EU PROTECTS > Ár Sláinte > An buille a choimeád ag imeacht: Mar a úsáideann an tAontas Eorpach cóireálacha ceannródaíocha chun croíthe a shlánú.

“Den chéad uair riamh tá mo chroí ag bualadh mar ba chóir. Tá an obráid seo tar éis aiseag beatha a thabhairt dom.”

Pieter Kappelhof

Bhí poll i gceann de chomhlaí croí Pieter, fear 54 bliain d'aois, nuair a saolaíodh é. Ba dheacair dó siúl suas staighre, rith go stad an bhus nó fiú obair éadrom fhisiciúil a dhéanamh. Cúpla bliain ó shin bheadh obráidí as a chéile ag gabháil le comhla croí nua do Pieter, nó bheadh air cógais a chaitheamh go deireadh a shaoil. Ach anois, a bhuí le taighde nua ceannródaíoch a mhaoinigh an tAontas Eorpach is féidir le dochtúirí an comhla lochtach a bhaint agus comhla nua a thabhairt do Pieter, ionas go mbeidh ar a chumas saol sláintiúil gníomhach a chaitheamh.

Foghlaim tuilleadh faoi scéal Pieter agus faoi na daoine atá ag obair ar chur chuige nua chun cóireálacha níos sábháilte agus níos éifeachtaí a chur ar fáil d'othair ar fud an Aontais Eorpaigh.

An buille a choimeád ag imeacht: Mar a úsáideann an tAontas Eorpach cóireálacha ceannródaíocha chun croíthe a shlánú.

Is beag iontas a dhéanann ár bhformhór de chroí sláintiúil a bheith againn. Ach is geall le míorúilt é don líon mór daoine a bhfuil galar croí orthu. Sna sé bliana dheireanacha, d'éirigh le dhá thriail chliniciúla a fuair maoiniú ón Aontas comhla croí fadsaoil a cheapadh agus tá feabhas tagtha cheana féin ar shaol mhórchuid othar ar fud na hEorpa.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

Prof Axel Haverich

Scoil Leighis Hannover

An Ghearmáin

“Thosaigh mé mo chuid taighde féin ar thrasphlandaithe de chomhlaí croí na deicheanna de bhlianta ó shin agus le tacaíocht an Aontais rinne m'fhoireann tástáil ar theicníc nua. Thosaíomar ag baint na gcealla as comhlaí croí a bhí bronnta ag daoine. Bhí súil againn go laghdódh na comhlaí 'dícheallaithe' seo an baol go ndiúltódh córas imdhíonachta an duine dóibh.”

“Chuireamar romhainn tástáil a dhéanamh ar theicníc nua chun comhlaí croí a thrasphlandú. Ba é an toradh gur thángthas ar chóireáil thábhachtach nua.”

 - An tOllamh Axel Haverich

Dr Ramadan Jashari

Banc Eorpach na gComhlaí Croí Homanódúcháin

An Bheilg

“Déanaimid comhlaí croí ó dhaoine a ullmhú, a mheas, a stóráil agus a dháileadh ar ospidéil ar fud na Beilge agus i dtíortha Eorpacha eile. Oibrímid go dlúth le foirne míochaine a fhaigheann tacaíocht ón Aontas chun staidéar a dhéanamh ar theicníc nua trasphlandaithe le comhlaí croí bronnta. Sula dtéann na comhlaí chuig na foirne seo, próiseáiltear iad i mbainc fíochán, cosúil leis an gceann againne, agus úsáidtear teicnící nua leo i saotharlanna speisialaithe amhail Corlife.”

“Déanaimid meastóireacht ar na comhlaí croí a bhronnann daoine agus a úsáidtear sna tionscadail a mhaoiníonn an tAontas Eorpach.”

 - An Dr Ramadan Jashari

Nicolin Heister

Saotharlann Corlife

An Ghearmáin

“Faighimid croíthe bronntóirí ó bhainc fíochán dála Banc Eorpach na gComhlaí Croí Homanódúcháin. Ansin bainimid na cealla as na comhlaí bronnta. Ní mór an próiseas sin a thosú laistigh de 100 uair an chloig ó bhuille deiridh an chroí.”

“Faoi chlár taighde a mhaoiníonn an tAontas Eorpach, úsáideann clinicí roghnaithe míochaine ár gcomhlaí próiseáilte chun an trasphlandú nua comhla croí seo a thástáil.”

