AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a benyújtott személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok védelméről a nyílt versenyvizsgák során

Adatkezelési művelet: Állandó munkatársak kiválasztása versenyvizsgával, az európai intézmények vagy közösségi szervek, hivatalok és ügynökségek számára

Adatkezelő: EPSO

Hivatkozási szám: DPR-EC-01159.2

 1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja az Ön magánéletét és elkötelezetten védi személyes adatait. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségeit is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az alábbiakban ismertetjük az EPSO „Állandó munkatársak kiválasztása versenyvizsgával, az európai intézmények vagy közösségi szervek, hivatalok és ügynökségek számára” elnevezésű adatkezelési műveletére vonatkozó információkat.

 1. Miért és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az adatkezelés célja: Az EPSO nyílt versenyvizsgákat és belső versenyvizsgákat szervez (hogy a kiválasztott pályázók közül az uniós intézmények és szervek tisztviselőket vegyenek fel), kezeli a regisztráció adminisztratív vonatkozásait és a versenyvizsgák egymást követő szakaszait, valamint kezeli a tartaléklistákat, és nyomon követi azok felhasználását. E tevékenységei során személyes adatokat gyűjt és használ fel.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, így profilalkotásra sem.

 1. Milyen jogi előírás(ok) alapján kezeljük a személyes adatokat?

Azért kezelünk személyes adatokat, mert az adatkezelés:

 • közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

A legutóbb a 2016. július 7-i (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK és 11. Euratom rendelet (HL 45., 1962.6.14., 1385. o.). Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak továbbá az Ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

A személyes adatok különleges kategóriáit is kezeljük (pl. egészségügyi adatok), mert:

 • az érintett kifejezetten hozzájárult az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő, megfelelő garanciákról is rendelkező uniós jog ezt megengedi.

A jelentkezési lapon a pályázóknak a következő konkrét kérdésre is válaszolniuk kell: „Fogyatékossága vagy egészségügyi állapota miatt van-e szüksége speciális vizsgakörülményekre a kiválasztási eljárás során?” Igenlő válasz esetén a pályázóktól egészségügyi adatokat kérünk be, elsősorban arról, hogy milyen fogyatékosság vagy egészségügyi állapot miatt szeretnének speciális vizsgakörnyezetet igényelni. Állításaikat dokumentumokkal kell igazolniuk. Az EPSO-nak azért kell begyűjtenie az ilyen adatokat, hogy tárgyilagosan meg tudja vizsgálni az érintett pályázók konkrét helyzetét abból a célból, hogy a vizsgakörnyezetet – a szükségleteikhez igazítva – alkalmassá tegye számukra, hogy a lehető legjobb körülmények között vizsgázhassanak. A pályázók által megadott egészségügyi adatok kategóriái: ideiglenes vagy állandó egészségi állapot, fogyatékosság, várandósság, szoptatás.

 1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az EPSO az alábbiakban megadott személyes adatokat gyűjti:

 • A pályázók kilétének azonosítását lehetővé tévő személyes adatok: utónév (utónevek), jelenleg használt vezetéknév (vezetéknevek), születési név (nevek), születési idő, nem, állampolgárság(ok), fő nyelv, a személyazonosító igazolvány típusa és száma, a személyazonosító igazolvány másolata (a benne szereplő összes személyes adattal), nemzeti személyazonosító jel, a pályázó arcképe, IP-címe, e-mail-cím, pályázatazonosító szám, titkos azonosító szám (ami garantálja az anonimitást a feladatok értékelésekor), megfeleltetési szám (amely a számítógépes teszt keretében történő azonosításra szolgál). Belső versenyvizsgák esetén továbbá: egyéni azonosítószám, hivatali státusz, besorolási csoport és besorolási fokozat.
 • A pályázók EPSO-fiókjának használatával kapcsolatos személyes adatok: felhasználói azonosító szám, felhasználónév/bejelentkezési név, jelszó, a felhasználók látogatásairól készült eseménynapló.
 • A pályázókkal történő kapcsolattartásra szolgáló és a vizsgák megszervezéséhez szükséges személyes adatok: cím, irányítószám, település, ország, telefonszám(ok), a kapcsolattartás és a vizsga nyelve, a pályázók által a speciális igényeikkel (elsősorban egészségi állapottal és/vagy fogyatékossággal) kapcsolatban megadott adatok, a családra, szociális és szakmai kapcsolatokra vonatkozó olyan adatok, amelyek adott esetben összeférhetetlenséget eredményezhetnek.
 • A versenyvizsga-felhívásban rögzített (kiválasztási vagy más) feltételek tényleges teljesülésének vizsgálatát és a motiváció felmérését lehetővé tévő személyes adatok: végzettség, szakmai tapasztalat, szaktudás, konkrét készségek, nyelvtudás. Bizonyos vizsgák aszinkron értékeléséhez hang- és képfelvétel készül, amely szintén a begyűjtött személyes adatok körébe tartozik.
 • A versenyvizsga különböző szakaszaiban a pályázók által elért eredmények, valamint a képesítéseik, készségeik és kompetenciáik értékelésére vonatkozó adatok (pontszámok és a vizsgabizottság megjegyzései).

