OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych w ramach konkursu otwartego

Operacja przetwarzania danych osobowych: Nabór, w drodze konkursu, stałego personelu instytucji europejskich oraz organów, urzędów i agencji Wspólnoty

Administrator danych: EPSO

Numer w rejestrze: DPR-EC-01159.2

 1. Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności osób, których dotyczą dane. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób wykorzystywane są pozyskiwane informacje oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy w nim również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego użytkownicy mogą dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawione informacje dotyczą operacji przetwarzania danych „Nabór, w drodze konkursu, stałego personelu instytucji europejskich oraz organów, urzędów i agencji Wspólnoty” prowadzonej przez EPSO.

 1. Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych: EPSO gromadzi i wykorzystuje dane osobowe na potrzeby organizacji otwartych i wewnętrznych konkursów służących naborowi pracowników, którzy mają być zatrudnieni jako urzędnicy UE, a także na potrzeby zarządzania administracyjnymi aspektami rejestracji i kolejnych etapów konkursów oraz zarządzania listami rezerwowymi i monitorowania ich wykorzystania.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawa przetwarzania została określona w następujących przepisach prawa Unii:

Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1611 z dnia 7 lipca 2016 r. Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich. Decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Biura Kadr Wspólnot Europejskich.

Przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, a mianowicie dane osobowe dotyczące zdrowia, ponieważ:

 • osoby, których dane dotyczą, wyraziły wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osoby, których dane dotyczą, w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osób, których dane dotyczą.

W szczególności w formularzu zgłoszeniowym kandydaci proszeni są o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy w związku z niepełnosprawnością lub chorobą potrzebujesz podczas testów selekcyjnych specjalnych udogodnień?” W przypadku odpowiedzi pozytywnej kandydaci proszeni są o podanie danych dotyczących zdrowia, a konkretnie wskazanie niepełnosprawności lub choroby, w związku z którymi proszą o specjalne udogodnienia, oraz o dokumenty potwierdzające. Gromadzenie takich danych jest konieczne, aby EPSO mogło obiektywnie ocenić indywidualną sytuację każdego z kandydatów w celu zaoferowania mu podczas testów odpowiednich dostosowań, które umożliwiają kandydatom przystąpienie do testów w najlepszych możliwych warunkach z uwzględnieniem ich potrzeb. Dane dotyczące zdrowia podawane przez kandydatów obejmują kilka kategorii: tymczasowy problem zdrowotny, przewlekły problem zdrowotny / niepełnosprawność, ciąża / karmienie piersią.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach tej operacji przetwarzania danych EPSO gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację kandydatów: imię (imiona), nazwisko (nazwiska) obecnie używane, nazwisko (nazwiska) rodowe, data urodzenia, płeć, obywatelstwo (obywatelstwa), główny język, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości ze wszystkimi zawartymi w nim danymi osobowymi, krajowy numer identyfikacyjny, zdjęcia kandydata, adres IP, adres e-mail, numer zgłoszenia konkursowego, tajny numer identyfikacyjny przypisany na potrzeby anonimowej oceny testów, tzw. „eligibility number” używany do identyfikacji w kontekście testów komputerowych. W przypadku konkursów wewnętrznych również: numer identyfikacyjny pracownika, status służbowy, grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania.
 • Dane osobowe związane z korzystaniem przez kandydatów z konta EPSO: osobisty numer identyfikacyjny użytkownika, nazwa użytkownika/login, hasło, odnotowane wizyty użytkownika.
 • Dane osobowe kandydatów wymagane do kontaktu i praktycznej organizacji testów: adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer (numery) telefonu, języki do korespondencji, języki testowania; dane podane przez kandydatów dotyczące szczególnych potrzeb (w szczególności dotyczące problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności); dane dotyczące relacji rodzinnych, społecznych i zawodowych, które mogą być źródłem konfliktu interesów.
 • Dane osobowe kandydatów wymagane do dokonania oceny w świetle kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów naboru określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz do oceny motywacji: wykształcenie, informacje na temat doświadczenia zawodowego, wiedzy fachowej i umiejętności technicznych, znajomość języków. Zapis audiowizualny niektórych testów wykorzystywanych w ocenie asynchronicznej.
 • Wyniki uzyskane przez kandydatów na poszczególnych etapach konkursu oraz dane dotyczące oceny kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kandydatów (wyniki i uwagi komisji konkursowej).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe we wszystkich polach formularza zgłoszenia internetowego oznaczonych gwiazdką (*). Niewypełnienie tych pól uniemożliwia rejestrację.

