ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ειδική δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο γενικού διαγωνισμού

Πράξη επεξεργασίας: Επιλογή, κατόπιν διαγωνισμού, μόνιμων υπαλλήλων για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: EPSO

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01159.2

 1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: η Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, προσδιορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ενώπιον του οποίου μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Επιλογή, κατόπιν διαγωνισμού, μόνιμων υπαλλήλων για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας» που αναλαμβάνει η EPSO.

 1. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της πράξης επεξεργασίας: Η EPSO συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διοργάνωση γενικών και εσωτερικών διαγωνισμών με σκοπό την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και λοιπές υπηρεσίες της ΕΕ, για λόγους διαχείρισης των διοικητικών πτυχών της εγγραφής στον διαγωνισμό και των διαδοχικών σταδίων των διαγωνισμών, καθώς και διαχείρισης και παρακολούθησης της χρήσης των εφεδρικών καταλόγων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

 1. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Η βάση για την επεξεργασία καθορίζεται στις παρακάτω νομοθετικές πράξεις της Ένωσης:

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) 2016/1611 της 7ης Ιουλίου 2016. Απόφαση αριθ. 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Απόφαση των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του ευρωπαίου διαμεσολαβητή της 25ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων - όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία - διότι:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων.

Συγκεκριμένα, στο έντυπο της αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση: «Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές των δοκιμασιών επιλογής λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας;» Σε περίπτωση θετικής απάντησης, τους ζητείται να δώσουν δεδομένα σχετικά με την υγεία τους, και συγκεκριμένα την αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας τους που τους αναγκάζει να ζητήσουν προσαρμογές, καθώς και συναφή δικαιολογητικά έγγραφα. Η συλλογή τέτοιων δεδομένων είναι πράγματι αναγκαία ώστε να μπορέσει η EPSO να αξιολογήσει αντικειμενικά και κατά περίπτωση την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε υποψηφίου, με σκοπό να προσφέρει για κάθε δοκιμασία τις κατάλληλες προσαρμογές που θα βοηθήσουν τους υποψηφίους να συμμετάσχουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δεδομένων των αναγκών τους. Τα δεδομένα υγείας που δίνουν οι υποψήφιοι καλύπτουν διάφορες κατηγορίες: προσωρινό πρόβλημα υγείας, μόνιμο πρόβλημα υγείας / αναπηρία, εγκυμοσύνη / θηλασμός.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας η EPSO συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποψηφίων: όνομα (-α), επώνυμο (-α) που χρησιμοποιείται (-ονται) επί του παρόντος, επώνυμο (-α) κατά τη γέννηση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια (-ες), κύρια γλώσσα, είδος και αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης, αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης με όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει αυτό, εθνικός αριθμός ταυτοποίησης, φωτογραφία υποψηφίου, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός αίτησης διαγωνισμού, απόρρητος αριθμός ταυτοποίησης που χορηγείται για τους σκοπούς ανώνυμης βαθμολόγησης των δοκιμασιών, «αριθμός επιλεξιμότητας» που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση στο πλαίσιο δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για τους εσωτερικούς διαγωνισμούς, παρέχονται επίσης ο αριθμός προσωπικού, το διοικητικό καθεστώς, η ομάδα καθηκόντων και ο βαθμός.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού EPSO των υποψηφίων: προσωπικός αριθμός ταυτότητας χρήστη, όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης, μητρώο επισκέψεων χρήστη.
 • Προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που απαιτούνται για την επικοινωνία και την πρακτική διοργάνωση των δοκιμασιών: διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμός ή αριθμοί τηλεφώνου, γλώσσες αλληλογραφίας, γλώσσες δοκιμασίας· δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι σχετικά με ειδικές ανάγκες (ιδίως αναφορά προβλημάτων υγείας και/ή αναπηρίας)· δεδομένα σχετικά με οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις που ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων.
 • Προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή/και επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και για την αξιολόγηση των κινήτρων: εκπαιδευτικό υπόβαθρο, λεπτομέρειες επαγγελματικής εμπειρίας, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικές δεξιότητες, γλωσσικές γνώσεις. Οπτικοακουστική καταγραφή ορισμένων δοκιμών που χρησιμοποιούνται για ασύγχρονη αξιολόγηση.
 • Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού, και τα δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των υποψηφίων (βαθμοί και σχόλια της εξεταστικής επιτροπής).

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Αν δεν συμπληρωθούν αυτά τα πεδία, δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή.

