacú lena chéile. Is maith is eol dúinn gur gá cur le chéile chun é seo a chomhrac.”

“Tacaíonn an tAontas Eorpach le cleachtóirí atá ar an líne thosaigh, a oibríonn le daoine atá leochaileadh le bheith radacaithe. Tá tionchar díreach ag an tacaíocht sin ar a shábháilte atá ár sráideanna.”

 - Jessika Soors

Nabila Mazouz

Cainteoir Pobail

An Bheilg

“Lá amháin chuir na póilíní glao orm le rá liom gur gabhadh mo mhac agus é ag taisteal chun na Siria tríd an Tuirc. Ní raibh sé ach 17 mbliana d'aois. Nuair a cuireadh i bpríosún é, bhí deis againn é a dhíradacú, agus é a imeascadh uair amháin eile sa tsochaí. B'éigean dúinn a bheith foighneach agus tuisceanach. Inniu, tá mo mhac ag staidéar arís agus é ag iarraidh bheith ina oibrí sóisialta.”

“Tá ardán agam anois chun mo thaithí féin a chomhroinnt. Téim isteach i scoileanna le Jessika, agus le baill eile de líonra an Aontais, chun daoine a chur ar an eolas faoi thaobhanna éagsúla an radacaithe."

 

“Nuair a cuireadh mo mhac i bpríosún, bhí a fhios agam gurb é sin an t-am ab fhearr le cabhair a fháil dó."

 - Nabila Mazouz

Arbh eol duit?

An radacú

féadfaidh sé foirmeacha éagsúla a ghlacadh – reiligiúnda, polaitiúil agus sóisialta – a thugann inspioráid do ghrúpaí antoisceach agus a bhféadfadh foréigean a bheith mar thoradh air.

5,000

Líon iomlán na gcleachtóirí i Líonra an AE um Fheasacht ar an Radacú (RAN) in 2018. 'Líonra cleachtóirí' a thugtar ar RAN, agus cuirtear chun cinn ann comhar, grúpaí oibre agus oiliúint i measc eagraíochtaí áitiúla, oibrithe sóisialta agus múinteoirí atá gníomhach cheana féin i mBallstáit éagsúla den Aontas.

9

Líon ghrúpaí oibre RAN, atá roinnte ar réimsí éagsúla saineolais bunaithe ar théama: Cumarsáid & Insintí; Oideachas; EXIT; Óige, Teaghlaigh & Pobail; Údaráis áitiúla; Príosún & Promhadh; Póilíní & Forfheidhmiú dlí; Cuimhneamh ar íospartaigh na sceimhlitheoireachta; Sláinte & Cúram sóisialta.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE ATÁ AG TABHAIRT AGHAIGHE AR GHNÍOMHAÍOCHT CHOIRIÚIL?

Is féidir gur as do thír féin do chuid acu.

Tá líonra laochra áitiúla ag obair i dteannta a chéile, iad nasctha ag an Aontas Eorpach, chun sinn a chosaint ar an radacú, ar gháinneáil ar dhrugaí, ar chibear-ionsaithe agus ar tuilleadh nach é. Faigh amach conas a thacaíonn an tAontas le laochra áitiúla – imscrúdaitheoirí póilíní, píolótaí, saineolaithe trádála, oibrithe leighis agus daoine eile – i do thír féin.