Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci verejného výberového konania

V rámci verejného výberového konania sa všetky osobné údaje, ktoré poskytli uchádzači, spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. V súlade s článkami 15 a 16 uvedeného nariadenia úrad EPSO poskytne uchádzačovi tieto informácie:

Totožnosť prevádzkovateľa: Minna Vuoriová, riaditeľka Európskeho úradu pre výber pracovníkov.

Účel/účely spracovania: organizácia verejných výberových konaní s cieľom vybrať zamestnancov do služobného pomeru v európskych inštitúciách; administratívna správa prihlášok a rôznych fáz týchto verejných výberových konaní; správa a kontrola využívania rezervných zoznamov.

Príslušné údaje:

 • Osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu uchádzača (priezvisko, krstné meno, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, číslo a dátum platnosti dokladu totožnosti, rodné číslo, e-mailová adresa).

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol, s cieľom umožniť praktickú organizáciu vstupných testov a všetkých ostatných testov (adresa, PSČ, mesto, krajina, telefónne čísla, jazyky na účely korešpondencie).

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách.

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol, na základe ktorých možno posúdiť, či spĺňa podmienky účasti stanovené v oznámení o výberovom konaní (štátna príslušnosť, jazyky, diplom/vzdelanie: rok získania dokladu o vzdelaní, jeho názov, názov inštitúcie, ktorá ho vydala, odborná prax).

 • Motivácia uchádzača prihlásiť sa na výberové konanie.

 • Výsledky vstupných, písomných a ústnych testov vrátane testov v hodnotiacich centrách, preukaz schopností, údaje týkajúce sa zručností a schopností uchádzačov.

Povinné alebo nepovinné odpovede: všetky polia sú štandardne povinné. Ak nie sú vyplnené, registrácia sa nemôže uskutočniť. Nepovinné polia budú označené.

Právny základ: Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1385), naposledy zmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1611 zo 7. júla 2016; rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.

Príjemcovia údajov: K údajom úspešných uchádzačov majú prístup európske inštitúcie a/alebo orgány, úrady a agentúry Spoločenstva, aby im mohli ponúknuť pracovné miesto (nedostávajú žiadne informácie týkajúce sa zdravotného postihnutia, pokiaľ uchádzač nevyjadril výslovný súhlas s prenosom takýchto údajov). V prípade administratívnej sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a/alebo súdneho odvolania na jednotlivé zložky Súdneho dvora EÚ majú k nim prístup aj právne servisy príslušného menovacieho orgánu a/alebo jednotlivé zložky Súdneho dvora EÚ. Pracovníci Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Vyšetrovacieho a disciplinárneho úradu Komisie (IDOC), Útvaru pre vnútorný audit (IAS) a Dvora audítorov majú prístup na požiadanie, ale len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely úradných vyšetrovaní alebo auditu. Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách, sa budú uchovávať výlučne v priestoroch zodpovedného oddelenia úradu EPSO („EPSO Accessibility“). Na základe výslovného súhlasu uchádzača sa jeho krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa a odkaz na výberové konanie, do ktorého sa prihlásili, môžu zaslať vnútroštátnym orgánom členského štátu EÚ, ktorého štátnym príslušníkom je uchádzač.

Spracovanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa so zreteľom na článok 29 nariadenia (EÚ) 2018/1725: výberové komisie, súkromné spoločnosti.

Zákonnosť spracovania: spracovanie je nevyhnutné na účely výkonu úlohy realizovanej vo verejnom záujme na základe zmlúv (prijímanie do služobného pomeru).

Dátum začatia spracovania: dátum podania prihlášky.

Obdobie uchovávania údajov: v prípade online údajov 12 mesiacov po prijatí vybraného úspešného uchádzača do služobného pomeru alebo do skončenia platnosti rezervného zoznamu v prípade uchádzačov, ktorí neboli prijatí do služobného pomeru. Pre neúspešných uchádzačov sa online údaje uchovávajú 12 mesiacov po ukončení posledného výberového konania, na ktorom sa uchádzač zúčastnil. Nepotvrdené prihlášky: 12 mesiacov po dátume uzávierky. Dokumenty v papierovej forme sa uchovávajú 10 rokov.

Právo na prístup a právo na opravu údajov: prostredníctvom používateľského konta EPSO si každý uchádzač môže kontrolovať svoje osobné údaje a meniť ich kedykoľvek online, s výnimkou svojho mena, priezviska, rodného priezviska, pohlavia, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti; na zmenu týchto údajov je potrebné zaslať úradu EPSO písomnú a odôvodnenú formálnu žiadosť prostredníctvom tohto webového formulára.