Dane należące do kategorii wyników uzyskanych przez kandydatów na poszczególnych etapach konkursu oraz dane dotyczące oceny kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kandydatów (wyniki i uwagi komisji konkursowej) uzyskiwane są w trakcie procedury konkursowej i w wyniku oceny przeprowadzonej przez komisję konkursową.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

EPSO przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu gromadzenia lub przetwarzania danych, mianowicie:

 • w przypadku danych kandydatów wyeliminowanych z danego konkursu – przez okres 2 lat od dnia wyeliminowania kandydata z konkursu,
 • w przypadku danych kandydatów umieszczonych na liście rezerwowej danego konkursu – przez okres 2 lat od utraty ważności listy rezerwowej,
 • w przypadku danych dokumentujących przebieg konkursów – przez okres 10 lat od zakończenia konkursu,
 • w przypadku danych osobowych kandydatów podanych w zgłoszeniu do konkretnego konkursu, które nie zostało zatwierdzone w terminie – przez okres 1 roku od daty zakończenia okresu przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
 1. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej lub jej podwykonawców. Wszystkie operacje przetwarzania tych danych prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Przy prowadzeniu operacji przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w państwach członkowskich UE (RODO, rozporządzenie (UE) 2016/679).

W celu ochrony danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakterem przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp do celów tej operacji przetwarzania.

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za prowadzenie tej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zasad zachowania poufności.

Odbiorcy danych:

 • Komisje konkursowe, egzaminatorzy statutowi (egzaminatorzy pełniący funkcje doradcze) w rozumieniu art. 3 załącznika III do regulaminu pracowniczego oraz pracownicy EPSO: do celów, odpowiednio, oceny spełnienia przez kandydatów odpowiednich warunków i oceny porównywalnych atutów oraz udzielenia pomocy komisjom konkursowym.
 • Instytucje i organy UE: do celów rekrutacji (nie otrzymują informacji dotyczących niepełnosprawności, chyba że kandydat udzielił wyraźnej zgody na przekazanie takich danych).
 • Sądy UE, służby prawne właściwego organu powołującego: w przypadku wniosku administracyjnego lub skargi na podstawie art. 90 ust. 1 lub 2 regulaminu pracowniczego lub odwołania do sądów UE.
 • OLAF, IDOC, IAS i Trybunał Obrachunkowy: na wniosek, dostęp ograniczony do tego, co jest konieczne do przeprowadzenia urzędowych dochodzeń lub do celów audytu.
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: na wniosek, dostęp ograniczony do tego, co jest konieczne do przeprowadzenia urzędowych dochodzeń i postępowań.
 • Podwykonawcy EPSO odpowiedzialni za praktyczną organizację niektórych testów: dane są przekazywane podwykonawcom na ograniczony czas i w ograniczonym zakresie, jedynie do celów ustalenia tożsamości kandydatów w ośrodku egzaminacyjnym i udostępnienia im właściwej wersji testu.
 • Państwa członkowskie UE: na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez kandydata jego imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer konkursu mogą zostać przekazane organom krajowym państwa lub państw członkowskich UE, których kandydat jest obywatelem, do celów umożliwienia pomocy podczas całej procedury naboru i rekrutacji.

Informacje, które gromadzimy, nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej, o ile nie zostaniemy do tego zobowiązani – w określonym zakresie i w konkretnym celu – na mocy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak mogą ich dochodzić?

„Osoby, których dane dotyczą” mają szczególne prawa na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niepełne. W stosownych przypadkach mają prawo usunąć swoje dane osobowe, ograniczyć ich przetwarzanie lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, co odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Osoby, których dane dotyczą, wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych EPSO na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby mogą również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych organów podano poniżej w punkcie 9.

Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis operacji (tzn. numer referencyjny wskazany poniżej w pkt 10).

 1. Dane kontaktowe
 • Administrator danych

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem elektronicznego formularza EPSO.

 • Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

Z inspektorem ochrony danych (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) można skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają, że w wyniku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały naruszone ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 1. Gdzie znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta operacja przetwarzania została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-01159.

