EYCH

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

W 2018 r. będziemy świętować różnorodność dziedzictwa kulturowego w Europie – zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.

W ciągu roku w całej Europie zorganizowanych zostanie szereg inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie będą miały na celu przybliżenie społeczeństwu dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Obejmuje zarówno europejskie miasta, jak i pomniki przyrody i obiekty archeologiczne. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, lecz także rzemiosło, którego uczymy się od naszych przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które oglądamy i z którymi się identyfikujemy.

Dlaczego dziedzictwo kulturowe jest ważne?

Dziedzictwo kulturowe ma uniwersalną wartość dla nas jako jednostek, społeczności i społeczeństwa. Ważne jest, aby je chronić i przekazywać przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo kulturowe można postrzegać jako coś staroświeckiego i statycznego, ale w rzeczywistości ewoluuje ono dzięki naszemu zaangażowaniu. Odgrywa ono też ważną rolę w budowaniu przyszłości Europy. Dlatego podczas Europejskiego Roku chcemy dotrzeć głównie do młodych ludzi.

Dziedzictwo kulturowe ma wiele postaci.

  • Dziedzictwo materialne – na przykład budynki, zabytki, przedmioty, artefakty, ubrania, dzieła sztuki, książki, maszyny, zabytkowe miasta, obiekty archeologiczne.
  • Dziedzictwo niematerialne – praktyki, zwyczaje, ekspresja, wiedza, umiejętności, które ludzie cenią, oraz powiązane instrumenty, obiekty i przestrzenie kulturowe. Obejmuje ono język i tradycje ustne, sztuki widowiskowe, praktyki społeczne czy tradycyjne rzemiosło.
  • Dziedzictwo naturalne – środowisko naturalne, flora i fauna.
  • Dziedzictwo cyfrowe – zasoby, które utworzono w formie cyfrowej (na przykład sztuka cyfrowa lub animacje cyfrowe) lub które zostały przekształcone w format cyfrowy w celu ich zachowania (np. teksty pisane, zdjęcia, materiały wideo, płyty).

Pielęgnując nasze dziedzictwo kulturowe, możemy odkryć naszą różnorodność i podjąć międzykulturowy dialog na temat tego, co nas łączy. Czy istnieje lepszy sposób na wzbogacenie naszego życia niż zaangażowanie się w coś, co jest tak ważne dla naszej tożsamości?

Nie możemy pozwolić, aby dziedzictwo kulturowe podupadło lub uległo zniszczeniu. Dlatego rok 2018 będzie poświęcony właśnie dziedzictwu kulturowemu i szukaniu rozwiązań, które mają pomóc je chronić.

Co będzie się działo w 2018 r.?

Europejski rok ma pozwolić wszystkim lepiej poznać dziedzictwo kulturowe i lepiej z niego korzystać. Wszyscy obywatele mogą wziąć udział w wydarzeniach, które będą odbywać się w całej Europie i które mają na celu zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w tematykę dziedzictwa kulturowego.

Każdy kraj wyznaczył krajowego koordynatora, który będzie odpowiadać za koordynowanie wydarzeń i projektów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

W realizowane działania zaangażowane będą najważniejsze zainteresowane podmioty z sektora kultury, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Na poziomie europejskim wszystkie instytucje UE będą wspólnie dążyły do tego, by inicjatywa ta była sukcesem. Z okazji Europejskiego Roku Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, oraz Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny będą realizować działania i organizować wydarzenia o tematyce dziedzictwa kulturowego.

UE będzie również finansować różne projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego. W ramachprogramu „Kreatywna Europa” ogłoszono specjalne zaproszenie do składania projektów współpracy związanych z Europejskim Rokiem. Szereg innych możliwości będzie dostępnych w ramach programów takich jak m.in. Erasmus+, „Europa dla Obywateli” czy „Europa dla Obywateli”.

Aby podjęte wysiłki przynosiły owoce również po 2018 r., Komisja, we współpracy z Radą Europy, UNESCO i innymi partnerami, zamierza zrealizować dziesięć długoterminowych projektów. Obejmą one m.in. działania prowadzone we współpracy ze szkołami, badania dotyczące innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystywania zabytkowych budynków czy zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury. Mają one przyczynić się do rzeczywistej zmiany w sposobie, w jaki korzystamy z dziedzictwa kulturowego, chronimy je i promujemy, tak aby Europejski Rok przyniósł korzyści obywatelom w dłuższej perspektywie.

Europejski rok w Twoim kraju

W całej Europie odbywają się mniejsze i większe imprezy. Na stronie obchodów roku tematycznego w Twoim kraju znajdziesz informacje o lokalnych wydarzeniach.

Szukaj według kraju