Uchádzač môže upravovať všetky údaje vo svojej prihláške až do jej konečného odoslania. Po potvrdení sa už žiadne údaje v prihláške nemôžu meniť.

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

 

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci výberového konania pre dočasných zamestnancov

V rámci verejného výberového konania sa všetky osobné údaje, ktoré poskytli uchádzači, spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. V súlade s článkami 15 a 16 uvedeného nariadenia úrad EPSO poskytne uchádzačovi tieto informácie:

Totožnosť prevádzkovateľa údajov: Minna Vuoriová, riaditeľka Európskeho úradu pre výber pracovníkov.

Účel/účely spracovania: organizácia výberových konaní s cieľom vybrať dočasných zamestnancov do služobného pomeru v európskych inštitúciách a iných orgánoch a agentúrach EÚ.

Príslušné údaje:

 • Osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu uchádzača (priezvisko, krstné meno, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, číslo a dátum platnosti dokladu totožnosti, rodné číslo, e-mailová adresa).

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol, s cieľom umožniť praktickú organizáciu testov (adresa, PSČ, mesto, krajina, telefónne čísla, jazyky na účely korešpondencie).

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách.

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol v rámci tohto výberového konania, na základe ktorých sa posudzuje, či uchádzač zodpovedá profilu opísanému vo výzve na vyjadrenie záujmu (štátna príslušnosť, vzdelanie a odborná príprava, odborná prax, jazyky, záväzok uchádzača absolvovať všetky bezpečnostné previerky, ďalšie informácie).

 • Informácie o priebehu výberového konania vrátane výsledkov testov, ktoré boli oznámené jednotlivým uchádzačom prostredníctvom používateľského konta EPSO.

Povinné alebo nepovinné odpovede: všetky polia sú štandardne povinné. Ak nie sú vyplnené, registrácia sa nemôže uskutočniť. Nepovinné polia budú označené.

Právny základ: Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1385), naposledy zmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1611 zo 7. júla 2016; rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.

Príjemcovia údajov: odbor, ktorý požiadal o organizáciu výberového konania. V prípade administratívnej sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a/alebo súdneho odvolania na jednotlivé zložky Súdneho dvora EÚ majú k nim prístup aj právne servisy príslušného menovacieho orgánu a/alebo jednotlivé zložky Súdneho dvora EÚ. Pracovníci Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Vyšetrovacieho a disciplinárneho úradu Komisie (IDOC), Útvaru pre vnútorný audit (IAS) a Dvora audítorov majú prístup na požiadanie, ale len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely úradných vyšetrovaní alebo auditu. Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách, sa budú uchovávať výlučne v priestoroch zodpovedného oddelenia úradu EPSO („EPSO Accessibility“).

Spracovanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa so zreteľom na článok 29 nariadenia (EÚ) 2018/1725: výberové komisie, súkromné spoločnosti.

Zákonnosť spracovania: spracovanie je nevyhnutné na účely výkonu úlohy realizovanej vo verejnom záujme na základe zmlúv (prijímanie do služobného pomeru).

Dátum začatia spracovania: dátum podania prihlášky.

Časové lehoty uchovávania osobných údajov: kópia prihlášky uchádzača sa uchováva a archivuje v úrade EPSO 10 rokov.

Právo na prístup a právo na opravu údajov: prostredníctvom používateľského konta EPSO si každý uchádzač môže kontrolovať svoje osobné údaje a meniť ich kedykoľvek online, s výnimkou svojho mena, priezviska, rodného priezviska, pohlavia, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti; na zmenu týchto údajov je potrebné zaslať úradu EPSO písomnú a odôvodnenú formálnu žiadosť prostredníctvom tohto webového formulára.

Uchádzač môže upravovať všetky údaje vo svojej prihláške až do jej konečného odoslania. Po potvrdení sa už žiadne údaje v prihláške nemôžu meniť.

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

 

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci výberového konania pre zmluvných zamestnancov

V rámci verejného výberového konania sa všetky osobné údaje, ktoré poskytli uchádzači, spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. V súlade s článkami 15 a 16 uvedeného nariadenia úrad EPSO poskytne uchádzačovi tieto informácie:

Totožnosť prevádzkovateľa: Minna Vuoriová, riaditeľka Európskeho úradu pre výber pracovníkov.

Účel/účely spracovania: pomáhať európskym inštitúciám a v relevantných prípadoch regulačným agentúram s výberom zmluvných zamestnancov poskytnutím platnej databázy uchádzačov, keďže za prijímanie do služobného pomeru sú zodpovedné príslušné inštitúcie. Jednotlivé rozhodnutia sa uchádzačom zasielajú v ktorejkoľvek fáze výberového konania prostredníctvom ich používateľského konta.

