Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci otevřeného výběrového řízení

Veškeré osobní údaje, které uchazeči poskytují v rámci otevřeného výběrového řízení, se zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018. V souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení poskytne úřad EPSO uchazeči tyto informace:

Správce údajů: Minna Vuorio, ředitelka Evropského úřadu pro výběr personálu

Účel zpracování údajů: organizace otevřených výběrových řízení, jejichž cílem je vybrat pracovníky pro nábor orgány EU administrativní správa přihlášek a různých fází těchto otevřených výběrových řízení řízení a kontrola využívání rezervních seznamů

Příslušné údaje:

 • osobní údaje, které umožňují identifikaci uchazeče (příjmení, jméno, rodné příjmení, datum a místo narození, pohlaví, číslo a datum platnosti průkazu totožnosti, vnitrostátní číslo, e-mailová adresa)

 • informace, které uchazeč poskytl pro účely praktické organizace vstupních testů a veškerých dalších testů a zkoušek (adresa, PSČ, město, stát, telefonní číslo, jazyky korespondence)

 • informace, které uchazeč poskytl ohledně zvláštních potřeb

 • informace, které uchazeč poskytl proto, aby bylo možné vyhodnotit, zda splňuje podmínky pro účast stanovené v oznámení o výběrovém řízení (státní příslušnosti, jazyky, diplom/vzdělání: rok udělení diplomu, jeho název, název instituce, která ho vydala, odborná praxe)

 • motivace uchazeče pro podání přihlášky do výběrového řízení

 • výsledky vstupních, písemných a ústních testů, včetně těch, které byly provedeny v hodnotícím centru, kompetenční pas, údaje týkající se schopností a kompetencí uchazečů

Povinné nebo nepovinné odpovědi: Vyplnění všech polí je povinné, není-li uvedeno jinak. Nejsou-li tedy vyplněna, není možné, aby proběhla registrace. Která pole jsou nepovinná, bude uvedeno.

Právní základ: nařízení č. 31 (EHS), 11 (Euratom), kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 45, 14.6.1962, s. 1385) ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1611 ze dne 7. července 2016; rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a Veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství.

Příjemci údajů: Evropské orgány a instituce nebo subjekty, úřady a agentury Společenství mají přístup k údajům o úspěšných žadatelích, aby jim mohly nabídnout pracovní místo (nejsou předávány žádné informace o postižení, pokud uchazeč neudělil výslovný souhlas s předáním těchto údajů). V případě správní stížnosti na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu a/nebo odvolání k soudům EU rovněž právní služba příslušného orgánu oprávněného ke jmenování a/nebo soudy EU. Zaměstnanci úřadu OLAF, IDOC, IAS a Účetního dvora na vyžádání, údaje jsou v takovém případě omezeny na to, co je nezbytné pro účely vyšetřování nebo auditu. Informace, které uchazeč poskytl ohledně zvláštních potřeb, budou uchovávány výhradně v části databáze, která je přístupná pouze úřadu EPSO. Pokud uchazeč udělí výslovný souhlas, lze jeho jméno, příjmení, e-mailovou adresu a odkaz na výběrové řízení, jehož se účastní, předat vnitrostátním orgánům členského státu nebo členských států EU, jichž je uchazeč občanem.

Zpracování jménem správce údajů za řádného dodržení článku 29 nařízení (EU) 2018/1725: výběrové komise, soukromé společnosti

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro vykonání úkolu prováděného ve veřejném zájmu na základě Smluv (nábor pracovníků)

Datum zahájení zpracování: datum podání přihlášky.

Lhůta pro uchovávání: V případě online údajů – 12 měsíců po náboru vybraného úspěšného uchazeče nebo do uzavření rezervního seznamu, pokud daná osoba nebyla zaměstnána. Online údaje neúspěšných uchazečů se uchovávají do 12 měsíců po ukončení posledního výběrového řízení, jehož se daný uchazeč zúčastnil. Neodeslané přihlášky: 12 měsíců ode dne uzávěrky. Papírové složky se ukládají a archivují po dobu deseti let.

Právo na přístup k údajům a jejich opravu: každý uchazeč může prostřednictvím svého účtu EPSO kontrolovat své osobní údaje a kdykoli je online změnit, s výjimkou svého jména, příjmení, rodného příjmení, pohlaví, data a místa narození a státní příslušnosti, pro jejichž změnu je nutno podat úřadu EPSO oficiální písemnou a odůvodněnou žádost prostřednictvím aplikace Webform

Uchazeč bude mít možnost měnit veškeré údaje ve své přihlášce až do jejího konečného odeslání. Jakmile bude přihláška odeslána, nebude možné žádné údaje změnit.