Τα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των υποψηφίων στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού, και τα δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των υποψηφίων (βαθμοί και σχόλια της εξεταστικής επιτροπής) λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και προκύπτουν από την αξιολόγηση που πραγματοποιεί η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού.

 1. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η EPSO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας τους, τουτέστιν:

 • τα ατομικά αρχεία υποψηφίων που αποκλείστηκαν από έναν συγκεκριμένο διαγωνισμό, για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό·
 • τα ατομικά αρχεία υποψηφίων που συμπεριλήφθηκαν στον εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων ενός συγκεκριμένου διαγωνισμού, για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία κατάργησης του εφεδρικού καταλόγου επιτυχόντων·
 • τα αρχεία τεκμηρίωσης της διοργάνωσης διαγωνισμών, για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του διαγωνισμού·
 • τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων που παρέχονται στο πλαίσιο αίτησης για συμμετοχή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό η οποία δεν επικυρώθηκε έγκαιρα, για διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αίτησης για τον διαγωνισμό.
 1. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τη μεταφορά του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) στο εθνικό δίκαιο των αντίστοιχων κρατών μελών της ΕΕ.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με νόμιμη ανάγκη να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας.

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας, καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και, όπου απαιτείται, με πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες δεδομένων:

 • Εξεταστικές επιτροπές, καταστατικοί αξιολογητές (εξεταστές με συμβουλευτική ιδιότητα) κατά την έννοια του άρθρου 3 του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και προσωπικό της EPSO: για σκοπούς αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των υποψηφίων και συγκριτικής εξέτασης των προσόντων, και για την παροχή βοήθειας στις εξεταστικές επιτροπές, αντίστοιχα.
 • Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ: για σκοπούς πρόσληψης (δεν διαβιβάζονται στοιχεία σχετικά με αναπηρίες, εκτός αν ο υποψήφιος έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για τη διαβίβαση τέτοιων στοιχείων).
 • Δικαστήρια της ΕΕ, νομικές υπηρεσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής: σε περίπτωση διοικητικής αίτησης ή ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφοι 1 ή 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ή/και δικαστικής προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ.
 • OLAF, IDOC, IAS και Ελεγκτικό Συνέδριο: παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για επίσημες έρευνες ή για σκοπούς λογιστικού ελέγχου.
 • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για επίσημες έρευνες.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες της EPSO επιφορτισμένοι με την πρακτική διοργάνωση ορισμένων δοκιμασιών: παρέχονται δεδομένα περιορισμένα ως προς τον χρόνο και το πεδίο, και αποκλειστικά για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο και για τη διανομή της κατάλληλης δοκιμασίας στον υποψήφιο.
 • Κράτη μέλη της ΕΕ: με τη ρητή συγκατάθεση του υποψηφίου, το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός αναφοράς του διαγωνισμού μπορούν να διαβιβασθούν στις εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ των οποίων ο υποψήφιος είναι πολίτης, προκειμένου να του παρασχεθεί βοήθεια κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως μας επιβάλλει ο νόμος.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας.

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην EPSO για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας με αυτόν, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, περιγράψτε στην αίτησή σας τις εν λόγω πράξεις (δίνοντας τα στοιχεία αναφοράς όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

 1. Στοιχεία επικοινωνίας
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν, ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου της EPSO

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (υποβάλλοντας καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

 1. Πού θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Έχετε πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η παρούσα πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01159.

 

 

Ειδική δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής έκτακτων υπαλλήλων

Πράξη επεξεργασίας: Επιλογή έκτακτων υπαλλήλων για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: EPSO

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01154.1

 1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: η Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, προσδιορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ενώπιον του οποίου μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Επιλογή έκτακτων υπαλλήλων για τα ευρωπαϊκά όργανα ή για φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας» που αναλαμβάνει η EPSO παρατίθενται στη συνέχεια.

 1. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της πράξης επεξεργασίας: Η EPSO συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διοργάνωση διαδικασιών επιλογής με σκοπό την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και λοιπές υπηρεσίες της ΕΕ, για λόγους διαχείρισης των διοικητικών πτυχών της εγγραφής σε διαδικασία επιλογής και των διαδοχικών σταδίων των διαδικασιών επιλογής, καθώς και διαχείρισης και παρακολούθησης της χρήσης των βάσεων δεδομένων των εφεδρικών καταλόγων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

 1. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Η βάση για την επεξεργασία καθορίζεται στις παρακάτω νομοθετικές πράξεις της Ένωσης:

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) 2016/1611 της 7ης Ιουλίου 2016. Απόφαση αριθ. 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Απόφαση των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του ευρωπαίου διαμεσολαβητή της 25ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων - όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία - διότι:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων.

