Īpašais privātuma paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar atklāto konkursu

Visi personas dati, ko kandidāti sniedz atklātā konkursā, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725. Saskaņā ar minētās regulas 15. un 16. pantu EPSO sniedz kandidātam šādu informāciju.

Datu pārziņa identitāte: Minna Vuorio, Eiropas Personāla atlases biroja direktore.

Apstrādes nolūks(-i): organizēt atklātus konkursus, lai atlasītu darbiniekus pieņemšanai darbā Eiropas Savienības iestādēs; administratīvi pārvaldīt pieteikumus un atklāto konkursu dažādās stadijas; pārvaldīt un pārbaudīt rezerves sarakstu izmantošanu.

Apstrādāti tiek šādi dati:

 • personas dati, kas ļauj identificēt kandidātu (uzvārds, vārds, dzimtais vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, dzimums, identifikācijas dokumenta numurs un derīguma termiņš, valsts piešķirts personas kods, e-pasta adrese);

 • kandidāta sniegtā informācija, kas ļauj praktiski organizēt priekšatlases testus un visus pārējos testus (adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, tālruņa numuri, saziņas valodas);

 • kandidāta sniegtā informācija par īpašām vajadzībām;

 • kandidāta sniegtā informācija, kas ļauj novērtēt viņa atbilstību dalības kritērijiem, kas noteikti paziņojumā par konkursu (pilsonības, valodu prasmes, diplomi/izglītība: izdošanas gads, kvalifikācija, izsniegušās iestādes nosaukums, profesionālā pieredze);

 • kandidāta motivācija pieteikties konkursam;

 • priekšatlases testu, rakstisko un mutisko testu, tostarp vērtēšanas centros veikto testu rezultāti, kompetences pase, dati, kas attiecas uz kandidātu prasmēm un kompetencēm.

Obligātas vai neobligātas atbildes: obligāti jāaizpilda visi lauki. Ja tie nav aizpildīti, reģistrāciju nevar veikt. Lauki, kuri nav jāaizpilda obligāti, būs iezīmēti.

Juridiskais pamats: Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas 2016. gada 7. jūlija Deleģēto regulu (ES) 2016/1611; Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums Nr. 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi.

Datu saņēmēji: Eiropas Savienības iestādes un/vai citas tās struktūras, biroji un aģentūras, kam ir piekļuve sekmīgo kandidātu datiem, lai tās varētu piedāvāt viņiem vakanci (tās nesaņem nekādu informāciju par invaliditāti, izņemot gadījumus, ja kandidāts ir devis nepārprotamu piekrišanu šādu datu pārsūtīšanai). Ja persona ir iesniegusi administratīvu sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu un/vai vērsusies Eiropas Savienības Tiesā – arī attiecīgās iecēlējiestādes juridiskais dienests un/vai ES tiesas. OLAF, Komisijas Izmeklēšanas un disciplīnas biroja (IDOC) un Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) un Revīzijas palātas darbinieki pēc pieprasījuma un tādā apmērā, kas ir nepieciešams oficiālas izmeklēšanas vai revīzijas vajadzībām. Kandidāta sniegtā informācija par īpašām vajadzībām būs pieejama tikai konkrētiem EPSO darbiniekiem, kuru kompetencē ir pieejamības jautājumi. Pamatojoties uz kandidāta skaidri paustu piekrišanu, viņa vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tā konkursa atsauce, kuram kandidāts ir pieteicis dalību, var tikt nodoti tās (to) valsts(-u) iestādēm, kuras(-u) pilsonis viņš ir.

Apstrādi datu pārziņa uzdevumā, ievērojot Regulas (ES) Nr. 2018/1725 29. pantu, veic: atlases komisijas, privātas komercsabiedrības.

Apstrādes likumīgums: apstrāde ir nepieciešama uzdevuma izpildei, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Līgumiem (personāla pieņemšana darbā).

Apstrādes sākšanas datums: pieteikuma iesniegšanas datums.

Glabāšanas periods: tiešsaistes datiem – 12 mēneši pēc izraudzītā sekmīgā kandidāta pieņemšanas darbā vai, ja persona nav pieņemta darbā, līdz rezerves saraksta slēgšanai. Neizraudzīto kandidātu tiešsaistes datus glabā 12 mēnešus pēc pēdējā konkursa beigām, kurā kandidāts ir piedalījies. Nevalidēti pieteikumi: 12 mēneši pēc konkursa beigām. Dokumenti papīra formātā tiek apkopoti lietās un uzglabāti 10 gadus.

Piekļuves tiesības un tiesības labot datus: aplūkojot savu EPSO kontu, katrs kandidāts var jebkurā brīdī pārbaudīt un grozīt savus personas datus tiešsaistē, izņemot vārdu, uzvārdu, dzimto vārdu un uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu un vietu, pilsonības – šādiem labojumiem ir jāsagatavo oficiāls pamatots lūgums un rakstveidā jānosūta uz EPSO, izmantojot šādu tīmekļa veidlapu:

Līdz pieteikuma galīgās validācijas brīdim kandidātam joprojām būs iespēja grozīt visus savus pieteikumā norādītos datus. Pēc validācijas datus pieteikuma veidlapā vairs nevar grozīt.

Kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).

 

Īpašais privātuma paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar pagaidu darbinieku atlases procesu

Visi personas dati, ko kandidāti sniedz atlases procesā, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725. Saskaņā ar minētās regulas 15. un 16. pantu EPSO sniedz kandidātam šādu informāciju.

Datu pārziņa identitāte: Minna Vuorio, Eiropas Personāla atlases biroja direktore.

Apstrādes nolūks(-i): organizēt pagaidu darbinieku atlases procedūras, lai atlasītu darbiniekus pieņemšanai darbā Eiropas Savienības iestādēs un citās ES struktūrās un aģentūrās.

Apstrādāti tiek šādi dati:

 • personas dati, kas ļauj identificēt kandidātu (uzvārds, vārds, dzimtais vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, dzimums, identifikācijas dokumenta numurs un derīguma termiņš, valsts piešķirts personas kods, e-pasta adrese);

 • kandidāta sniegtā informācija, kas ļauj praktiski organizēt testus (adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, tālruņa numuri, saziņas valodas);

 • kandidāta sniegtā informācija par īpašām vajadzībām;

 • informācija, ko kandidāts sniedzis šīs atlases procedūras gaitā, lai varētu novērtēt kandidāta profila atbilstību tam, kas noteikts uzaicinājumā izteikt interesi (pilsonības, izglītība un apmācība, profesionālā pieredze, valodu prasmes, kandidāta apņemšanās iziet drošības pārbaudes un citas ziņas);

 • izmantojot EPSO kontu, katram kandidātam paziņota individuāla informācija par atlases procesu, tostarp testu rezultāti.

Obligātas vai neobligātas atbildes: obligāti jāaizpilda visi lauki. Ja tie nav aizpildīti, reģistrāciju nevar veikt. Lauki, kuri nav jāaizpilda obligāti, būs iezīmēti.

Juridiskais pamats: Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas 2016. gada 7. jūlija Deleģēto regulu (ES) 2016/1611; Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums Nr. 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi.

Datu saņēmēji: struktūrvienība, kas pieprasījusi atlases procedūras organizēšanu. Ja persona ir iesniegusi administratīvu sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu un/vai vērsusies Eiropas Savienības Tiesā – arī attiecīgās iecēlējiestādes juridiskais dienests un/vai ES tiesas. OLAF, Komisijas Izmeklēšanas un disciplīnas biroja (IDOC) un Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) un Revīzijas palātas darbinieki pēc pieprasījuma un tādā apmērā, kas ir nepieciešams oficiālas izmeklēšanas vai revīzijas vajadzībām. Kandidāta sniegtā informācija par īpašām vajadzībām būs pieejama tikai konkrētiem EPSO darbiniekiem, kuru kompetencē ir pieejamības jautājumi.

Apstrādi datu pārziņa uzdevumā, ievērojot Regulas (ES) Nr. 2018/1725 29. pantu, veic: atlases komisijas, privātas komercsabiedrības.

Apstrādes likumīgums: apstrāde ir nepieciešama uzdevuma izpildei, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Līgumiem (personāla pieņemšana darbā).

Apstrādes sākšanas datums: pieteikuma iesniegšanas datums.

Personas datu glabāšanas termiņš: EPSO kandidāta pieteikuma dokumentu kopiju arhivē un uzglabā 10 gadus.

Piekļuves tiesības un tiesības labot datus: aplūkojot savu EPSO kontu, katrs kandidāts var jebkurā brīdī pārbaudīt un grozīt savus personas datus tiešsaistē, izņemot vārdu, uzvārdu, dzimto vārdu un uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu un vietu, pilsonības – šādiem labojumiem ir jāsagatavo oficiāls pamatots lūgums un rakstveidā jānosūta uz EPSO, izmantojot šādu tīmekļa veidlapu:

Līdz pieteikuma galīgās validācijas brīdim kandidātam joprojām būs iespēja grozīt visus savus pieteikumā norādītos datus. Pēc validācijas datus pieteikuma veidlapā vairs nevar grozīt.

Kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).

 

Īpašais privātuma paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar līgumdarbinieku atlases procesu

Visi personas dati, ko kandidāti sniedz šajā atlases procedūrā, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725. Saskaņā ar minētās regulas 15. un 16. pantu EPSO sniegs kandidātam šādu informāciju.

Datu pārziņa identitāte: Minna Vuorio, Eiropas Personāla atlases biroja direktore.

Apstrādes nolūks(-i): palīdzēt Eiropas Savienības iestādēm un vajadzības gadījumā regulatīvajām aģentūrām izraudzīties līgumdarbiniekus, nodrošinot tām derīgu kandidātu datubāzi, jo par pieņemšanu darbā ir atbildīgas attiecīgās iestādes. Visos atlases procesa posmos individuāli lēmumi katram kandidātam tiek nosūtīti, izmantojot viņa EPSO kontu.

