EYCH

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018

In 2018 huldigen we ons gevarieerde culturele erfgoed in heel Europa, op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Het doel van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is meer mensen ertoe aanzetten om het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten, om zo onze verbondenheid in een gemeenschappelijke Europese ruimte te versterken. Het motto van het Europees Jaar is: Ons erfgoed: waar verleden en toekomst samenkomen.

Dankzij allerlei initiatieven en evenementen in heel Europa zullen mensen de gelegenheid krijgen beter vertrouwd te raken met hun cultureel erfgoed en er zich nauwer betrokken bij te voelen. Het cultureel erfgoed is bepalend voor onze identiteit en ons dagelijks leven. Het omringt ons in de dorpen, steden, natuurlijke landschappen en archeologische sites van Europa. We vinden het niet alleen terug in literatuur, kunst en gebruiksvoorwerpen, maar ook in de ambachten die we leren van onze voorouders, de verhalen die we onze kinderen vertellen, het voedsel waarvan we samen genieten en de films die we bekijken en waarin we onszelf herkennen.

Waarom is cultureel erfgoed zo belangrijk?

Cultureel erfgoed heeft een universele waarde voor ons als individuen, gemeenschappen en samenlevingen. Het is belangrijk dat we het in stand houden en doorgeven aan de volgende generaties. Sommigen denken misschien dat erfgoed iets statisch is of iets uit het verleden, maar in feite ontwikkelt het zich in al onze contacten ermee. Bovendien speelt ons erfgoed een grote rol bij de opbouw van het Europa van de toekomst. Dat is een van de redenen waarom we in het bijzonder jongeren willen betrekken bij het Europees Jaar.

Cultureel erfgoed kan vele vormen aannemen:

  • materieel – bijvoorbeeld gebouwen, monumenten, artefacten, kleding, kunstvoorwerpen, boeken, machines, historische steden, archeologische sites.
  • immaterieel – tradities, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden, en de daarmee samenhangende instrumenten, voorwerpen en culturele locaties. Dit omvat talen, mondelinge overlevering, podiumkunsten, sociale gewoonten en traditionele ambachten.
  • natuurlijk – landschappen, flora en fauna.
  • digitaal – inhoud die is gecreëerd in digitale vorm (bijvoorbeeld digitale kunst of animatie) of die is gedigitaliseerd om deze te bewaren (tekst, foto’s, video, opnamen).

Als we ons cultureel erfgoed een warm hart toedragen, kunnen we onze diversiteit ontdekken en een interculturele dialoog aangaan over wat we met elkaar gemeen hebben. Is er een betere manier om ons leven te verrijken dan door om te gaan met iets dat zo belangrijk is voor wie we zijn?

Cultureel erfgoed mag niet ten prooi vallen aan verval, bederf of vernietiging. Daarom zoeken we in 2018 naar manieren om ons cultureel erfgoed beter te waarderen en te bewaren.

Wat gaat er gebeuren in 2018?

Het jaar behoort aan iedereen toe die het cultureel erfgoed wil ervaren en waarderen en ervan wil genieten. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan duizenden activiteiten die in heel Europa plaatsvinden om mensen nauwer bij het cultureel erfgoed te betrekken.

Ieder EU-land heeft een nationale coördinator aangewezen om het jaar te organiseren en de evenementen en projecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau te coördineren.

De belangrijkste stakeholders uit de culturele sector en organisaties uit het maatschappelijk middenveld worden nauw betrokken bij alle activiteiten.

Op Europees niveau hebben alle EU-instellingen zich ertoe verbonden om van het jaar een succes te maken. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, evenals het Europees Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité organiseren evenementen en activiteiten rond het cultureel erfgoed.

Bovendien financiert de EU projecten ter ondersteuning van het cultureel erfgoed. Er is een speciale oproep tot het indienen van samenwerkingsprojecten in verband met het jaar gepubliceerd in het kader van het programma Creatief Europa. Allerlei extra mogelijkheden zullen beschikbaar zijn onder Erasmus+, Europa voor de burger, Horizon 2020 en andere EU-programma’s.

Om ervoor te zorgen dat onze inzet ook na 2018 vruchten draagt, zorgt de Commissie, in samenwerking met de Raad van Europa, de UNESCO en andere partners, voor tien projecten met langetermijneffecten. Het gaat daarbij onder meer om activiteiten met scholen, onderzoek naar innovatieve oplossingen voor het hergebruik van historische gebouwen en de strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen. Het doel is een echte verandering teweeg te brengen in de wijze waarop wij ons erfgoed genieten, beschermen en promoten, en er zo voor te zorgen dat het Europees Jaar op langere termijn de bevolking ten goede komt.

Het Europees Jaar in uw land

In heel Europa worden er kleine en grote evenementen georganiseerd. Ontdek op de website van het Europees Jaar in uw land welke evenementen er bij u in de buurt plaatsvinden.

Evenementen per land