JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

 

Īpašais paziņojums par persondatu aizsardzību saistībā ar atklātu konkursu

Apstrādes darbība: ES iestāžu pastāvīgo darbinieku atlase vai ES struktūru, biroju un aģentūru darbinieku atlase ar konkursa palīdzību

Datu pārzinis: EPSO

Atsauce reģistrā: DPR-EC-01159.1

 1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai īstenotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir sniegta informācija par EPSO īstenoto apstrādes darbību “ES iestāžu pastāvīgo darbinieku atlase vai ES struktūru, biroju un aģentūru darbinieku atlase ar konkursa palīdzību”.

 1. Kāpēc un kā apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: EPSO vāc un izmanto jūsu persondatus, lai rīkotu iekšējus konkursus nolūkā atlasīt darbiniekus, kurus var pieņemt darbā par ES ierēdņiem, kā arī nolūkā pārvaldīt ar reģistrēšanos konkursiem saistītos administratīvos aspektus un tālākos konkursu posmus, kā arī lai pārvaldītu un uzraudzītu rezerves sarakstu izmantošanu.

Jūsu persondatus neizmantos automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai.

 1. Kāds ir persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu datu pārzinim uzliktu juridisku pienākumu.

Apstrādes juridiskais pamats ir izklāstīts šādos ES tiesību aktos:

Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1611 (2016. gada 7. jūlijs); Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi; Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību.

Mēs apstrādājam konkrētu kategoriju persondatus, proti, vārdu, uzvārdu un datus par veselību, un darām to šādu iemeslu dēļ:

 • datu subjekts ir devis skaidru piekrišanu šo persondatu apstrādei vienam vai vairākiem norādītiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai pildītu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības tiesību akti, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;

Piemēram, pieteikuma veidlapā kandidātiem ir jāatbild uz šādu jautājumu: “Vai jums ir nepieciešami īpaši atlases testu pielāgojumi invaliditātes vai medicīniska stāvokļa dēļ?” Ja atbilde ir apstiprinoša, viņiem ir jāsniedz ziņas par savu veselību, konkrēti norādot invaliditāti vai medicīnisko stāvokli, kura dēļ viņi lūdz pielāgojumus, un jāsniedz apliecinoši dokumenti. Šādu datu vākšana ir nepieciešama, lai EPSO varētu objektīvi un katrā gadījumā individuāli novērtēt katra kandidāta īpašo situāciju un piedāvāt adekvātus testu pielāgošanas pasākumus, kas kandidātiem dotu iespēju kārtot pārbaudījumu vislabākajos apstākļos, kādi iespējami, ņemot vērā viņu vajadzības. Kandidātu sniegtās ziņas par veselību ir iedalāmas vairākās kategorijās: īslaicīgs medicīnisks stāvoklis, pastāvīgs medicīnisks stāvoklis / invaliditāte, grūtniecība / zīdīšana.

 1. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, EPSO vāc šādu kategoriju persondatus:

 • persondatus, kas ļauj identificēt kandidātus: pašlaik lietotais(-ie) vārds(-i), uzvārds(-i), dzimtais(-ie) vārds(-i) un uzvārds(-i), dzimšanas datums, dzimums, pilsonība(s), galvenā valoda, identifikācijas dokumenta veids un numurs, identifikācijas dokumenta kopija ar visiem tajā iekļautajiem persondatiem, nacionālais identifikācijas numurs, e-pasta adrese, konkursa pieteikuma numurs, slepenais identifikācijas numurs, ko piešķir testu anonīmai vērtēšanai, “atbilstīguma numurs”, ko izmanto identificēšanai datorizēto testu kontekstā. Iekšējiem konkursiem arī darbinieka numurs, administratīvais statuss, funkciju grupa un pakāpe.
 • Persondati, kas saistīti ar kandidāta EPSO konta izmantošanu: personiskais lietotāja identifikācijas numurs, lietotājvārds, parole, lietotāja apmeklējumu žurnāls.
 • Kandidātu persondati, kas vajadzīgi, lai būtu iespējams sazināties un praksē sarīkot testus: adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, tālruņa numurs(-i), sarakstes valodas, testēšanas valodas; kandidātu sniegtās ziņas par īpašajām vajadzībām (piemēram, viņu norādītie medicīniskie stāvokļi un/vai invaliditāte); ziņas par ģimenes, sociālajām un profesionālajām saitēm, kas var radīt interešu konfliktu.
 • Kandidātu persondati, kas vajadzīgi, lai varētu novērtēt atbilstību paziņojumā par konkursu izklāstītajām prasībām un/vai atlases kritērijiem un motivāciju: izglītība, darba pieredze, speciālās zināšanas un tehniskās iemaņas, valodu zināšanas.
 • Rezultāti, kurus kandidāts guvis dažādos konkursa posmos, un dati par kandidāta kvalifikācijas, prasmju un kompetences novērtējumu (atlases komisijas dotie punkti un komentāri).

