EYCH

Evropsko leto kulturne dediščine 2018

Leta 2018 bomo vse leto praznovali raznoliko kulturno dediščino Evrope – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU.

Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.

Leto bo priložnost za številne pobude in dogodke po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se aktivneje približajo kulturni dediščini. Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Navzoča je v evropskih mestih, pokrajini in arheoloških najdiščih. Ne najdemo je samo v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so nam jih predali naši predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih se prepoznamo.

Zakaj kulturna dediščina?

Kulturna dediščina je pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati in jo prenašati na prihodnje generacije. Mogoče menite, da je dediščina stvar preteklosti oziroma da je nekaj statičnega, vendar se dejansko razvija z našim udejstvovanjem. Naša dediščina ima tudi pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Zato se želimo približati mladim, zlasti med evropskim letom.

Kulturna dediščina se odraža v različnih oblikah. Lahko je:

  • snovna – denimo stavbe, spomeniki, artefakti, oblačila, umetniška dela, knjige, stroji, zgodovinska mesta, arheološka najdišča;
  • nesnovna – prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine – in povezani instrumenti, predmeti in kulturni prostori –, ki jih ljudje vrednotijo. Vključuje tudi jezik in ustno izročilo, uprizoritvene umetnosti, družbene običaje in tradicionalne obrti;
  • naravna – pokrajina, živalske in rastlinske vrste;
  • digitalna – viri, ustvarjeni v digitalni obliki (na primer digitalna umetnost ali animacija) ali digitalizirani zaradi njihovega ohranjanja (vključno z besedili, slikami, videoposnetki, zapisi).

Če cenimo našo kulturno dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in vzpostavimo medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno. Kako lahko torej obogatimo naše življenje, če ne ravno s stikom z nečim, kar tako globoko opredeli našo istovetnost?

Kulturne dediščine ne smemo prepustiti razpadu, propadu ali uničenju. Zato si v letu 2018 prizadevamo najti načine, da poudarimo njen pomen in jo ohranjamo.

Dogodki v letu 2018

V tem letu lahko vsi izkusimo, spoznavamo in se veselimo kulturne dediščine. Vsakdo se lahko udeleži številnih dejavnosti po vsej Evropi, namenjenih spoznavanju kulturne dediščine.

Vsaka država članica je imenovala nacionalnega koordinatorja za izvajanje dejavnosti leta ter usklajevanje dogodkov in projektov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dejavnosti v tem letu se udeležujejo ključni deležniki s področja kulture in organizacij civilne družbe.

Na evropski ravni si za uspešno izvedbo leta prizadevajo institucije EU. Dogodke in dejavnosti za proslavitev kulturne dediščine bodo organizirali Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske unije, kakor tudi Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor.

EU bo tudi financirala projekte, ki podpirajo kulturno dediščino. V okviru programa Ustvarjalna Evropa je bil objavljen poseben razpis za projekte sodelovanja v zvezi z letom kulturne dediščine. V okviru programov Erasmus+, Evropa za državljane, Obzorje 2020 in drugih programov EU bodo na voljo številne dodatne možnosti.

Da bi naša prizadevanja pustila trajno sled tudi po letu 2018, bo Komisija skupaj s Svetom Evrope, Unescom in drugimi partnerji izvedla deset dolgoročnih projektov. Projekti bodo vključevali dejavnosti v šolah, raziskave o inovativnih rešitvah za ponovno uporabo objektov kulturne dediščine in boj proti nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami. S tem bomo lahko dejansko spremenili način za dojemanje, varovanje in spodbujanje dediščine in zagotovili dolgoročne koristi evropskega leta za državljane.

Evropsko leto v vaši državi

Po vsej Evropi bodo potekali majhni in veliki dogodki. Na spletišču evropskega leta v vaši državi so informacije o dogodkih blizu vas.

Iskanje po državah