EYCH

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, θα γιορτάσουμε την πολυμορφία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη - σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον».

Στο πλαίσιο αυτού του έτους, προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της. Η πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνει την ταυτότητά μας και την καθημερινή μας ζωή, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πόλεων, των φυσικών τοπίων και των αρχαιολογικών χώρων της Ευρώπης. Δεν βρίσκεται μόνο στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στα αντικείμενα, αλλά και στις παραδοσιακές τέχνες που μαθαίνουμε από τους προγόνους μας, στις ιστορίες που αφηγούμαστε στα παιδιά μας, στις γεύσεις που μοιραζόμαστε και στις ταινίες που βλέπουμε και στις οποίες αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας.

Γιατί είναι σημαντική η πολιτιστική κληρονομιά;

Η πολιτιστική κληρονομιά έχει οικουμενική αξία για εμάς ως άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν ή ότι είναι κάτι το στατικό, στην πραγματικότητα εξελίσσεται μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτή. Επιπλέον, μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να προσεγγίσουμε τους νέους, ιδίως κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η πολιτιστική κληρονομιά εκδηλώνεται με διάφορες μορφές:

  • υλική – για παράδειγμα, κτίρια, μνημεία, τεχνουργήματα, ρούχα, έργα τέχνης, βιβλία, μηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι.
  • άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και σχετικά μέσα, αντικείμενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία αποδίδουμε αξία. Συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και οι προφορικές παραδόσεις, οι τέχνες του θεάματος, οι κοινωνικές πρακτικές και η παραδοσιακή χειροτεχνία.
  • φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα.
  • ψηφιακή – πόροι που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (για παράδειγμα, ψηφιακή τέχνη ή κινούμενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και αρχείων).

Μέσα από τη μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μπορούμε να ανακαλύψουμε την πολυμορφία μας και να ξεκινήσουμε διαπολιτισμικό διάλογο σχετικά με ό,τι έχουμε κοινό. Με ποιον άλλο καλύτερο τρόπο μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας από το να ερχόμαστε σε επαφή με κάτι τόσο θεμελιώδες για την ταυτότητά μας;

Δεν πρέπει να αφήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά να παρακμάσει, να υποβαθμιστεί ή να καταστραφεί. Για τον λόγο αυτό, το 2018, θα αναζητηθούν τρόποι για να την αξιοποιήσουμε και να τη διατηρήσουμε.

Τι θα συμβεί το 2018;

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους όλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα, να εκτιμήσουν και να χαρούν την πολιτιστική κληρονομιά. Όλοι καλούνται να συμμετάσχουν στις χιλιάδες δραστηριότητες που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη με σκοπό να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά.

Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει έναν εθνικό συντονιστή για την υλοποίηση του ΕΕΠΚ και για τον συντονισμό των εκδηλώσεων και των πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι του πολιτιστικού τομέα, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του ΕΕΠΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους και θα αναλάβουν δραστηριότητες με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά.

Επιπλέον, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα συνεργασίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Πολλές άλλες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus +, Ευρώπη για τους πολίτες, Ορίζοντας 2020, και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές μας θα έχουν αντίκτυπο και πέρα από το 2018, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO και άλλους εταίρους, θα αναλάβει την υλοποίηση δέκα πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συνεργασίας με σχολικά ιδρύματα, διερεύνηση καινοτόμων λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και μέτρα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στόχος είναι να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο απολαμβάνουμε, προστατεύουμε και προωθούμε την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Έτος να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες.

Το Ευρωπαϊκό Έτος στη χώρα σας

Μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε όλη την Ευρώπη. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Έτους στη χώρα σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή σας.

Φυλλομέτρηση ανά χώρα