Ir obligāti jāsniedz persondati visos tiešsaistes pieteikuma veidlapas laukos, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*). Ja šie lauki nav aizpildīti, reģistrēties nav iespējams.

Tādus datus kā rezultāti, kurus kandidāts guvis dažādos konkursa posmos, un dati par kandidāta kvalifikācijas, prasmju un kompetences novērtējumu (atlases komisijas dotie punkti un komentāri) iegūst konkursa procedūrā un kā rezultātus novērtēšanai, ko veic konkursa atlases komisija.

 1. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

EPSO persondatus glabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams datu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķim, proti:

 • no kāda konkrēta konkursa izslēgtu kandidātu individuālās lietas glabā 2 gadus no datuma, kad kandidāts izslēgts no konkursa;
 • kāda konkrēta konkursa rezerves sarakstā iekļautu kandidātu individuālās lietas glabā 2 gadus pēc rezerves saraksta slēgšanas;
 • failus, kas dokumentē konkursu rīkošanu, glabā 10 gadus pēc konkursa noslēguma;
 • persondatus, ko kandidāti snieguši, piesakoties kādam konkrētam konkursam, bet kas nav laikā validēti, glabā vienu gadu no datuma, kad beidzas pieteikumu iesniegšanas termiņš šim konkursam.
 1. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes) glabājas Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpašā klauzula par datu apstrādi Komisijas vārdā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”, Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

 1. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Datu saņēmēji:

 • atlases komisijas, novērtētāji (eksaminētāji, kam ir padomdevēja statuss) Civildienesta noteikumu III pielikuma 3. panta nozīmē un EPSO darbinieki — lai novērtētu kandidātu atbilstību prasībām un kandidātu rezultātus un attiecīgi sniegtu palīdzību atlases komisijām;
 • ES iestādes un struktūras — ar pieņemšanu darbā saistītām vajadzībām (tās nesaņem nekādu informāciju par invaliditāti, izņemot gadījumus, ja kandidāts ir devis nepārprotamu piekrišanu šādu datu pārsūtīšanai);
 • ES tiesas, iesaistītās iecēlējinstitūcijas juridiskie dienesti — ja runa ir par administratīvu prasību vai sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. vai 2. punktu un/vai pārsūdzību ES tiesās;
 • OLAF, IDOC, iekšējās revīzijas dienests (IAS) un Revīzijas palāta — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai vai revīzijai;
 • Eiropas Ombuds — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai un ziņu iegūšanai;
 • uzņēmumi, kurus EPSO nolīdzis dažu testu praktiskajai organizēšanai, — dati, kurus sniedz šādiem uzņēmumiem, ir ierobežoti laika un apjoma ziņā, un tie noder vienīgi kandidātu identificēšanai testēšanas centrā un pareizā testa varianta pārvaldīšanai;
 • ES dalībvalstis — pamatojoties uz kandidāta skaidri paustu piekrišanu: viņa vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tā konkursa atsauce, kuram kandidāts ir pieteicis dalību, var tikt nodoti tās (to) valsts(-u) iestādēm, kuras(-u) pilsonis viņš ir. Tas tiek darīts, lai valsts varētu palīdzēt atlases procedūras un darbā pieņemšanas gaitā.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tiktāl un tad, ja tas būs jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

 1. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) nozīmē ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un tiesības iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, jums ir tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus EPSO šai konkrētajai datu apstrādes darbībai. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts tālāk 10. punktā).

 1. Kontaktinformācija
 • Datu pārzinis

Ja vēlaties īstenot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, aizpildot EPSO tīmekļa veidlapu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725.

