Специална декларация за поверителност относно защитата на личните данни в рамките на конкурси на общо основание

В рамките на конкурси на общо основание всички лични данни, предоставени от кандидатите, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. В съответствие с членове 15 и 16 от посочения регламент EPSO предоставя на кандидата следната информация:

Администратор на личните данни: Minna Vuorio, директор на Европейската служба за подбор на персонал.

Цел(и) на обработването: организиране на конкурси на общо основание за подбор на служители, които да бъдат наети от европейските институции; административно управление на кандидатурите и на различните етапи на тези конкурси на общо основание; управление и проверка на използването на списъците на издържалите конкурса.

Обработвани данни:

 • Лични данни, които позволяват установяването на самоличността на кандидата (фамилно име, собствено име, рождено име, дата и място на раждане, пол, номер и дата на валидност на документа за самоличност, ЕГН, адрес на електронна поща).

 • Информация, предоставена от кандидата, която да позволи практическото организиране на тестовете за достъп и всички други изпити (адрес, пощенски код, град, държава, телефонни номера, езици за кореспонденция).

 • Информация, предоставена от кандидата във връзка с неговите специални нужди.

 • Информация, предоставена от кандидата, която да позволи преценка на допустимостта на кандидата съгласно критериите за допускане до участие, определени в обявлението за конкурса (гражданства, езици, диплома за завършено образование/обучение: година на връчване на дипломата, звание, име на издаващата институция, професионален опит).

 • Мотивация на кандидата за кандидатстване в конкурса.

 • Резултати от тестовете за достъп, писмените и устните изпити, включително изпитите в рамките на центъра за оценяване, паспорт на компетенциите, сведения за уменията и компетенциите на кандидатите.

Задължителни и незадъжителни отговори: по принцип всички полета са задължителни. Ако не са попълнени, регистрацията не може да се осъществи. Незадължителните полета ще бъдат отбелязани.

Правно основание: Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ 45, 14.6.1962 г., стр. 1385), последно изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1611 на Комисията от 7 юли 2016 г.; Решение 2002/620/EО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаването на Служба за подбор на персонал на Европейските общности.

Получатели на данните: Европейските институции и/или органите, службите и агенциите на Общността имат достъп до данните на кандидатите, издържали конкурс, за да бъдат в състояние да им предложат работно място (те не получават информация относно увреждания, освен ако кандидатът е дал своето изрично съгласие за предаване на тези данни). При подаване на административна жалба на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и/или обжалване по съдебен ред пред съдилищата на ЕС получатели на данните са също правните служби на съответния назначаващ орган и/или съдилищата на ЕС. При поискване получатели на данни са също и служители на OLAF, на Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC) и на Сметната палата, като достъпът е ограничен до необходимото за провеждането на официални разследвания или одит. Информацията, предоставена от кандидата във връзка с неговите специални нужди, ще бъде съхранявана изключително в звеното на EPSO, което отговаря за осигуряване на достъпността на процедурата за подбор за кандидати със специални нужди. Въз основа на изричното съгласие на кандидата неговото собствено име, фамилно име, електронен адрес и референтният номер на конкурса, за който е кандидатствал, могат да бъдат предоставени на националните органи в държавите – членки на ЕС, на които кандидатът е гражданин.

Обработка на данни от името на администратора при пълно спазване на член 29 от Регламент (ЕС) 2018/1725: конкурсните комисии, частни дружества.

Законосъобразност на обработката:обработката е необходима за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес въз основа на Договорите (набиране на персонал).

Дата, на която започва обработката на данните: датата на кандидатстване.

Срок на съхраняване: за онлайн данни — 12 месеца след назначаването на избрания кандидат или до изтичането на срока на валидност на списъците на издържалите конкурса, в случай че лицето не е било назначено. За кандидати, които не са издържали конкурс, онлайн данните се съхраняват за срок от 12 месеца след приключването на последния конкурс, в който кандидатът участва. Невалидирани кандидатури: 12 месеца след крайния срок. Документите на хартиен носител се архивират и съхраняват за срок от 10 години.

Право на достъп и право на поправяне на данните: всеки кандидат може, през своя EPSO профил, да извършва проверка на своите лични данни и да ги променя онлайн по всяко време. Изключение от това правило са полетата за собствено име, фамилно име, фамилно име по рождение, информация за пола, дата и място на раждане и гражданство, за промяната на които следва да бъде подадено официално обосновано искане, което се изпраща в писмен вид до EPSO чрез уеб формуляра.