Az online jelentkezési lapon csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni, mert különben nem kerülhet sor a regisztrációra.

A versenyvizsga-eredmények kategóriájába tartozó adatokat, valamint a képesítések, készségek és kompetenciák értékelésére vonatkozó adatokat (pontszámok és a vizsgabizottság megjegyzései) a pályázók a versenyvizsga során szerzik meg, és a vizsgabizottság döntésétől függnek.

 1. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az EPSO csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg ez az adatgyűjtés és a további adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, azaz:

 • a sikertelen pályázók egyéni aktáit a versenyvizsgáról történő kiesést követően két évig,
 • a tartaléklistára kerülő pályázók egyéni aktáit a lista megszüntetését követően két évig,
 • a versenyvizsgák szervezését dokumentáló háttéranyagokat a versenyvizsga lezárását követően tíz évig,
 • azon pályázók személyes adatait, akik jelentkeztek egy konkrét versenyvizsgára, de a jelentkezésüket nem érvényesítették időben, a jelentkezési időszak végétől számítva egy évig.
 1. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről?

Az Európai Bizottság az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) a saját vagy az általa megbízott vállalkozók szerverein tárolja. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatokról van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelési művelet végrehajtásához erre indokoltan szükségük van.

 1. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságon belül a jelen adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársak férhetnek hozzá, továbbá az erre feljogosított munkatársak, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az adatok címzettjei:

 • Vizsgabizottságok, a személyzeti szabályzat III. mellékletének 3. cikke szerinti (tanácsadói minőségben eljáró) vizsgáztatók és az EPSO munkatársai: annak érdekében, hogy értékeljék a pályázati feltételek teljesülését és összehasonlítsák a pályázók érdemeit, illetve hogy segítséget nyújtsanak a vizsgabizottságoknak.
 • Uniós intézmények és szervek: felvétel céljából (a fogyatékosságról nem kapnak semmilyen tájékoztatást, kivéve ha a pályázó kifejezetten hozzájárul az ilyen adatok továbbításához).
 • Az uniós bíróságok és az érintett kinevező hatóság jogi szolgálatai: a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerinti közigazgatási kérelem vagy panasz és/vagy az EU bíróságaihoz intézett jogorvoslati kérelem esetén.
 • Az OLAF, az IDOC, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy ellenőrzési célokhoz szükséges mértékben.
 • Az európai ombudsman: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy nyomozásokhoz szükséges mértékben.
 • Az EPSO alvállalkozói, akik bizonyos vizsgák gyakorlati lebonyolításáért felelnek: a rendelkezésükre bocsátott információk hatálya és időtartama korlátozott (csak arra a konkrét célra szolgálnak, hogy a pályázóknak – személyazonosságuk megállapítása után – a megfelelő tesztsort adják oda a vizsgaközpontban).
 • EU-tagállamok: a kiválasztási eljárás és a felvétel során történő segítségnyújtás érdekében és a pályázó kifejezett hozzájárulása esetén a pályázó utóneve, vezetékneve, az e-mail-címe és a versenyvizsga hivatkozási száma továbbítható azon ország(ok) hatóságaihoz, amely(ek)nek a pályázó állampolgára.

Az általunk gyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és célból, amilyenre jogszabály kötelez minket.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy személyes adatait törölje, azok kezelését korlátozza, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Emellett joga van ahhoz is, hogy egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozzék az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett adatkezelés ellen.