 

 

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych w ramach procedury naboru pracowników zatrudnionych na czas określony

Operacja przetwarzania danych osobowych: Nabór pracowników zatrudnianych na czas określony na potrzeby instytucji europejskich oraz organów, urzędów i agencji Wspólnoty

Administrator danych:EPSO

Numer w rejestrze: DPR-EC-01154.1

 1. Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności osób, których dotyczą dane. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób wykorzystywane są pozyskiwane informacje oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy w nim również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego użytkownicy mogą dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawione informacje dotyczą operacji przetwarzania danych „Nabór pracowników zatrudnianych na czas określony na potrzeby instytucji europejskich oraz organów, urzędów i agencji Wspólnoty” prowadzonej przez EPSO.

 1. Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych: EPSO gromadzi i wykorzystuje dane osobowe na potrzeby organizacji procedur naboru pracowników, których mają zatrudniać na czas określony instytucje, organy, urzędy i jednostki organizacyjne UE, a także na potrzeby zarządzania administracyjnymi aspektami rejestracji i kolejnych etapów procedur naboru oraz zarządzania bazami z pulami rezerwowymi i monitorowania ich wykorzystania.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawa przetwarzania została określona w następujących przepisach prawa Unii:

Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1611 z dnia 7 lipca 2016 r. Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich. Decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Biura Kadr Wspólnot Europejskich.

Przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, a mianowicie dane osobowe dotyczące zdrowia, ponieważ:

 • osoby, których dane dotyczą, wyraziły wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osoby, których dane dotyczą, w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osób, których dane dotyczą.

W szczególności w formularzu zgłoszeniowym kandydaci proszeni są o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy w związku z niepełnosprawnością lub chorobą potrzebujesz podczas testów selekcyjnych specjalnych udogodnień?” W przypadku odpowiedzi pozytywnej kandydaci proszeni są o podanie danych dotyczących zdrowia, a konkretnie wskazanie niepełnosprawności lub choroby, w związku z którymi proszą o specjalne udogodnienia, oraz o dokumenty potwierdzające. Gromadzenie takich danych jest konieczne, aby EPSO mogło obiektywnie ocenić indywidualną sytuację każdego z kandydatów w celu zaoferowania mu podczas testów odpowiednich dostosowań, które umożliwiają kandydatom przystąpienie do testów w najlepszych możliwych warunkach z uwzględnieniem ich potrzeb. Dane dotyczące zdrowia podawane przez kandydatów obejmują kilka kategorii: tymczasowy problem zdrowotny, przewlekły problem zdrowotny / niepełnosprawność, ciąża / karmienie piersią.

 1.  Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach tej operacji przetwarzania danych EPSO gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację kandydatów: imię (imiona), nazwisko (nazwiska) obecnie używane, nazwisko (nazwiska) rodowe, data urodzenia, płeć, obywatelstwo (obywatelstwa), główny język, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości ze wszystkimi zawartymi w nim danymi osobowymi, krajowy numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer zgłoszenia w procedurze naboru, tajny numer identyfikacyjny przypisany na potrzeby anonimowej oceny testów, tzw. „eligibility number” używany do identyfikacji w kontekście testów komputerowych.
 • Dane osobowe związane z korzystaniem przez kandydatów z konta EPSO: osobisty numer identyfikacyjny użytkownika, nazwa użytkownika/login, hasło, odnotowane wizyty użytkownika.
 • Dane osobowe kandydatów wymagane do kontaktu i praktycznej organizacji testów: adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer (numery) telefonu, języki do korespondencji, języki testowania; dane podane przez kandydatów dotyczące szczególnych potrzeb (w szczególności dotyczące problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności); dane dotyczące relacji rodzinnych, społecznych i zawodowych, które mogą być źródłem konfliktu interesów.
 • Dane osobowe kandydatów wymagane do dokonania oceny w świetle kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów naboru określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz do oceny motywacji: wykształcenie, informacje na temat doświadczenia zawodowego, wiedzy fachowej i umiejętności technicznych, znajomość języków.
 • Wyniki uzyskane przez kandydatów na poszczególnych etapach konkursu oraz dane dotyczące oceny kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kandydatów (wyniki i w stosowanych przypadkach uwagi komisji konkursowej).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe we wszystkich polach formularza zgłoszenia internetowego oznaczonych gwiazdką (*). Niewypełnienie tych pól uniemożliwia rejestrację.

