EU PROTECTS > Naše životní prostředí > Záchrana jeseterů: Jak EU chrání přírodu a podporuje místní obyvatele v Podunají

„Protože se mí studenti učí o říčním prostředí, budou lépe připraveni postarat se o planetu v zájmu naší generace i těch budoucích.“

Julie Himmelbauer

Jeseteři žijí v našich řekách už déle než 200 milionů let, ale v současné době je 5 ze 6 původních dunajských druhů kriticky ohrožených. Ve snaze tento druh ochránit spojila EU výzkumníky, místní úřady, nevládní organizace a učitele z Rakouska, Bulharska, Německa, Rumunska, Srbska a Ukrajiny.

Stále vzácnější výskyt jeseterů v Dunaji by měl být dostatečně důrazným varováním. Je naprosto nezbytné chránit evropskou biodiverzitu a zároveň zajistit příjem místních komunit rybářů. A ohrožení nejsou jen jeseteři! Akutně je třeba zajistit ochranu i pro mnoho dalších druhů, které hrají klíčovou roli v našich ekosystémech.

Záchrana jeseterů: Jak EU chrání přírodu a podporuje místní obyvatele v Podunají

Populace jeseterů v Dunaji během posledních 50 let neustále klesá. Vyhynutí této pravěké ryby by mělo vážné dopady na zdraví řeky i podunajské komunity rybářů. Podívejte se, jak se obyčejní hrdinové snaží ochránit přirozené prostředí jeseterů, včetně komunit, které jsou na této rybě závislé.

Pokračujte posunutím níže

Thomas Friedrich

Univerzita přírodních zdrojů a věd

Rakousko

„V současnosti je evropská populace jeseterů ohrožená nadměrným rybolovem, ztrátou přirozeného prostředí, přehradami a dalšími bariérami na jejich přirozených migračních trasách. S pomocí EU pracujeme na zmírnění těchto hrozeb s různými zeměmi v regionu.“

„Jeseteři hrají v celém ekosystému klíčovou roli. Kombinací výzkumu a aktivní ochrany můžeme zlepšit stav řeky pro všechny, kteří z ní mají užitek: od zvířat až po lidi.“

„Netýká se to jen jednoho druhu. Jde o to, aby si naše společnost ujasnila, zda si váží zdravého životního prostředí.“

 - Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Světový fond na ochranu přírody

Bulharsko

„Bulharsko je klíčovým producentem legálně získávaného kaviáru pro celý svět. Kvůli své pověsti luxusního zboží se ale jeseteří jikry staly oblíbeným artiklem pytláků na nelegálním trhu.“

„Prostřednictvím tohoto projektu podporovaného EU spolupracujeme s policií v Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajině a v Srbsku na ochraně jiker divokých jeseterů na celém dolním toku Dunaje od Železných vrat až po Černé moře.“

„Nemůžeme chránit jesetery jenom na naší straně hranice.“

 - Jekatěrina Vojnová

Jutta Jahrl

Světový fond na ochranu přírody

Rakousko

„Koordinujeme program EU zaměřený na ochranu jeseterů. Pracujeme přímo s komunitami rybářů v Podunají, které jsou na lovu jeseterů závislé už celé generace.“

„Vedeme s rybáři veřejné debaty a pořádáme pro ně školicí semináře. Chceme pochopit jejich potřeby a pokusit se pro ně najít jiný zdroj příjmů, například turismus nebo výrobu lokálních produktů.“

 

„Rybářství by i nadále mělo být zdrojem příjmů, ale ne na úkor populace jeseterů.“

- Jutta Jahrlová

Cristina Munteanu

Světový fond na ochranu přírody

Rumunsko

„Díky projektu EU na ochranu Dunaje jsme vytvořili vzdělávací balíček pro mladé lidi, ve kterém najdou informace o Dunaji, jeho jeseterech a dalších přírodních zdrojích.“

„Tento projekt není zaměřený jen na vzdělávání a sahá za hranice Rumunska: Snažíme se připravit lidi v Podunají na to, že ve svých komunitách mohou generovat zisky a zároveň brát ohled na prostředí.“

„Podporujeme mladé lidi při zakládání malých podniků s využitím místních zdrojů tak, aby to nijak neuškodilo přírodě.“

 - Cristina Munteanuová

Julie Himmelbauer

Učitelka, škola Rudolfa Steinera

Rakousko

„Mí studenti se zúčastnili programu EU na obnovu populace jeseterů, kdy každý ze studentů měl možnost vypustit do řeky jednoho jesetera.“

„Nezáleží na tom, jestli se z nich za 20 let stanou mořští biologové nebo ne. Stačí, když si tento okamžik zapamatují a když budou vůči svému prostředí vnímaví. Pak můžeme s klidným srdcem říct, že tato akce měla pozitivní efekt.“

„Kvůli změně klimatu je dnes více než kdy dřív důležité, aby mladá generace měla dostatečné povědomí o životě v řekách.“

 - Julie Himmelbauerová

 

Víte, že...

2 500 párů hnízdících pelikánů bílých

– největší kolonie mimo Afriku se každé jaro stěhuje do delty Dunaje. Tito tvorové jsou chráněni zákony EU a jsou součástí Strategie EU pro Podunají, která sdružuje 14 zemí a účastní se jí organizace, jakou je například Světový fond na ochranu přírody (WWF). Cílem je ochrana přírody a prosperita pro regiony v oblasti řeky.

18 %

část území EU zahrnutého do programu Natura 2000, největší sítě chráněných oblastí na světě

70 %

Procento rybářů ve 200 členských komunitách záchranného projektu financovaného Evropskou unií s názvem LIFE for Danube Sturgeons (LIFE: Jeseteři v Dunaji)

30 000–60 000

Počet jeseterů malých, kteří budou po dobu dalších 4 až 5 let každoročně vypouštěni v rámci projektu EU na obnovu populace této ryby, LIFE, do přírody.

Iniciativa EU týkající se opylovačů

Další celoevropská iniciativa na ochranu druhů (včel, motýlů a dalších hmyzích opylovačů), které jsou klíčové pro naše zdraví, bezpečnost potravin a zdraví naší planety

KDO JSOU DALŠÍ HRDINOVÉ CHRÁNÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?

Někteří z nich možná působí právě ve vaší zemi.

Díky propojení EU zde existuje síť místních hrdinů, kteří nás společně chrání před hrozbami souvisejícími se životním prostředím, znečištěním, vyhynutím ohrožených druhů a dalšími riziky. Seznamte se s místními hrdiny od ochranářů po celníky, od pracovníků dohlížejících na bezpečnost potravin po povodňové týmy a zjistěte, jakým způsobem je Evropská unie ve vaší zemi podporuje.