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību), (edps@edps.europa.eu) ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ nav ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

 1. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam varat piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01159.

 

 

Īpašais paziņojums par persondatu aizsardzību saistībā ar pagaidu darbinieku atlases procedūru

Apstrādes darbība: Pagaidu darbinieku atlase ES iestādēm vai citām tās struktūrām, birojiem un aģentūrām

Datu pārzinis: EPSO

Atsauce reģistrā: DPR-EC-01154.1

 1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai īstenotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir sniegta informācija par EPSO īstenoto apstrādes darbību “Pagaidu darbinieku atlase ES iestādēm vai citām tās struktūrām, birojiem un aģentūrām”.

 1. Kāpēc un kā apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: EPSO vāc un izmanto jūsu persondatus, lai rīkotu atlases procedūras nolūkā atlasīt darbiniekus, kurus var pieņemt darbā par pagaidu darbiniekiem ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, pārvaldīt ar reģistrēšanos atlases procedūrām saistītos administratīvos aspektus un tālākos atlases procedūru posmus, kā arī lai pārvaldītu un uzraudzītu darbinieku rezerves datubāzu izmantošanu.

Jūsu persondatus neizmantos automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai.

 1. Kāds ir persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu datu pārzinim uzliktu juridisku pienākumu.

Apstrādes juridiskais pamats ir izklāstīts šādos ES tiesību aktos:

Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1611 (2016. gada 7. jūlijs); Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi; Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību.

Mēs apstrādājam konkrētu kategoriju persondatus, proti, vārdu, uzvārdu un datus par veselību, un darām to šādu iemeslu dēļ:

 • datu subjekts ir devis skaidru piekrišanu šo persondatu apstrādei vienam vai vairākiem norādītiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai pildītu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības tiesību akti, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;

Piemēram, pieteikuma veidlapā kandidātiem ir jāatbild uz šādu jautājumu: “Vai jums ir nepieciešami īpaši atlases testu pielāgojumi invaliditātes vai medicīniska stāvokļa dēļ?” Ja atbilde ir apstiprinoša, viņiem ir jāsniedz ziņas par savu veselību, konkrēti norādot invaliditāti vai medicīnisko stāvokli, kura dēļ viņi lūdz pielāgojumus, un jāsniedz apliecinoši dokumenti. Šādu datu vākšana ir nepieciešama, lai EPSO varētu objektīvi un katrā gadījumā individuāli novērtēt katra kandidāta īpašo situāciju un piedāvāt adekvātus testu pielāgošanas pasākumus, kas kandidātiem dotu iespēju kārtot pārbaudījumu vislabākajos apstākļos, kādi iespējami, ņemot vērā viņu vajadzības. Kandidātu sniegtās ziņas par veselību ir iedalāmas vairākās kategorijās: īslaicīgs medicīnisks stāvoklis, pastāvīgs medicīnisks stāvoklis / invaliditāte, grūtniecība / zīdīšana.

 1.  Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, EPSO vāc šādu kategoriju persondatus:

 • persondatus, kas ļauj identificēt kandidātus: pašlaik lietotais(-ie) vārds(-i), uzvārds(-i), dzimtais(-ie) vārds(-i) un uzvārds(-i), dzimšanas datums, dzimums, pilsonība(s), galvenā valoda, identifikācijas dokumenta veids un numurs, identifikācijas dokumenta kopija ar visiem tajā iekļautajiem persondatiem, nacionālais identifikācijas numurs, e-pasta adrese, atlases procedūras pieteikuma numurs, slepenais identifikācijas numurs, ko piešķir testu anonīmai vērtēšanai, “atbilstīguma numurs”, ko izmanto identificēšanai datorizēto testu kontekstā.
 • Persondati, kas saistīti ar kandidāta EPSO konta izmantošanu: personiskais lietotāja identifikators, lietotājvārds, parole, lietotāja apmeklējumu žurnāls.
 • Kandidātu persondati, kas vajadzīgi, lai būtu iespējams sazināties un praksē sarīkot testus: adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, tālruņa numurs(-i), sarakstes valodas, testēšanas valodas; kandidātu sniegtās ziņas par īpašajām vajadzībām (piemēram, viņu norādītie medicīniskie stāvokļi un/vai invaliditāte); ziņas par ģimenes, sociālajām un profesionālajām saitēm, kas var radīt interešu konfliktu.
 • Kandidātu persondati, kas vajadzīgi, lai varētu novērtēt atbilstību paziņojumā par konkursu izklāstītajām prasībām un/vai atlases kritērijiem un motivāciju: izglītība, darba pieredze, speciālās zināšanas un tehniskās iemaņas, valodu zināšanas.
 • Rezultāti, kurus kandidāts guvis dažādos konkursa posmos, un dati par kandidāta kvalifikācijas, prasmju un kompetences novērtējumu (atlases komisijas dotie punkti un, ja tādi ir, arī tās komentāri).