Dane należące do kategorii wyników uzyskanych przez kandydatów na poszczególnych etapach procedury oraz dane dotyczące oceny umiejętności i kompetencji kandydatów (wyniki testów i uwagi) uzyskiwane są w trakcie procedury naboru i w wyniku oceny przeprowadzonej w ramach procedury.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

EPSO przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu gromadzenia lub przetwarzania danych, mianowicie:

 • w przypadku danych kandydatów wyeliminowanych z danej procedury naboru – przez okres 5 lat od daty wyeliminowania kandydata z procedury naboru,
 • w przypadku danych kandydatów umieszczonych w rezerwowej puli rekrutacyjnej danej procedury naboru – przez okres 2 lat od zamknięcia rezerwowej puli rekrutacyjnej,
 • w przypadku danych dokumentujących organizację procedur naboru pracowników zatrudnianych na czas określony – przez okres 5 lat od zakończenia procedury naboru,
 • w przypadku danych osobowych kandydatów podanych w zgłoszeniu do konkretnej procedury, które nie zostało zatwierdzone w terminie – przez okres 1 roku od daty zakończenia okresu przyjmowania zgłoszeń w odniesieniu do danej procedury naboru.
 1. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej lub jej podwykonawców. Wszystkie operacje przetwarzania tych danych prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Przy prowadzeniu operacji przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w państwach członkowskich UE (RODO, rozporządzenie (UE) 2016/679).

W celu ochrony danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakterem przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp do celów tej operacji przetwarzania.

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za prowadzenie tej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zasad zachowania poufności.

Odbiorcy danych:

 • Komisje selekcyjne, egzaminatorzy statutowi (egzaminatorzy pełniący funkcje doradcze) w rozumieniu art. 3 załącznika III do regulaminu pracowniczego (przez analogię) oraz pracownicy EPSO: do celów, odpowiednio, oceny spełnienia przez kandydatów odpowiednich warunków i oceny porównywalnych atutów oraz udzielenia pomocy komisjom konkursowym.
 • Instytucje i organy UE: do celów rekrutacji (nie otrzymują informacji dotyczących niepełnosprawności, chyba że kandydat udzielił wyraźnej zgody na przekazanie takich danych).
 • Sądy UE, służby prawne właściwego organu powołującego: w przypadku wniosku administracyjnego lub skargi na podstawie art. 90 ust. 1 lub 2 regulaminu pracowniczego lub odwołania do sądów UE.
 • OLAF, IDOC, IAS i Trybunał Obrachunkowy: na wniosek, dostęp ograniczony do tego, co jest konieczne do przeprowadzenia urzędowych dochodzeń lub do celów audytu.
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: na wniosek, dostęp ograniczony do tego, co jest konieczne do przeprowadzenia urzędowych dochodzeń i postępowań.
 • Podwykonawcy EPSO odpowiedzialni za praktyczną organizację niektórych testów: dane są przekazywane podwykonawcom na ograniczony czas i w ograniczonym zakresie, jedynie do celów ustalenia tożsamości kandydatów w ośrodku egzaminacyjnym i udostępnienia im właściwej wersji testu.

Informacje, które gromadzimy, nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej, o ile nie zostaniemy do tego zobowiązani – w określonym zakresie i w konkretnym celu – na mocy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak mogą ich dochodzić?

„Osoby, których dane dotyczą” mają szczególne prawa na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niepełne. W stosownych przypadkach mają prawo usunąć swoje dane osobowe, ograniczyć ich przetwarzanie lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, co odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Osoby, których dane dotyczą, wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych EPSO na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby mogą również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych organów podano poniżej w punkcie 9.

Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis operacji (tzn. numer referencyjny wskazany poniżej w pkt 10).

 1. Dane kontaktowe
 • Administrator danych

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem elektronicznego formularza EPSO.

 • Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

Z inspektorem ochrony danych (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) można skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają, że w wyniku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały naruszone ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 1. Gdzie znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta operacja przetwarzania została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-01154.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące ochrony danych osobowych w ramach procedury naboru pracowników kontraktowych

Operacja przetwarzania danych osobowych: Nabór pracowników kontraktowych dla instytucji europejskich oraz organów, urzędów i agencji Wspólnoty

Administrator danych:EPSO

Numer w rejestrze: DPR-EC-01157.1

 1. Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności osób, których dotyczą dane. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób wykorzystywane są pozyskiwane informacje oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy w nim również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego użytkownicy mogą dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawione informacje dotyczą operacji przetwarzania danych „Nabór pracowników kontraktowych dla instytucji europejskich oraz organów, urzędów i agencji Wspólnoty” prowadzonej przez EPSO.

 1. Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych: EPSO gromadzi i wykorzystuje dane osobowe na potrzeby organizacji procedur naboru pracowników, którzy mają być zatrudnieni jako pracownicy kontraktowi przez instytucje, organy, urzędy i jednostki organizacyjne UE, a także na potrzeby zarządzania administracyjnymi aspektami rejestracji i kolejnych etapów procedur naboru oraz zarządzania bazami z pulami rezerwowymi i monitorowania ich wykorzystania.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawa przetwarzania została określona w następujących przepisach prawa Unii:

Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1611 z dnia 7 lipca 2016 r. Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich. Decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Biura Kadr Wspólnot Europejskich.

Przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, a mianowicie dane osobowe dotyczące zdrowia, ponieważ:

 • osoby, których dane dotyczą, wyraziły wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osoby, których dane dotyczą, w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osób, których dane dotyczą.

W szczególności w formularzu zgłoszeniowym kandydaci proszeni są o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy w związku z niepełnosprawnością lub chorobą potrzebujesz podczas testów selekcyjnych specjalnych udogodnień?” W przypadku odpowiedzi pozytywnej kandydaci proszeni są o podanie danych dotyczących zdrowia, a konkretnie wskazanie niepełnosprawności lub choroby, w związku z którymi proszą o specjalne udogodnienia, oraz o dokumenty potwierdzające. Gromadzenie takich danych jest konieczne, aby EPSO mogło obiektywnie ocenić indywidualną sytuację każdego z kandydatów w celu zaoferowania mu podczas testów odpowiednich dostosowań, które umożliwiają kandydatom przystąpienie do testów w najlepszych możliwych warunkach z uwzględnieniem ich potrzeb. Dane dotyczące zdrowia podawane przez kandydatów obejmują kilka kategorii: tymczasowy problem zdrowotny, przewlekły problem zdrowotny / niepełnosprawność, ciąża / karmienie piersią.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach tej operacji przetwarzania danych EPSO gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację kandydatów: imię (imiona), nazwisko (nazwiska) obecnie używane, nazwisko (nazwiska) rodowe, data urodzenia, płeć, obywatelstwo (obywatelstwa), główny język, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości ze wszystkimi zawartymi w nim danymi osobowymi, krajowy numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer zgłoszenia w procedurze naboru, tajny numer identyfikacyjny przypisany na potrzeby anonimowej oceny testów, tzw. „eligibility number” używany do identyfikacji w kontekście testów komputerowych.
 • Dane osobowe związane z korzystaniem przez kandydatów z konta EPSO: osobisty numer identyfikacyjny użytkownika, nazwa użytkownika/login, hasło, odnotowane wizyty użytkownika.
 • Dane osobowe kandydatów wymagane do kontaktu i praktycznej organizacji testów: adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer (numery) telefonu, języki do korespondencji, języki testowania; dane podane przez kandydatów dotyczące szczególnych potrzeb (w szczególności dotyczące problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności).
 • Dane osobowe kandydatów wymagane do dokonania oceny w świetle kryteriów kwalifikowalności określonych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania oraz do oceny motywacji: wykształcenie, informacje na temat doświadczenia zawodowego, wiedzy fachowej i umiejętności technicznych, znajomość języków.
 • Wyniki uzyskane przez kandydatów na poszczególnych etapach naboru oraz dane dotyczące oceny umiejętności i kompetencji kandydatów (wyniki testów).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe we wszystkich polach formularza zgłoszenia internetowego oznaczonych gwiazdką (*). Niewypełnienie tych pól uniemożliwia rejestrację.

