Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok nyílt versenyvizsga során történő védelméről

A nyílt versenyvizsgák során a pályázók által megadott személyes adatokat a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeljük. Az EPSO az említett rendelet 15. és 16. cikkének megfelelően a következő információkat nyújtja a pályázónak:

Az adatkezelő: Minna Vuorio, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal igazgatója.

Az adatkezelés célja(i): az uniós intézmények álláshelyeinek betöltésére alkalmas munkaerő kiválasztására szolgáló nyílt versenyvizsgák szervezése, a pályázatok és a nyílt versenyvizsgák különböző szakaszainak adminisztratív kezelése; tartaléklisták kezelése és kihasználásuk ellenőrzése.

Az érintett adatok:

 • A pályázók személyazonosságának meghatározását lehetővé tévő személyes adatok (vezetéknév, utónév, születési név, születési idő és hely, nem, személyazonosító okmány száma és érvényességi ideje, e-mail-cím).

 • A pályázó által előválogató tesztek és valamennyi egyéb vizsga gyakorlati megszervezésének lehetővé tétele céljából megadott adatok (cím, postai irányítószám, város, ország, telefonszámok, a kapcsolattartás nyelvei).

 • A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatok.

 • A pályázó által abból a célból megadott adatok, hogy lehetővé tegye a pályázó által a nyílt versenyvizsga-felhívásban rögzített felvételi kritériumok szerinti alkalmassága (állampolgárságok, nyelvismeret, diploma/képzés: a megszerzés éve, megnevezése, az odaítélő szerv neve, szakmai tapasztalat) értékelésének lehetővé tétele céljából megadott adatok.

 • A pályázó motivációja a versenyvizsgára való jelentkezéssel összefüggésben.

 • Az előválogató tesztek, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgák eredményei (ideértve az értékelőközpont vizsgáinak eredményeit is), a készséglap, valamint a pályázók készségeire és kompetenciáira vonatkozó információk.

Kötelező vagy opcionális válaszok: alapértelmezés szerint mindegyik mező kötelező. Ezek kitöltése nélkül a regisztrációra nem kerülhet sor. Az opcionális mezők erre utaló jelzéssel vannak ellátva.

Jogalap: a legutóbb a 2016. július 7-i (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK és 11. Euratom tanácsi rendelet (HL P 45., 1962.6.14., 1385. o.); az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról.

Az adatok címzettjei: az európai intézmények és/vagy a közösségi szervek, hivatalok és ügynökségek hozzáférnek a sikeres pályázók adataihoz annak érdekében, hogy álláshelyet tudjanak felajánlani (az intézmények nem kapnak semmilyen tájékoztatást a fogyatékosságról, kivéve ha a pályázó kifejezetten hozzájárul az ilyen adatok továbbításához). A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti közigazgatási panasz és/vagy az EU Bíróságához intézett bírósági jogorvoslati kérelem esetében az érintett kinevező hatóság Jogi Szolgálatai és/vagy az EU Bírósága szintén az adatok címzettjei közé tartozik. Az OLAF, a Bizottság Vizsgálati és Fegyelmi Hivatala, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék személyzete kérelemre, és a hivatalos vizsgálatokhoz vagy ellenőrzési célokhoz szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatokat kizárólag az EPSO akadálymentesítési felelőse őrzi majd. Az EPSO adott esetben továbbítja a pályázók utónevét, vezetéknevét, e-mail-címét és a versenyvizsga hivatkozási számát azon ország(ok) hatóságaihoz, amely(ek)nek a pályázó állampolgára – de csak abban az esetben, ha ehhez a pályázó kifejezetten hozzájárult.

Az adatkezelő nevében történő adatkezelés, kellően tiszteletben tartva az (EU) 2018/1725/EK rendelet 29. cikkét: a vizsgabizottságok, magánvállalkozások.