Συγκεκριμένα, στο έντυπο της αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση: «Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές των δοκιμασιών επιλογής λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας;» Σε περίπτωση θετικής απάντησης, τους ζητείται να δώσουν δεδομένα σχετικά με την υγεία τους, και συγκεκριμένα την αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας τους που τους αναγκάζει να ζητήσουν προσαρμογές, καθώς και συναφή δικαιολογητικά έγγραφα. Η συλλογή τέτοιων δεδομένων είναι πράγματι αναγκαία ώστε να μπορέσει η EPSO να αξιολογήσει αντικειμενικά και κατά περίπτωση την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε υποψηφίου, με σκοπό να προσφέρει για κάθε δοκιμασία τις κατάλληλες προσαρμογές που θα βοηθήσουν τους υποψηφίους να συμμετάσχουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δεδομένων των αναγκών τους. Τα δεδομένα υγείας που δίνουν οι υποψήφιοι καλύπτουν διάφορες κατηγορίες: προσωρινό πρόβλημα υγείας, μόνιμο πρόβλημα υγείας / αναπηρία, εγκυμοσύνη / θηλασμός.

 1.  Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας η EPSO συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποψηφίων: όνομα (-α), επώνυμο (-α) που χρησιμοποιείται (-ονται) επί του παρόντος, επώνυμο (-α) κατά τη γέννηση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια (-ες), κύρια γλώσσα, είδος και αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης, αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης με όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει αυτό, εθνικός αριθμός ταυτοποίησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, απόρρητος αριθμός ταυτοποίησης που χορηγείται για τους σκοπούς ανώνυμης βαθμολόγησης των δοκιμασιών, «αριθμός επιλεξιμότητας» που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση στο πλαίσιο δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού EPSO των υποψηφίων: προσωπικός αριθμός ταυτότητας χρήστη, όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης, μητρώο επισκέψεων χρήστη.
 • Προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που απαιτούνται για την επικοινωνία και την πρακτική διοργάνωση των δοκιμασιών: διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμός ή αριθμοί τηλεφώνου, γλώσσες αλληλογραφίας, γλώσσες δοκιμασίας· δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι σχετικά με ειδικές ανάγκες (ιδίως αναφορά προβλημάτων υγείας και/ή αναπηρίας)· δεδομένα σχετικά με οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις που ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων.
 • Προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή/και επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και για την αξιολόγηση των κινήτρων: εκπαιδευτικό υπόβαθρο, λεπτομέρειες επαγγελματικής εμπειρίας, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικές δεξιότητες, γλωσσικές γνώσεις.
 • Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού, και τα δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των υποψηφίων (βαθμοί και, εφόσον ισχύει, σχόλια της εξεταστικής επιτροπής).

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Αν δεν συμπληρωθούν αυτά τα πεδία, δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή.

Τα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της επιλογής, και τα δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των υποψηφίων (βαθμοί και σχόλια) λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και προκύπτουν από την αξιολόγηση που πραγματοποιείται σ΄ αυτό το πλαίσιο.

 1. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η EPSO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας τους, τουτέστιν:

 • τα ατομικά αρχεία υποψηφίων που αποκλείστηκαν από μία συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής·
 • τα ατομικά αρχεία υποψηφίων που συμπεριλήφθηκαν στον εφεδρικό κατάλογο προσλήψεων μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία κατάργησης του εφεδρικού καταλόγου προσλήψεων·
 • τα αρχεία τεκμηρίωσης της διοργάνωσης διαδικασιών επιλογής έκτακτου προσωπικού, για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του διαγωνισμού·
 • τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων που παρέχονται στο πλαίσιο αίτησης για συμμετοχή σε συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής που δεν επικυρώθηκε έγκαιρα, για διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αίτησης για τη διαδικασία επιλογής.
 1. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τη μεταφορά του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) στο εθνικό δίκαιο των αντίστοιχων κρατών μελών της ΕΕ.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με νόμιμη ανάγκη να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας.