Ir obligāti jāsniedz persondati visos tiešsaistes pieteikuma veidlapas laukos, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*). Ja šie lauki nav aizpildīti, reģistrēties nav iespējams.

Tādus datus kā rezultāti, kurus kandidāti guvuši dažādos atlases procedūras posmos, un dati par kandidātu prasmju un kompetences novērtējumu (testos gūtie punkti un komentāri) iegūst atlases procedūrā un kā rezultātus novērtēšanai, ko veic saistībā ar atlasi.

 1. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

EPSO persondatus glabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams datu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķim, proti:

 • no kādas konkrētas atlases procedūras izslēgtu kandidātu individuālās lietas glabā 2 gadus no datuma, kad kandidāts izslēgts no atlases procedūras;
 • tādu kandidātu individuālās lietas, kuri iekļauti kādas atlases procedūras potenciālo darbinieku rezervē , glabā 2 gadus no dienas, kad slēgta potenciālo darbinieku rezerve;
 • failus, kas dokumentē pagaidu darbinieku atlases procedūras, glabā 5 gadus no dienas, kad beigusies atlases procedūra;
 • persondatus, ko kandidāti snieguši, piesakoties kādai konkrētai atlasei, bet kas nav laikā validēti, glabā vienu gadu no datuma, kad beidzas pieteikumu iesniegšanas termiņš šai atlases procedūrai.
 1. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes) glabājas Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpašā klauzula par datu apstrādi Komisijas vārdā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”, Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

 1. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Datu saņēmēji:

 • atlases komisijas, novērtētāji (eksaminētāji, kam ir padomdevēja statuss) Civildienesta noteikumu III pielikuma 3. panta nozīmē (pēc analoģijas) un EPSO darbinieki — lai novērtētu kandidātu atbilstību prasībām un kandidātu rezultātus un attiecīgi sniegtu palīdzību atlases komisijām;
 • ES iestādes un struktūras — ar pieņemšanu darbā saistītām vajadzībām (tās nesaņem nekādu informāciju par invaliditāti, izņemot gadījumus, ja kandidāts ir devis nepārprotamu piekrišanu šādu datu pārsūtīšanai);
 • ES tiesas, iesaistītās iecēlējinstitūcijas juridiskie dienesti — ja runa ir par administratīvu prasību vai sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. vai 2. punktu un/vai pārsūdzību ES tiesās;
 • OLAF, IDOC, iekšējās revīzijas dienests (IAS) un Revīzijas palāta — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai vai revīzijai;
 • Eiropas Ombuds — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai un ziņu iegūšanai;
 • uzņēmumi, kurus EPSO nolīdzis dažu testu praktiskajai organizēšanai, — dati, kurus sniedz šādiem uzņēmumiem, ir ierobežoti laika un apjoma ziņā, un tie noder vienīgi kandidātu identificēšanai testēšanas centrā un pareizā testa varianta pārvaldīšanai;

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tiktāl un tad, ja tas būs jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

 1. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) nozīmē ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un tiesības iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, jums ir tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus EPSO šai konkrētajai datu apstrādes darbībai. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts tālāk 10. punktā).

 1. Kontaktinformācija
 • Datu pārzinis

Ja vēlaties īstenot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, aizpildot EPSO tīmekļa veidlapu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725.

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību), (edps@edps.europa.eu) ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ nav ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

 1. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam varat piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01154.