Кандидатът може да променя всички данни в своята кандидатура до окончателното ѝ валидиране. След валидиране данните във формуляра за кандидатстване не могат да бъдат променяни.

Кандидатите имат правото да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) по всяко време.

 

Специална декларация за поверителност относно защитата на личните данни в рамките на процедурата за подбор на срочно наети служители

В рамките на процедурата за подбор всички лични данни, предоставени от кандидатите, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. В съответствие с членове 15 и 16 от посочения регламент EPSO предоставя на кандидата следната информация:

Администратор на личните данни: Minna Vuorio, директор на Европейската служба за подбор на персонал.

Цел(и) на обработването: организиране на процедури за подбор за срочно наети служители, които да бъдат наети от европейските институции и от други органи и агенции на ЕС;

Обработвани данни:

 • Лични данни, които позволяват установяването на самоличността на кандидата (фамилно име, собствено име, рождено име, дата и място на раждане, пол, номер и дата на валидност на документа за самоличност, ЕГН, адрес на електронна поща).

 • Информация, предоставена от кандидата, която да позволи практическото организиране на тестовете (адрес, пощенски код, град, държава, телефонни номера, езици за кореспонденция).

 • Информация, предоставена от кандидата във връзка с неговите специални нужди.

 • Информация, предоставена от кандидата в рамките на процедурата за подбор, която да позволи преценка доколко профилът на кандидата отговаря на условията, определени в поканата за изразяване на интерес (гражданство, образование и обучение, професионален опит, езици, ангажимент от страна на кандидата да премине евентуално проучване за надеждност, други подробности).

 • Индивидуална информация, предоставяна на всеки кандидат през неговия EPSO профил, във връзка с процедурата за подбор, в това число резултатите от тестовете.

Задължителни и незадъжителни отговори: по принцип всички полета са задължителни. Ако не са попълнени, регистрацията не може да се осъществи. Незадължителните полета ще бъдат отбелязани.

Правно основание: Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ 45, 14.6.1962 г., стр. 1385), последно изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1611 на Комисията от 7 юли 2016 г.; Решение 2002/620/EО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаването на Служба за подбор на персонал на Европейските общности.

Получатели на данните: службите, поискали организирането на процедурата за подбор. При подаване на административна жалба на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и/или обжалване по съдебен ред пред съдилищата на ЕС получатели на данните са също правните служби на съответния назначаващ орган и/или съдилищата на ЕС. При поискване получатели на данни са също и служители на OLAF, на Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC) и на Сметната палата, като достъпът е ограничен до необходимото за провеждането на официални разследвания или одит. Информацията, предоставена от кандидата във връзка с неговите специални нужди, ще бъде съхранявана изключително в звеното на EPSO, което отговаря за осигуряване на достъпността на процедурата за подбор за кандидати със специални нужди.

Обработка на данни от името на администратора при пълно спазване на член 29 от Регламент (ЕС) 2018/1725: конкурсните комисии, частни дружества.

Законосъобразност на обработката: обработката е необходима за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес въз основа на Договорите (набиране на персонал).

Дата, на която започва обработката на данните: датата на кандидатстване.

Срокове за съхраняване на лични данни:EPSO съхранява и архивира копие от кандидатурата за срок от 10 години

Право на достъп и право на поправяне на данните: всеки кандидат може, през своя EPSO профил, да извършва проверка на своите лични данни и да ги променя онлайн по всяко време. Изключение от това правило са полетата за собствено име, фамилно име, фамилно име по рождение, информация за пола, дата и място на раждане и гражданство, за промяната на които следва да бъде подадено официално обосновано искане, което се изпраща в писмен вид до EPSO чрез уеб формуляра.

Кандидатът може да променя всички данни в своята кандидатура до окончателното ѝ валидиране. След валидиране данните във формуляра за кандидатстване не могат да бъдат променяни.

Кандидатите имат правото да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) по всяко време.

 

Специална декларация за поверителност относно защитата на личните данни в рамките на процедурата за подбор на договорно наети служители

В рамките на тази процедура за подбор всички лични данни, предоставени от кандидатите, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. В съответствие с членове 15 и 16 от посочения регламент EPSO ще предостави на кандидата следната информация:

Администратор на личните данни: Minna Vuorio, директор на Европейската служба за подбор на персонал.

Цел(и) на обработването: подпомагане на европейските институции и, когато е приложимо, на регулаторните агенции при подбора на договорно наети служители, чрез предоставянето на актуална база данни от кандидати, като набирането на персонал е отговорност на съответните институции. Индивидуалните решения на различните етапи от процедурата за подбор се изпращат на всеки кандидат през неговия EPSO профил.