Uchazeči mají právo kdykoli se odvolat k evropskému inspektorovi ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

 

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci výběrového řízení dočasných zaměstnanců

Veškeré osobní údaje, které uchazeči poskytují v rámci výběrového řízení, se zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018. V souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení poskytne úřad EPSO uchazeči tyto informace:

Správce údajů: Minna Vuorio, ředitelka Evropského úřadu pro výběr personálu

Účel zpracování údajů: konání výběrového řízení dočasných zaměstnanců s ohledem na jejich nábor orgány a institucemi EU a ostatními orgány a agenturami EU

Příslušné údaje:

 • osobní údaje, které umožňují identifikaci uchazeče (příjmení, jméno, rodné příjmení, datum a místo narození, pohlaví, číslo a datum platnosti průkazu totožnosti, vnitrostátní číslo, e-mailová adresa)

 • informace, které uchazeč poskytl pro účely praktické organizace testů a veškerých dalších testů a zkoušek (adresa, PSČ, město, stát, telefonní číslo, jazyky korespondence)

 • informace, které uchazeč poskytl ohledně zvláštních potřeb

 • informace, které uchazeč poskytl v rámci tohoto výběrového řízení proto, aby bylo možné vyhodnotit, zda odpovídá profilu uvedenému ve výzvě k vyjádření zájmu (státní příslušnost, vzdělávání a odborná příprava, odborná praxe, jazyky, závazky ze strany uchazeče podrobit se případným bezpečnostním prověrkám, další informace)

 • individuální informace sdělené každému uchazeči prostřednictvím účtu EPSO týkajících se výběrového řízení, včetně výsledků testů

Povinné nebo nepovinné odpovědi: Vyplnění všech polí je povinné, není-li uvedeno jinak. Nejsou-li tedy vyplněna, není možné, aby proběhla registrace. Která pole jsou nepovinná, bude uvedeno.

Právní základ: nařízení č. 31 (EHS), 11 (Euratom), kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 45, 14.6.1962, s. 1385) ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1611 ze dne 7. července 2016; rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a Veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství

Příjemci údajů: Útvar, který požádal o uspořádání výběrového řízení. V případě správní stížnosti na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu a/nebo odvolání k soudům EU rovněž právní služba příslušného orgánu oprávněného ke jmenování a/nebo soudy EU. Zaměstnanci úřadu OLAF, IDOC, IAS a Účetního dvora na vyžádání, údaje jsou v takovém případě omezeny na to, co je nezbytné pro účely vyšetřování nebo auditu. Informace, které uchazeč poskytl ohledně zvláštních potřeb, budou uchovávány výhradně v části databáze, která je přístupná pouze úřadu EPSO.

Zpracování jménem správce údajů za řádného dodržení článku 29 nařízení (EU) 2018/1725: výběrové komise, soukromé společnosti

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro vykonání úkolu prováděného ve veřejném zájmu na základě Smluv (nábor pracovníků)

Datum zahájení zpracování: datum podání přihlášky.

Lhůta pro uchovávání osobních údajů: úřad EPSO ukládá a archivuje kopii uchazečovi přihlášky po dobu desíti let

Právo na přístup k údajům a jejich opravu: každý uchazeč může prostřednictvím svého účtu EPSO kontrolovat své osobní údaje a kdykoli je online změnit, s výjimkou svého jména, příjmení, rodného příjmení, pohlaví, data a místa narození a státní příslušnosti, pro jejichž změnu je nutno podat úřadu EPSO oficiální písemnou a odůvodněnou žádost prostřednictvím aplikace Webform

Uchazeč bude mít možnost měnit veškeré údaje ve své přihlášce až do jejího konečného odeslání. Jakmile bude přihláška odeslána, nebude možné žádné údaje změnit.

Uchazeči mají právo kdykoli se odvolat k evropskému inspektorovi ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

 

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci procesu výběru smluvních zaměstnanců

V rámci tohoto výběrového řízení se všechny osobní údaje poskytnuté uchazeči zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018. V souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení poskytne úřad EPSO uchazeči tyto informace:

Správce údajů: Minna Vuorio, ředitelka Evropského úřadu pro výběr personálu

Účel zpracování údajů: Napomáhat evropským orgánům a případně regulačním agenturám při výběru smluvních zaměstnanců tím, že jim poskytne platnou databázi uchazečů, neboť za nábor zaměstnanců odpovídají jednotlivé orgány. Individuální rozhodnutí v kterékoli fázi výběrového řízení se uchazečům zasílají prostřednictvím jejich účtu EPSO.

Příslušné údaje: údaje uchazečů, kteří se zaregistrovali do výběrových řízení pro smluvní zaměstnance

 • osobní údaje, které umožňují identifikaci uchazeče (příjmení, jméno, rodné příjmení, datum a místo narození, pohlaví, číslo a datum platnosti průkazu totožnosti, vnitrostátní číslo, e-mailová adresa)

 • informace, které uchazeč poskytl pro účely praktické organizace testů a veškerých dalších testů a zkoušek (adresa, PSČ, město, stát, telefonní číslo, jazyky korespondence)

 • informace, které uchazeč poskytl ohledně zvláštních potřeb

 • informace, které uchazeč poskytl v rámci tohoto výběrového řízení proto, aby bylo možné vyhodnotit, zda odpovídá profilu uvedenému ve výzvě k vyjádření zájmu (státní příslušnost, vzdělávání a odborná příprava, odborná praxe, jazyky, závazky ze strany uchazeče podrobit se případným bezpečnostním prověrkám, další informace)

 • individuální informace sdělené každému uchazeči prostřednictvím účtu EPSO týkajících se výběrového řízení, včetně výsledků testů

Povinné nebo nepovinné odpovědi: Vyplnění všech polí je povinné, není-li uvedeno jinak. Nejsou-li tedy vyplněna, není možné, aby proběhla registrace. Která pole jsou nepovinná, bude uvedeno.

Právní základ: nařízení č. 31 (EHS), 11 (Euratom), kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 45, 14.6.1962, s. 1385) ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1611 ze dne 7. července 2016; rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a Veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství

Příjemci údajů: útvary odpovědné v orgánech a regulačních agenturách za nábor zaměstnanců. V případě správní stížnosti na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu a/nebo odvolání k soudům EU rovněž právní služba příslušného orgánu oprávněného ke jmenování a/nebo soudy EU.

Zpracování jménem správce údajů za řádného dodržení článku 29 nařízení (EU) 2018/1725: výběrové komise, soukromé společnosti

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro vykonání úkolu prováděného ve veřejném zájmu na základě Smluv (nábor pracovníků)

Datum zahájení zpracování: datum podání přihlášky

Lhůta pro uchovávání: úřad EPSO ukládá a archivuje kopii uchazečovy přihlášky po dobu dvou let po oficiálním ukončení určitého profilu uvedeného ve výzvě nebo dva roky poté, co uchazeč výslovně požádal o stažení své přihlášky z databáze

Právo na přístup k údajům a jejich opravu: každý uchazeč může prostřednictvím svého účtu EPSO kontrolovat své osobní údaje a kdykoli je online změnit, s výjimkou svého jména, příjmení, rodného příjmení, pohlaví, místa a data narození a státní příslušnosti, pro jejichž změnu je nutno podat úřadu EPSO oficiální písemnou a odůvodněnou žádost prostřednictvím aplikace Webform

Uchazeč může měnit údaje ve své přihlášce až do jejího konečného odeslání. Poté bude možno měnit pouze ty osobní údaje, které umožňují identifikaci uchazeče. Nicméně pro tzv. výběrová řízení CAST (identifikovaná názvem, který začíná zkratkou EPSO/CAST/P), bude vždy uchazeč moci změnit své údaje i po odeslání přihlášky.

Uchazeči mají právo kdykoli se odvolat k evropskému inspektorovi ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

 

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci procesu výběru smluvních zaměstnanců ve výběrovém řízení „CAST permanent“ (časově neohraničené řízení)

S ohledem na specifický charakter řízení CAST budou osobní údaje uchazečů uchovávány po dobu trvání postupu plus tři roky po jeho uzavření, pokud vlastník údajů výslovně nepožaduje, aby jeho údaje byly vymazány dříve. V takových případech budou údaje deaktivovány a znepřístupněny v IT systému úřadu EPSO ihned po obdržení žádosti, nicméně v deaktivovaném stavu budou uchovány po dobu tří let ode dne žádosti o výmaz, aby úřad EPSO mohl splnit požadavky, které by mohly případně vyplynout v souvislosti s postupy soudního odvolání. Po uplynutí tohoto tříletého období uchovávání budou údaje vymazány.Nesmíte si založit více než jeden účet EPSO. Pokud již jeden účet EPSO máte, nevytvářejte si nový. Pokud toto pravidlo nedodržíte, budete vyloučen z těch výběrových řízení, do nichž jste se prostřednictvím takových účtů přihlásil/a.
Kliknutím na níže uvedený odkaz souhlasíte s dodržováním tohoto pravidla a potvrzujete, že jste byl informován o zpracování svých osobních údajů, jak je uvedeno výše.