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας, καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και, όπου απαιτείται, με πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες δεδομένων:

 • Εξεταστικές επιτροπές, καταστατικοί ορισθέντες αξιολογητές (εξεταστές με συμβουλευτική ιδιότητα) κατά την έννοια του άρθρου 3 του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και προσωπικό της EPSO: για σκοπούς αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των υποψηφίων και συγκριτικής εξέτασης των προσόντων, και για την παροχή βοήθειας στις εξεταστικές επιτροπές, αντίστοιχα.
 • Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ: για σκοπούς πρόσληψης (δεν διαβιβάζονται στοιχεία σχετικά με αναπηρίες, εκτός αν ο υποψήφιος έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για τη διαβίβαση τέτοιων στοιχείων).
 • Δικαστήρια της ΕΕ, νομικές υπηρεσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής: σε περίπτωση διοικητικής αίτησης ή ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφοι 1 ή 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ή/και δικαστικής προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ.
 • OLAF, IDOC, IAS και Ελεγκτικό Συνέδριο: παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για επίσημες έρευνες ή για σκοπούς λογιστικού ελέγχου.
 • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για επίσημες έρευνες.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες της EPSO επιφορτισμένοι με την πρακτική διοργάνωση ορισμένων δοκιμασιών: παρέχονται δεδομένα περιορισμένα ως προς τον χρόνο και το πεδίο, και αποκλειστικά για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο και για τη διανομή της κατάλληλης δοκιμασίας στον υποψήφιο.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως μας επιβάλλει ο νόμος.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας.

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην EPSO για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση ασυμφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στον τίτλο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, περιγράψτε στην αίτησή σας τις εν λόγω πράξεις (δίνοντας τα στοιχεία αναφοράς όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

 1. Στοιχεία επικοινωνίας
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν, ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου της EPSO

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (υποβάλλοντας καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

 1. Πού θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Έχετε πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η παρούσα πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01154.

 

Ειδική δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Πράξη επεξεργασίας: Επιλογή συμβασιούχων υπαλλήλων για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: EPSO

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01157.1

 1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: η Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Επιλογή συμβασιούχων υπαλλήλων για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας» που αναλαμβάνει η EPSO παρατίθενται στη συνέχεια.

 1. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της πράξης επεξεργασίας: Η EPSO συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διοργάνωση διαδικασιών επιλογής με σκοπό την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και λοιπές υπηρεσίες της ΕΕ, για λόγους διαχείρισης των διοικητικών πτυχών της εγγραφής σε διαδικασία επιλογής και των διαδοχικών σταδίων των διαδικασιών επιλογής, καθώς και διαχείρισης και παρακολούθησης της χρήσης των βάσεων δεδομένων των εφεδρικών καταλόγων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

 1. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Η βάση για την επεξεργασία καθορίζεται στις παρακάτω νομοθετικές πράξεις της Ένωσης:

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) 2016/1611 της 7ης Ιουλίου 2016. Απόφαση αριθ. 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Απόφαση των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του ευρωπαίου διαμεσολαβητή της 25ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων - όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία - διότι:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων.

Συγκεκριμένα, στο έντυπο της αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση: «Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές των δοκιμασιών επιλογής λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας;» Σε περίπτωση θετικής απάντησης, τους ζητείται να δώσουν δεδομένα σχετικά με την υγεία τους, και συγκεκριμένα την αναπηρία ή το πρόβλημα υγείας τους που τους αναγκάζει να ζητήσουν προσαρμογές, καθώς και συναφή δικαιολογητικά έγγραφα. Η συλλογή τέτοιων δεδομένων είναι πράγματι αναγκαία ώστε να μπορέσει η EPSO να αξιολογήσει αντικειμενικά και κατά περίπτωση την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε υποψηφίου, με σκοπό να προσφέρει για κάθε δοκιμασία τις κατάλληλες προσαρμογές που θα βοηθήσουν τους υποψηφίους να συμμετάσχουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δεδομένων των αναγκών τους. Τα δεδομένα υγείας που δίνουν οι υποψήφιοι καλύπτουν διάφορες κατηγορίες: προσωρινό πρόβλημα υγείας, μόνιμο πρόβλημα υγείας / αναπηρία, εγκυμοσύνη / θηλασμός.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας η EPSO συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποψηφίων: όνομα (-α), επώνυμο (-α) που χρησιμοποιείται (-ονται) επί του παρόντος, επώνυμο (-α) κατά τη γέννηση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια (-ες), κύρια γλώσσα, είδος και αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης, αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης με όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει αυτό, εθνικός αριθμός ταυτοποίησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, απόρρητος αριθμός ταυτοποίησης που χορηγείται για τους σκοπούς ανώνυμης σήμανσης των δοκιμασιών, «αριθμός επιλεξιμότητας» που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση στο πλαίσιο δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού EPSO των υποψηφίων: προσωπικός αριθμός ταυτότητας χρήστη, όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης, μητρώο επισκέψεων χρήστη.
 • Προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που απαιτούνται για την επικοινωνία και την πρακτική διοργάνωση των δοκιμασιών: διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμός ή αριθμοί τηλεφώνου, γλώσσες αλληλογραφίας, γλώσσες δοκιμασίας· δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι σχετικά με ειδικές ανάγκες (ιδίως αναφορά προβλημάτων υγείας και/ή αναπηρίας).
 • Προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και για την αξιολόγηση των κινήτρων: εκπαιδευτικό υπόβαθρο, λεπτομέρειες επαγγελματικής εμπειρίας, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικές δεξιότητες, γλωσσικές γνώσεις.
 • Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στα διάφορα στάδια της επιλογής, και τα δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους (βαθμοί δοκιμασιών).