Az adatkezelés jogszerűsége:az adatkezelés szükséges a Szerződéseken alapuló, közérdekből elvégzendő feladatok ellátása (személyzet felvétele) érdekében.

Az adatkezelés kezdetének időpontja:a jelentkezés időpontja.

Adatmegőrzési időszak: online adatok esetében a kiválasztott sikeres pályázó felvételétől számított 12 hónap vagy a tartaléklista lezárásig tartó időszak, ha az adott személy nem kerül felvételre. A sikertelen pályázók esetében az online adatokat a pályázó legutóbbi versenyvizsgájának lezárásától számított 12 hónapig őrzik meg. Nem érvényesített jelentkezések: 12 hónappal a lezárási időpont után. A papíralapú ügyiratokat 10 éves időszakra töltik ki és őrzik meg.

A hozzáférési jog és az adatok helyesbítésének joga: EPSO-fiókjában minden pályázó ellenőrizheti személyes adatait és bármikor módosíthatja azokat a vezeték- és utónév, a születési név, a nem, a születési idő és hely, valamint az állampolgárság kivételével, amelyek tekintetében indokolással ellátott írásbeli hivatalos kérelmet kell küldeni az EPSO-nak az online formanyomtatvány segítségével.

A pályázat végleges validálásáig a pályázónak még lehetősége van a pályázatban szereplő valamennyi adatának módosítására. Az érvényesítést követően a jelentkezési lapon szereplő adatok nem változtathatók meg.

A pályázók bármikor felvehetik a kapcsolatot az európai adatvédelmi biztossal (edps@edps.europa.eu).

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok ideiglenes alkalmazottak kiválasztási eljárása során történő védelméről

A kiválasztási eljárás során a pályázók által megadott személyes adatokat a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeljük. Az EPSO az említett rendelet 15. és 16. cikkének megfelelően a következő információkat nyújtja a pályázónak:

Az adatkezelő: Minna Vuorio, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal igazgatója.

Az adatkezelés célja(i): ideiglenes alkalmazottak kiválasztására szolgáló kiválasztási eljárás szervezése az uniós intézmények, valamint más uniós szervek és ügynökségek munkaerő-felvétele érdekében.

Az érintett adatok:

 • A pályázók személyazonosságának meghatározását lehetővé tévő személyes adatok (vezetéknév, utónév, születési név, születési idő és hely, nem, személyazonosító okmány száma és érvényességi ideje, e-mail-cím).

 • A pályázó által a vizsgák gyakorlati megszervezésének lehetővé tétele céljából megadott adatok (cím, postai irányítószám, város, ország, telefonszámok, a kapcsolattartás nyelvei).

 • A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatok.

 • A pályázó által e kiválasztási eljárás keretében megadott adatok, amelyeknek az a célja, hogy lehetővé tegyék a pályázati felhívásban meghatározott pályázói profil értékelését (állampolgárság, képzettség, szakmai tapasztalat, nyelvismeret, a pályázó kötelezettségvállalása, hogy bármely biztonsági ellenőrzésnek aláveti magát, egyéb részletek).

 • Az egyes pályázóknak az EPSO-fiókon keresztül a kiválasztási eljárással kapcsolatban nyújtott információk, ideértve a vizsgaeredményeket is.

Kötelező vagy opcionális válaszok: alapértelmezés szerint mindegyik mező kötelező. Ezek kitöltése nélkül a regisztrációra nem kerülhet sor. Az opcionális mezők erre utaló jelzéssel vannak ellátva.

Jogalap: a legutóbb a 2016. július 7-i (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK és 11. Euratom tanácsi rendelet (HL P 45., 1962.6.14., 1385. o.); az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról.

Az adatok címzettjei: a kiválasztási eljárást szervezését kérelmező szervezeti egység. A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti közigazgatási panasz és/vagy az EU Bíróságához intézett bírósági jogorvoslati kérelem esetében az érintett kinevező hatóság Jogi Szolgálatai és/vagy az EU Bírósága szintén az adatok címzettjei közé tartozik. Az OLAF, a Bizottság Vizsgálati és Fegyelmi Hivatala, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék személyzete kérelemre, és a hivatalos vizsgálatokhoz vagy ellenőrzési célokhoz szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatokat kizárólag az EPSO akadálymentesítési felelőse őrzi majd.

Az adatkezelő nevében történő adatkezelés, kellően tiszteletben tartva az (EU) 2018/1725/EK rendelet 29. cikkét: a kiválasztási bizottságok, magánvállalkozások.

Az adatkezelés jogszerűsége: az adatkezelés szükséges a Szerződéseken alapuló, közérdekből elvégzendő feladatok ellátása (személyzet felvétele) érdekében.

Az adatkezelés megkezdésének időpontja: a jelentkezés időpontja.

A személyes adatok tárolásának határideje:az EPSO-nál archiválják és 10 évig tárolják a pályázó pályázati anyagának másolatát.

A hozzáférési jog és az adatok helyesbítésének joga: EPSO-fiókjában minden pályázó ellenőrizheti személyes adatait és bármikor módosíthatja azokat a vezeték- és utónév, a születési név, a nem, a születési idő és hely, valamint az állampolgárság kivételével, amelyek tekintetében indokolással ellátott írásbeli hivatalos kérelmet kell küldeni az EPSO-nak az online formanyomtatvány segítségével.

A pályázat végleges validálásáig a pályázónak még lehetősége van a pályázatban szereplő valamennyi adatának módosítására. Az érvényesítést követően a jelentkezési lapon szereplő adatok nem változtathatók meg.

A pályázók bármikor felvehetik a kapcsolatot az európai adatvédelmi biztossal (edps@edps.europa.eu).

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárása során történő védelméről

A kiválasztási eljárás során a pályázók által megadott személyes adatokat a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeljük. Az EPSO az említett rendelet 15. és 16. cikkének megfelelően a következő információkat szolgáltatja a pályázónak:

Az adatkezelő: Minna Vuorio, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal igazgatója.

Az adatkezelés célja(i): az európai intézmények és adott esetben a szabályozási ügynökségek segítése a szerződéses alkalmazottak kiválasztásában azáltal, hogy rendelkezésükre bocsátják a pályázók érvényes adatbázisát, mivel a személyzeti felvétel az érintett intézmények felelőssége. A kiválasztási eljárás bármely szakaszában hozott egyedi határozatokat mindegyik pályázónak eljuttatják az EPSO-fiókján keresztül.

Az érintett adatok: a szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárásaiban regisztrált pályázók adatai.

 • A pályázók személyazonosságának meghatározását lehetővé tévő személyes adatok (vezetéknév, utónév, születési név, születési idő és hely, nem, személyazonosító okmány száma és érvényességi ideje, e-mail-cím).

 • A pályázó által a vizsgák gyakorlati megszervezésének lehetővé tétele céljából megadott adatok (cím, postai irányítószám, város, ország, telefonszámok, a kapcsolattartás nyelvei).

 • A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatok.

 • A pályázó által e kiválasztási eljárás keretében megadott adatok, amelyeknek az a célja, hogy lehetővé tegyék a pályázati felhívásban meghatározott pályázói profil értékelését (állampolgárság, képzettség, szakmai tapasztalat, nyelvismeret, a pályázó kötelezettségvállalása, hogy bármely biztonsági ellenőrzésnek aláveti magát, egyéb részletek).

 • Az egyes pályázóknak az EPSO-fiókon keresztül a kiválasztási eljárással kapcsolatban nyújtott információk, ideértve a vizsgaeredményeket is.

Kötelező vagy opcionális válaszok: alapértelmezés szerint mindegyik mező kötelező. Ezek kitöltése nélkül a regisztrációra nem kerülhet sor. Az opcionális mezők erre utaló jelzéssel vannak ellátva.

Jogalap: A legutóbb a 2016. július 7-i (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK és 11. Euratom tanácsi rendelet (HL P 45., 1962.6.14., 1385. o.); az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Ombudsman 2002/620/EK határozata (2002. július 25.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról.

Az adatok címzettjei: az intézményeken és szabályozási ügynökségeken belül a személyzeti felvételért felelős szolgálatok. A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti közigazgatási panasz és/vagy az EU Bíróságához intézett bírósági jogorvoslati kérelem esetében az érintett kinevező hatóság és/vagy az EU Bírósága szintén az adatok címzettjei közé tartozik.

Az adatkezelő nevében történő adatkezelés, kellően tiszteletben tartva az (EU) 2018/1725/EK rendelet 29. cikkét: a vizsgabizottságok, magánvállalkozások.

Az adatkezelés jogszerűsége: az adatkezelés szükséges a Szerződéseken alapuló, közérdekből elvégzendő feladatok ellátása (személyzet felvétele) érdekében.

Az adatkezelés kezdetének időpontja:a jelentkezés időpontja.

Adatmegőrzési időszak: az EPSO-nál archiválják és 2 évig tárolják a pályázó pályázati anyagának másolatát a pályázati felhívásban meghatározott profil hivatalos lezárása után, vagy 2 évig azután, hogy a pályázó kifejezetten kérte pályázatának az adatbázisból történő eltávolítását.

A hozzáférési jog és az adatok helyesbítésének joga: EPSO-fiókjában minden pályázó ellenőrizheti személyes adatait és bármikor módosíthatja azokat a vezeték- és utónév, a születési név, a nem, a születési idő és hely, valamint az állampolgárság kivételével, amelyek tekintetében indokolással ellátott írásbeli hivatalos kérelmet kell küldeni az EPSO-nak az online formanyomtatvány segítségével.

A jelentkezés végleges érvényesítéséig a pályázónak még lehetősége van adatai módosítására. Ezt követően kizárólag a pályázó személyazonosságának meghatározását lehetővé tévő személyes adatok módosíthatók. Az úgynevezett folyamatos CAST kiválasztási eljárás esetében (amely az EPSO/CAST/P betűkkel kezdődő cím alapján ismerhető fel) azonban a pályázók mindig módosíthatják az adataikat, még a validálás után is.

A pályázók bármikor felvehetik a kapcsolatot az európai adatvédelmi biztossal (edps@edps.europa.eu).

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a szerződéses alkalmazottak személyes adatainak a FOLYAMATOS CAST keretében folytatott kiválasztási eljárás során történő védelméről

A CAST-eljárás sajátos jellegére való tekintettel az EPSO a pályázók személyes adatait az eljárás során, valamint azt követően még három évig megőrzi, kivéve ha az adattulajdonos kifejezetten kéri adatainak ennél korábbi törlését. Ilyen esetekben az adatokat a kérés kézhezvételét követően deaktiválják és elérhetetlenné teszik az EPSO informatikai rendszereiben; ugyanakkor azokat a törlésre irányuló kérés dátumát követően három évig deaktivált állapotban megőrzik, hogy lehetővé tegyék az EPSO számára a bírósági fellebbviteli eljárásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kötelezettségek teljesítését. E hároméves megőrzési időszak lejárta után törlik az adatokat.Ön nem hozhat létre több EPSO-fiókot. Ne hozzon létre új EPSO-fiókot, ha már rendelkezik eggyel. Ha megszegi ezt a szabályt, ki fogjuk zárni azokból a versenyvizsgákból/kiválasztási eljárásokból, amelyekre az utóbbi fiókok útján jelentkezett.
Az alábbi mezőre kattintva elfogadja ezt a szabályt, valamint elismeri, hogy tájékoztatást kapott személyes adatainak a fentiek szerinti kezeléséről.