“Nuair a fhaighimid comhla croí bronnta, is beag am a bhíonn againn chun an próiseas dícheallúcháin a thosú.”

 - Nicolin Heister

Dr Marta Sitges

Clinic Ospidéil Barcelona

An Spáinn

“Tá mo chlinic sa Spáinn rannpháirteach i staidéar Eorpach ar chomhlaí croí, le cairdeolaithe eile ón Ísiltír, ón nGearmáin, ón mBeilg, ón Ríocht Aontaithe agus ón Iodáil. Feictear dúinn go bhfuil ag éirí go han-mhaith le formhór na n-othar.”

“Cuireann an comhla nua ar a gcumas na haimhréidheanna a ghabh leis na comhlaí a bhí in úsáid go dtí seo a sheachaint.”

 

“Coimeádaim súil ar othair atá rannpháirteach i dtrialacha cliniciúla féachaint conas a oibríonn an comhla tar éis na hobráide.”

 - Dr Marta Sitges

Pieter Kappelhof

An Ísiltír

Bhí sceitheadh i mo chomhla croí aortach nuair a saolaíodh mé. Gan trasphlandú de chomhla croí, bhí baol ainéarais ann—tarlaíonn sin nuair a bhriseann an croí, mar a déarfá, agus cailltear thú laistigh de chúpla nóiméad.”

“Fuair mé comhla nua ar an 19 Deireadh Fómhair 2017. Agus cé go raibh roinnt aimhréidheanna ann ina dhiaidh, is féidir liom rith agus rothaíocht a dhéanamh anois agus peil a imirt le mo bheirt bhuachaillí.”

“Ní bhraithim níos mó go gcuireann mo chroí teorainn le mo ghníomhaíochtaí, ó bhí an obráid agam.”

 - Pieter Kappelhof

 

Arbh eol duit?

65,000

Líon na gcomhlaí croí a athsholáthraítear san Eoraip gach bliain mar chóireáil ar ghalar comhla aortach, faighte nó ó bhroinn.

Comhla croí 'saor ó chealla'

Thángthas ar chomhlaí dícheallaithe mar thoradh ar staidéar cliniciúil Eorpach ar an tslí a n-úsáidtear comhlaí croí athghiniúnacha (ESPOIR) agus tástáladh iad i dtionscadal ARISE, tionscadal maidir le comhlaí croí a athsholáthar arna mhaoiniú ag an Aontas. Meastar go laghdóidh siad an riosca diúltaithe a ghabhann le trasphlandú, agus go mairfidh siad go deireadh shaol an othair, seans.

2 thionscadal a mhaoiníonn an tAontas Eorpach, 1 nóiméad foráis trasteorann

ESPOIR agus ARISE tar éis taighdeoirí, cairdeolaithe agus máinlianna ó sheacht gcinn de thíortha Eorpacha (an Ghearmáin, an Iodáil, an Bheilg, an Ísiltír, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus an Mholdóiv) a thabhairt le chéile.

260

Líon na n-othar a fuair an comhla nua (dícheallaithe) faoin triail chliniciúil ó 2012 i leith. Ag deireadh na dtrialacha cliniciúla, beidh an comhla croí nua ar fáil ar fud an Aontais Eorpaigh. Cinneadh náisiúnta bunaithe ar rialacháin gach Ballstáit a bheidh ann cibé an gcuirfear an comhla nua ar fáil.

99%

Céatadán na n-othar a bhfuil an comhla croí nua acu agus nach gá obráid athsholáthair a dhéanamh orthu. Déanfar monatóireacht orthu go ceann deich mbliana.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A CHOSNAÍONN ÁR SLÁINTE?

Is féidir gur as do thír féin do chuid acu.

Tá líonra laochra áitiúla ann, arb é an tAontas Eorpach atá mar nasc orthu, a oibríonn le chéile chun muid a chosaint ar bhagairtí sláinte, táirgí neamhshábháilte, éifeachtaí an athraithe aeráide, agus tuilleadh. Faigh amach conas a thacaíonn an tAontas Eorpach le laochra áitiúla i do thír féin, ina measc dochtúirí, saineolaithe airgeadais, oifigigh patróil teorann agus speisialtóirí comhshaoil.