Specialus privatumo pareiškimas apie asmens duomenų apsaugą viešuosiuose konkursuose

Visi kandidatų pateikti asmens duomenys viešuosiuose konkursuose tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725. Pagal šio reglamento 15 ir 16 straipsnius EPSO pateikia kandidatui toliau nurodytą informaciją.

Duomenų valdytojo tapatybė – laikinai EPSO direktoriaus pareigas einantis Gilles Guillard.

Duomenų tvarkymo tikslas (-ai): rengti viešuosius konkursus siekiant atrinkti darbuotojus, kurie galėtų būti įdarbinti Europos institucijose; administruoti paraiškas ir atskirus šių viešųjų konkursų etapus; administruoti naudojimąsi rezervo sąrašais ir tikrinti, kiek jais pasinaudota.

Tvarkomi duomenys:

 • asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti kandidato tapatybę (pavardė, vardas, vardas ir pavardė gimimo metu, gimimo data ir vieta, lytis, tapatybės dokumento numeris ir galiojimo pabaigos data, nacionalinis asmens kodas, e. pašto adresas);

 • kandidato pateikta informacija, reikalinga atrankos testams ir visiems kitiems testams praktiškai organizuoti (adresas, pašto kodas, miestas, šalis, telefono numeriai, susirašinėjimo kalbos);

 • kandidato pateikta su specialiaisiais poreikiais susijusi informacija;

 • kandidato pateikta informacija, reikalinga siekiant įvertinti jo atitiktį pranešime apie konkursą nustatytiems atrankos kriterijams (pilietybės, kalbos, diplomai ir (arba) mokymai: kvalifikacijos suteikimo metai, pavadinimas, kvalifikaciją suteikusios įstaigos pavadinimas, profesinė patirtis);

 • motyvai, dėl kurių kandidatas teikia paraišką dalyvauti konkurse;

 • atrankos, rašytinių ir žodinių testų, įskaitant vertinimo centruose laikytus testus, rezultatai, gebėjimų paso duomenys, duomenys apie kandidatų įgūdžius ir kompetenciją.

Privalomi arba neprivalomi pateikti atsakymai. Standartiškai privaloma užpildyti visus laukelius. Jų neužpildžius užsiregistruoti nepavyks. Laukeliai, kurių pildyti neprivaloma, bus pažymėti.

Teisinis pagrindas: Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (Euratomas), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1611; 2002 m. liepos 25 d. Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno sprendimas Nr. 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų personalo atrankos biurą.

Duomenų gavėjai. Kad laureatams galėtų pateikti darbo pasiūlymų, su jų duomenimis gali susipažinti Europos Sąjungos institucijos ir (arba) Sąjungos įstaigos, organai ir agentūros (jie negauna su negalia susijusios informacijos, nebent kandidatas būtų davęs aiškų sutikimą perduoti tokius duomenis). Jei pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateikiamas administracinis skundas ir (arba) jei sprendimas apskundžiamas ES teismuose, duomenys pateikiami ir atitinkamos paskyrimų tarnybos teisės skyriui ir (arba) ES teismams. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Komisijos tyrimų ir drausmės tarnybos (IDOC), Vidaus audito tarnybos ir Audito Rūmų darbuotojų prašymu jiems pateikiami duomenys, reikalingi oficialių tyrimų arba audito tikslais. Kandidato pateiktą su specialiaisiais poreikiais susijusią informaciją savo reikmėms saugos tik už prieinamumą atsakingi EPSO darbuotojai. Remiantis kandidato aiškiu sutikimu, jo vardas, pavardė, e. pašto adresas ir konkurso, kuriame dalyvauti jis pateikė paraišką, numeris gali būti perduoti ES valstybės narės (-ių), kurios (-ių) pilietis yra kandidatas, nacionalinėms institucijoms.

Duomenų valdytojo vardu, deramai laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 29 straipsnio, tvarkomi duomenys pateikiami atrankos komisijoms ir privačioms įmonėms.

