Ειδική δήλωση περί απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο γενικού διαγωνισμού

Στο πλαίσιο γενικού διαγωνισμού, όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι εξετάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 αυτού του κανονισμού, η EPSO παρέχει στους υποψηφίους τις παρακάτω πληροφορίες:

Ταυτότητα υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων: Minna Vuorio, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.

Σκοπός της επεξεργασίας: η διοργάνωση γενικών διαγωνισμών για την επιλογή προσωπικού με σκοπό την πρόσληψη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· η διοικητική διαχείριση των αιτήσεων και των διαφόρων σταδίων αυτών των γενικών διαγωνισμών· η διαχείριση και ο έλεγχος της αξιοποίησης των εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων.

Ποια δεδομένα αφορά:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, γένος, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, αριθμός και λήξη ισχύος εγγράφου ταυτότητας, εθνικός αριθμός, ηλεκτρονική διεύθυνση).

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος με σκοπό την πρακτική διοργάνωση των δοκιμασιών αποδοχής και όλων των άλλων δοκιμασιών (διεύθυνση, πόλη, χώρα, αριθμοί τηλεφώνου, γλώσσες επικοινωνίας).

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος σχετικά με ειδικές ανάγκες.

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος με σκοπό την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του με βάση τα κριτήρια αποδοχής που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού (υπηκοότητα, γλώσσες, εκπαίδευση/κατάρτιση: έτος απονομής τίτλου, τίτλος, ονομασία του φορέα απονομής, επαγγελματική εμπειρία).

 • Τα κίνητρα του υποψηφίου για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

 • Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών, γραπτών και προφορικών δοκιμασιών, περιλαμβανομένων και όσων πραγματοποιήθηκαν στα κέντρα αξιολόγησης, φυλλάδιο ικανοτήτων, στοιχεία σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες του υποψηφίου.

Υποχρεωτικές ή προαιρετικές απαντήσεις: όλα τα πεδία είναι εξ ορισμού υποχρεωτικά. Εάν δεν συμπληρωθούν, δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή στον διαγωνισμό. Τα προαιρετικά πεδία επισημαίνονται.

Νομική βάση: κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ P 045 της 14.6.1962, σ. 1385), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) 2016/1611 της 7ης Ιουλίου 2016· απόφαση αριθ. 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αποδέκτες των δεδομένων: Τα ευρωπαϊκά όργανα και/ή οι υπηρεσίες, τα γραφεία και οι οργανισμοί της Κοινότητας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των επιτυχόντων, ώστε να μπορούν να τους προσφέρουν θέση εργασίας (δεν λαμβάνουν ωστόσο δεδομένα σχετικά με αναπηρίες, εκτός αν ο υποψήφιος έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για την κοινοποίηση τέτοιων δεδομένων). Σε περίπτωση διοικητικής ένστασης δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 των κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης και/ή δικαστικής προσφυγής σε δικαστήρια της ΕΕ, αποδέκτες των δεδομένων είναι επίσης οι νομικές υπηρεσίες της εκάστοτε αρμόδιας για τους διορισμούς αρχή και/ή τα δικαστήρια της ΕΕ. Κατόπιν αιτήματος, αποδέκτες είναι επίσης οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), του Γραφείου Ερευνών και Πειθαρχικών Υποθέσεων της Επιτροπής (IDOC), της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε τα δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή επίσημων ερευνών ή λογιστικού ελέγχου. Οι πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος σχετικά με ειδικές ανάγκες φυλάσσονται αποκλειστικά στην ειδική μονάδα της EPSO για την προσβασιμότητα. Με τη ρητή συγκατάθεση του υποψηφίου, το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του διαγωνισμού για τα οποία υπέβαλε αίτηση μπορούν να διαβιβασθούν στις εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ των οποίων ο υποψήφιος είναι πολίτης.

Επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 2018/1725: οι εξεταστικές επιτροπές, ιδιωτικές εταιρείες.

Νομιμότητα της επεξεργασίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος βάσει των Συνθηκών (πρόσληψη προσωπικού).

Ημερομηνία έναρξης της επεξεργασίας: ημερομηνία της αίτησης.

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων: για τα διαδικτυακά δεδομένα, 12 μήνες μετά την πρόσληψη του επιλεγμένου επιτυχόντος ή μέχρι το κλείσιμο του εφεδρικού καταλόγου προσλήψεων, εάν το πρόσωπο δεν έχει προσληφθεί. Για τους μη επιτυχόντες υποψηφίους, τα διαδικτυακά δεδομένα διατηρούνται έως και 12 μήνες μετά το κλείσιμο του τελευταίου διαγωνισμού του υποψηφίου. Μη επικυρωμένες αιτήσεις: 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης. Οι φάκελοι σε χαρτί αρχειοθετούνται και φυλάσσονται επί 10 έτη.

Δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: συμβουλευόμενοι τον ατομικό τους λογαριασμό EPSO, οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να τα τροποποιούν διαδικτυακά ανά πάσα στιγμή, με εξαίρεση το όνομά τους, το επώνυμό τους, το επώνυμό τους κατά τη γέννηση, το φύλο τους, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους και τις ιθαγένειές τους, για τα οποία πρέπει να σταλεί γραπτώς επίσημο αιτιολογημένο αίτημα στην EPSO μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου.

Μέχρι την τελική επικύρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν ακόμη να τροποποιήσουν όλα τα δεδομένα τους στην αίτηση. Μετά την επικύρωση, κανένα δεδομένο της αίτησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

 

Ειδική δήλωση περί απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής έκτακτων υπαλλήλων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι εξετάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 αυτού του κανονισμού, η EPSO παρέχει στους υποψηφίους τις παρακάτω πληροφορίες:

Ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων: Minna Vuorio, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.

Σκοπός της επεξεργασίας: η διοργάνωση διαδικασιών επιλογής έκτακτων υπαλλήλων με σκοπό την πρόσληψή τους από τα ευρωπαϊκά όργανα και από άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ.

Ποια δεδομένα αφορά:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, γένος, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, αριθμός και λήξη ισχύος εγγράφου ταυτότητας, εθνικός αριθμός, ηλεκτρονική διεύθυνση).

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος με σκοπό την πρακτική διοργάνωση των δοκιμασιών (διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμοί τηλεφώνου, γλώσσες επικοινωνίας).

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος σχετικά με ειδικές ανάγκες.

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιλογής με σκοπό την αξιολόγηση του προφίλ του σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ιθαγένειες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία, γλώσσες, δεσμεύσεις του υποψηφίου για αποδοχή ελέγχων ασφαλείας, άλλες λεπτομέρειες).

 • Πληροφορίες που κοινοποιούνται προσωπικά σε κάθε υποψήφιο, μέσω του λογαριασμού EPSO, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών.

Υποχρεωτικές ή προαιρετικές απαντήσεις: όλα τα πεδία είναι εξ ορισμού υποχρεωτικά. Εάν δεν συμπληρωθούν, δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή στον διαγωνισμό. Τα προαιρετικά πεδία επισημαίνονται.

Νομική βάση: κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ P 045 της 14.6.1962, σ. 1385), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) 2016/1611 της 7ης Ιουλίου 2016· απόφαση αριθ. 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αποδέκτες των δεδομένων: η υπηρεσία που ζήτησε τη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής. Σε περίπτωση διοικητικής ένστασης δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 των κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης και/ή δικαστικής προσφυγής σε δικαστήρια της ΕΕ, αποδέκτες των δεδομένων είναι επίσης οι νομικές υπηρεσίες της εκάστοτε αρμόδιας για τους διορισμούς αρχή και/ή τα δικαστήρια της ΕΕ. Κατόπιν αιτήματος, αποδέκτες είναι επίσης οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), του Γραφείου Ερευνών και Πειθαρχικών Υποθέσεων της Επιτροπής (IDOC), της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε τα δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή επίσημων ερευνών ή λογιστικού ελέγχου. Οι πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος σχετικά με ειδικές ανάγκες φυλάσσονται αποκλειστικά στην ειδική μονάδα της EPSO για την προσβασιμότητα.

Επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725: οι εξεταστικές επιτροπές, ιδιωτικές εταιρείες.

Νομιμότητα της επεξεργασίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος βάσει των Συνθηκών (πρόσληψη προσωπικού).

Ημερομηνία έναρξης της επεξεργασίας: ημερομηνία της αίτησης.

Περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων: αντίγραφο του φακέλου υποψηφιότητας αποθηκεύεται και αρχειοθετείται στην EPSO για 10 έτη.

Δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: συμβουλευόμενοι τον ατομικό τους λογαριασμό EPSO, οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να τα τροποποιούν διαδικτυακά ανά πάσα στιγμή, με εξαίρεση το όνομά τους, το επώνυμό τους, το επώνυμό τους κατά τη γέννηση, το φύλο τους, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους και τις ιθαγένειές τους, για τα οποία πρέπει να σταλεί γραπτώς επίσημο αιτιολογημένο αίτημα στην EPSO μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου.

Μέχρι την τελική επικύρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν ακόμη να τροποποιήσουν όλα τα δεδομένα τους στην αίτηση. Μετά την επικύρωση, κανένα δεδομένο της αίτησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

 

Ειδική δήλωση περί απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι εξετάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 αυτού του κανονισμού, η EPSO θα παρέχει στους υποψηφίους τις παρακάτω πληροφορίες:

Ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων: Minna Vuorio, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.

Σκοπός της επεξεργασίας: να βοηθηθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και, ανάλογα με την περίπτωση, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί για την επιλογή συμβασιούχων υπαλλήλων, με την παροχή έγκυρης βάσης δεδομένων των υποψηφίων, δεδομένου ότι η πρόσληψη αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων θεσμικών οργάνων. Οι αποφάσεις που αφορούν προσωπικά κάθε υποψήφιο, σε οποιοδήποτε στάδια της διαδικασίας επιλογής, αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους μέσω του λογαριασμού τους EPSO.

