Declarație specifică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs general

În cadrul unui concurs general, toate datele cu caracter personal furnizate de candidați sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018. În temeiul articolelor 15 și 16 din regulamentul menționat, EPSO îi furnizează candidatului următoarele informații:

Identitatea operatorului de date: Minna Vuorio, directoarea Oficiului European pentru Selecția Personalului.

Scopul (scopurile) prelucrării: organizarea unor concursuri generale pentru selecția de personal în vederea recrutării de către instituțiile europene; gestionarea din punct de vedere administrativ a candidaturilor și a diferitelor etape ale acestor concursuri generale; gestionarea și verificarea utilizării listelor de rezervă.

Datele vizate:

 • Datele cu caracter personal care permit identificarea candidatului (numele de familie, prenumele, numele la naștere, data și locul nașterii, sexul, numărul documentului de identificare și data expirării acestuia, numărul național/codul numeric personal, adresa de e-mail).

 • Informațiile furnizate de candidat pentru a permite organizarea practică a testelor de acces și a tuturor celorlalte teste (adresa, codul poștal, localitatea, țara, numerele de telefon, limbile de corespondență).

 • Informațiile referitoare la nevoi speciale furnizate de candidat.

 • Informațiile furnizate de candidat pentru a permite evaluarea eligibilității sale în funcție de criteriile de acces stabilite în anunțul de concurs (cetățenie/cetățenii, limbi, diplome/formare: anul obținerii diplomei, titlul, numele organismului emitent, experiența profesională).

 • Motivația candidatului pentru a se înscrie la concurs.

 • Rezultatele obținute la testele de acces, la testele scrise și orale, inclusiv la cele desfășurate în cadrul centrului de evaluare, rezultatele care figurează în pașaportul de competențe, datele referitoare la aptitudinile și competențele candidaților.

Răspunsuri obligatorii sau opționale: în mod implicit, toate câmpurile sunt obligatorii. Dacă nu sunt completate, înregistrarea nu poate avea loc. Câmpurile opționale vor fi indicate.

Temei juridic: Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (Euratom) de stabilire a statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO 45, 14.6.1962, p. 1385), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1611 al Comisiei din 7 iulie 2016; Decizia nr. 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene.

Destinatarii datelor: Instituțiile europene și/sau organismele, oficiile și agențiile UE au acces la datele solicitanților selectați pentru a le putea oferi un post (acestea nu primesc niciun fel de informație referitoare la eventuale handicapuri, cu excepția cazului în care candidatul și-a dat consimțământul explicit pentru transferul unor astfel de date). În cazul unei reclamații administrative în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și/sau al unui recurs judiciar în fața instanțelor UE, datele sunt transmise, de asemenea, serviciilor juridice ale autorității împuternicite să facă numiri în cauză și/sau instanțelor UE. Datele pot fi transmise, la cerere, personalului OLAF, al IDOC, al Serviciului de Audit Intern (IAS) și al Curții de Conturi, fiind limitate la ceea ce este necesar pentru investigațiile oficiale sau în scopuri de audit. Informațiile furnizate de candidat referitoare la nevoile speciale sunt păstrate exclusiv de către persoana din cadrul EPSO responsabilă cu accesibilitatea. Pe baza consimțământului explicit al candidatului, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail și numărul de referință al concursului la care s-a înscris pot fi transmise autorităților naționale ale statului membru al UE/ statelor membre ale UE al cărui/ al căror cetățean este.

Prelucrarea în numele operatorului cu respectarea corespunzătoare a articolului 29 din Regulamentul 2018/1725: comisiile de evaluare, companii private.

Legalitatea prelucrării: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public în temeiul tratatelor (recrutarea personalului).

Data de începere a prelucrării datelor: data depunerii candidaturii.

Perioada de păstrare a datelor: pentru datele online, 12 luni după recrutarea candidatului care a reușit la concurs și a fost selecționat sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a listei de rezervă, în cazul în care persoana nu a fost recrutată. Pentru candidații care nu au reușit la concurs, datele online sunt păstrate timp de 12 luni după încheierea ultimului concurs la care a participat candidatul. Candidaturile nevalidate: 12 luni de la termenul de depunere a candidaturilor. Dosarele pe suport de hârtie sunt clasate și păstrate timp de 10 ani.

Dreptul de acces și dreptul de rectificare a datelor: prin consultarea contului EPSO, fiecare candidat își poate verifica datele cu caracter personal și le poate modifica online în orice moment, cu excepția prenumelui, a numelui de familie, a numelui de familie la naștere, a sexului, a datei și locului nașterii și a cetățeniei/cetățeniilor, date pentru care trebuie trimisă EPSO o cerere oficială care să conțină o justificare a modificării cerute, prin intermediul formularului online dedicat.