Duomenų tvarkymo teisėtumas. Duomenų tvarkymas būtinas siekiant atlikti pagal Sutartis visuomenės labui vykdomą užduotį (darbuotojų įdarbinimą).

Duomenų tvarkymo pradžios data – paraiškos pateikimo data.

Duomenų saugojimo laikotarpis. Internetu pateikti duomenys saugomi 12 mėnesių po atrinkto laureato įdarbinimo arba, jei asmuo nebuvo įdarbintas, iki rezervo sąrašo galiojimo pabaigos. Neatrinktų kandidatų internetu pateikti duomenys saugomi 12 mėnesių po paskutinio konkurso, kuriame dalyvavo kandidatas, pabaigos. Jei paraiška nebuvo patvirtinta, duomenys saugomi 12 mėnesių po paraiškų pateikimo termino. Popieriniai dokumentai dedami į bylas ir saugomi 10 metų.

Teisė susipažinti su duomenimis ir juos taisyti. Kiekvienas kandidatas gali bet kuriuo metu savo EPSO aplanke patikrinti savo asmens duomenis ir juos taisyti internetu, išskyrus savo vardą, pavardę, pavardę gimimo metu, informaciją apie lytį, gimimo datą bei vietą ir pilietybes – dėl šių duomenų taisymo reikia pateikti oficialų pagrįstą rašytinį prašymą EPSO naudojantis internetine forma.

Iki galutinai patvirtindamas paraišką kandidatas gali keisti visus paraiškoje pateiktus savo duomenis. Patvirtinus paraišką jos formoje pateiktų duomenų keisti nebegalima.

Kandidatai turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu).

 

Specialus privatumo pareiškimas apie asmens duomenų apsaugą per laikinųjų darbuotojų atrankos procedūras

Visi kandidatų pateikti asmens duomenys per atrankos procedūras tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725. Pagal šio reglamento 15 ir 16 straipsnius EPSO pateikia kandidatui toliau nurodytą informaciją.

Duomenų valdytojo tapatybė – laikinai EPSO direktoriaus pareigas einantis Gilles Guillard.

Duomenų tvarkymo tikslas (-ai): rengti laikinųjų darbuotojų atrankos procedūras, siekiant atrinkti darbuotojus, kurie galėtų būti įdarbinti Europos institucijose ir kitose ES įstaigose bei agentūrose.

Tvarkomi duomenys:

 • asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti kandidato tapatybę (pavardė, vardas, vardas ir pavardė gimimo metu, gimimo data ir vieta, lytis, tapatybės dokumento numeris ir galiojimo pabaigos data, nacionalinis asmens kodas, e. pašto adresas);

 • kandidato pateikta informacija, reikalinga testams praktiškai organizuoti (adresas, pašto kodas, miestas, šalis, telefono numeriai, susirašinėjimo kalbos);

 • kandidato pateikta su specialiaisiais poreikiais susijusi informacija;

 • per šią atrankos procedūrą kandidato pateikta informacija, reikalinga siekiant įvertinti, ar jis atitinka kvietime pareikšti susidomėjimą nustatytus reikalavimus (pilietybės, išsilavinimas ir mokymai, profesinė patirtis, kalbos, kandidato įsipareigojimai laikytis reikalavimų dėl patikimumo tikrinimo, kita informacija);

 • kiekvienam kandidatui EPSO aplanke pateikta individuali informacija apie atrankos procedūrą, įskaitant testų rezultatus.

Privalomi arba neprivalomi pateikti atsakymai. Standartiškai privaloma užpildyti visus laukelius. Jų neužpildžius užsiregistruoti nepavyks. Laukeliai, kurių pildyti neprivaloma, bus pažymėti.

Teisinis pagrindas: Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (Euratomas), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1611; 2002 m. liepos 25 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Ombudsmeno sprendimas Nr. 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų personalo atrankos biurą.