 

Īpašais privātuma paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar līgumdarbinieku atlases procesu

Apstrādes darbība: Līgumdarbinieku atlase ES iestādēm vai citām tās struktūrām, birojiem un aģentūrām

Datu pārzinis: EPSO

Atsauce reģistrā: DPR-EC-01157.1

 1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai īstenotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir sniegta informācija par EPSO īstenoto apstrādes darbību “Līgumdarbinieku atlase ES iestādēm vai citām tās struktūrām, birojiem un aģentūrām”.

 1. Kāpēc un kā apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: EPSO vāc un izmanto jūsu persondatus, lai rīkotu atlases procedūras nolūkā atlasīt darbiniekus, kurus var pieņemt darbā par līgumdarbiniekiem ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, pārvaldīt ar reģistrēšanos atlases procedūrām saistītos administratīvos aspektus un tālākos atlases procedūru posmus, kā arī lai pārvaldītu un uzraudzītu darbinieku rezerves datubāzu izmantošanu.

Jūsu persondatus neizmantos automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai.

 1. Kāds ir persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu datu pārzinim uzliktu juridisku pienākumu.

Apstrādes juridiskais pamats ir izklāstīts šādos ES tiesību aktos:

Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1611 (2016. gada 7. jūlijs); Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi; Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību.

Mēs apstrādājam konkrētu kategoriju persondatus, proti, vārdu, uzvārdu un datus par veselību, un darām to šādu iemeslu dēļ:

 • datu subjekts ir devis skaidru piekrišanu šo persondatu apstrādei vienam vai vairākiem norādītiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai pildītu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības tiesību akti, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;

Piemēram, pieteikuma veidlapā kandidātiem ir jāatbild uz šādu jautājumu: “Vai jums ir nepieciešami īpaši atlases testu pielāgojumi invaliditātes vai medicīniska stāvokļa dēļ?” Ja atbilde ir apstiprinoša, viņiem ir jāsniedz ziņas par savu veselību, konkrēti norādot invaliditāti vai medicīnisko stāvokli, kura dēļ viņi lūdz pielāgojumus, un jāsniedz apliecinoši dokumenti. Šādu datu vākšana ir nepieciešama, lai EPSO varētu objektīvi un katrā gadījumā individuāli novērtēt katra kandidāta īpašo situāciju un piedāvāt adekvātus testu pielāgošanas pasākumus, kas kandidātiem dotu iespēju kārtot pārbaudījumu vislabākajos apstākļos, kādi iespējami, ņemot vērā viņu vajadzības. Kandidātu sniegtās ziņas par veselību ir iedalāmas vairākās kategorijās: īslaicīgs medicīnisks stāvoklis, pastāvīgs medicīnisks stāvoklis / invaliditāte, grūtniecība / zīdīšana.

 1. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, EPSO vāc šādu kategoriju persondatus:

 • persondatus, kas ļauj identificēt kandidātus: pašlaik lietotais(-ie) vārds(-i), uzvārds(-i), dzimtais(-ie) vārds(-i) un uzvārds(-i), dzimšanas datums, dzimums, pilsonība(s), galvenā valoda, identifikācijas dokumenta veids un numurs, identifikācijas dokumenta kopija ar visiem tajā iekļautajiem persondatiem, nacionālais identifikācijas numurs, e-pasta adrese, atlases procedūras pieteikuma numurs, slepenais identifikācijas numurs, ko piešķir testu anonīmai vērtēšanai, “atbilstīguma numurs”, ko izmanto identificēšanai datorizēto testu kontekstā.
 • Persondati, kas saistīti ar kandidāta EPSO konta izmantošanu: personiskais lietotāja identifikators, lietotājvārds, parole, lietotāja apmeklējumu žurnāls.
 • Kandidātu persondati, kas vajadzīgi, lai būtu iespējams sazināties un praksē sarīkot testus: adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, tālruņa numurs(-i), sarakstes valodas, testēšanas valodas; kandidātu sniegtās ziņas par īpašajām vajadzībām (piemēram, viņu norādītie medicīniskie stāvokļi un/vai invaliditāte).
 • Kandidātu persondati, kas vajadzīgi, lai varētu novērtēt atbilstību uzaicinājumā izteikt ieinteresētību izklāstītajām prasībām un/vai atlases kritērijiem un motivāciju: izglītība, darba pieredze, speciālās zināšanas un tehniskās iemaņas, valodu zināšanas.
 • Rezultāti, kurus kandidāts guvis dažādos atlases posmos, un dati par kandidāta prasmju un kompetences novērtējumu (testos gūtie punkti).

