EYCH

Europaåret för kulturarv 2018

Under 2018 firar vi vår kulturella mångfald i Europa på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

Syftet med Europaåret för kulturarv är att få fler människor att upptäcka och engagera sig i Europas kulturarv och att stärka känslan av att vi alla tillhör en europeisk gemenskap. Europaårets motto är ”Vårt kulturarv: där historien möter framtiden”.

Under Europaåret kommer det att anordnas en rad initiativ och evenemang i hela Europa så att människor kan komma närmare sitt kulturarv och bli mer delaktiga. Kulturarvet formar vår identitet och vardag. Det omger oss överallt i Europa, i städerna, i landskapet och på arkeologiska fyndplatser. Det finns i litteratur, konst och föremål men också i gamla hantverk, godnattsagor och traditionella maträtter och i filmer som vi känner igen oss i.

Varför ett Europaår för kulturarvet?

Kulturarvet har ett universellt värde för oss som individer, grupper och samhälle. Det är viktigt att bevara kulturarvet och föra det vidare till kommande generationer. Man kanske uppfattar kulturarvet som något gammalt och statiskt men i själva verket så utvecklas det genom att vi engagerar oss i det. Dessutom har det en viktig roll när vi bygger Europas framtid. Det är ett av skälen till att Europaåret särskilt vänder sig till unga människor.

Kulturarvet finns i många skepnader och former.

  • Materiellt kulturarv – t.ex. byggnader, monument, föremål, kläder, konstverk, böcker, maskiner, historiska städer och arkeologiska fyndplatser.
  • Immateriellt kulturarv – kunskap, färdigheter, uttryck för mänsklig verksamhet, seder och bruk som människor värdesätter – med tillhörande verktyg, objekt och kulturella rum. Hit hör bland annat språk, muntlig tradition, scenkonst, sedvänjor och traditionellt hantverk.
  • Naturarv – landskap, flora och fauna.
  • Digitalt kulturarv – resurser som från början skapats i digitalt format (t.ex. digital konst eller animering) eller som har digitaliserats i bevarandesyfte (t.ex. text, bilder, filmer och skivor).

Genom att värna vårt kulturarv blir vi medvetna om vår mångfald och kan inleda en interkulturell dialog om vad vi har gemensamt. Finns det ett bättre sätt att berika våra liv än att engagera oss i något som är så centralt för vår identitet?

Vi får inte låta kulturarvet förfalla eller förstöra det. Därför vill vi under 2018 fira och bevara det på olika sätt.

Vad händer 2018?

Europaåret är till för alla som vill upptäcka och glädjas åt kulturarvet. Alla är välkomna till de tusentals aktiviteter som anordnas i hela Europa för att göra människor mer delaktiga i kulturarvet.

Varje EU-land har utsett en nationell samordnare för Europaåret som ska samordna evenemang och projekt på lokal, regional och nationell nivå. I Sverige är det Riksantikvarieämbetet och i Finland Museiverket.

Viktiga aktörer från både kultursfären och civilsamhällets organisationer medverkar i Europaårets aktiviteter.

På europeisk nivå har samtliga EU-institutioner lovat att slå ett slag för Europaåret. EU-kommissionen, the Europaparlamentet, ministerrådet, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén kommer att ha kulturarvsaktiviteter och anordna evenemang för att fira Europaåret.

Dessutom kommer EU att finansiera olika kulturarvsprojekt. En särskild ansökningsomgång för samarbetsprojekt i samband med Europaåret har inletts inom programmet Kreativa Europa. En mängd andra möjligheter kommer att erbjudas inom programmen Erasmus+, Europa för medborgarna, Horisont 2020 och andra EU-program.

För att se till att vår insats räcker längre än 2018 kommer kommissionen i samarbete med Europarådet, Unesco och andra partner att genomföra tio långsiktiga projekt. Det rör sig bland annat om skolaktiviteter, forskning om innovativa lösningar för återanvändning av byggnadsminnen och bekämpning av olaglig handel med kulturföremål. Målet är att bidra till att verkligen förändra hur vi utnyttjar, skyddar och främjar kulturarvet och se till att Europaåret gagnar människor på längre sikt.

Kulturarvsåret i ditt land

Runtom i Europa anordnas små och stora evenemang. Gå till ditt lands webbplats för kulturarvsåret för att se vad som händer i din närhet.

Sök per land