Dane należące do kategorii wyników uzyskanych przez kandydatów na poszczególnych etapach procedury oraz dane dotyczące oceny umiejętności i kompetencji kandydatów (wyniki testów) uzyskiwane są w trakcie procedury naboru i w wyniku oceny przeprowadzonej w ramach procedury.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

EPSO przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu gromadzenia lub przetwarzania danych, mianowicie:

 • w przypadku danych kandydatów wyeliminowanych z danej procedury naboru – przez okres 5 lat od daty zakończenia procedury naboru lub prośby kandydata o usunięcie danych z bazy danych,
 • w przypadku danych kandydatów umieszczonych w rezerwowej puli rekrutacyjnej danej procedury naboru – przez okres 2 lat od zamknięcia rezerwowej puli rekrutacyjnej,
 • w przypadku danych dokumentujących organizację procedur naboru pracowników kontraktowych, przez okres 5 lat od zakończenia procedury naboru,
 • w przypadku danych osobowych kandydatów podanych w zgłoszeniu do konkretnej procedury, które nie zostało zatwierdzone w terminie – przez okres 1 roku od daty zakończenia okresu przyjmowania zgłoszeń w odniesieniu do danej procedury naboru.
 1. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej lub jej podwykonawców. Wszystkie operacje przetwarzania tych danych prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Przy prowadzeniu operacji przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w państwach członkowskich UE (RODO, rozporządzenie (UE) 2016/679).

W celu ochrony danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakterem przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp do celów tej operacji przetwarzania.

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za prowadzenie tej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zasad zachowania poufności.

Odbiorcy danych:

 • Komisje selekcyjne, egzaminatorzy statutowi (egzaminatorzy pełniący funkcje doradcze) w rozumieniu art. 3 załącznika III do regulaminu pracowniczego (przez analogię) oraz pracownicy EPSO: do celów, odpowiednio, oceny spełnienia przez kandydatów odpowiednich warunków i oceny porównywalnych atutów oraz udzielenia pomocy komisjom selekcyjnym.
 • Instytucje i organy UE: do celów rekrutacji (nie otrzymują informacji dotyczących niepełnosprawności, chyba że kandydat udzielił wyraźnej zgody na przekazanie takich danych).
 • Sądy UE, służby prawne właściwego organu powołującego: w przypadku wniosku administracyjnego lub skargi na podstawie art. 90 ust. 1 lub 2 regulaminu pracowniczego lub odwołania do sądów UE.
 • OLAF, IDOC, IAS i Trybunał Obrachunkowy: na wniosek, dostęp ograniczony do tego, co jest konieczne do przeprowadzenia urzędowych dochodzeń lub do celów audytu.
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: na wniosek, dostęp ograniczony do tego, co jest konieczne do przeprowadzenia urzędowych dochodzeń i postępowań.
 • Podwykonawcy EPSO odpowiedzialni za praktyczną organizację niektórych testów: dane są przekazywane podwykonawcom na ograniczony czas i w ograniczonym zakresie, jedynie do celów ustalenia tożsamości kandydatów w ośrodku egzaminacyjnym i udostępnienia im właściwej wersji testu.

Informacje, które gromadzimy, nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej, o ile nie zostaniemy do tego zobowiązani – w określonym zakresie i w konkretnym celu – na mocy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak mogą ich dochodzić?

„Osoby, których dane dotyczą” mają szczególne prawa na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niepełne. W stosownych przypadkach mają prawo usunąć swoje dane osobowe, ograniczyć ich przetwarzanie lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, co odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Osoby, których dane dotyczą, wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych EPSO na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby mogą również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych organów podano poniżej w punkcie 9.

Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis operacji (tzn. numer referencyjny wskazany poniżej w pkt 10).

 1. Dane kontaktowe
 • Administrator danych

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem elektronicznego formularza EPSO.

 • Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

Z inspektorem ochrony danych (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) można skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają, że w wyniku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały naruszone ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 1. Gdzie znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta operacja przetwarzania została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-01157.Dopuszcza się utworzenie tylko jednego konta EPSO. Kandydat posiadający już jedno konto EPSO nie powinien tworzyć nowego konta. Kandydaci, którzy nie przestrzegają tej zasady, zostaną wykluczeni z konkursów/procedur naboru, do których zgłosili się za pośrednictwem tych kont.
Klikając poniżej, kandydat zgadza się przestrzegać tej zasady i oświadcza, że został poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych w sposób opisany powyżej.