Særlig erklæring om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med en almindelig udvælgelsesprøve

Personoplysninger, der indsendes af ansøgere i forbindelse med almindelige udvælgelsesprøver, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018. EPSO gør i henhold til denne forordnings artikel 15 og 16 ansøgerne opmærksom på følgende:

Den registeransvarliges navn: Minna Vuorio, direktør for Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

Databehandlingens formål: afholdelse af almindelige udvælgelsesprøver med henblik på udvælgelse af personale til ansættelse i EU-institutionerne, forvaltning af ansøgninger og administration af de forskellige trin i de almindelige udvælgelsesprøver og forvaltning af reservelisterne og kontrol med deres anvendelse.

Registrerede oplysninger:

 • personoplysninger, som anvendes til at identificere ansøgeren (efternavn, fornavn, fødenavn, fødselsdato og fødested, køn, nummer på og gyldighedsperiode for identitetsbevis, nationalt nummer og e-mailadresse)

 • oplysninger, som ansøgeren har indgivet med henblik på den praktiske afholdelse af adgangsprøver og alle andre prøver (adresse, postnummer, by, land, telefonnumre og valg af korrespondancesprog)

 • ansøgerens oplysninger om særlige behov

 • oplysninger, som ansøgeren indgiver med henblik på vurderingen af, om vedkommende kan få adgang til prøverne set i forhold til kriterierne i meddelelsen om udvælgelsesprøve (statsborgerskaber, sprogkundskaber, eksamensbeviser/uddannelse, eksamensbevisets udstedelsesår, titel og navn på den uddannelsesinstitution, som har udstedt beviset)

 • ansøgerens begrundelse for at søge om at deltage i udvælgelsesprøven

 • resultaterne af adgangsprøverne, skriftlige og mundtlige prøver, herunder prøverne i forbindelse med assessmentcentret, kompetencepas og oplysninger vedrørende ansøgernes færdigheder og kompetencer.

Obligatoriske eller valgfrie felter: alle felter skal udfyldes. Hvis de ikke er udfyldt, kan tilmeldingen ikke lade sig gøre. Hvis et felt er valgfrit, vil det være angivet.

Retsgrundlag: forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385), senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1611 af 7. juli 2016, og Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor.

Modtagere af oplysningerne: EU-institutioner og/eller fællesskabsorganer, -kontorer og -agenturer har adgang til udvalgte ansøgeres oplysninger for at kunne tilbyde dem en stilling (de modtager ikke oplysninger om handicap, med mindre ansøgeren udtrykkeligt har givet sit samtykke til overdragelse af oplysninger herom). Hvis der indgives en administrativ klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten, og/eller en afgørelse appelleres til EU-Domstolen, er oplysningerne desuden tilgængelige for ansættelsesmyndighedens juridiske tjeneste og/eller EU-Domstolen, ansatte i OLAF, Kommissionens undersøgelses- og disciplinærkontor (IDOC), Den Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten, men kun efter anmodning og kun, for så vidt det er nødvendigt til officielle undersøgelser og revisionsformål. Ansøgerens oplysninger om særlige behov opbevares udelukkende i den EPSO-enhed, der tager sig af spørgsmål om adgangsforhold. Hvis ansøgeren har givet udtrykkeligt samtykke til det, kan fornavn, efternavn, e-mailadresse og betegnelsen på den udvælgelsesprøve, vedkommende har ansøgt om, videregives til de nationale myndigheder i det eller de medlemslande, som vedkommende er statsborger i.

Behandling på vegne af den registeransvarlige under behørig overholdelse af artikel 29 i forordning (EU) 2018/1725: udvælgelseskomiteer og private virksomheder.

Retsgrundlag for behandlingen: behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse på grundlag af traktaterne (ansættelse af personale).

Behandlingens starttidspunkt: ansøgningsdato.

Opbevaringsperiode: for onlinedata er gyldighedsperioden på 12 måneder efter ansættelse af den beståede ansøger, eller indtil reservelisten lukkes, i fald personen ikke er blevet ansat. For ansøgere, som ikke opføres på reservelisten, opbevares oplysningerne i 12 måneder efter afslutningen af den seneste udvælgelsesprøve, som ansøgeren har deltaget i. Ikke-validerede ansøgninger: 12 måneder efter afslutningsdatoen. Papirdossierer arkiveres og opbevares i 10 år.

Ret til indsigt og berigtigelse af oplysninger: Alle ansøgere har til enhver tid mulighed for at kontrollere deres personlige oplysninger ved at gå ind på deres EPSO-konto og ændre dem online; dette gælder dog ikke oplysninger om fornavn, efternavn, fødenavn, køn, fødselsdato, fødested og statsborgerskab, som kræver, at der fremsættes en skriftlig formel anmodning, som skal begrundes og indsendes til EPSO via webformularen.

En ansøger kan, indtil den endelige validering af ansøgningen, ændre i oplysningerne i sin ansøgning. Efter valideringen er det ikke længere muligt at ændre oplysningerne i ansøgningen.

Ansøgerne har altid ret til at henvende sig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).

 

Særlig erklæring om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med udvælgelse af midlertidigt ansatte

Personoplysninger, der indsendes af ansøgere i forbindelse med udvælgelsesproceduren, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018. EPSO gør i henhold til denne forordnings artikel 15 og 16 ansøgerne opmærksom på følgende:

Den registeransvarliges navn: Minna Vuorio, direktør for Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

Databehandlingens formål: at afholde udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte med henblik på udvælgelse af personale til ansættelse i EU-institutionerne og andre EU-organer og agenturer.

Registrerede oplysninger:

 • personoplysninger, som anvendes til at identificere ansøgeren (efternavn, fornavn, fødenavn, fødselsdato og fødested, køn, nummer på og gyldighedsperiode for identitetsbevis, nationalt nummer og e-mailadresse)

 • oplysninger, som ansøgeren har indgivet med henblik på den praktiske afholdelse af prøver (adresse, postnummer, by, land, telefonnumre og valg af korrespondancesprog)

 • ansøgerens oplysninger om særlige behov

 • oplysninger, som ansøgeren har indgivet i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure, og som skal anvendes til at vurdere ansøgerens profil i forhold til indkaldelsen af interessetilkendegivelser (statsborgerskab, uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber, ansøgerens tilsagn om at lade sig sikkerhedsgodkende og andre oplysninger)

 • personlige oplysninger om udvælgelsesprocessen, herunder testresultater, som sendes til de enkelte ansøgere via deres EPSO-konto.

Obligatoriske eller valgfrie felter: alle felter skal udfyldes. Hvis de ikke er udfyldt, kan tilmeldingen ikke lade sig gøre. Hvis et felt er valgfrit, vil det være angivet.

Retsgrundlag: forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385), senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1611 af 7. juli 2016, og Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor.

Modtagere af oplysningerne: den tjenestegren, der har anmodet om, at der afholdes en udvælgelsesprocedure. Hvis der indgives en administrativ klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten, og/eller en afgørelse appelleres til EU-Domstolen, er oplysningerne desuden tilgængelige for ansættelsesmyndighedens juridiske tjeneste og/eller EU-Domstolen, ansatte i OLAF, Kommissionens undersøgelses- og disciplinærkontor (IDOC), Den Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten, men kun efter anmodning og kun, for så vidt det er nødvendigt til officielle undersøgelser og revisionsformål. Ansøgerens oplysninger om særlige behov opbevares udelukkende i den EPSO-enhed, der tager sig af spørgsmål om adgangsforhold.

Behandling på vegne af den registeransvarlige under behørig overholdelse af artikel 29 i forordning (EU) 2018/1725: udvælgelseskomiteer og private virksomheder.

Retsgrundlag for behandlingen: behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse på grundlag af traktaterne (ansættelse af personale).

Behandlingens starttidspunkt: ansøgningsdato.

Frister for opbevaring af personoplysninger: EPSO opbevarer og arkiverer en kopi af ansøgningerne i 10 år.

Ret til indsigt og berigtigelse af oplysninger: Alle ansøgere har til enhver tid mulighed for at kontrollere deres personlige oplysninger ved at gå ind på deres EPSO-konto og ændre dem online; dette gælder dog ikke oplysninger om fornavn, efternavn, fødenavn, køn, fødselsdato, fødested og statsborgerskab, som kræver, at der fremsættes en skriftlig formel anmodning, som skal begrundes og indsendes til EPSO via webformularen.

En ansøger kan, indtil den endelige validering af ansøgningen, stadig ændre i oplysningerne i sin ansøgning. Efter valideringen er det ikke længere muligt at ændre oplysningerne i ansøgningen.

Ansøgerne har altid ret til at henvende sig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).

 

Særlig erklæring om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med udvælgelse af kontraktansatte

Personoplysninger, der indsendes af ansøgere i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018. EPSO gør i henhold til denne forordnings artikel 15 og 16 ansøgerne opmærksom på følgende:

Den registeransvarliges navn: Minna Vuorio, direktør for Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

Databehandlingens formål: at bistå EU-institutionerne og eventuelt reguleringsagenturerne med at udvælge kontraktansatte ved at give dem adgang til en gyldig database over ansøgere, eftersom ansættelse er de berørte institutioners ansvar. På alle stadier af udvælgelsesforløbet får ansøgerne meddelelse om personlige afgørelser via deres EPSO-konto.

Registrerede oplysninger: oplysninger om ansøgere, der er tilmeldt i forbindelse med udvælgelse af kontraktansatte.

 • personoplysninger, som anvendes til at identificere ansøgeren (efternavn, fornavn, fødenavn, fødselsdato og fødested, køn, nummer på og gyldighedsperiode for identitetsbevis, nationalt nummer og e-mailadresse)

 • oplysninger, som ansøgeren har indgivet med henblik på den praktiske afholdelse af prøver (adresse, postnummer, by, land, telefonnumre og valg af korrespondancesprog)

 • ansøgerens oplysninger om særlige behov

 • oplysninger, som ansøgeren har indgivet i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure, og som skal anvendes til at vurdere ansøgerens profil i forhold til indkaldelsen af interessetilkendegivelser (statsborgerskab, uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber, ansøgerens tilsagn om at lade sig sikkerhedsgodkende og andre oplysninger)

 • personlige oplysninger om udvælgelsesprocessen, herunder testresultater, som sendes til de enkelte ansøgere via deres EPSO-konto.

Obligatoriske eller valgfrie felter: alle felter skal udfyldes. Hvis de ikke er udfyldt, kan tilmeldingen ikke lade sig gøre. Hvis et felt er valgfrit, vil det være angivet.

Retsgrundlag: forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385), senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1611 af 7. juli 2016, og Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor.

Modtagere af oplysningerne: de afdelinger, der har ansvar for ansættelse i institutionerne og reguleringsagenturerne. Hvis der indgives en administrativ klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten, og/eller en afgørelse appelleres til EU-Domstolen, er oplysningerne desuden tilgængelige for ansættelsesmyndighedens juridiske tjeneste og/eller EU-Domstolen,

Behandling på vegne af den registeransvarlige under behørig overholdelse af artikel 29 i forordning (EU) 2018/1725: udvælgelseskomiteer og private virksomheder.

Retsgrundlag for behandlingen: behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse på grundlag af traktaterne (ansættelse af personale).

Behandlingens starttidspunkt: ansøgningsdato.

Opbevaringsperiode: EPSO opbevarer og arkiverer en kopi af ansøgningerne i 2 år efter den officielle afslutning af ansøgningsproceduren for en given jobprofil, som er angivet i indkaldelsen, eller 2 år, efter at ansøgeren udtrykkeligt har anmodet om at få sin ansøgning slettet fra databasen.

Ret til indsigt og berigtigelse af oplysninger: Alle ansøgere har til enhver tid mulighed for at kontrollere deres personlige oplysninger ved at gå ind på deres EPSO-konto og ændre dem online; dette gælder dog ikke oplysninger om fornavn, efternavn, fødenavn, køn, fødselsdato, fødested og statsborgerskab, som kræver, at der fremsættes en skriftlig formel anmodning, som skal begrundes og indsendes til EPSO via webformularen.

En ansøger kan indtil den endelige validering af ansøgningen ændre oplysningerne. Herefter kan der kun ændres i de oplysninger, der anvendes til at identificere ansøgeren. I forbindelse med de såkaldte CAST Permanent-prøver (kan genkendes på, at titlen starter med EPSO/CAST/P) kan ansøgerne dog til enhver tid ændre oplysningerne, selv efter at ansøgningen er valideret.

Ansøgerne har altid ret til at henvende sig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).

 

Særlig databeskyttelseserklæring angående beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med udvælgelse af kontraktansatte inden for rammerne af CAST PERMANENT

Grundet CAST-procedurens særlige karakter gemmes ansøgernes personlige oplysninger under hele proceduren og de første tre år efter dens afslutning, med mindre oplysningernes ejer udtrykkeligt anmoder om, at de slettes på et tidligere tidspunkt. I sådanne tilfælde bliver oplysningerne deaktiveret og gjort utilgængelige i EPSO's IT-systemer, så snart anmodningen er modtaget. De bibeholdes dog i den deaktiverede tilstand i en periode på tre år fra datoen for anmodningen om sletning for at give EPSO mulighed for at overholde eventuelle forpligtelser i forbindelse med retlige klageprocedurer. Når denne treårige lagringsperiode udløber, slettes oplysningerne.En ansøger må kun oprette én EPSO-konto. Ansøgere, der allerede har en EPSO-konto, må ikke oprette en ny. Ansøgere, der ikke overholder denne regel, vil blive udelukket fra den udvælgelsesprøve/udvælgelsesprocedure, som de har søgt om at deltage i.
Ved at klikke på nedenstående bekræfter du, at du vil overholde denne regel, og at du er blevet gjort bekendt med, hvordan personoplysninger behandles, jf. ovenstående beskrivelse.