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait az EPSO a jelenlegi adatkezelési művelet céljaira felhasználja. E hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről e-mailben értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti.

Amikor egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

 1. Elérhetőségi adatok
 • Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az EPSO űrlapjának kitöltésével.

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) .

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ön jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai.

 1. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottság összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletéről, amelyről értesítést kap. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01159.

 

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok ideiglenes alkalmazottak kiválasztási eljárása során történő védelméről

Adatkezelési művelet: Ideiglenes alkalmazottak kiválasztása az európai intézmények vagy közösségi szervek, hivatalok és ügynökségek számára

Adatkezelő: EPSO

Hivatkozási szám: DPR-EC-01154.1

 1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja az Ön magánéletét és elkötelezetten védi személyes adatait. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségeit is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az alábbiakban ismertetjük az EPSO „Ideiglenes alkalmazottak kiválasztása az európai intézmények vagy közösségi szervek, hivatalok és ügynökségek számára” elnevezésű adatkezelési műveletére vonatkozó információkat.

 1. Miért és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az adatkezelés célja: Az EPSO kiválasztási eljárásokat szervez (hogy a kiválasztott pályázók közül az uniós intézmények, szervek hivatalok és ügynökségek ideiglenes alkalmazottakat vegyenek fel), kezeli a regisztráció adminisztratív vonatkozásait és a kiválasztási eljárások egymást követő szakaszait, valamint kezeli az adatbázisokat, és nyomon követi azok felhasználását. E tevékenységei során személyes adatokat gyűjt és használ fel.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, így profilalkotásra sem.

 1. Milyen jogi előírás(ok) alapján kezeljük a személyes adatokat?

Azért kezelünk személyes adatokat, mert az adatkezelés:

 • közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

A legutóbb a 2016. július 7-i (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK és 11. Euratom rendelet (HL 45., 1962.6.14., 1385. o.). Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak továbbá az Ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

A személyes adatok különleges kategóriáit is kezeljük (pl. egészségügyi adatok), mert:

 • az érintett kifejezetten hozzájárult az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő, megfelelő garanciákról is rendelkező uniós jog ezt megengedi.

A jelentkezési lapon a pályázóknak a következő konkrét kérdésre is válaszolniuk kell: „Fogyatékossága vagy egészségügyi állapota miatt van-e szüksége speciális vizsgakörülményekre a kiválasztási eljárás során?” Igenlő válasz esetén a pályázóktól egészségügyi adatokat kérünk be, elsősorban arról, hogy milyen fogyatékosság vagy egészségügyi állapot miatt szeretnének speciális vizsgakörnyezetet igényelni. Állításaikat dokumentumokkal kell igazolniuk. Az EPSO-nak azért kell begyűjtenie az ilyen adatokat, hogy tárgyilagosan meg tudja vizsgálni az érintett pályázók konkrét helyzetét abból a célból, hogy a vizsgakörnyezetet – a szükségleteikhez igazítva – alkalmassá tegye számukra, hogy a lehető legjobb körülmények között vizsgázhassanak. A pályázók által megadott egészségügyi adatok kategóriái: ideiglenes vagy állandó egészségi állapot, fogyatékosság, várandósság, szoptatás.

 1.  Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az EPSO az alábbiakban megadott személyes adatokat gyűjti:

 • A pályázók kilétének azonosítását lehetővé tévő személyes adatok: utónév (utónevek), jelenleg használt vezetéknév (vezetéknevek), születési név (nevek), születési idő, nem, állampolgárság(ok), fő nyelv, a személyazonosító igazolvány típusa és száma, a személyazonosító igazolvány másolata (a benne szereplő összes személyes adattal), nemzeti személyazonosító jel, e-mail-cím, a kiválasztási eljárás azonosító száma, titkos azonosító szám (ami garantálja az anonimitást a feladatok értékelésekor), „megfeleltetési szám” (amely a számítógépes teszt keretében történő azonosításra szolgál).
 • A pályázók EPSO-fiókjának használatával kapcsolatos személyes adatok: felhasználói azonosító szám, felhasználónév/bejelentkezési név, jelszó, a felhasználók látogatásairól készült eseménynapló.
 • A pályázókkal történő kapcsolattartásra szolgáló és a vizsgák megszervezéséhez szükséges személyes adatok: cím, irányítószám, település, ország, telefonszám(ok), a kapcsolattartás és a vizsga nyelve, a pályázók által a speciális igényeikkel (elsősorban egészségi állapottal és/vagy fogyatékossággal) kapcsolatban megadott adatok, a családra, szociális és szakmai kapcsolatokra vonatkozó olyan adatok, amelyek adott esetben összeférhetetlenséget eredményezhetnek.
 • A versenyvizsga-felhívásban rögzített (kiválasztási vagy más) feltételek tényleges teljesülésének vizsgálatát és a motiváció felmérését lehetővé tévő személyes adatok: végzettség, szakmai tapasztalat, szaktudás, konkrét készségek, nyelvtudás.
 • A versenyvizsga különböző szakaszaiban a pályázók által elért eredmények, valamint a képesítéseik, készségeik és kompetenciáik értékelésére vonatkozó adatok (pontszámok és adott esetben a vizsgabizottság megjegyzései).

