EYCH

2018. gads – Eiropas Kultūras mantojuma gads

Visu 2018. gadu Eiropas Savienības, valsts, reģionālā un vietējā līmenī tiks celts godā dažādais kultūras mantojums Eiropā.

Eiropas Kultūras mantojuma gads ir iecerēts ar mērķi mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt izjūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas telpai. Šā gada devīze ir “Mūsu mantojums – pagātnes un nākotnes satikšanās”.

2018. gadā tiks īstenota virkne iniciatīvu un notikumu visā Eiropā, lai cilvēki varētu labāk iepazīt savu kultūras mantojumu. Kultūras mantojums veido mūsu identitāti un ietekmē ikdienas dzīvi. Mēs izjūtam tā klātbūtni Eiropas pilsētās, dabas ainavās un arheoloģiskos objektos. Tas atrodams ne tikai literatūrā, mākslā un priekšmetos, bet arī no senčiem saglabātajās amatniecības prasmēs, pasakās, ko stāstām bērniem, ēdienā, ko baudām kopā ar citiem, un filmās, kuras skatāmies un kurās atpazīstam sevi.

Kāpēc pievēršamies kultūras mantojumam?

Kultūras mantojumam ir universāla vērtība – gan katram cilvēkam atsevišķi, gan kopienām un sabiedrībām. Ir svarīgi to saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm. Varētu domāt, ka mantojums ir sastindzis jeb “no pagātnes”, taču tas attīstās, mijiedarbojoties ar mums. Turklāt mūsu mantojumam ir liela loma Eiropas nākotnes veidošanā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šā Eiropas gada laikā vēlamies uzrunāt īpaši jauniešus.

Kultūras mantojums sastopams dažādās formās – tas var būt:

  • materiālais mantojums: piemēram, ēkas, pieminekļi, priekšmeti, apģērbs, mākslas darbi, grāmatas, ierīces, vēsturiskās pilsētas, arheoloģiskie objekti,
  • nemateriālais mantojums: paražas, spēles un mutvārdu daiļrades formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistīti instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpa, ko cilvēki uzskata par vērtību; šajā mantojumā ietilpst valoda un mutvārdu tradīcijas, skatuves mākslas, sabiedrības ieražas un tradicionālā amatniecība,
  • dabas mantojums: ainavas, flora un fauna,
  • digitālais mantojums: resursi, kas ir radīti digitālā formā (piemēram, digitālā māksla vai animācija) vai kas ir digitalizēti nolūkā tos saglabāt (ieskaitot tekstu, attēlus, video, ierakstus).

Saudzējot mantojumu, mēs varam atklāt savu daudzveidību un sākt starpkultūru sarunu par to, kas mums kopīgs. Kā citādi varam bagātināt savu dzīvi, ja ne pievēršoties vienam no mūsu identitātes būtiskākajiem elementiem?

Kultūras mantojumu nedrīkstētu atstāt novārtā, tam nevajadzētu ļaut sabrukt vai izzust. Tāpēc 2018. gadā mēs meklēsim veidus, kā to godināt un saglabāt.

Kas notiks 2018. gadā?

Šajā gadā visi varēs pieredzēt, novērtēt un baudīt kultūras mantojumu. Katrs tiek laipni aicināts iesaistīties tūkstošos pasākumu, kas notiks visā Eiropā, lai cilvēkus satuvinātu ar kultūras mantojumu.

Katrā dalībvalstī ir izraudzīts valsts koordinators, kurš īstenos Kultūras mantojuma gadu un koordinēs pasākumus un projektus vietējā, reģionālā un valsts līmenī.

Šā gada pasākumos aktīvi iesaistās kultūras nozares galvenās ieinteresētās personas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Eiropas līmenī visas ES iestādes ir apņēmušās parūpēties par šā Eiropas gada panākumiem. Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, , as well as the Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja rīkos pasākumus šā gada atzīmēšanai un uzsāks dažādas darbības saistībā ar kultūras mantojumu.

ES arī finansēs projektus, kas atbalsta kultūras mantojumu. Īpašs uzaicinājums sadarbības projektiem saistībā ar šo gadu ir izsludināts programmā “Radošā Eiropa”. Daudzas citas iespējas būs pieejamas programmā “Erasmus+”, “Eiropa pilsoņiem”, “Apvārsnis 2020” un citās ES programmās.

Lai panāktu, ka šiem pūliņiem ir ietekme arī pēc 2018. gada, Komisija sadarbībā ar Eiropas Padomi, UNESCO un citiem partneriem īstenos desmit projektus ar ilgtermiņa ietekmi. To vidū ir pasākumi skolās, pētījumi par inovatīviem risinājumiem vēsturiskā mantojuma ēku atkalizmantošanai vai cīņa pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību. Mērķis ir rosināt patiesas pārmaiņas mūsu pieejā, kā baudām, aizsargājam un popularizējam kultūras mantojumu, un panākt, lai šis Eiropas gads dotu labumu iedzīvotājiem ilgtermiņā.

Eiropas gads jūsu valstī

Visā Eiropā notiek gan vērienīgi, gan nelieli pasākumi. Apmeklējiet savas valsts Eiropas gada tīmekļa vietni, lai uzzinātu, kas notiek jūsu apkārtnē.

Pārlūkot konkrētas valstis