Ir obligāti jāsniedz persondati visos tiešsaistes pieteikuma veidlapas laukos, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*). Ja šie lauki nav aizpildīti, reģistrēties nav iespējams.

Tādus datus kā rezultāti, kurus kandidāti guvuši dažādos atlases procedūras posmos, un dati par kandidātu prasmju un kompetences novērtējumu (testos gūtie punkti) iegūst atlases procedūrā un kā rezultātus novērtēšanai, ko veic saistībā ar atlasi.

 1. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

EPSO persondatus glabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams datu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķim, proti:

 • no kādas konkrētas atlases procedūras izslēgtu kandidātu individuālās lietas glabā 5 gadus no datuma, kad beigusies šī atlases procedūra, vai 5 gadus no datuma, kad kandidāts pieprasījis, lai viņa datus izdzēš no datubāzes;
 • tādu kandidātu individuālās lietas, kuri iekļauti kādas atlases procedūras potenciālo darbinieku rezervē , glabā 2 gadus no dienas, kad slēgta potenciālo darbinieku rezerve;
 • failus, kas dokumentē līgumdarbinieku atlases procedūru rīkošanu, glabā 5 gadus pēc atlases procedūras noslēguma;
 • persondatus, ko kandidāti snieguši, piesakoties kādai konkrētai atlasei, bet kas nav laikā validēti, glabā vienu gadu no datuma, kad beidzas pieteikumu iesniegšanas termiņš šai atlases procedūrai.
 1. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes) glabājas Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpašā klauzula par datu apstrādi Komisijas vārdā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”, Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

 1. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Datu saņēmēji:

 • atlases komisijas, novērtētāji (eksaminētāji, kam ir padomdevēja statuss) Civildienesta noteikumu III pielikuma 3. panta nozīmē (pēc analoģijas) un EPSO darbinieki — lai novērtētu kandidātu atbilstību prasībām un kandidātu rezultātus un attiecīgi sniegtu palīdzību atlases komisijām;
 • ES iestādes un struktūras — ar pieņemšanu darbā saistītām vajadzībām (tās nesaņem nekādu informāciju par invaliditāti, izņemot gadījumus, ja kandidāts ir devis nepārprotamu piekrišanu šādu datu pārsūtīšanai);
 • ES tiesas, iesaistītās iecēlējinstitūcijas juridiskie dienesti — ja runa ir par administratīvu prasību vai sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. vai 2. punktu un/vai pārsūdzību ES tiesās;
 • OLAF, IDOC, iekšējās revīzijas dienests (IAS) un Revīzijas palāta — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai vai revīzijai;
 • Eiropas Ombuds — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai un ziņu iegūšanai;
 • uzņēmumi, kurus EPSO nolīdzis dažu testu praktiskajai organizēšanai, — dati, kurus sniedz šādiem uzņēmumiem, ir ierobežoti laika un apjoma ziņā, un tie noder vienīgi kandidātu identificēšanai testēšanas centrā un pareizā testa varianta pārvaldīšanai;

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tiktāl un tad, ja tas būs jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

 1. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) nozīmē ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un tiesības iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, jums ir tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus EPSO šai konkrētajai datu apstrādes darbībai. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts tālāk 10. punktā).

 1. Kontaktinformācija
 • Datu pārzinis

Ja vēlaties īstenot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, aizpildot EPSO tīmekļa veidlapu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725.

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību), (edps@edps.europa.eu) ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ nav ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

 1. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam varat piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01157.Jūs nedrīkstat izveidot vairāk par vienu EPSO kontu. Nemēģiniet izveidot jaunu EPSO kontu, ja Jums jau ir EPSO konts. Ja jūs neievērojat šo noteikumu, jūs tiksiet izslēgts no konkursa/atlases procedūrām, kurām esat pieteicies, izmantojot minētos kontus.
Noklikšķinot šeit, Jūs piekrītat ievērot šo noteikumu un apliecināt, ka esat informēts/-a par jūsu personas datu apstrādi, kā aprakstīts iepriekš.