EU PROTECTS > Naše životné prostredie > Záchrana jeseterov: ako EÚ chráni prírodu a podporuje obyvateľstvo v povodí Dunaja

„Keď sa moji študenti oboznámia so životom rieky, budú lepšie pripravení postarať sa o našu planétu pre súčasné aj budúce generácie.”

Julie Himmelbauer

Jesetery žijú v našich riekach už vyše 200 miliónov rokov, no dnes je kriticky ohrozených 5 zo 6 pôvodných dunajských druhov. V záujme ochrany živočíšnych druhov EÚ prepája výskumníkov, miestnych úradníkov, mimovládne organizácie a učiteľov z Rakúska, Bulharska, Nemecka, Rumunska, Srbska a Ukrajiny.

Zníženie počtu pozorovaných jeseterov v Dunaji sa dá považovať za varovanie. Bezodkladne treba chrániť biodiverzitu v Európe a súčasne sa usilovať o zachovanie živobytia miestnych rybárskych spoločenstiev. Ohrozené totiž nie sú len jesetery – okamžite treba chrániť aj množstvo ďalších druhov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v našich ekosystémoch.

Záchrana jeseterov: ako EÚ chráni prírodu a podporuje obyvateľstvo v povodí Dunaja

Za posledných päťdesiat rokov populácie dunajských jeseterov klesajú. Ak by sme prišli o tento pomerne starý druh rýb, malo by to vážne dôsledky na stav rieky aj na dunajské rybárske spoločenstvá. Zoznámte sa s radovými hrdinami, ktorí chránia biotopy jeseterov, živočíšne druhy a spoločenstvá, ktoré sú na nich závislé.

Posúvaním pokračujte

Thomas Friedrich

Univerzita prírodných zdrojov a vied

Rakúsko

„V súčasnosti ohrozuje európske jesetery nadmerný rybolov, ubúdanie biotopov, priehrady a iné prekážky, ktoré narúšajú ich migračné trasy. Vďaka EÚ spolupracujeme s jednotlivými krajinami regiónu na odstraňovaní týchto hrozieb.”

„Jesetery zohrávajú v ekosystéme dôležitú úlohu. Prepojením výskumu s aktívnou ochranou je možné zlepšiť prostredie rieky, aby vyhovovalo všetkým jej obyvateľom – od rýb až po človeka.”

„Tu nejde len o jeden živočíšny druh. Skôr o to, či si naša spoločnosť chce vážiť zdravé životné prostredie.”

 Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Svetový fond na ochranu prírody

Bulharsko

„Bulharsko je významným svetovým výrobcom kaviáru, ktorý bol získaný zákonným spôsobom. Kvôli puncu luxusu, čím kaviár isto je, sa ikry voľne žijúcich jeseterov stávajú lákadlom pre pytliakov, ktorí sa tak zapájajú do nezákonného obchodu s kaviárom.“

„Prostredníctvom tohto projektu financovaného z EÚ spolupracujeme s príslušníkmi orgánov činných v trestnom konaní z Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska a takto chránime voľne žijúce jesetery, ktoré sa rozmnožujú po celom dolnom toku Dunaja, od úžiny Železné vráta po Čierne more.”

„Ochrana jeseterov len na našej strane hranice skrátka nie je možná.”

 Ekaterina Voynova

Jutta Jahrl

Svetový fond na ochranu prírody

Rakúsko

„Koordinujeme projekty EÚ zamerané na ochranu jeseterov. Spolupracujeme priamo s rybárskymi spoločenstvami v podunajskej oblasti, ktoré sa už po celé generácie venujú lovu jeseterov.”

