Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych w ramach konkursu otwartego

W ramach konkursu otwartego wszelkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. Zgodnie z art. 15 i 16 tego rozporządzenia EPSO przekazuje kandydatowi następujące informacje:

Tożsamość administratora danych: Minna Vuorio, Dyrektor Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Cel przetwarzania danych: Organizacja konkursów otwartych, których celem jest nabór pracowników rekrutowanych przez instytucje europejskie; administracyjne zarządzanie zgłoszeniami i etapami konkursów otwartych; zarządzanie listami rezerwowymi i weryfikacja ich wykorzystania.

Dane, których dotyczy ta procedura:

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację kandydatów (nazwisko, imię, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, płeć, numer i data ważności dokumentu tożsamości, krajowy numer identyfikacyjny, adres e-mail).

 • Informacje podane przez kandydatów na potrzeby praktycznej organizacji testów wstępnych oraz wszelkich innych testów (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo, numery telefonów, języki korespondencji).

 • Informacje o specjalnych potrzebach podane przez kandydatów.

 • Informacje podane przez kandydatów na potrzeby oceny spełnienia kryteriów udziału w konkursie, wyszczególnionych w odnośnym ogłoszeniu (obywatelstwo, znajomość języków obcych, wykształcenie/szkolenia: rok uzyskania dyplomu, tytuł, nazwa organu wydającego, doświadczenie zawodowe).

 • Motywacja kandydata do udziału w konkursie.

 • Wyniki testów wstępnych, testów pisemnych i ustnych oraz wyniki oceny zintegrowanej, paszport kompetencji, dane dotyczące umiejętności i kompetencji kandydata.

Odpowiedzi na pytania obowiązkowe i opcjonalne: Wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Niewypełnienie pól obowiązkowych uniemożliwi rejestrację. Pola opcjonalne będą odpowiednio oznaczone.

Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1611 z dnia 7 lipca 2016 r.; decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich.

Odbiorcy danych: Instytucje europejskie oraz organy, urzędy i agencje wspólnotowe mają dostęp do danych laureatów konkursów, aby móc zaoferować im stanowiska (podmioty te nie otrzymują żadnych informacji dotyczących niepełnosprawności, chyba że kandydat udzielił wyraźnej zgody na przekazywanie takich danych). W przypadku skargi administracyjnej na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego lub odwołania do sądów UE – również służba prawna zainteresowanego organu powołującego lub sądy UE. Pracownicy OLAF-u, IDOC-u, Służby Audytu Wewnętrznego oraz Trybunału Obrachunkowego – na wniosek i tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia oficjalnych dochodzeń lub kontroli. Podane przez kandydatów informacje o specjalnych potrzebach będą przechowywane wyłącznie przez dział EPSO zajmujący się specjalnymi dostosowaniami („EPSO accessibility”). Na podstawie wyraźnej zgody kandydata, jego imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer referencyjny konkursu, w którym biorą udział, mogą zostać przekazane organom krajowym państwa członkowskiego lub państw członkowskich UE, których obywatelem jest kandydat.

Przetwarzanie w imieniu administratora danych, przy należytym przestrzeganiu art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1725: Komisje konkursowe, przedsiębiorstwa prywatne.

Legalność przetwarzania danych: Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić zadanie wykonywane w interesie publicznym na podstawie Traktatów (rekrutacja personelu).

Data rozpoczęcia przetwarzania: Data zgłoszenia.

Okres przechowywania: W przypadku danych przekazywanych drogą elektroniczną – 12 miesięcy od dnia zatrudnienia laureata lub do momentu zamknięcia listy rezerwowej, jeśli dana osoba nie została zatrudniona. Dane kandydatów niebędących laureatami konkursu przekazane drogą elektroniczną przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia zamknięcia ostatniego konkursu, w którym brali oni udział. Niezatwierdzone zgłoszenia: 12 miesięcy po terminie składania zgłoszeń. Dokumentacja papierowa przechowywana jest przez okres 10 lat.

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania: W każdej chwili kandydaci mogą sprawdzić swoje dane osobowe w swoim koncie EPSO i skorygować je elektronicznie, z wyjątkiem imienia, nazwiska, nazwiska rodowego, płci, daty i miejsca urodzenia i obywatelstwa. Zmiana tych danych wymaga wystosowania do EPSO pisemnego formalnego wniosku zawierającego uzasadnienie, który należy przesłać za pośrednictwem Webform.