Până la validarea finală a candidaturii, candidatul își poate modifica toate datele din actul de candidatură. După validarea acestuia, datele din actul de candidatură nu mai pot fi schimbate.

Candidații au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

 

Declarație specifică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de selecție a agenților temporari

În cadrul acestei proceduri de selecție, toate datele cu caracter personal furnizate de candidați sunt tratate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018. În temeiul articolelor 15 și 16 din regulamentul menționat, EPSO îi furnizează candidatului următoarele informații:

Identitatea operatorului de date: Minna Vuorio, directoarea Oficiului European pentru Selecția Personalului.

Scopul (scopurile) prelucrării: organizarea unor proceduri de selecție pentru agenți temporari în vederea recrutării de către instituțiile europene și de către alte organisme și agenții ale UE.

Datele vizate:

 • Datele cu caracter personal care permit identificarea candidatului (numele de familie, prenumele, numele la naștere, data și locul nașterii, sexul, numărul documentului de identificare și data expirării acestuia, numărul național/codul numeric personal, adresa de e-mail).

 • Informațiile furnizate de candidat pentru a permite organizarea practică a testelor (adresa, codul poștal, localitatea, țara, numerele de telefon, limbile de corespondență).

 • Informațiile referitoare la nevoi speciale furnizate de candidat.

 • Informațiile furnizate de candidat în cadrul acestei proceduri de selecție pentru a permite evaluarea profilului acestuia pe baza cerințelor definite în cererea de exprimare a interesului (cetățenie/cetățenii, studii și formare, experiența profesională, limbi străine, disponibilitatea candidatului de a face obiectul unor proceduri pentru autorizarea de securitate, alte detalii).

 • Informațiile individuale comunicate fiecărui candidat, prin intermediul contului EPSO, în ceea ce privește procedura de selecție, inclusiv rezultatele obținute la teste.

Răspunsuri obligatorii sau opționale: în mod implicit, toate câmpurile sunt obligatorii. Dacă nu sunt completate, înregistrarea nu poate avea loc. Câmpurile opționale vor fi indicate.

Temei juridic: Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (Euratom) de stabilire a statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO 45, 14.6.1962, p. 1385), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1611 al Comisiei din 7 iulie 2016; Decizia nr. 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene.

Destinatarii datelor: serviciul care a solicitat organizarea procedurii de selecție. În cazul unei reclamații administrative în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și/sau al unui recurs judiciar în fața instanțelor UE, datele sunt transmise, de asemenea, serviciilor juridice ale autorității împuternicite să facă numiri în cauză și/sau instanțelor UE. Datele pot fi transmise, la cerere, personalului OLAF, al IDOC, al Serviciului de Audit Intern (IAS) și al Curții de Conturi, fiind limitate la ceea ce este necesar pentru investigațiile oficiale sau în scopuri de audit. informațiile furnizate de candidat referitoare la nevoile speciale sunt păstrate exclusiv de către persoana din cadrul EPSO responsabilă cu accesibilitatea;

Prelucrarea în numele operatorului cu respectarea corespunzătoare a articolului 29 din Regulamentul (UE) 2018/1725: comisiile de selecție, companii private.

Legalitatea prelucrării: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public în temeiul tratatelor (recrutarea personalului).

Data de începere a prelucrării datelor: data depunerii candidaturii.

Termenul pentru stocarea datelor cu caracter personal: o copie a dosarului de candidatură este păstrată și arhivată la EPSO timp de 10 ani.

Dreptul de acces și dreptul de rectificare a datelor: prin consultarea contului EPSO, fiecare candidat își poate verifica datele cu caracter personal și le poate modifica online în orice moment, cu excepția prenumelui, a numelui de familie, a numelui de familie la naștere, a sexului, a datei și locului nașterii și a cetățeniei/cetățeniilor, date pentru care trebuie trimisă EPSO o cerere oficială care să conțină o justificare a modificării cerute, prin intermediul formularului online dedicat.

Până la validarea finală a candidaturii, candidatul își poate modifica toate datele din actul de candidatură. După validarea acestuia, datele din actul de candidatură nu mai pot fi schimbate.

Candidații au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

 

Declarație specifică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de selecție a agenților contractuali

În cadrul acestei proceduri de selecție, toate datele cu caracter personal furnizate de candidați sunt tratate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018. În temeiul articolelor 15 și 16 din regulamentul menționat, EPSO îi va furniza candidatului următoarele informații:

Identitatea operatorului de date: Minna Vuorio, directoarea Oficiului European pentru Selecția Personalului.

Scopul (scopurile) prelucrării: sprijinirea instituțiilor europene și, după caz, a agențiilor de reglementare în selecționarea de agenți contractuali, prin punerea la dispoziție a unei baze de date valabile de candidați, recrutarea agenților fiind responsabilitatea instituțiilor în cauză. Deciziile individuale în orice etapă a procedurii de selecție sunt trimise fiecărui candidat prin intermediul contului său EPSO.