„Pre rybárov organizujeme verejné diskusie a školenia, aby sme porozumeli ich potrebám a skúmali alternatívne zdroje obživy, napríklad cestovný ruch či výrobu produktov typických pre danú lokalitu.“

 

„Rybolov by mal byť aj naďalej zdrojom príjmu, ale nie na úkor populácie jeseterov.“

Jutta Jahrl

Cristina Munteanu

Svetový fond na ochranu prírody

Rumunsko

„Prostredníctvom projektu EÚ na ochranu rieky Dunaj sme vytvorili súbor vzdelávacích materiálov pre mládež. Obsahujú informácie o Dunaji, tunajších jeseteroch a iných prírodných zdrojoch.“

„Tento projekt predstavuje viac než len samotné vzdelávanie a možno ho uplatniť aj mimo Rumunska. Snažíme sa ľudí v podunajskej oblasti pripraviť na to, aby si v rámci svojich komunít dokázali generovať istý príjem, a zároveň im vštepujeme úctu k okolitému životnému prostrediu.“

„Motivujeme mladých ľudí k zakladaniu malých podnikov a využívaniu toho, čo daná oblasť ponúka. Nesmie sa však pritom škodiť prírode.“

 Cristina Munteanu

Julie Himmelbauer

Učiteľka, škola Rudolfa Steinera

Rakúsko

„Na jeseň sa moji študenti podieľali na programe EÚ zameranom na zvýšenie populácií jeseterov. Každý študent vypustil do rieky jedného jesetera.“

„Nie je dôležité, či budú o 20 rokov všetci skúmať biológiu morí. Pozitívom bude už to, ak si spomenú na túto skúsenosť a budú si vážiť svoje okolité prostredie.

„Vzhľadom na zmenu klímy je teraz oboznamovanie mladých generácií s riečnou flórou a faunou oveľa dôležitejšie než v minulosti.“

 Julie Himmelbauer

 

Vedeli ste?

6

Počet krajín zapojených do projektu EÚ LIFE zameraného na dunajské jesetery (Rakúsko, Bulharsko, Nemecko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina). Pozitívne aspekty projektu majú byť citeľné vo všetkých krajinách podunajskej oblasti.

2 500 PÁROV PELIKÁNOV BIELYCH, KTORÉ TU VYCHOVÁVAJÚ SVOJE MLÁĎATÁ

Najväčšia mimoafrická kolónia sa v delte Dunaja objavuje vždy na jar. Podobne ako jesetery, aj ich chránia právne predpisy EÚ a patria do stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, ktorá spája 14 krajín s organizáciami ako Svetový fond na ochranu prírody (WWF) v snahe zachovať prírodné prostredie a zabezpečiť rozvoj území v blízkosti rieky.

18 %

Podiel územia EÚ, ktoré spadá pod program Natura 2000, čo je najväčšia sieť chránených oblastí na svete.

70 %

Percentuálne zastúpenie rybárov v 200-člennej komunite zapojenej do projektu EÚ na ochranu životného prostredia (LIFE pre dunajské jesetery).

30 000 - 60 000

Počet jeseterov malých (druh jesetera), ktoré sa každoročne vypustia v rámci projektu EÚ LIFE zameraného na zvýšenie populácií jesetera malého počas nasledujúcich 4 až 5 rokov.

Opeľovače v EÚ

Ďalšia celoeurópska iniciatíva na ochranu živočíšnych druhov (včiel, motýľov a iného opeľujúceho hmyzu), ktoré majú zásadný význam pre naše zdravie, bezpečnosť potravín a zdravie našej planéty.

KTO SÚ ĎALŠÍ HRDINOVIA, KTORÍ CHRÁNIA NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

Niektorí môžu pochádzať dokonca aj z vašej krajiny.

Vďaka prepojeniu EÚ je k dispozícii sieť miestnych hrdinov, ktorí nás spoločne chránia pred hrozbami súvisiacimi so životným prostredím, znečistením, vyhynutím ohrozených druhov a ďalšími rizikami. Zoznámte sa s miestnymi hrdinami, či už ide o ochranárov alebo colníkov, pracovníkov dozerajúcich na bezpečnosť potravín či tímy reagujúce na povodne, a zistite, ako ich EÚ vo vašej krajine podporuje.