Ár dTimpeallacht

Cén cineál domhain ar mhaith leat a bheith ann do do leanaí féin?

Bíonn tionchar ag an méid a dhéanaimid ar an bpláinéad. Ach tá an tAontas Eorpach ag leagan caighdeán síos maidir le gníomhaíocht idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, speicis atá i mbaol a chosaint, na foraoisí a shábháil agus truailliú aeir agus uisce a laghdú. I dteannta a chéile, is féidir linn ár gcion a dhéanamh chun an comhshaol a chosaint ach tá an tAontas Eorpach ag gníomhú chun tacú leis na gnáthlaochra atá i mbun comhraic ar son na timpeallachta. Seo iad na laochra a chosnaíonn muintir na hEorpa ar chontúirtí an lae inniu agus ar rioscaí an lae amáraigh. 

An domhan nádúrtha a chosaint

An bradán fearna a chaomhnú: An tslí a gcaomhnaíonn an tAontas an dúlra agus a dtacaíonn sé le muintir na Danóibe

Tá stoc na mbradán fearna sa Danóib ag dul i laghad le caoga bliain anuas. Bheadh tionchar chun donais aige ar shláinte na habhann agus ar phobail iascairí na Danóibe araon dá gcaillfí an t-iasc ársa seo. Foghlaim faoi na gnáthlaochra atá ag obair chun gnáthóg an bhradáin fearna, na hainmhithe agus na pobail atá ag brath air a chosaint.

Tuilleadh eolais

Ár Sochaí

Conas is féidir linn na pobail atá tógtha againn a chosaint?

Faigh amach cad a dhéanann an tAontas chun gur féidir le gnáthlaochra na rudaí is tábhachtaí duitse a chosaint. Ina measc tá tacú le gnólachtaí a oibríonn go crua chun do choigilteas saoil a chosaint, féachaint chuige go n-íocann gnólachtaí móra a gcion den cháin, agus éifeachtaí diúltacha an domhandaithe a chomhrac.

Comhrac na bochtaineachta

Dúshraith a Thógáil: An tslí a chabhraíonn an tAontas chun fáinne fí na bochtaineachta a bhriseadh

An dífhostaíocht, an easpa cothaithe agus an easpa dídine – imríonn comharthaí seo na bochtaineachta droch-thionchar ar an iliomad teaghlach, ó ghlúin go glúin. Oibríonn an tAontas i measc pobail áitiúla chun tacú le hobair na seirbhísí náisiúnta, na n-oibrithe sóisialta agus na saorálach, ar mhaithe leis an mbochtaineacht agus an eisiamh sóisialta ar fud na hEorpa a chomhrac.

An scéal a léamh

NA LAOCHRA BÉAL DORAIS

An bhfuil aithne agat ar do laochra áitiúla féin?

Ní heol dár bhformhór an tionchar a bhíonn acu — níl iontu, ag deireadh an lae, ach baill den phobal, cosúil le gach duine eile. Ach tá ról ríthábhachtach acu maidir le cosaint na comharsanachta tríd an gcineál oibre a dhéanann siad.
  
Is laochra áitiúla iad, agus is a bhuí leo siúd gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag maireachtáil saor ó dhochar.