Az online jelentkezési lapon csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni, mert különben nem kerülhet sor a regisztrációra.

Az eredmények kategóriájába tartozó adatokat, valamint a készségek és kompetenciák értékelésére vonatkozó adatokat (pontszámok és a megjegyzések) a pályázók a kiválasztási eljárás során szerzik meg, és az értékeléstől függnek.

 1. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az EPSO csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg ez az adatgyűjtés és a további adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, azaz:

 • a sikertelen pályázók egyéni aktáit a kiválasztási eljárásból történő kiesést követően öt évig,
 • a kiválasztási eljárás tartalékállományába kerülő pályázók egyéni aktáit az állomány megszüntetését követően két évig,
 • az ideiglenes alkalmazottak kiválasztására irányuló eljárás szervezését dokumentáló háttéranyagokat a kiválasztási eljárás lezárását követően öt évig,
 • azon pályázók személyes adatait, akik egy konkrét kiválasztási eljárásra jelentkeztek, de a jelentkezésüket nem érvényesítették időben, a jelentkezési időszak végétől számítva egy évig.
 1. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről?

Az Európai Bizottság az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) a saját vagy az általa megbízott vállalkozók szerverein tárolja. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatokról van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelési művelet végrehajtásához erre indokoltan szükségük van.

 1. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságon belül a jelen adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársak férhetnek hozzá, továbbá az erre feljogosított munkatársak, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az adatok címzettjei:

 • Kiválasztási bizottságok, a személyzeti szabályzat III. mellékletének 3. cikke szerinti vagy azzal analóg (tanácsadói minőségben eljáró) vizsgáztatók és az EPSO munkatársai: annak érdekében, hogy értékeljék a pályázati feltételek teljesülését és összehasonlítsák a pályázók érdemeit, illetve hogy segítséget nyújtsanak a vizsgabizottságoknak.
 • Uniós intézmények és szervek: felvétel céljából (a fogyatékosságról nem kapnak semmilyen tájékoztatást, kivéve ha a pályázó kifejezetten hozzájárul az ilyen adatok továbbításához).
 • Az uniós bíróságok és az érintett kinevező hatóság jogi szolgálatai: a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerinti közigazgatási kérelem vagy panasz és/vagy az EU bíróságaihoz intézett jogorvoslati kérelem esetén.
 • Az OLAF, az IDOC, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy ellenőrzési célokhoz szükséges mértékben.
 • Az európai ombudsman: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy nyomozásokhoz szükséges mértékben.
 • Az EPSO alvállalkozói, akik bizonyos vizsgák gyakorlati lebonyolításáért felelnek: a rendelkezésükre bocsátott információk hatálya és időtartama korlátozott (csak arra a konkrét célra szolgálnak, hogy a pályázóknak – személyazonosságuk megállapítása után – a megfelelő tesztsort adják oda a vizsgaközpontban).

Az általunk gyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és célból, amilyenre jogszabály kötelez minket.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy személyes adatait törölje, azok kezelését korlátozza, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Emellett joga van ahhoz is, hogy egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozzék az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett adatkezelés ellen.

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait az EPSO a jelenlegi adatkezelési művelet céljaira felhasználja. E hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről e-mailben értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti.

Amikor egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

 1. Elérhetőségi adatok
 • Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az EPSO űrlapjának kitöltésével.

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) .

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ön jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai.

 1. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottság összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletéről, amelyről értesítést kap. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01154.