Do momentu ostatecznego zatwierdzenia zgłoszenia kandydat może zmienić wszystkie zawarte w nim dane. Po zatwierdzeniu zgłoszenia danych nie można zmienić.

Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).

 

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych w ramach procedury naboru pracowników zatrudnionych na czas określony

W ramach procedury naboru wszelkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. Zgodnie z art. 15 i 16 tego rozporządzenia EPSO przekazuje kandydatowi następujące informacje:

Tożsamość administratora danych: Minna Vuorio, Dyrektor Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Cel przetwarzania danych: Organizacja procedur, których celem jest nabór pracowników zatrudnianych na czas określony przez instytucje europejskie i inne organy i agencje UE.

Dane, których dotyczy ta procedura:

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację kandydatów (nazwisko, imię, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, płeć, numer i data ważności dokumentu tożsamości, krajowy numer identyfikacyjny, adres e-mail).

 • Informacje podane przez kandydatów na potrzeby praktycznej organizacji testów (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo, numery telefonów, języki korespondencji).

 • Informacje o specjalnych potrzebach podane przez kandydatów.

 • Informacje podane przez kandydatów w ramach procedury naboru na potrzeby oceny spełnienia warunków określonych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania (obywatelstwo, wykształcenie i szkolenia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, zobowiązanie kandydata do poddania się procedurom poświadczenia bezpieczeństwa, inne dane).

 • Informacje o postępach procesu naboru przekazywane indywidualnie każdemu kandydatowi za pośrednictwem konta EPSO, w tym wyniki testów.

Odpowiedzi na pytania obowiązkowe i opcjonalne: Wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Niewypełnienie pól obowiązkowych uniemożliwi rejestrację. Pola opcjonalne będą odpowiednio oznaczone.

Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1611 z dnia 7 lipca 2016 r.; decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich.

Odbiorcy danych: Departament, który wystąpił o organizację procedury naboru. W przypadku skargi administracyjnej na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego lub odwołania do sądów UE – również służba prawna zainteresowanego organu powołującego lub sądy UE. Pracownicy OLAF-u, IDOC-u, Służby Audytu Wewnętrznego oraz Trybunału Obrachunkowego – na wniosek i tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia oficjalnych dochodzeń lub kontroli. Podane przez kandydatów informacje o specjalnych potrzebach będą przechowywane wyłącznie przez dział EPSO zajmujący się specjalnymi dostosowaniami („EPSO accessibility”).

Przetwarzanie w imieniu administratora danych, przy należytym przestrzeganiu art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1725: Komisje konkursowe, przedsiębiorstwa prywatne.

Legalność przetwarzania danych: Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić zadanie wykonywane w interesie publicznym na podstawie Traktatów (rekrutacja personelu).

Data rozpoczęcia przetwarzania: Data zgłoszenia.

Terminy przechowywania danych osobowych: Kopia zgłoszenia kandydata jest przechowywana i archiwizowana przez EPSO przez okres 10 lat.

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania: W każdej chwili kandydaci mogą sprawdzić swoje dane osobowe w swoim koncie EPSO i skorygować je elektronicznie, z wyjątkiem imienia, nazwiska, nazwiska rodowego, płci, daty i miejsca urodzenia i obywatelstwa. Zmiana tych danych wymaga wystosowania do EPSO pisemnego formalnego wniosku zawierającego uzasadnienie, który należy przesłać za pośrednictwem Webform.

Do momentu ostatecznego zatwierdzenia zgłoszenia kandydat może zmienić wszystkie zawarte w nim dane. Po zatwierdzeniu zgłoszenia danych nie można zmienić.

Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).

 

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych w ramach procedury naboru pracowników kontraktowych

W ramach tej procedury naboru wszelkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. Zgodnie z art. 15 i 16 tego rozporządzenia EPSO przekazuje kandydatowi następujące informacje:

Tożsamość administratora danych: Minna Vuorio, Dyrektor Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Cel przetwarzania danych: Pomoc instytucjom europejskim, a w stosownych przypadkach – agencjom regulacyjnym, w rekrutacji pracowników kontraktowych poprzez udostępnienie tym podmiotom aktualnej bazy danych kandydatów, jako że za rekrutację odpowiada zainteresowana instytucja. Indywidualne decyzje przyjmowane na poszczególnych etapach procesu naboru przesyłane są kandydatom za pośrednictwem konta EPSO.

