EYCH

Insatser

För att se till att kulturarvsåret ger avtryck också efter 2018 genomför kommissionen långsiktiga kulturarvsprojekt i samarbete med viktiga aktörer.
Archaeologists in the ground

Kulturarvsåret är inte bara en rad kul evenemang runtom i Europa. Det är också ett tillfälle för alla som brinner för kulturen på europeisk, nationell, regional och lokal nivå att påverka hur vi skyddar och utnyttjar kulturarvet och på så sätt bidra till att kulturarvsåret ger ett bestående resultat. Dessa gemensamma ansträngningar kommer att lägga grunden för kulturarvets framtida roll i Europa efter 2018.

Insatserna omfattar bland annat

1. långsiktiga kulturarvsinitiativ – de tio europeiska initiativen för kulturarvsåret

2. EU-finansierade projekt.

1. Långsiktiga kulturarvsinitiativ – de tio europeiska initiativen för Europaåret för kulturarv

För att se till att kulturarvsåret ger avtryck efter 2018 har kommissionen tillsammans med andra viktiga aktörer lanserat tio europeiska initiativ för kulturarvsåret. Varje initiativ omfattar flera långsiktiga insatser och projekt med specifika ämnen, t.ex. hållbar kulturturism eller kulturarvskompetens. 

De tio europeiska initiativen vilar på kulturarvsårets fyra grundprinciper, nämligen engagemang, hållbarhet, skydd och innovation. De tar sikte på olika kulturarvsfrågor och bildar ramen för ett sektorsövergripande europeiskt helhetsgrepp på kulturarvet. Initiativen riktar sig till olika målgrupper i Europa och är ett viktigt redskap för samordnade åtgärder på europeisk nivå.

De tio europeiska initiativen för kulturarvsåret:

1. Gemensamt kulturarv
2. Kulturarv i skolan
3. Unga för kulturarv
4. Kulturarv i omvandling
5. Turism och kulturarv
6. Vård av kulturarvet
7. Hotat kulturarv
8. Kulturarvskompetens
9. Kulturarv för alla
10. Vetenskap och kulturarv

 

Kulturarvsårets internationella dimension

Utöver de tio europeiska initiativen pågår många aktiviteter i partnerländerna utanför EU som ser till att kulturarvsåret får en internationell dimension. Läs mer

2. EU-finansierade projekt

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-kommissionens ramprogram för stöd till kultur och audiovisuella medier. Kulturarvet är en av de sektorer som får mest stöd via Kreativa Europa. Mellan 2014 och 2017 öronmärktes nästan 27 miljoner euro för kulturarvsprojekt. Se exempel på projekt som har finansierats.
 

Särskild ansökningsomgång för kulturarvsåret 2018 inom ramen för programmet Kreativa Europa

Kommissionen har utlyst en särskild ansökningsomgång inom ramen för programmet Kreativa Europa för att stödja kulturarvsprojekt som bidrar till årets mål.

  • 29 projekt har valts ut för finansiering. Läs pressmeddelandet och ta reda på vilka projekt det rör sig om.

2018 EYCH infographic

Andra kulturarvsinitiativ som finansieras av Kreativa Europa 

  • Varje år utses två europeiska kulturhuvudstäder för att lyfta fram Europas kulturella rikedom. År 2018 är det Valletta (Malta) och Leeuwarden (Nederländerna).
  • EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset delas ut varje år som ett erkännande av bästa praxis för kulturarvets bevarande och förvaltning och för forskning, utbildning och kommunikation om kulturarv.
  • Det europeiska kulturarvsmärket har tilldelats 29 kulturarv som varit centrala för det moderna Europa, som en hyllning till och en symbol för Europas värden och historia.

EU:s övriga finansieringsprogram

Flera av EU:s finansieringsprogram stöder kulturarvet, t.ex. Horisont 2020, Erasmus+, Ett Europa för medborgarna, strukturfonderna och sammanhållningsfonderna. Det visar att kultur kan komma i många olika skepnader och vara kopplad till flera olika sektorer. För närvarande stöder 14 av kommissionens generaldirektorat kulturarvsåret med sina projekt och initiativ för samarbete på europeisk nivå.

I vår broschyr förklarar vi vad de olika programmen gör för kulturarvet och hur du söker. 

Foto: Raffaele Ballirano, Cencelle – Sapienza Università di Roma