Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov pri javnih natečajih

Pri javnih natečajih se vsi osebni podatki kandidatov obravnavajo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018. V skladu s členoma 15 in 16 te uredbe urad EPSO kandidatom sporoči naslednje informacije:

Istovetnost upravljavca podatkov: Minna Vuorio, direktorica Evropskega urada za izbor osebja.

Namen obdelave: organizacija javnih natečajev za izbor osebja za zaposlitev v institucijah Evropske unije; administrativno upravljanje prijav in različnih stopenj teh javnih natečajev; upravljanje in preverjanje uporabe rezervnih seznamov.

Podatki, ki se obdelujejo:

 • osebni podatki, ki omogočajo identifikacijo kandidata (priimek, ime, priimek ob rojstvu, datum in kraj rojstva, spol, številka in datum veljavnosti identifikacijskega dokumenta, enotna matična številka občana, elektronski naslov).

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči za praktično organizacijo pristopnih in vseh drugih testov (naslov, poštna številka, kraj, država, telefonske številke, jezik za dopisovanje).

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči glede posebnih potreb.

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči za oceno njegovega izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju, določenih v razpisu natečaja (državljanstva, znanje jezikov, diplome oziroma spričevala/potrdila o opravljenih usposabljanjih: leto pridobitve, naziv, ime organa izdaje, delovne izkušnje).

 • Kandidatovi razlogi za prijavo na natečaj.

 • Rezultati pristopnih, pisnih in ustnih testov, testov v ocenjevalnih centrih, spričevalo kompetenc, podatki o spretnostih in kompetencah kandidatov.

Obvezni ali neobvezni odgovori: vsa polja so obvezna. Če polja niso izpolnjena, prijava ni mogoča. Neobvezna polja bodo označena.

Pravna podlaga: Uredba št. 31(EGS), 11(ESAE) o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 45, 14.6.1962, str. 1385), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1611 z dne 7. julija 2016; Sklep št. 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti.

Prejemniki podatkov: institucije Evropske unije in/ali organi, uradi in agencije Skupnosti imajo dostop do podatkov uspešnih kandidatov, da jim lahko ponudijo delovno mesto (ne prejemajo nobenih informacij o invalidnosti, razen če se je kandidat izrecno strinjal s prenosom takšnih podatkov). V primeru upravne pritožbe na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov in/ali vložitve pravnega sredstva pri sodiščih EU tudi pravna služba zadevnega organa za imenovanja in/ali sodišča EU. Osebje urada OLAF, Preiskovalnega in disciplinskega urada (IDOC), Službe za notranjo revizijo (IAS) in Računskega sodišča na zahtevo in v obsegu, potrebnem za uradne preiskave ali revizijo. Informacije, ki jih kandidat sporoči glede posebnih potreb, bodo shranjene izključno pri ekipi urada EPSO za dostopnost. Na podlagi kandidatove izrecne privolitve se ime, priimek, e-naslov in referenca natečaja, na katerega se je kandidat prijavil, posredujejo nacionalnim organom države članice/držav članic EU, katere državljan je.

Obdelava podatkov v imenu upravljavca ob upoštevanju člena 29 Uredbe (EU) št. 2018/1725: izbirne komisije, zasebne družbe.

Zakonitost obdelave: obdelava je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu na podlagi Pogodb (zaposlovanje osebja).

Datum začetka obdelave: datum prijave.

Obdobje hrambe podatkov: za elektronske podatke 12 mesecev po zaposlitvi izbranega uspešnega kandidata ali do prenehanja veljavnosti rezervnega seznama, če se oseba ne zaposli. Elektronski podatki neuspešnih kandidatov se hranijo 12 mesecev po zaključku zadnjega kandidatovega natečaja. Nepotrjene prijave: 12 mesecev po roku za prijavo. Dokumentacija na papirju se hrani 10 let.

Pravica do dostopa in pravica do popravka podatkov: s prijavo v račun EPSO lahko kandidati preverjajo svoje osebne podatke in jih kadar koli spletno spreminjajo. Izjeme so spremembe imena, priimka, priimka ob rojstvu, podatka o spolu, datuma in kraja rojstva ter državljanstev, za katere mora kandidat uradu EPSO poslati utemeljen uradni zahtevek v pisni obliki s pomočjo spletnega obrazca EPSO.

Kandidati lahko vse svoje podatke v prijavi spreminjajo do končne potrditve prijave. Po potrditvi prijave podatkov ni mogoče spreminjati.

Kandidati se lahko kadar koli obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

 

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov pri izbirnih postopkih za začasne uslužbence

Pri izbirnih postopkih se vsi osebni podatki kandidatov obravnavajo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018. V skladu s členoma 15 in 16 te uredbe urad EPSO kandidatom sporoči naslednje informacije:

Istovetnost upravljavca podatkov: Minna Vuorio, direktorica Evropskega urada za izbor osebja.

Namen obdelave: organizacija izbirnih postopkov za začasne uslužbence za zaposlitev v institucijah Evropske unije ter drugih organih in agencijah EU.

Podatki, ki se obdelujejo:

 • osebni podatki, ki omogočajo identifikacijo kandidata (priimek, ime, priimek ob rojstvu, datum in kraj rojstva, spol, številka in datum veljavnosti identifikacijskega dokumenta, enotna matična številka občana, elektronski naslov).

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči za praktično organizacijo testov (naslov, poštna številka, kraj, država, telefonske številke, jezik za dopisovanje).

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči glede posebnih potreb.

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči v tem izbirnem postopku za oceno kandidatovega profila, določenega z razpisom za prijavo interesa (državljanstva, izobraževanje in usposabljanje, delovne izkušnje, znanje jezikov, kandidatovo soglasje z morebitnimi varnostnimi preverjanji, drugi podatki).

 • Informacije v zvezi z izbirnim postopkom, vključno z rezultati testov ki se prek računa EPSO sporočijo vsakemu kandidatu.

Obvezni ali neobvezni odgovori: vsa polja so obvezna. Če polja niso izpolnjena, prijava ni mogoča. Neobvezna polja so označena.

Pravna podlaga: Uredba št. 31(EGS), 11(ESAE) o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 45, 14.6.1962, str. 1385), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1611 z dne 7. julija 2016; Sklep št. 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti.

Prejemniki podatkov: služba, ki je zahtevala organizacijo izbirnega postopka. V primeru upravne pritožbe na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov in/ali vložitve pravnega sredstva pri sodiščih EU tudi pravna služba zadevnega organa za imenovanja in/ali sodišča EU. Osebje urada OLAF, Preiskovalnega in disciplinskega urada (IDOC), Službe za notranjo revizijo (IAS) in Računskega sodišča na zahtevo in v obsegu, potrebnem za uradne preiskave ali revizijo. Informacije, ki jih kandidat sporoči glede posebnih potreb, bodo shranjene izključno pri ekipi urada EPSO za dostopnost.

Obdelava podatkov v imenu upravljavca ob upoštevanju člena 29 Uredbe (EU) št. 2018/1725: izbirne komisije, zasebne družbe.

Zakonitost obdelave: obdelava je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu na podlagi Pogodb (zaposlovanje osebja).

Datum začetka obdelave: datum prijave.

Rok za shranjevanje osebnih podatkov: urad EPSO hrani in arhivira izvod kandidatove prijavne dokumentacije 10 let.

Pravica do dostopa in pravica popravka podatkov: s prijavo v račun EPSO lahko kandidati preverjajo svoje osebne podatke in jih kadar koli spletno spreminjajo. Izjeme so spremembe imena, priimka, priimka ob rojstvu, podatka o spolu, datuma in kraja rojstva ter državljanstev, za katere mora kandidat uradu EPSO poslati utemeljen uradni zahtevek v pisni obliki s pomočjo spletnega obrazca EPSO.

Kandidati lahko vse svoje podatke v prijavi spreminjajo do končne potrditve prijave. Po potrditvi prijave podatkov ni mogoče spreminjati.

Kandidati se lahko kadar koli obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

 

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov pri izbirnih postopkih za pogodbene uslužbence

V tem izbirnem postopku se vsi osebni podatki kandidatov obravnavajo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018. V skladu s členoma 15 in 16 te uredbe bo urad EPSO kandidatom sporočil naslednje informacije:

Istovetnost upravljavca podatkov: Minna Vuorio, direktorica Evropskega urada za izbor osebja.

Namen obdelave: pomoč institucijam Evropske unije in, kadar je primerno, regulativnim agencijam pri izboru pogodbenih uslužbencev z zagotovitvijo veljavne podatkovne zbirke kandidatov, saj so za zaposlovanje pristojne zadevne institucije. Posamezne odločitve v vseh fazah izbirnega postopka so poslane vsem kandidatom prek njihovega računa EPSO.