Duomenų gavėjas – padalinys, kurio prašymu rengiama atrankos procedūra. Jei pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateikiamas administracinis skundas ir (arba) jei sprendimas apskundžiamas ES teismuose, duomenys pateikiami ir atitinkamos paskyrimų tarnybos teisės skyriui ir (arba) ES teismams. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Komisijos tyrimų ir drausmės tarnybos (IDOC), Vidaus audito tarnybos ir Audito Rūmų darbuotojų prašymu jiems pateikiami duomenys, reikalingi oficialių tyrimų arba audito tikslais. Kandidato pateiktą su specialiaisiais poreikiais susijusią informaciją savo reikmėms saugos tik už prieinamumą atsakingi EPSO darbuotojai.

Duomenų valdytojo vardu, deramai laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 29 straipsnio, tvarkomi duomenys pateikiami atrankos komisijoms ir privačioms įmonėms.

Duomenų tvarkymo teisėtumas. Duomenų tvarkymas būtinas siekiant atlikti pagal Sutartis visuomenės labui vykdomą užduotį (darbuotojų įdarbinimą).

Duomenų tvarkymo pradžios data – paraiškos pateikimo data.

Asmens duomenų saugojimo terminas. Kandidato paraiškos dokumentų kopija archyvuojama ir saugoma EPSO 10 metų.

Teisė susipažinti su duomenimis ir juos taisyti. Kiekvienas kandidatas gali bet kuriuo metu savo EPSO aplanke patikrinti savo asmens duomenis ir juos taisyti internetu, išskyrus savo vardą, pavardę, pavardę gimimo metu, informaciją apie lytį, gimimo datą bei vietą ir pilietybes – dėl šių duomenų taisymo reikia pateikti oficialų pagrįstą rašytinį prašymą EPSO naudojantis internetine forma.

Iki galutinai patvirtindamas paraišką kandidatas gali keisti visus paraiškoje pateiktus savo duomenis. Patvirtinus paraišką jos formoje pateiktų duomenų keisti nebegalima.

Kandidatai turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu).

 

Specialus privatumo pareiškimas apie asmens duomenų apsaugą per sutartininkų atrankos procedūras

Visi kandidatų pateikti asmens duomenys per šias atrankos procedūras tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725. Pagal šio reglamento 15 ir 16 straipsnius EPSO pateiks kandidatui toliau nurodytą informaciją.

Duomenų valdytojo tapatybė – laikinai EPSO direktoriaus pareigas einantis Gilles Guillard.

Duomenų tvarkymo tikslas (-ai): padėti ES institucijoms ir atitinkamais atvejais reguliavimo agentūroms atrinkti sutartininkus pateikiant joms galiojančią kandidatų duomenų bazę, nes įdarbinimas yra atitinkamų ES institucijų atsakomybė. Apie visuose atrankos procedūros etapuose priimamus atskirus sprendimus kiekvienam kandidatui pranešama jo EPSO aplanke.

Tvarkomi duomenys – sutartininkų atrankos procedūrose užsiregistravusių kandidatų duomenys:

 • asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti kandidato tapatybę (pavardė, vardas, vardas ir pavardė gimimo metu, gimimo data ir vieta, lytis, tapatybės dokumento numeris ir galiojimo pabaigos data, nacionalinis asmens kodas, e. pašto adresas);

 • kandidato pateikta informacija, reikalinga testams praktiškai organizuoti (adresas, pašto kodas, miestas, šalis, telefono numeriai, susirašinėjimo kalbos);

 • kandidato pateikta su specialiaisiais poreikiais susijusi informacija;

 • per šią atrankos procedūrą kandidato pateikta informacija, reikalinga siekiant įvertinti, ar jis atitinka kvietime pareikšti susidomėjimą nustatytus reikalavimus (pilietybės, išsilavinimas ir mokymai, profesinė patirtis, kalbos, kandidato įsipareigojimai laikytis reikalavimų dėl patikimumo tikrinimo, kita informacija);

 • kiekvienam kandidatui EPSO aplanke pateikta individuali informacija apie atrankos procedūrą, įskaitant testų rezultatus.