Príslušné údaje: údaje uchádzačov zaregistrovaných vo výberových konaniach pre zmluvných zamestnancov.

 • Osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu uchádzača (priezvisko, krstné meno, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, číslo a dátum platnosti dokladu totožnosti, rodné číslo, e-mailová adresa).

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol, s cieľom umožniť praktickú organizáciu testov (adresa, PSČ, mesto, krajina, telefónne čísla, jazyky na účely korešpondencie).

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách.

 • Informácie, ktoré uchádzač poskytol v rámci tohto výberového konania, na základe ktorých sa posudzuje, či uchádzač zodpovedá profilu opísanému vo výzve na vyjadrenie záujmu (štátna príslušnosť, vzdelanie a odborná príprava, odborná prax, jazyky, záväzok uchádzača absolvovať všetky bezpečnostné previerky, ďalšie informácie).

 • Informácie o priebehu výberového konania vrátane výsledkov testov, ktoré boli oznámené jednotlivým uchádzačom prostredníctvom používateľského konta EPSO.

Povinné alebo nepovinné odpovede: všetky polia sú štandardne povinné. Ak nie sú vyplnené, registrácia sa nemôže uskutočniť. Nepovinné polia budú označené.

Právny základ: Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1385), naposledy zmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1611 zo 7. júla 2016; rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.

Príjemcovia údajov: útvary zodpovedné za prijímanie pracovníkov do služobného pomeru v rámci inštitúcií a v regulačných agentúrach, v prípade administratívnej sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a/alebo odvolania na jednotlivé zložky Súdneho dvora EÚ aj právny servis príslušného menovacieho orgánu a/alebo jednotlivé zložky Súdneho dvora EÚ.

Spracovanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa so zreteľom na článok 29 nariadenia (EÚ) 2018/1725: výberové komisie, súkromné spoločnosti.

Zákonnosť spracovania: spracovanie je nevyhnutné na účely výkonu úlohy realizovanej vo verejnom záujme na základe zmlúv (prijímanie do služobného pomeru).

Dátum začatia spracovania: dátum podania prihlášky.

Obdobie uchovávania údajov: kópia prihlášky uchádzača sa uchováva a archivuje v úrade EPSO dva roky po oficiálnom ukončení platnosti daného profilu uvedenom vo výzve alebo dva roky po výslovnej žiadosti uchádzača o stiahnutie jeho žiadosti z databázy.

Právo na prístup a právo na opravu údajov: prostredníctvom používateľského konta EPSO si každý uchádzač môže kontrolovať svoje osobné údaje a meniť ich kedykoľvek online, s výnimkou svojho mena, priezviska, rodného priezviska, pohlavia, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti; na zmenu týchto údajov je potrebné zaslať úradu EPSO písomnú a odôvodnenú formálnu žiadosť prostredníctvom tohto webového formulára.

Uchádzač môže upravovať všetky údaje vo svojej prihláške až do jej konečného potvrdenia. Neskôr je možné upraviť už iba tie osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu uchádzača. V prípade tzv. časovo neobmedzených výberových konaní CAST (identifikovaných prostredníctvom názvu so začiatkom EPSO/CAST/P), bude však vždy možné, aby si uchádzač zmenil svoje údaje, a to aj po potvrdení (prihlášky).

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

 

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci časovo neobmedzeného výberového konania CAST pre zmluvných zamestnancov

Vzhľadom na špecifický charakter výberového konania CAST sa osobné údaje uchádzačov uchovávajú počas jeho trvania a ďalšie tri roky po jeho ukončení, pokiaľ vlastník údajov výslovne nepožiada, aby jeho údaje boli vymazané skôr. V takýchto prípadoch budú údaje po prijatí uvedenej žiadosti v IT systémoch úradu EPSO deaktivované a zneprístupnené. Budú však ponechané v deaktivovanom stave na obdobie troch rokov od dátumu žiadosti o výmaz, aby mohol úrad EPSO plniť všetky povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v rámci súdnych konaní. Po uplynutí tohto trojročného obdobia budú tieto údaje vymazané.Môžete si založiť iba jedno používateľské konto EPSO. V prípade, že už jedno konto EPSO máte, nesmiete si založiť ďalšie. Uchádzač, ktorý nedodrží toto pravidlo, bude vylúčený z výberových konaní, na ktoré sa prostredníctvom daných kont prihlásil.
Kliknutím na nižšie uvedený odkaz sa zaväzujete dodržiavať toto pravidlo a potvrdzujete, že ste boli informovaní o spracovaní vašich osobných údajov, ako sa uvádza vyššie.