Dane, których dotyczy ta procedura: Dane kandydatów, którzy dokonali rejestracji w celu udziału w naborze pracowników kontraktowych.

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację kandydatów (nazwisko, imię, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, płeć, numer i data ważności dokumentu tożsamości, krajowy numer identyfikacyjny, adres e-mail).

 • Informacje podane przez kandydatów na potrzeby praktycznej organizacji testów (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo, numery telefonów, języki korespondencji).

 • Informacje o specjalnych potrzebach podane przez kandydatów.

 • Informacje podane przez kandydatów w ramach procedury naboru na potrzeby oceny spełnienia warunków określonych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania (obywatelstwo, wykształcenie i szkolenia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, zobowiązanie kandydata do poddania się procedurom poświadczenia bezpieczeństwa, inne dane).

 • Informacje o postępach procesu naboru przekazywane indywidualnie każdemu kandydatowi za pośrednictwem konta EPSO, w tym wyniki testów.

Odpowiedzi na pytania obowiązkowe i opcjonalne: Wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Niewypełnienie pól obowiązkowych uniemożliwi rejestrację. Pola opcjonalne będą odpowiednio oznaczone.

Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1611 z dnia 7 lipca 2016 r.; decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich.

Odbiorcy danych: Służby odpowiedzialne za rekrutację w instytucjach i agencjach regulacyjnych. W przypadku skargi administracyjnej na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego lub odwołania do sądów UE, również służba prawna zainteresowanego organu powołującego lub sądy UE.

Przetwarzanie w imieniu administratora danych, przy należytym przestrzeganiu art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1725: Komisje konkursowe, przedsiębiorstwa prywatne.

Legalność przetwarzania danych: Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić zadanie wykonywane w interesie publicznym na podstawie Traktatów (rekrutacja personelu).

Data rozpoczęcia przetwarzania: Data zgłoszenia.

Okres przechowywania: Kopia zgłoszenia kandydata jest przechowywana i archiwizowana przez EPSO przez okres 2 lat od dnia oficjalnego zakończenia naboru dla danego profilu określonego w zaproszeniu lub przez okres 2 lat od momentu, gdy kandydat wystąpił o wycofanie swojego zgłoszenia z bazy danych.

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania: W każdej chwili kandydaci mogą sprawdzić swoje dane osobowe w swoim koncie EPSO i skorygować je elektronicznie, z wyjątkiem imienia, nazwiska, nazwiska rodowego, płci, miejsca i daty urodzenia i obywatelstwa. Zmiana tych danych wymaga wystosowania do EPSO pisemnego formalnego wniosku zawierającego uzasadnienie, który należy przesłać za pośrednictwem Webform.

Do momentu ostatecznego zatwierdzenia zgłoszenia kandydat może zmienić wszystkie swoje dane. Po zatwierdzeniu zmieniane mogą być tylko takie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację kandydata. Jednak w przypadku tzw. stałych procedur naboru CAST (których nazwa rozpoczyna się od EPSO/CAST/P), kandydat będzie zawsze mógł zmieniać swoje dane, nawet po ich zatwierdzeniu.

Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).

 

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście procedury naboru pracowników kontraktowych w ramach STAŁEJ PROCEDURY NABORU CAST

W związku ze szczególnym charakterem stałej procedury naboru CAST dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres trwania procedury oraz przez trzy lata po jej zakończeniu, chyba że właściciel danych wyraźnie zażąda usunięcia swoich danych wcześniej. W takich przypadkach, po otrzymaniu wniosku, dane zostaną zdezaktywowane i przestaną być dostępne w systemie informatycznym EPSO. Zdezaktywowane dane będą jednak przechowywane przez trzy lata od dnia otrzymania wniosku o ich usunięcie, aby umożliwić EPSO wypełnienie wszelkich ewentualnych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z procedur odwoławczych. Po upływie tego trzyletniego okresu przechowywania dane zostaną usunięte.Dopuszcza się utworzenie tylko jednego konta EPSO. Kandydat posiadający już jedno konto EPSO nie powinien tworzyć nowego konta. Kandydaci, którzy nie przestrzegają tej zasady, zostaną wykluczeni z konkursów/procedur naboru, do których zgłosili się za pośrednictwem tych kont.
Klikając poniżej, kandydat zgadza się przestrzegać tej zasady i oświadcza, że został poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych w sposób opisany powyżej.