Specifieke privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens in het kader van een vergelijkend onderzoek

Alle persoonsgegevens die u in het kader van een vergelijkend onderzoek verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2018/1725 van 23 oktober 2018. Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van deze verordening krijgt u van EPSO de volgende informatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens? Minna Vuorio, directeur van EPSO.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt? Om vergelijkende onderzoeken te organiseren om personeel te selecteren voor indienstneming door de Europese instellingen; om de administratie omtrent de sollicitatie en de verschillende stadia van deze vergelijkende onderzoeken te beheren; om het gebruik van de reservelijsten te beheren en te controleren.

Om welke gegevens gaat het?

 • Persoonsgegevens die nodig zijn om u te identificeren (naam en voornaam, naam bij geboorte, geboortedatum, geslacht, nummer en vervaldatum van het identiteitsdocument, nationaal nummer/burgerservicenummer, e-mailadres).

 • Informatie die u verstrekt voor de praktische organisatie van de toelatings- en andere tests (adres, postcode, gemeente, land, telefoonnummers, talen voor correspondentie).

 • Informatie die u verstrekt over bijzondere behoeften.

 • Informatie die u verstrekt waarmee kan worden nagegaan of u voldoet aan de toelatingscriteria van het vergelijkend onderzoek (nationaliteit(en), talenkennis, diploma/opleiding: jaar waarin diploma is behaald, titel, uitreikende instelling, werkervaring).

 • Uw motivering voor deelname aan het vergelijkend onderzoek.

 • De resultaten van de toelatingstest, de schriftelijke en mondelinge tests en het assessment, het competentiepaspoort en gegevens over uw vaardigheden en competenties.

Welke velden moeten worden ingevuld, welke zijn facultatief? Alle velden moeten worden ingevuld. Als u deze velden niet invult, kan uw inschrijving niet worden afgerond. Als een veld facultatief is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Wat is de rechtsgrondslag? Verordening nr. 31 (EEG), 11 (EGA), tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 45 van 14.6.1962, blz. 1385/62), als gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1611 van de Commissie van 7 juli 2016; Besluit nr. 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen.

Wie ontvangt de gegevens? De instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de EU hebben inzage in de gegevens van geslaagde kandidaten zodat zij kandidaten een baan kunnen aanbieden (zij krijgen daarbij geen informatie over eventuele beperkingen, tenzij de kandidaat daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven). Bij een administratieve klacht op basis van artikel 90, lid 2, van het Statuut en/of bij een beroepsprocedure bij de EU-rechtbanken, worden uw gegevens ook doorgegeven aan de juridische dienst van het tot aanstelling bevoegde gezag en/of aan de EU-rechtbanken. Uw gegevens worden op verzoek doorgegeven aan personeelsleden van OLAF, IDOC, IAS en de Rekenkamer, waarbij alleen de gegevens worden doorgegeven die die nodig zijn voor officiële onderzoeken of audits. Informatie die u verstrekt over bijzondere voorzieningen die u nodig heeft, wordt uitsluitend bewaard door de dienst "Accessibility" van EPSO. Met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat mogen diens voornaam, achternaam en e-mailadres en het referentienummer van het betrokken vergelijkend onderzoek worden doorgegeven aan de nationale autoriteiten van het EU-land of de EU-landen waarvan de kandidaat de nationaliteit bezit.

Wie verwerkt de gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke met inachtneming van artikel 29 van Verordening (EU) 2018/1725? De jury's en particuliere ondernemingen.

Waarom mogen de gegevens worden verwerkt? De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang op basis van de verdragen (indienstneming van personeel).

Vanaf wanneer worden de gegevens verwerkt? Vanaf de datum van de inschrijving.

Hoelang worden de gegevens bewaard? Gegevens van kandidaten die op de reservelijst zijn geplaatst, worden twaalf maanden bewaard vanaf hun datum van indienstneming, of totdat de reservelijst wordt afgesloten (als zij niet in dienst zijn genomen). Gegevens van kandidaten die niet op de reservelijst zijn geplaatst, worden twaalf maanden bewaard vanaf het afsluiten van het recentste vergelijkende onderzoek waaraan een kandidaat heeft deelgenomen. Niet-gevalideerde inschrijvingen: twaalf maanden na de uiterste datum voor inschrijving. Papieren dossiers worden gearchiveerd en gedurende tien jaar bewaard.

Welke rechten van toegang en rectificatie heeft u? U kunt op elk gewenst moment uw EPSO-account raadplegen en daar uw gegevens bijwerken, behalve uw voornaam, uw achternaam, uw naam bij geboorte, uw geslacht, uw geboortedatum, uw geboorteplaats en uw nationaliteit(en). Om deze gegevens te wijzigen, moet u EPSO daar schriftelijk formeel om verzoeken en toelichting verschaffen via het online formulier.