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Αν δεν συμπληρωθούν αυτά τα πεδία, δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή.

Τα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της επιλογής, και τα δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των υποψηφίων (βαθμοί δοκιμασιών) λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και προκύπτουν από την αξιολόγηση που πραγματοποιείται σ΄ αυτό το πλαίσιο.

 1. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η EPSO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας τους, τουτέστιν:

 • τα ατομικά αρχεία υποψηφίων που αποκλείστηκαν από συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία που έκλεισε η διαδικασία επιλογής, ή, από αίτημα του υποψηφίου για διαγραφή των δεδομένων του από τη βάση δεδομένων·
 • τα ατομικά αρχεία υποψηφίων που συμπεριλήφθηκαν στον εφεδρικό κατάλογο προσλήψεων μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία κατάργησης του εφεδρικού καταλόγου προσλήψεων·
 • τα αρχεία τεκμηρίωσης της διοργάνωσης διαδικασιών επιλογής συμβασιούχων, για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία κλεισίματος της διαδικασίας επιλογής·
 • τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων που παρέχονται στο πλαίσιο αίτησης συμμετοχής σε συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, η οποία δεν επικυρώθηκε έγκαιρα, για διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αίτησης για τη διαδικασία επιλογής.
 1. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τη μεταφορά του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) στο εθνικό δίκαιο των αντίστοιχων κρατών μελών της ΕΕ.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με νόμιμη ανάγκη να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας.

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας, καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και, όπου απαιτείται, με πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες δεδομένων:

 • Εξεταστικές επιτροπές, καταστατικοί ορισθέντες αξιολογητές (εξεταστές με συμβουλευτική ιδιότητα) κατά την έννοια του άρθρου 3 του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και προσωπικό της EPSO: για σκοπούς αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των υποψηφίων και συγκριτικής εξέτασης των προσόντων, και για την παροχή βοήθειας στις εξεταστικές επιτροπές, αντίστοιχα.
 • Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ: για σκοπούς πρόσληψης (δεν διαβιβάζονται στοιχεία σχετικά με αναπηρίες, εκτός αν ο υποψήφιος έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για τη διαβίβαση τέτοιων στοιχείων).
 • Δικαστήρια της ΕΕ, νομικές υπηρεσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής: σε περίπτωση διοικητικής αίτησης ή ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφοι 1 ή 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ή/και δικαστικής προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ.
 • OLAF, IDOC, IAS και Ελεγκτικό Συνέδριο: παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για επίσημες έρευνες ή για σκοπούς λογιστικού ελέγχου.
 • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για επίσημες έρευνες.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες της EPSO επιφορτισμένοι με την πρακτική διοργάνωση ορισμένων δοκιμασιών: παρέχονται δεδομένα περιορισμένα ως προς τον χρόνο και το πεδίο, και αποκλειστικά για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο και για τη διανομή της κατάλληλης δοκιμασίας στον υποψήφιο.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως μας επιβάλλει ο νόμος.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας.

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην EPSO για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση ασυμφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στον τίτλο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, περιγράψτε στην αίτησή σας τις εν λόγω πράξεις (δίνοντας τα στοιχεία αναφοράς όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

 1. Στοιχεία επικοινωνίας
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν, ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου της EPSO

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (υποβάλλοντας καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

 1. Πού θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Έχετε πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η παρούσα πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01157.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία ατομικές μερίδες EPSO. Μη δημιουργήσετε νέα ατομική μερίδα EPSO εάν έχετε ήδη μία. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τον κανόνα αυτό θα αποκλειστείτε από τους διαγωνισμούς ή τις διαδικασίες επιλογής για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτηση μέσω των ατομικών αυτών μερίδων.
Κάνοντας κλικ παρακάτω αποδέχεστε να συμμορφωθείτε με αυτόν τον κανόνα και αναγνωρίζετε ότι έχετε ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.