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárása során történő védelméről

Adatkezelési művelet: Szerződéses alkalmazottak kiválasztása az európai intézmények vagy közösségi szervek, hivatalok és ügynökségek számára

Adatkezelő: EPSO

Hivatkozási szám: DPR-EC-01157.1

 1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja az Ön magánéletét és elkötelezetten védi személyes adatait. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségeit is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az alábbiakban ismertetjük az EPSO „Szerződéses alkalmazottak kiválasztása az európai intézmények vagy közösségi szervek, hivatalok és ügynökségek számára” elnevezésű adatkezelési műveletére vonatkozó információkat.

 1. Miért és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az adatkezelés célja: Az EPSO kiválasztási eljárásokat szervez (hogy a kiválasztott pályázók közül az uniós intézmények, szervek hivatalok és ügynökségek szerződéses alkalmazottakat vegyenek fel), kezeli a regisztráció adminisztratív vonatkozásait és a kiválasztási eljárások egymást követő szakaszait, valamint kezeli az adatbázisokat, és nyomon követi azok felhasználását. E tevékenységei során személyes adatokat gyűjt és használ fel.

Az Ön személyes adataitnem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, így profilalkotásra sem.

 1. Milyen jogi előírás(ok) alapján kezeljük a személyes adatokat?

Azért kezelünk személyes adatokat, mert az adatkezelés:

 • közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

A legutóbb a 2016. július 7-i (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK és 11. Euratom rendelet (HL 45., 1962.6.14., 1385. o.). Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak továbbá az Ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

A személyes adatok különleges kategóriáit is kezeljük (pl. egészségügyi adatok), mert:

 • az érintett kifejezetten hozzájárult az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő, megfelelő garanciákról is rendelkező uniós jog ezt megengedi.

A jelentkezési lapon a pályázóknak a következő konkrét kérdésre is válaszolniuk kell: „Fogyatékossága vagy egészségügyi állapota miatt van-e szüksége speciális vizsgakörülményekre a kiválasztási eljárás során?” Igenlő válasz esetén a pályázóktól egészségügyi adatokat kérünk be, elsősorban arról, hogy milyen fogyatékosság vagy egészségügyi állapot miatt szeretnének speciális vizsgakörnyezetet igényelni. Állításaikat dokumentumokkal kell igazolniuk. Az EPSO-nak azért kell begyűjtenie az ilyen adatokat, hogy tárgyilagosan meg tudja vizsgálni az érintett pályázók konkrét helyzetét abból a célból, hogy a vizsgakörnyezetet – a szükségleteikhez igazítva – alkalmassá tegye számukra, hogy a lehető legjobb körülmények között vizsgázhassanak. A pályázók által megadott egészségügyi adatok kategóriái: ideiglenes vagy állandó egészségi állapot, fogyatékosság, várandósság, szoptatás.

 1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az EPSO az alábbiakban megadott személyes adatokat gyűjti:

 • A pályázók kilétének azonosítását lehetővé tévő személyes adatok: utónév (utónevek), jelenleg használt vezetéknév (vezetéknevek), születési név (nevek), születési idő, nem, állampolgárság(ok), fő nyelv, a személyazonosító igazolvány típusa és száma, a személyazonosító igazolvány másolata (a benne szereplő összes személyes adattal), nemzeti személyazonosító jel, e-mail-cím, a kiválasztási eljárás azonosító száma, titkos azonosító szám (ami garantálja az anonimitást a feladatok értékelésekor), „megfeleltetési szám” (amely a számítógépes teszt keretében történő azonosításra szolgál).
 • A pályázók EPSO-fiókjának használatával kapcsolatos személyes adatok: felhasználói azonosító szám, felhasználónév/bejelentkezési név, jelszó, a felhasználók látogatásairól készült eseménynapló.
 • A pályázókkal történő kapcsolattartásra szolgáló és a vizsgák megszervezéséhez szükséges személyes adatok: cím, irányítószám, település, ország, telefonszám(ok), a kapcsolattartás és a vizsga nyelve, a pályázók által a speciális igényeikkel (elsősorban egészségi állapottal és/vagy fogyatékossággal) kapcsolatban megadott adatok,
 • A pályázati felhívásban rögzített feltételek tényleges teljesülésének vizsgálatát és a motiváció felmérését lehetővé tévő személyes adatok: végzettség, szakmai tapasztalat, szaktudás, konkrét készségek, nyelvtudás.
 • A kiválasztás különböző szakaszaiban a pályázók által elért eredmények, valamint a készségeik és kompetenciáik értékelésére vonatkozó adatok (pontszámok).