Privalomi arba neprivalomi pateikti atsakymai. Standartiškai privaloma užpildyti visus laukelius. Jų neužpildžius užsiregistruoti nepavyks. Laukeliai, kurių pildyti neprivaloma, bus pažymėti.

Teisinis pagrindas: Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (Euratomas), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1611; 2002 m. liepos 25 d. Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno sprendimas Nr. 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų personalo atrankos biurą.

Duomenų gavėjai – už įdarbinimą atsakingos ES institucijų ir reguliavimo agentūrų tarnybos. Jei pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateikiamas administracinis skundas ir (arba) jei sprendimas apskundžiamas ES teismuose, duomenys pateikiami ir atitinkamos paskyrimų tarnybos teisės skyriui ir (arba) ES teismams.

Duomenų valdytojo vardu, deramai laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 29 straipsnio, tvarkomi duomenys pateikiami atrankos komisijoms ir privačioms įmonėms.

Duomenų tvarkymo teisėtumas. Duomenų tvarkymas būtinas siekiant atlikti pagal Sutartis visuomenės labui vykdomą užduotį (darbuotojų įdarbinimą).

Duomenų tvarkymo pradžios data – paraiškos pateikimo data.

Duomenų saugojimo laikotarpis. Kandidato paraiškos dokumentų kopija archyvuojama ir saugoma EPSO dvejus metus po pranešime apie konkursą nurodyto oficialaus paraiškų dėl konkrečių pareigų pateikimo termino arba dvejus metus po kandidato aiškiai pareikšto prašymo pašalinti jo paraišką iš duomenų bazės dienos.

Teisė susipažinti su duomenimis ir juos taisyti. Kiekvienas kandidatas gali bet kuriuo metu savo EPSO aplanke patikrinti savo asmens duomenis ir juos taisyti internetu, išskyrus savo vardą, pavardę, pavardę gimimo metu, informaciją apie lytį, gimimo vietą bei datą ir pilietybes – dėl šių duomenų taisymo reikia pateikti oficialų pagrįstą rašytinį prašymą EPSO naudojantis internetine forma.

Iki galutinai patvirtindamas paraišką kandidatas gali keisti savo duomenis. Patvirtinus paraišką gali būti keičiami tik tie asmenys duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti kandidato tapatybę. Tačiau CAST nuolatinėse atrankos procedūrose (jų pavadinimai prasideda nuoroda EPSO/CAST/P) dalyvaujantys kandidatai savo duomenis galės keisti bet kada, net po paraiškos patvirtinimo.

Kandidatai turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu).

 

Specialus privatumo pareiškimas apie asmens duomenų apsaugą per CAST nuolatinės sutartininkų atrankos procedūras

Atsižvelgiant į specifinį CAST procedūros pobūdį, kandidatų asmens duomenys saugomi visą procedūros laiką ir trejus metus nuo jos pabaigos, išskyrus atvejus, kai duomenų savininkas pateikia aiškų prašymą jo asmens duomenis pašalinti anksčiau. Tokiais atvejais, gavus prašymą, duomenys deaktyvuojami ir tampa neprieinami ESPO IT sistemose. Tačiau, kad EPSO galėtų vykdyti pareigas, kurių gali atsirasti vykstant teisminio apskundimo procesui, deaktyvuoti duomenys saugomi trejus metus nuo prašymo juos pašalinti gavimo dienos. Pasibaigus šiam trejų metų duomenų saugojimo laikotarpiui jie pašalinami.Kandidatas gali sukurti tik vieną EPSO aplanką. EPSO aplanką jau turinčiam kandidatui draudžiama kurti naują aplanką. Šios taisyklės nesilaikantys kandidatai bus pašalinti iš konkursų ir (arba) atrankos procedūrų, kuriuose jie užsiregistravo naudodamiesi tais EPSO aplankais.
Spustelėdami apačioje esantį mygtuką sutinkate laikytis šios taisyklės ir patvirtinate, kad pirmiau pateiktu tekstu buvote informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą.