An ráiteas príobháideachais sonrach maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcás comórtas oscailte

Mar chuid de chomórtas oscailte, déantar na sonraí pearsanta uile a chuir iarrthóirí ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018. Faoi Airteagail 15 agus 16 den Rialachán sin, caithfidh EPSO an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil don iarrthóir:

An rialaitheoir sonraí: Minna Vuorio, Stiúrthóir na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne.

Cuspóirí na próiseála: comórtais oscailte a eagrú chun daoine a roghnú a bhféadfadh na hinstitiúidí Eorpacha iad a earcú; iarratais agus céimeanna éagsúla na gcomórtas oscailte sin a bhainistiú ó thaobh riaracháin de; úsáid na bpainéal a bhainistiú agus a sheiceáil.

Na sonraí atá i gceist:

 • Sonraí pearsanta lenar féidir an t-iarrthóir a shainaithint (sloinne, ainm, ainm breithe, dáta breithe, áit bhreithe, inscne, uimhir agus dáta bailíochta doiciméid aitheantais, uimhir náisiúnta, seoladh ríomhphoist).

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil chun gur féidir trialacha iontrála agus gach triail eile a eagrú go héifeachtach (seoladh, cód poist, cathair, tír, uimhreacha teileafóin, teangacha le haghaidh comhfhreagrais).

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil ar aon riachtanas speisialta atá aige.

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil chun gur féidir a incháilitheacht a mheas de réir na gcritéar incháilitheachta atá leagtha síos san fhógra comórtais (saoránachtaí, teangacha, dioplóma/oiliúint: bliain an bhronnta, teideal, ainm an chomhlachta bhronnta, taithí oibre).

 • An fáth ar chuir an t-iarrthóir isteach ar an gcomórtas.

 • Torthaí na dtrialacha iontrála agus scríofa agus na dtrialacha ó bhéal, trialacha a rinneadh sna hionaid mheasúnaithe san áireamh, an pas inniúlachtaí, sonraí i ndáil le scileanna agus inniúlachtaí an iarrthóra.

Freagraí éigeantacha nó freagraí roghnacha: tá gach réimse éigeantach mura bhfuil a mhalairt ráite. Mura bhfuil na réimsí éigeantacha líonta isteach, ní féidir an t-iarrthóir a chlárú. Léireofar cé na réimsí atá roghnach.

Bunús dlí: Rialachán Uimh. 31 (CEE), 11 (CEFA) lena leagtar síos Rialacháin Foirne na nOifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Chomhphobail Eorpaigh agus an Chomhphobail Eorpaigh d’Fhuinneamh Adamhach (IO 45, 14.6.1962, lch. 1385), arna leasú go deireanach le Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1611 ón gCoimisiún an 7 Iúil 2016; Cinneadh Uimh. 2002/620/CE ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún Eorpach, ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí, ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, ó Choiste na Réigiún agus ón Ombudsman Eorpach an 25 Iúil 2002 lena mbunaítear Oifig um Roghnú Foirne na gComhphobal Eorpach.

Faighteoirí na sonraí: Tá rochtain ag institiúidí an Aontais agus/nó comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Chomhphobail ar shonraí na n-iarrthóirí ar éirigh leo chun gur féidir leo post a thairiscint dóibh (ní fhaigheann siad aon eolas ar mhíchumas murar thoiligh an t-iarrthóir go sainráite le haistriú na sonraí sin). I gcás gearán riaracháin faoi Airteagal 90(2) de na Rialacháin Foirne agus/nó gearán breithiúnach a cuireadh isteach chuig Cúirteanna an Aontais Eorpaigh, gheobhaidh Seirbhísí Dlí an údaráis ceapacháin lena mbaineann agus/nó Cúirteanna an Aontais Eorpaigh na sonraí chomh maith. Ar iarratas a fháil ó fhoireann OLAF, IDOC, na Seirbhíse um Iniúchóireacht Inmheánach agus na Cúirte Iniúchóirí, ní bhfaighidh siad ach na sonraí is gá chun imscrúduithe oifigiúla nó iniúchóireachtaí a dhéanamh. Is in aonad inrochtana EPSO amháin a stórálfar eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil ar aon riachtanas speisialta atá aige. Ach toiliú sainráite a fháil ón iarrthóir, is féidir a ainm, a shloinne, a sheoladh ríomhphoist agus an tagairt don chomórtas ar chuir sé isteach air a aistriú chuig údaráis náisiúnta an Bhallstáit/na mBallstát ar saoránach de/díobh an t-iarrthóir sin.

Próiseáil thar ceann an rialaitheora i gcomhréir le hAirteagal 29 de Rialachán (AE) 2018/1725: na boird roghnúcháin, gnólachtaí príobháideacha.

Dlíthiúlacht na próiseála: is gá próiseáil chun dualgas a dhéanamh a dhéantar ar son leas an phobail, ar bhonn na gConarthaí (baill foirne a earcú).

Dáta tosaigh na próiseála: dáta déanta an iarratais.

Tréimhse choinneála: i gcás sonraí ar líne, go ceann 12 mhí i ndiaidh earcú an iarrthóra ar éirigh leis nó go dtí dúnadh an phainéil murar earcaíodh an t-iarrthóir. I gcás iarrthóirí nár éirigh leo, coinnítear sonraí ar líne go ceann 12 mhí i ndiaidh dhúnadh an chomórtais dheireanaigh inar ghlac an t-iarrthóir páirt. Iarratais nár bailíochtaíodh: 12 mhí i ndiaidh an dáta dúnta. Déantar comhaid pháipéir a chomhdú agus a choinneáil go ceann 10 mbliana.

Ceart rochtana agus ceart ceartúcháin: trí fhéachaint ina chuntas EPSO, is féidir le gach iarrthóir a shonraí pearsanta a sheiceáil agus iad a athrú ar líne tráth ar bith, ach amháin a ainm, a shloinne, a shloinne breithe, a shonraí inscne, a dháta breithe, a áit bhreithe agus a shaoránachtaí. Chun na sonraí sin a athrú ní mór iarratas oifigiúil a bhfuil údar leis a chur isteach i scríbhinn chuig EPSO tríd an bhfoirm gréasáin.

Go dtí go ndéanfar an bailíochtú deiridh ar an iarratas, is féidir le hiarrthóir na sonraí uile atá ina iarratas a athrú. I ndiaidh an bhailíochtaithe ní féidir aon sonraí atá san iarratas a athrú.

Tá an ceart ag iarrthóirí dul i dteagmháil tráth ar bith leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu).

 

An ráiteas príobháideachais sonrach maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcás próiseas roghnúcháin gníomhairí ar conradh

Mar chuid den phróiseas roghnúcháin, déantar na sonraí pearsanta uile a chuir iarrthóirí ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018. Faoi Airteagail 15 agus 16 den Rialachán sin, caithfidh EPSO an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil don iarrthóir:

An rialaitheoir sonraí: Minna Vuorio, Stiúrthóir of na hOifig Eorpaí um Roghnú Foirne.

Cuspóirí na próiseála: próisis roghnúcháin a eagrú le haghaidh gníomhairí sealadacha chun daoine a roghnú a d'fhéadfadh na hinstitiúidí Eorpacha agus comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais a earcú.

Na sonraí atá i gceist:

 • Sonraí pearsanta lenar féidir an t-iarrthóir a shainaithint (sloinne, ainm, ainm breithe, dáta breithe, áit bhreithe, inscne, uimhir agus dáta bailíochta doiciméid aitheantais, uimhir náisiúnta, seoladh ríomhphoist).

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil chun gur féidir trialacha a eagrú go héifeachtach (seoladh, cód poist, cathair, tír, uimhreacha teileafóin, teangacha le haghaidh comhfhreagrais).

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil ar aon riachtanas speisialta atá aige.

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil mar chuid den phróiseas roghnúcháin seo chun gur féidir próifíl an iarrthóra de réir mar atá sé leagtha síos sa ghlao ar léiriú spéise a mheas (saoránachtaí, oideachas agus oiliúint, teangacha, gealltanais ón iarrthóir go rachaidh sé faoi réiteach slándála ar bith is gá a dhéanamh, sonraí eile).

 • Eolas pearsanta maidir leis an bpróiseas roghnúcháin a sheoltar chuig gach iarrthóir ar leith, trína chuntas EPSO, torthaí na dtrialacha san áireamh.

Freagraí éigeantacha nó freagraí roghnacha: tá gach réimse éigeantach mura bhfuil a mhalairt ráite. Mura bhfuil na réimsí éigeantacha líonta isteach, ní féidir an t-iarrthóir a chlárú. Léireofar cé na réimsí atá roghnach.

Bunús dlí: Rialachán Uimh. 31 (CEE), 11 (CEFA) lena leagtar síos Rialacháin Foirne na nOifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Chomhphobail Eorpaigh agus an Chomhphobail Eorpaigh d’Fhuinneamh Adamhach (IO 45, 14.6.1962, lch. 1385), arna leasú go deireanach le Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1611 ón gCoimisiún an 7 Iúil 2016; Cinneadh Uimh. 2002/620/CE ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún, ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí, ón gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, ó Choiste na Réigiún agus ón Ombudsman an 25 Iúil 2002 lena mbunaítear Oifig um Roghnú Foirne na gComhphobal Eorpach.

Faighteoirí na sonraí: an roinn a d'iarr go n-eagrófaí an próiseas roghnúcháin. I gcás gearán riaracháin faoi Airteagal 90(2) de na Rialacháin Foirne agus/nó gearán breithiúnach a cuireadh isteach chuig Cúirteanna an Aontais Eorpaigh, gheobhaidh Seirbhísí Dlí an údaráis ceapacháin lena mbaineann agus/nó Cúirteanna an Aontais Eorpaigh na sonraí chomh maith. Ar iarratas a fháil ó fhoireann OLAF, IDOC, na Seirbhíse um Iniúchóireacht Inmheánach agus na Cúirte Iniúchóirí, ní bhfaighidh siad ach na sonraí is gá chun imscrúduithe oifigiúla nó iniúchóireachtaí a dhéanamh. Is in aonad inrochtana EPSO amháin a stórálfar eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil ar aon riachtanas speisialta atá aige.

Próiseáil thar ceann an rialaitheora i gcomhréir le hAirteagal 29 de Rialachán (AE) 2018/1725: na boird roghnúcháin, gnólachtaí príobháideacha.

Dlíthiúlacht na próiseála: is gá próiseáil chun dualgas a dhéanamh a dhéantar ar son leas an phobail, ar bhonn na gConarthaí (baill foirne a earcú).

Dáta tosaigh na próiseála: dáta déanta an iarratais.

An teorainn ama le stóráil sonraí pearsanta: coinnítear cóip de chomhad iarratais an iarrthóra i gcartlann EPSO go ceann 10 mbliana.

Ceart rochtana agus ceart ceartúcháin: trí fhéachaint ina chuntas EPSO, is féidir le gach iarrthóir a shonraí pearsanta a sheiceáil agus iad a athrú ar líne tráth ar bith, ach amháin a ainm, a shloinne, a shloinne breithe, a shonraí inscne, a dháta breithe, a áit bhreithe agus a shaoránachtaí. Chun na sonraí sin a athrú ní mór iarratas oifigiúil a bhfuil údar leis a chur isteach i scríbhinn chuig EPSO tríd an bhfoirm gréasáin.

Go dtí go ndéanfar an bailíochtú deiridh ar an iarratas, is féidir le hiarrthóir na sonraí uile atá ina iarratas a athrú. I ndiaidh an bhailíochtaithe ní féidir aon sonraí atá san iarratas a athrú.

Tá an ceart ag iarrthóirí dul i dteagmháil tráth ar bith leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu).

 

An ráiteas príobháideachais sonrach maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcás próiseas roghnaithe gníomhairí ar conradh

Mar chuid den phróiseas roghnúcháin seo, déanfar na sonraí pearsanta uile a chuir iarrthóirí ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018. Faoi Airteagail 15 agus 16 den Rialachán sin, caithfidh EPSO an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil don iarrthóir:

An rialaitheoir sonraí: Minna Vuorio, Stiúrthóir of na hOifig Eorpaí um Roghnú Foirne.

Cuspóirí na próiseála: cuidiú leis na hinstitiúidí Eorpacha agus, nuair is iomchuí, le gníomhaireachtaí rialála gníomhairí ar conradh a roghnú trí bhunachar bailí de shonraí iarrthóirí a chur ar fáil dóibh, ós rud é gur ar na hinstitiúidí féin atá cúram na hearcaíochta. Cinntí a bhaineann le hiarrthóir amháin ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin, déantar iad a chur in iúl don iarrthóir trína chuntas EPSO.

Na sonraí atá i gceist: sonraí na n-iarrthóirí atá cláraithe do phróisis roghnúcháin gníomhairí ar conradh.

 • Sonraí pearsanta lenar féidir an t-iarrthóir a shainaithint (sloinne, ainm, ainm breithe, dáta breithe, áit bhreithe, inscne, uimhir agus dáta bailíochta doiciméid aitheantais, uimhir náisiúnta, seoladh ríomhphoist).

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil chun gur féidir trialacha a eagrú go héifeachtach (seoladh, cód poist, cathair, tír, uimhreacha teileafóin, teangacha le haghaidh comhfhreagrais).

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil ar aon riachtanas speisialta atá aige.

 • Eolas a chuir an t-iarrthóir ar fáil mar chuid den phróiseas roghnúcháin seo chun gur féidir próifíl an iarrthóra de réir mar atá sé leagtha síos sa ghlao ar léiriú spéise a mheas (saoránachtaí, oideachas agus oiliúint, teangacha, gealltanais ón iarrthóir go rachaidh sé faoi réiteach slándála ar bith is gá a dhéanamh, sonraí eile).

 • Eolas pearsanta maidir leis an bpróiseas roghnúcháin a sheoltar chuig gach iarrthóir ar leith, trína chuntas EPSO, torthaí na dtrialacha san áireamh.

Freagraí éigeantacha nó freagraí roghnacha: tá gach réimse éigeantach mura bhfuil a mhalairt ráite. Mura bhfuil na réimsí éigeantacha líonta isteach, ní féidir an t-iarrthóir a chlárú. Léireofar cé na réimsí atá roghnach.

Bunús dlí: Rialachán Uimh. 31 (CEE), 11 (CEFA) lena leagtar síos Rialacháin Foirne na nOifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Chomhphobail Eorpaigh agus an Chomhphobail Eorpaigh d’Fhuinneamh Adamhach (IO 45, 14.6.1962, lch. 1385), arna leasú go deireanach le Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1611 ón gCoimisiún an 7 Iúil 2016; Cinneadh Uimh. 2002/620/CE ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún Eorpach, ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí, ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, ó Choiste na Réigiún agus ón Ombudsman Eorpach an 25 Iúil 2002 lena mbunaítear Oifig um Roghnú Foirne na gComhphobal Eorpach.

Faighteoirí na sonraí: na seirbhísí a bhfuil cúram na hearcaíochta orthu sna hinstitiúidí Eorpacha agus i ngníomhaireachtaí rialála. I gcás gearán riaracháin faoi Airteagal 90 § 2 de na Rialacháin Foirne agus/nó gearán breithiúnach a chuirtear isteach chuig Cúirteanna an Aontais Eorpaigh gheobhaidh Seirbhís Dlí an údaráis ceapacháin lena mbaineann agus/nó Cúirteanna an Aontais Eorpaigh na sonraí chomh maith.

Próiseáil thar ceann an rialaitheora i gcomhréir le hAirteagal 29 de Rialachán (AE) 2018/1725: na boird roghnúcháin, gnólachtaí príobháideacha.

Dlíthiúlacht na próiseála: is gá próiseáil chun dualgas a dhéanamh a dhéantar ar son leas an phobail, ar bhonn na gConarthaí (baill foirne a earcú).

Dáta tosaigh na próiseála: dáta déanta an iarratais.

Tréimhse choinneála: coinnítear cóip de chomhad iarratais an iarrthóra i gcartlann EPSO go ceann 2 bhliain i ndiaidh deireadh oifigiúil a bheith le próifíl áirithe mar a sonraíodh sa ghlao nó 2 bhliain i ndiaidh iarratas sainráite a fháil ón iarrthóir go mbainfí a iarratas as an mbunachar sonraí.

Ceart rochtana agus ceart ceartúcháin: trí fhéachaint ina chuntas EPSO, is féidir le gach iarrthóir a shonraí pearsanta a sheiceáil agus iad a athrú ar líne tráth ar bith, ach amháin a ainm, a shloinne, a shloinne breithe, a shonraí inscne, a dháta breithe, a áit bhreithe agus a shaoránachtaí. Chun na sonraí sin a athrú ní mór iarratas oifigiúil a bhfuil údar leis a chur isteach i scríbhinn chuig EPSO tríd an bhfoirm gréasáin.

Go dtí go ndéanfar an bailíochtú deiridh ar an iarratas, is féidir le hiarrthóir a chuid sonraí a athrú. Ina dhiaidh sin ní fhéadfar ach na sonraí sin lenar féidir an t-iarrthóir a shainaithint a athrú. Mar sin féin, i gcás na bpróiseas roghnúcháin CAST Buan mar a thugtar orthu (a mbíonn EPSO/CAST/P i dtosach a dteidil), féadfaidh an t-iarrthóir a chuid sonraí a athrú tráth ar bith, fiú tar éis bhailíochtú an iarratais.

Tá an ceart ag iarrthóirí dul i dteagmháil tráth ar bith leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu).

 

An ráiteas príobháideachais sonrach maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcás próiseas roghnúcháin gníomhairí ar conradh faoi CAST Buan

I bhfianaise na ngnéithe sonracha a bhaineann leis an bpróiseas CAST, coinnítear sonraí pearsanta na n-iarrthóirí fad agus atá an próiseas ar siúl, agus ar feadh 3 bliana ina dhiaidh sin, ach amháin má iarrann úinéir na sonraí a shonraí a scriosadh roimhe sin. Sna cásanna sin, a luaithe agus a gheofar an iarraidh ar scriosadh, déanfar na sonraí a dhíghníomhachtú agus ní bheidh rochtain orthu i gcórais ríomhaireachta EPSO; coinneofar iad, áfach, agus iad díghníomhachtaithe, go ceann 3 bliana ón dáta a fuarthas an iarraidh ar scriosadh, chun go mbeidh EPSO in ann aon oibleagáidí a chomhlíonadh a d'fhéadfadh a bheith air i gcás imeachtaí breithiúnacha achomhairc. Scriosfar na sonraí ag deireadh na tréimhse coinneála 3 bliana sin.Ní ceadmhach níos mó na aon chuntas EPSO amháin a chruthú. Ná cruthaigh cuntas EPSO má tá ceann agat cheana. Mura gcloí tú leis an riail sin, dícháileofar thú as na comórtais/próisis roghnúcháin ar chuir tú isteach orthu tríd na cuntais sin.
Is ionann cliceáil thíos agus a rá go gcloífidh tú leis an riail sin agus go ndearbhaíonn tú gur cuireadh ar an eolas thú faoin bpróiseáil a dhéanfar ar do chuid sonraí pearsanta (féach thuas).