U kunt uw gegevens zelf wijzigen zolang u uw inschrijving nog niet heeft gevalideerd. Nadat u uw inschrijving heeft gevalideerd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen.

U kunt te allen tijde beroep aantekenen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).

 

Specifieke privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens in het kader van een selectieprocedure voor tijdelijk personeel

Alle persoonsgegevens die u in het kader van een selectieprocedure verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU 2018/1725 van 23 oktober 2018 Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van deze verordening krijgt u van EPSO de volgende informatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens? Minna Vuorio, directeur van EPSO.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt? Om selectieprocedures te organiseren voor tijdelijk personeel met het oog op hun indienstneming bij een instelling, orgaan of agentschap van de Europese Unie.

Om welke gegevens gaat het?

 • Persoonsgegevens die nodig zijn om u te identificeren (naam en voornaam, naam bij geboorte, geboortedatum, geslacht, nummer en vervaldatum van het identiteitsdocument, nationaal nummer/burgerservicenummer, e-mailadres).

 • Informatie die u verstrekt voor de praktische organisatie van tests (adres, postcode, gemeente, land, telefoonnummers, talen voor correspondentie).

 • Informatie die u verstrekt over bijzondere behoeften.

 • Informatie die u verstrekt in de loop van de selectieprocedure waarmee kan worden nagegaan of u beantwoordt aan het profiel (nationaliteit(en), onderwijs en opleiding, werkervaring, talen, bereidheid om veiligheidsscreenings te ondergaan, andere gegevens).

 • Individuele informatie die u via uw EPSO-account over de selectieprocedure wordt meegedeeld, inclusief de resultaten van de tests.

Welke velden moeten worden ingevuld, welke zijn facultatief? Alle velden moeten worden ingevuld. Als u deze velden niet invult, kan uw inschrijving niet worden afgerond. Als een veld facultatief is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Wat is de rechtsgrondslag? Verordening nr. 31 (EEG), 11 (EGA), tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 45 van 14.6.1962, blz. 1385/62), als gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1611 van de Commissie van 7 juli 2016; Besluit nr. 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen.

Wie ontvangt de gegevens? De dienst die verzocht heeft om de selectieprocedure. Bij een administratieve klacht op basis van artikel 90, lid 2, van het Statuut en/of bij een beroepsprocedure bij de EU-rechtbanken, worden uw gegevens ook doorgegeven aan de juridische dienst van het tot aanstelling bevoegde gezag en/of aan de EU-rechtbanken. Uw gegevens worden op verzoek doorgegeven aan personeelsleden van OLAF, IDOC, IAS en de Rekenkamer, waarbij alleen de gegevens worden doorgegeven die die nodig zijn voor officiële onderzoeken of audits. Informatie die u verstrekt over bijzondere maatregelen die u nodig heeft; deze informatie wordt uitsluitend bewaard door de dienst "Accessibility" van EPSO.

Wie verwerkt de gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke met inachtneming van artikel 29 van Verordening (EU) 2018/1725? De jury's, particuliere ondernemingen.

Waarom mogen de gegevens worden verwerkt? De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang op basis van de verdragen (indienstneming van personeel).

Vanaf wanneer worden de gegevens verwerkt? Vanaf de datum van de inschrijving.

Hoelang worden de gegevens bewaard? Een kopie van het sollicitatiedossier wordt gearchiveerd en gedurende tien jaar bewaard bij EPSO.

Welke rechten van toegang en rectificatie heeft u? U kunt op elk gewenst moment uw EPSO-account raadplegen en daar uw gegevens bijwerken, behalve uw voornaam, uw achternaam, uw naam bij geboorte, uw geslacht, uw geboortedatum, uw geboorteplaats en uw nationaliteit(en). Om deze gegevens te wijzigen, moet u EPSO daar schriftelijk formeel om verzoeken en toelichting verschaffen via het online formulier.

U kunt uw gegevens zelf wijzigen zolang u uw inschrijving nog niet heeft gevalideerd. Nadat u uw inschrijving heeft gevalideerd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen.

U kunt te allen tijde beroep aantekenen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).

 

Specifieke privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens in het kader van een selectieprocedure voor arbeidscontractanten

Alle persoonsgegevens u in het kader van een selectieprocedure verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van 23 oktober 2018. Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van deze verordening krijgt u van EPSO de volgende informatie:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens? Minna Vuorio, directeur van EPSO.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt? Om de Europese instellingen en indien nodig de regelgevende agentschappen bij te staan bij de selectie van arbeidscontractanten door hen een databank met geschikte kandidaten ter beschikking te stellen. Aanwervingen zijn immers de verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. Individuele besluiten in om het even welk stadium van de selectieprocedure worden u via uw EPSO-account meegedeeld.