Ποια δεδομένα αφορά: δεδομένα των υποψηφίων που εγγράφονται σε διαδικασίες επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων.

 • Τα προσωπικά δεδομένα που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, γένος, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, αριθμός και λήξη ισχύος εγγράφου ταυτότητας, εθνικός αριθμός, ηλεκτρονική διεύθυνση).

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος με σκοπό την πρακτική διοργάνωση των δοκιμασιών (διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμοί τηλεφώνου, γλώσσες επικοινωνίας).

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος σχετικά με ειδικές ανάγκες.

 • Πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιλογής με σκοπό την αξιολόγηση του προφίλ του σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ιθαγένειες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία, γλώσσες, δεσμεύσεις του υποψηφίου για αποδοχή ελέγχων ασφαλείας, άλλες λεπτομέρειες).

 • Πληροφορίες που κοινοποιούνται προσωπικά σε κάθε υποψήφιο, μέσω του λογαριασμού EPSO, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών.

Υποχρεωτικές ή προαιρετικές απαντήσεις: όλα τα πεδία είναι εξ ορισμού υποχρεωτικά. Εάν δεν συμπληρωθούν, δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή στον διαγωνισμό. Τα προαιρετικά πεδία επισημαίνονται.

Νομική βάση: κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ P 045 της 14.6.1962, σ. 1385), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) 2016/1611 της 7ης Ιουλίου 2016· απόφαση αριθ. 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αποδέκτες των δεδομένων: οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τις προσλήψεις στα θεσμικά όργανα και σε ρυθμιστικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση διοικητικής ένστασης δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και/ή δικαστικής προσφυγής στα δικαστήρια της ΕΕ, αποδέκτες είναι επίσης η νομική υπηρεσία της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και/ή τα δικαστήρια της ΕΕ.

Επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725: οι εξεταστικές επιτροπές, ιδιωτικές εταιρείες.

Νομιμότητα της επεξεργασίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος βάσει των Συνθηκών (πρόσληψη προσωπικού).

Ημερομηνία έναρξης της επεξεργασίας: ημερομηνία της αίτησης.

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων: αντίγραφο του φακέλου υποψηφιότητας αποθηκεύεται και αρχειοθετείται στην EPSO για 2 έτη μετά την επίσημη λήξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προφίλ που ορίζει η πρόσκληση, ή για 2 έτη μετά από ρητό αίτημα του υποψηφίου να αποσυρθεί η αίτησή του από τη βάση δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: συμβουλευόμενοι τον ατομικό τους λογαριασμό EPSO, οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να τα τροποποιούν διαδικτυακά ανά πάσα στιγμή, με εξαίρεση το όνομά τους, το επώνυμό τους, το επώνυμό τους κατά τη γέννηση, το φύλο τους, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησής τους και τις ιθαγένειές τους, για τα οποία πρέπει να σταλεί γραπτώς επίσημο αιτιολογημένο αίτημα στην EPSO μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου.

Μέχρι την τελική επικύρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν ακόμη να τροποποιήσουν τα δεδομένα τους. Μετά, μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποψηφίων μπορούν να τροποποιηθούν. Ωστόσο, για τις καλούμενες μόνιμες διαδικασίες επιλογής CAST (φέρουν τίτλο που αρχίζει με EPSO CAST//P), οι υποψήφιοι θα έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα δεδομένα τους, ακόμη και μετά την επικύρωση.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

 

Ειδική δήλωση περί απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ CAST για την επιλογή συμβασιούχων υπαλλήλων (CAST PERMANENT)

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης της διαδικασίας CAST, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων διατηρούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συν τρία έτη μετά την περάτωσή της, εκτός εάν ο/η κάτοχος των δεδομένων ζητήσει ρητά να διαγραφούν νωρίτερα τα δεδομένα που τον/την αφορούν. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την παραλαβή του αιτήματος, τα δεδομένα απενεργοποιούνται και δεν είναι πλέον προσβάσιμα από τα συστήματα ΤΠ της EPSO· εντούτοις, διατηρούνται σε απενεργοποιημένη κατάσταση για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος διαγραφής, ώστε να επιτρέπεται στην EPSO να συμμορφώνεται με τυχόν υποχρεώσεις που ενδέχεται να ανακύψουν στο πλαίσιο διαδικασιών δικαστικών προσφυγών. Μετά τη λήξη της εν λόγω τριετούς περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα διαγράφονται.Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία ατομικές μερίδες EPSO. Μη δημιουργήσετε νέα ατομική μερίδα EPSO εάν έχετε ήδη μία. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τον κανόνα αυτό θα αποκλειστείτε από τους διαγωνισμούς ή τις διαδικασίες επιλογής για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτηση μέσω των ατομικών αυτών μερίδων.
Κάνοντας κλικ παρακάτω αποδέχεστε να συμμορφωθείτε με αυτόν τον κανόνα και αναγνωρίζετε ότι έχετε ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.