Обработвани данни: данните на кандидати, регистрирани за процедури за подбор на договорно наети служители.

 • Лични данни, които позволяват установяването на самоличността на кандидата (фамилно име, собствено име, рождено име, дата и място на раждане, пол, номер и дата на валидност на документа за самоличност, ЕГН, адрес на електронна поща).

 • Информация, предоставена от кандидата, която да позволи практическото организиране на тестовете (адрес, пощенски код, град, държава, телефонни номера, езици за кореспонденция).

 • Информация, предоставена от кандидата във връзка с неговите специални нужди.

 • Информация, предоставена от кандидата в рамките на процедурата за подбор, която да позволи преценка доколко профилът на кандидата отговаря на условията, определени в поканата за изразяване на интерес (гражданство, образование и обучение, професионален опит, езици, ангажимент от страна на кандидата да премине евентуално проучване за надеждност, други подробности).

 • Индивидуална информация, предоставяна на всеки кандидат през неговия EPSO профил, във връзка с процедурата за подбор, в това число резултатите от тестовете.

Задължителни и незадължителни отговори: по принцип всички полета са задължителни. Ако не са попълнени, регистрацията не може да се осъществи. Незадължителните полета ще бъдат отбелязани.

Правно основание: Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ 45, 14.6.1962 г., стр. 1385), последно изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1611 на Комисията от 7 юли 2016 г.; Решение 2002/620/EО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаването на Служба за подбор на персонал на Европейските общности.

Получатели на данните: службите, отговарящи за набирането на персонал в институциите и в регулаторните агенции. При подаване на административна жалба на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и/или обжалване по съдебен ред пред съдилищата на ЕС получатели на данните са също и правната служба на съответния назначаващ орган и/или съдилищата на ЕС.

Обработка на данни от името на администратора при пълно спазване на член 29 от Регламент (ЕС) 2018/1725: конкурсните комисии, частни дружества.

Законосъобразност на обработката: обработката е необходима за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес въз основа на Договорите (набиране на персонал).

Дата, на която започва обработката на данните: датата на кандидатстване.

Срок на съхраняване: EPSO съхранява и архивира копие от кандидатурата за срок от 2 години след официалното изтичане на посочения в поканата срок на валидност на даден профил или 2 години след изричното искане на кандидата да оттегли своята кандидатура от базата данни.

Право на достъп и право на поправяне на данните: всеки кандидат може, през своя EPSO профил, да извършва проверка на своите лични данни и да ги променя онлайн по всяко време. Изключение от това правило са полетата за собствено име, фамилно име, фамилно име по рождение, информация за пола, дата и място на раждане и гражданство, за промяната на които следва да бъде подадено официално обосновано искане, което се изпраща в писмен вид до EPSO чрез уеб формуляра.

Кандидатът може да променя данните в своята кандидатура до окончателното ѝ валидиране. След това могат да се променят само личните данни, които позволяват установяването на самоличността на кандидата. Въпреки това при безсрочните процедури за подбор CAST (които се обозначават със заглавие, което започва с EPSO/CAST/P) кандидатите винаги могат да променят своите данни, дори след валидирането.

Кандидатите имат правото да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) по всяко време.

 

Специална декларация за поверителност относно защитата на личните данни в рамките на безсрочната процедура за подбор на договорно наети служители CAST PERMANENT

С оглед на специфичното естество на процедурата CAST личните данни на кандидатите се съхраняват за срока на процедурата плюс три години след нейното приключване, освен ако собственикът на данните изрично не поиска неговите данни да бъдат заличени по-рано. В такива случаи след получаване на искането данните ще бъдат дезактивирани и ще станат недостъпни в информационните системи на EPSO; те обаче ще продължат да се съхраняват в дезактивирано състояние за срок от три години, считано от датата на искането за заличаване, за да се даде възможност на EPSO да се съобрази с всички задължения, които биха могли да възникнат в контекста на процедури за обжалване по съдебен ред. След изтичането на този тригодишен срок данните ще бъдат заличени.Нямате право да създавате повече от един EPSO профил. Не създавайте нов EPSO профил, ако вече имате такъв. Неспазването на това правило ще доведе до изключването Ви от конкурсите/процедурите за подбор, за които кандидатствате посредством тези профили.
Като щракнете по-долу, Вие се съгласявате да спазвате това правило и потвърждавате, че сте информиран за обработката на Вашите лични данни, както е описано по-горе.