Om welke gegevens gaat het? De gegevens van de kandidaten die voor de selectieprocedures zijn ingeschreven.

 • Persoonsgegevens die nodig zijn om u te identificeren (naam en voornaam, naam bij geboorte, geboortedatum, geslacht, nummer en vervaldatum van het identiteitsdocument, nationaal nummer/burgerservicenummer, e-mailadres).

 • Informatie die u verstrekt voor de praktische organisatie van tests (adres, postcode, gemeente, land, telefoonnummers, talen voor correspondentie).

 • Informatie die u verstrekt over bijzondere behoeften.

 • Informatie die u verstrekt in de loop van de selectieprocedure waarmee kan worden nagegaan of u beantwoordt aan het profiel (nationaliteit(en), onderwijs en opleiding, werkervaring, talen, bereidheid om veiligheidsscreenings te ondergaan, andere gegevens).

 • Individuele informatie die u via uw EPSO-account over de selectieprocedure wordt meegedeeld, inclusief de resultaten van de tests.

Welke velden moeten worden ingevuld, welke zijn facultatief? Alle velden moeten worden ingevuld. Als u deze velden niet invult, kan uw inschrijving niet worden afgerond. Als een veld facultatief is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Wat is de rechtsgrondslag? Verordening nr. 31 (EEG), 11 (EGA), tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 45 van 14.6.1962, blz. 1385/62), als gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1611 van de Commissie van 7 juli 2016; Besluit nr. 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen.

Wie ontvangt de gegevens? De diensten die binnen de instellingen en de regelgevende agentschappen verantwoordelijk zijn voor werving en selectie. Bij een administratieve klacht op basis van artikel 90, lid 2, van het Statuut en/of bij een beroepsprocedure bij de EU-rechtbanken, worden uw gegevens ook doorgegeven aan de juridische dienst van het tot aanstelling bevoegde gezag en/of aan de EU-rechtbanken.

Wie verwerkt de gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke met inachtneming van artikel 29 van Verordening (EU) 2018/1725? De jury's, particuliere ondernemingen.

Waarom mogen de gegevens worden verwerkt? De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang op basis van de verdragen (indienstneming van personeel).

Vanaf wanneer worden de gegevens verwerkt? Vanaf de datum van de inschrijving.

Hoelang worden de gegevens bewaard? Een kopie van het sollicitatiedossier wordt bij EPSO gearchiveerd en bewaard tot twee jaar na de officiële termijn voor een bepaald profiel in de oproep, of tot twee jaar nadat de kandidaat uitdrukkelijk heeft verzocht om zijn/haar gegevens te wissen.

Welke rechten van toegang en rectificatie heeft u? U kunt op elk gewenst moment uw EPSO-account raadplegen en daar uw gegevens bijwerken, behalve uw voornaam, uw achternaam, uw naam bij geboorte, uw geslacht, uw geboortedatum, uw geboorteplaats en uw nationaliteit(en). Om deze gegevens te wijzigen, moet u EPSO daar schriftelijk formeel om verzoeken en toelichting verschaffen via het online formulier.

U kunt uw gegevens zelf wijzigen zolang u uw inschrijving nog niet heeft gevalideerd. Nadien kunt u enkel informatie wijzigen die nodig is om u te identificeren. Bij zogenaamde permanente CAST-selectieprocedures (waarvan de titel begint met "EPSO/CAST/P") kunt u als kandidaat op elk gewenst moment uw gegevens zelf wijzigen, zelfs na de validering.

U kunt te allen tijde beroep aantekenen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).

 

Specifieke privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens in het kader van een selectieprocedure voor arbeidscontractanten bij een EPSO/CAST/P-procedure.

Vanwege de bijzonder aard van de EPSO/CAST/P-procedures worden de gegevens van kandidaten gedurende de hele procedure en tot drie jaar na afloop van de procedure bewaard, tenzij de kandidaat eerder uitdrukkelijk vraagt om de gegevens te verwijderen. In dergelijke gevallen worden de gegevens na ontvangst van het verzoek gedeactiveerd en ontoegankelijk gemaakt in de IT-systemen van EPSO; de gegevens blijven in gedeactiveerde toestand nog wel drie jaar bewaard na het verzoek om verwijdering, zodat EPSO kan voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van eventuele gerechtelijke beroepsprocedures. Na afloop van deze bewaartermijn van drie jaar worden de gegevens verwijderd.U mag maar één EPSO-account aanmaken. Maak geen nieuw EPSO-account aan als u al een account heeft. Als u zich niet aan deze regel houdt, wordt u uitgesloten van deelname aan de vergelijkende onderzoeken of selectieprocedures waarvoor u zich via deze accounts heeft ingeschreven.
Als u hieronder klikt gaat u akkoord met deze regel en erkent u dat u bent ingelicht over de verwerking van uw persoonsgegevens.