Datele vizate: datele candidaților înscriși la procedura de selecție a agenților contractuali.

 • Datele cu caracter personal care permit identificarea candidatului (numele de familie, prenumele, numele la naștere, data și locul nașterii, sexul, numărul documentului de identificare și data expirării acestuia, numărul național/codul numeric personal, adresa de e-mail).

 • Informațiile furnizate de candidat pentru a permite organizarea practică a testelor (adresa, codul poștal, localitatea, țara, numerele de telefon, limbile de corespondență).

 • Informațiile referitoare la nevoi speciale furnizate de candidat.

 • Informațiile furnizate de candidat în cadrul acestei proceduri de selecție pentru a permite evaluarea profilului acestuia pe baza cerințelor definite în cererea de exprimare a interesului (cetățenie/cetățenii, studii și formare, experiența profesională, limbi străine, disponibilitatea candidatului de a face obiectul unor proceduri pentru autorizarea de securitate, alte detalii).

 • Informațiile individuale comunicate fiecărui candidat, prin intermediul contului EPSO, în ceea ce privește procedura de selecție, inclusiv rezultatele obținute la teste.

Răspunsuri obligatorii sau opționale: în mod implicit, toate câmpurile sunt obligatorii. Dacă nu sunt completate, înregistrarea nu poate avea loc. Câmpurile opționale vor fi indicate.

Temei juridic: Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (Euratom) de stabilire a statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO 45, 14.6.1962, p. 1385), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1611 al Comisiei din 7 iulie 2016; Decizia nr. 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene.

Destinatarii datelor: serviciile responsabile cu recrutarea în cadrul instituțiilor și al agențiilor de reglementare. În cazul unei reclamații administrative în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și/sau al unui recurs judiciar în fața instanțelor UE, datele sunt transmise, de asemenea, serviciului juridic al autorității împuternicite să facă numiri în cauză și/sau instanțelor UE.

Prelucrarea în numele operatorului cu respectarea corespunzătoare a articolului 29 din Regulamentul (UE) 2018/1725: comisiile de evaluare, companii private.

Legalitatea prelucrării: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public în temeiul tratatelor (recrutarea personalului).

Data de începere a prelucrării datelor: data depunerii candidaturii.

Perioada de păstrare a datelor: o copie a dosarului de candidatură este păstrată și arhivată de EPSO timp de 2 ani după încheierea oficială a unui anumit profil specificat în cererea de exprimare a interesului sau 2 de ani de la cererea expresă a candidatului de a-și retrage candidatura din baza de date.

Dreptul de acces și dreptul de rectificare a datelor: prin consultarea contului EPSO, fiecare candidat își poate verifica datele cu caracter personal și le poate modifica online în orice moment, cu excepția prenumelui, a numelui de familie, a numelui de familie la naștere, a sexului, a locului și datei nașterii și a cetățeniei/cetățeniilor, date pentru care trebuie trimisă EPSO o cerere oficială care să conțină o justificare a modificării cerute, prin intermediul formularului online dedicat.

Până la validarea finală a candidaturii, candidatul își poate modifica datele. După aceasta, pot fi modificate numai datele cu caracter personal care permit identificarea candidatului. Cu toate acestea, pentru așa-numitele proceduri de selecție CAST Permanent (identificată printr-un titlu care începe cu EPSO/CAST/P), va fi întotdeauna posibil ca un candidat să își modifice datele, chiar și după validare.

Candidații au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

 

Declarație specifică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de selecție a agenților contractuali prin CAST PERMANENT

Având în vedere natura specifică a procedurii CAST, datele cu caracter personal ale candidaților sunt păstrate pe durata procedurii, plus o perioadă de trei ani după închiderea acesteia, cu excepția cazului în care proprietarul datelor solicită în mod expres ca datele sale să fie șterse mai devreme. În astfel de cazuri, datele vor fi dezactivate și nu vor mai putea fi accesate în sistemele informatice ale EPSO imediat după primirea cererii. Ele vor fi însă păstrate în stare dezactivată pentru o perioadă de trei ani de la data cererii de ștergere, pentru a permite EPSO să respecte toate obligațiile care ar putea apărea în contextul unor proceduri judiciare de recurs. După expirarea perioadei de trei ani datele vor fi șterse.Nu puteți crea decât un singur cont EPSO. Nu creați un nou cont EPSO dacă aveți deja unul. În cazul în care nu veți respecta această regulă, veți fi exclus din concursurile/procedurile de selecție la care v-ați înscris prin intermediul acestor conturi.
Făcând click pe căsuța de mai jos sunteți de acord să respectați această regulă și recunoașteți faptul că ați fost informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este descris mai sus.