Az online jelentkezési lapon csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni, mert különben nem kerülhet sor a regisztrációra.

Az eredmények kategóriájába tartozó adatokat, valamint a készségek és kompetenciák értékelésére vonatkozó adatokat (pontszámok) a pályázók a kiválasztási eljárás során szerzik meg, és az értékeléstől függnek.

 1. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az EPSO csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg ez az adatgyűjtés és a további adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, azaz:

 • a sikertelen pályázók egyéni aktáit a kiválasztási eljárás végét követően öt évig (de a pályázó kérésére adatait előbb is törölhetjük az adatbázisból),
 • a kiválasztási eljárás tartalékállományába kerülő pályázók egyéni aktáit az állomány megszüntetését követően két évig,
 • a szerződéses alkalmazottak kiválasztására irányuló eljárás szervezését dokumentáló háttéranyagokat a kiválasztási eljárás lezárását követően öt évig,
 • azon pályázók személyes adatait, akik egy konkrét kiválasztási eljárásra jelentkeztek, de a jelentkezésüket nem érvényesítették időben, a jelentkezési időszak végétől számítva egy évig.
 1. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről?

Az Európai Bizottság az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) a saját vagy az általa megbízott vállalkozók szerverein tárolja. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatokról van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelési művelet végrehajtásához erre indokoltan szükségük van.

 1. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságon belül a jelen adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársak férhetnek hozzá, továbbá az erre feljogosított munkatársak, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az adatok címzettjei:

 • Kiválasztási bizottságok, a személyzeti szabályzat III. mellékletének 3. cikke szerinti vagy azzal analóg (tanácsadói minőségben eljáró) vizsgáztatók és az EPSO munkatársai: annak érdekében, hogy értékeljék a pályázati feltételek teljesülését és összehasonlítsák a pályázók érdemeit, illetve hogy segítséget nyújtsanak a kiválasztási bizottságoknak.
 • Uniós intézmények és szervek: felvétel céljából (a fogyatékosságról nem kapnak semmilyen tájékoztatást, kivéve ha a pályázó kifejezetten hozzájárul az ilyen adatok továbbításához).
 • Az uniós bíróságok és az érintett kinevező hatóság jogi szolgálatai: a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerinti közigazgatási kérelem vagy panasz és/vagy az EU bíróságaihoz intézett jogorvoslati kérelem esetén.
 • Az OLAF, az IDOC, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy ellenőrzési célokhoz szükséges mértékben.
 • Az európai ombudsman: kérésre, a hivatalos vizsgálatokhoz vagy nyomozásokhoz szükséges mértékben.
 • Az EPSO alvállalkozói, akik bizonyos vizsgák gyakorlati lebonyolításáért felelnek: a rendelkezésükre bocsátott információk hatálya és időtartama korlátozott (csak arra a konkrét célra szolgálnak, hogy a pályázóknak – személyazonosságuk megállapítása után – a megfelelő tesztsort adják oda a vizsgaközpontban).

Az általunk gyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és célból, amilyenre jogszabály kötelez minket.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy személyes adatait törölje, azok kezelését korlátozza, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Emellett joga van ahhoz is, hogy egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozzék az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett adatkezelés ellen.

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait az EPSO a jelenlegi adatkezelési művelet céljaira felhasználja. E hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről e-mailben értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti.

Amikor egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

 1. Elérhetőségi adatok
 • Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az EPSO űrlapjának kitöltésével.

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) .

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ön jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai.

 1. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottság összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletéről, amelyről értesítést kap. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01157.

Ön nem hozhat létre több EPSO-fiókot. Ne hozzon létre új EPSO-fiókot, ha már rendelkezik eggyel. Ha megszegi ezt a szabályt, ki fogjuk zárni azokból a versenyvizsgákból/kiválasztási eljárásokból, amelyekre az utóbbi fiókok útján jelentkezett.
Az alábbi mezőre kattintva elfogadja ezt a szabályt, valamint elismeri, hogy tájékoztatást kapott személyes adatainak a fentiek szerinti kezeléséről.