Podatki, ki se obdelujejo: podatki kandidatov, prijavljenih na izbirne postopke za pogodbene uslužbence.

 • Osebni podatki, ki omogočajo identifikacijo kandidata (priimek, ime, priimek ob rojstvu, datum in kraj rojstva, spol, številka in datum veljavnosti identifikacijskega dokumenta, enotna matična številka občana, elektronski naslov).

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči za praktično organizacijo testov (naslov, poštna številka, kraj, država, telefonske številke, jezik za dopisovanje).

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči glede posebnih potreb.

 • Informacije, ki jih kandidat sporoči v tem izbirnem postopku za oceno kandidatovega profila, določenega z razpisom za prijavo interesa (državljanstva, izobraževanje in usposabljanje, delovne izkušnje, znanje jezikov, kandidatovo soglasje z morebitnimi varnostnimi preverjanji, drugi podatki).

 • Informacije v zvezi z izbirnim postopkom, vključno z rezultati testov ki se prek računa EPSO sporočijo vsakemu kandidatu.

Obvezni ali neobvezni odgovori: vsa polja so obvezna. Če polja niso izpolnjena, prijava ni mogoča. Neobvezna polja so označena.

Pravna podlaga: Uredba št. 31(EGS), 11(ESAE) o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 45, 14.6.1962, str. 1385), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1611 z dne 7. julija 2016; Sklep št. 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti.

Prejemniki podatkov: službe, pristojne za zaposlovanje v institucijah in regulativnih agencijah. V primeru upravne pritožbe na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov in/ali pravnega sredstva pri sodiščih EU tudi pravna služba zadevnega organa za imenovanja in/ali sodišča EU.

Obdelava podatkov v imenu upravljavca ob upoštevanju člena 29 Uredbe (EU) št. 2018/1725: izbirne komisije, zasebne družbe.

Zakonitost obdelave: obdelava je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu na podlagi Pogodb (zaposlovanje osebja).

Datum začetka obdelave: datum prijave.

Obdobje hrambe podatkov: urad EPSO hrani in arhivira izvod kandidatove prijavne dokumentacije 2 leti po uradnem koncu izbirnega postopka za določen profil, podrobno opredeljen v razpisu, ali 2 leti po kandidatovi izrecni zahtevi za izbris njegove prijave iz podatkovne zbirke.

Pravica do dostopa in pravica do popravka podatkov: s prijavo v račun EPSO lahko kandidati preverjajo svoje osebne podatke in jih kadar koli spletno spreminjajo. Izjeme so spremembe imena, priimka, priimka ob rojstvu, podatka o spolu, datuma in kraja rojstva ter državljanstev, za katere mora kandidat uradu EPSO poslati utemeljen uradni zahtevek v pisni obliki s pomočjo spletnega obrazca EPSO.

Kandidat lahko svoje podatke spreminja do končne potrditve prijave. Pozneje se lahko spreminjajo samo tisti osebni podatki, ki omogočajo identifikacijo kandidata. Pri tako imenovanih stalnih izbirnih postopkih CAST (ki se v naslovu začnejo z EPSO/CAST/P) pa lahko kandidati vedno, torej tudi po potrditvi, spreminjajo svoje podatke.

Kandidati se lahko kadar koli obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

 

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov pri izbirnem postopku za pogodbene uslužbence v okviru stalnega razpisa CAST (CAST PERMANENT)

Zaradi posebne narave postopka CAST se osebni podatki kandidatov hranijo ves čas trajanja postopka in še tri leta po njegovem zaključku, razen če lastnik podatkov izrecno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo prej. V tem primeru se podatki takoj po prejemu zahtevka deaktivirajo in niso več dostopni v informacijskih sistemih urada EPSO; vendar se deaktivirani hranijo še tri leta po prejemu zahtevka za izbris, da se uradu EPSO omogoči izpolnitev vseh obveznosti, ki lahko nastanejo pri postopkih v zvezi s pravnimi sredstvi. Po izteku tega triletnega obdobja hrambe se podatki izbrišejo.Ustvarite lahko le en račun EPSO. Če že imate račun EPSO, ne ustvarite novega. Če tega pravila ne boste spoštovali, boste izključeni iz natečajev/izbirnih postopkov, na katere ste se prijavili prek navedenih računov.
S klikom na spodnjo izjavo potrjujete, da boste spoštovali to pravilo in da ste bili obveščeni o obdelavi svojih osebnih podatkov, kakor je opisano zgoraj.