Apstrādāti tiek šādi dati: to kandidātu dati, kuri ir reģistrēti līgumdarbinieku atlases procedūrās;

 • personas dati, kas ļauj identificēt kandidātu (uzvārds, vārds, dzimtais vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, dzimums, identifikācijas dokumenta numurs un derīguma termiņš, valsts piešķirts personas kods, e-pasta adrese);

 • kandidāta sniegtā informācija, kas ļauj praktiski organizēt testus (adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, tālruņa numuri, saziņas valodas);

 • kandidāta sniegtā informācija par īpašām vajadzībām;

 • informācija, ko kandidāts sniedzis šīs atlases procedūras gaitā, lai varētu novērtēt kandidāta profila atbilstību tam, kas noteikts uzaicinājumā izteikt interesi (pilsonības, izglītība un apmācība, profesionālā pieredze, valodu prasmes, kandidāta apņemšanās iziet drošības pārbaudes un citas ziņas);

 • izmantojot EPSO kontu, katram kandidātam paziņota individuāla informācija par atlases procesu, tostarp testu rezultāti.

Obligātas vai neobligātas atbildes: obligāti jāaizpilda visi lauki. Ja tie nav aizpildīti, reģistrāciju nevar veikt. Lauki, kuri nav jāaizpilda obligāti, būs iezīmēti.

Juridiskais pamats: Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas 2016. gada 7. jūlija Deleģēto regulu (ES) 2016/1611; Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums Nr. 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi.

Datu saņēmēji: par pieņemšanu darbā atbildīgie dienesti iestādēs un regulatīvajās aģentūrās. Ja persona ir iesniegusi administratīvu sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu un/vai vērsusies Eiropas Savienības Tiesā – arī attiecīgās iecēlējiestādes juridiskais dienests un/vai ES tiesas.

Apstrādi datu pārziņa uzdevumā, ievērojot Regulas (ES) Nr. 2018/1725 29. pantu, veic: atlases komisijas, privātas komercsabiedrības.

Apstrādes likumīgums: apstrāde ir nepieciešama uzdevuma izpildei, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Līgumiem (personāla pieņemšana darbā).

Apstrādes sākšanas datums: pieteikuma iesniegšanas datums.

Glabāšanas periods: kandidāta pieteikuma lietas kopiju EPSO glabā un arhivē divus gadus no dienas, kad oficiāli beidzies uzaicinājumā noteiktas termiņš attiecībā uz konkrēto profilu, vai divus gadus no dienas, kad kandidāts nepārprotami ir lūdzis izņemt viņa pieteikumu no datubāzes.

Piekļuves tiesības un tiesības labot datus: aplūkojot savu EPSO kontu, katrs kandidāts var jebkurā brīdī pārbaudīt un grozīt savus personas datus tiešsaistē, izņemot vārdu, uzvārdu, dzimto vārdu un uzvārdu, dzimumu, dzimšanas vietu un datumu, pilsonības – šādiem labojumiem ir jāsagatavo oficiāls pamatots lūgums un rakstveidā jānosūta uz EPSO, izmantojot tīmekļa veidlapu.

Līdz pieteikuma galīgās validācijas brīdim kandidātam joprojām būs iespēja grozīt savus datus. Pēc tam var grozīt tikai tādus personas datus, kas ļauj identificēt kandidātu. Tomēr tā sauktajās CAST pastāvīgajās atlases procedūrās (uz ko nosaukumā norāda EPSO/CAST/P tā sākumā) vienmēr tiks nodrošināta iespēja kandidātam grozīt savus datus arī pēc validācijas.

Kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).

 

Īpašais privātuma paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar līgumdarbinieku atlases procesu CAST pastāvīgās atlases procedūrā

Ņemot vērā CAST procedūras īpašo būtību, kandidātu personas datus glabā procedūras laikā un vēl trīs gadus pēc tās pabeigšanas dienas, izņemot gadījumus, kad datu īpašnieks nepārprotami ir pieprasījis datu agrāku dzēšanu. Šādos gadījumos pēc pieprasījuma saņemšanas dati EPSO IT sistēmās tiks deaktivēti un padarīti nepieejami; tomēr deaktivētā veidā tie tiks glabāti trīs gadus no datu dzēšanas pieprasījuma dienas, lai EPSO varētu izpildīt jebkādus pienākumus, kas tam varētu rasties sakarā ar pārsūdzības tiesā procedūrām. Dati tiks dzēsti pēc trīs gadu glabāšanas perioda beigām.Jūs nedrīkstat izveidot vairāk par vienu EPSO kontu. Nemēģiniet izveidot jaunu EPSO kontu, ja Jums jau ir EPSO konts. Ja jūs neievērojat šo noteikumu, jūs tiksiet izslēgts no konkursa/atlases procedūrām, kurām esat pieteicies, izmantojot minētos kontus.
Noklikšķinot šeit, Jūs piekrītat ievērot šo noteikumu un apliecināt, ka esat informēts/-a par jūsu personas datu apstrādi, kā aprakstīts iepriekš.