EU PROTECTS > Ár dTimpeallacht

Ár dTimpeallacht

Is dúshlán mór é don ghlúin seo an timpeallacht a chosaint do na nglúnta a thiocfaidh inár ndiaidh. Tá líon na speiceas planda agus ainmhí atá i mbaol ag dul i méid, truaillíonn astaíochtaí tionsclaíocha an t-aer a análaimid, agus tá níos mó plaisteach ná riamh ag dul isteach sna farraigí. Tá an Eoraip i mbun gnímh inniu chun an taoide a chasadh agus timpeallacht na hEorpa a chaomhnú don lá amárach.

Tá daoine ó gach cearn den Aontas ag seasamh le chéile ar son an chomhshaoil. Iarrtar ort casadh le laochra comhshaoil na hEorpa, a ghníomhaíonn chun sláinte na bhfarraigí a fheabhsú, tacú lena chéile le linn dóiteáin foraoise, agus go leor eile, go bhfeice tú conas a chuireann an tAontas ar a gcumas dul i gcomhar.

Laghdú ar thruailliú

“Le cabhair ó mhaoiniú ón Aontas Eorpach, chuireamar coire nua feabhsaithe in ionad ár sean-téitheoir guail truaillitheach."

Grzegorz Horwacik

An cheist mhór: An chaoi a gcuidíonn an t-Aontas Eorpach le dul i ngleic le truailliú aeir marfach sa Pholainn

I ndeisceart na Polainne, tá an tAontas Eorpach ag maoiniú athsholáthair de níos mó ná 500,000 sorn gualbhreoslaithe truaillitheacha i dteaghlaigh. Is samplaí amháin iad na coirí nua - lena ngearrtar truailleáin atá mar chúis le toitcheo - den chaoi a bhfuil an tAontas Eorpach ag cabhrú le feabhas a chur ar chaighdeán an aeir ar fud na hEorpa.

Foghlaim tuilleadh
An domhan nádúrtha a chosaint

“Nuair a fhoghlaimíonn mo dhaltaí faoi fhiadhúlra na habhann, ullmhaíonn sé iad chun aire a thabhairt don phláinéad anois agus feasta.”

Julie Himmelbauer

An bradán fearna a chaomhnú: An tslí a gcaomhnaíonn an tAontas an dúlra agus a dtacaíonn sé le muintir na Danóibe

Tá stoc na mbradán fearna sa Danóib ag dul i laghad le caoga bliain anuas. Bheadh tionchar chun donais aige ar shláinte na habhann agus ar phobail iascairí na Danóibe araon dá gcaillfí an t-iasc ársa seo. Foghlaim faoi na gnáthlaochra atá ag obair chun gnáthóg an bhradáin fhearna, na hainmhithe agus na pobail atá ag brath air a chosaint.

 

Tuilleadh eolais
An domhan nádúrtha a chosaint

“Is éard atá i gceist le caomhnú an turtair mhara an speiceas seo atá i mbaol a chaomhnú, de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach aige san éiceachóras sláintiúil muirí ar a mbímid ar fad ag brath.”

ANDREAS DEMETROPOULOS

Eangach shábhála don turtar mara: An tslí a gcabhraíonn an tAontas Eorpach chun ár n-éiceachórais mhuirí a chosaint

Tá an turtar mara ar an domhan le 100 milliún bliain nó mar sin agus is cuid thábhachtach d'éiceachóras na bhfarraigí iad. Tacaíonn an tAontas Eorpach le taighdeoirí ó gach cearn den mhór-roinn chun a ngluaiseachtaí a rianú agus créatúir atá ag teacht faoi bhagairt an t-am ar fad a chosaint.

Tuilleadh eolais

Arbh eol duit?

18%

d'achar iomlán talún an Aontais Eorpaigh – mar aon le 6% dá chríoch muirí – atá faoi chosaint trí scéim Natura 2000, trína bhféachtar leis na speicis agus na gnáthóga atá i mbaol san Eoraip a thabhairt slán.

€410 mBILLIÚN

Costas iomlán na dtubaistí nádúrtha a lean aimsir agus aeráid fhoircneach ar nós triomach, stoirmeacha, tuilte agus tonnta teasa i mBallstáit an Aontais Eorpaigh idir 1980 agus 2016.

90%

an laghdú ar astaíochtaí ocsaídí sulfair san Aontas Eorpach idir 1990 agus 2016.

85%

de láithreacha snámha an Aontais Eorpaigh a bhfuil caighdeán uisce ‘den scoth’ acu.

CÉ A CHOSNAÍONN MO THIMPEALLACHT ÁITIÚIL?

Chun an timpeallacht nádúrtha a chaomhnú is gá dúinn ar fad ár gcion féin a dhéanamh. Ach arbh eol duit go bhfuil ról tábhachtach ag daoine áirithe i do thír féin chun an Eoraip a chosaint do na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh?