EYCH

Европейска година на културното наследство 2018

Европейска година на културното наследство 2018

Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора да откриват културното наследство на Европа и да взаимодействат с него, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство. Девизът на годината е „Нашето наследство: където миналото среща бъдещето“.

През годината в Европа ще се осъществят редица инициативи и прояви, за да може хората да се доближат до своето културно наследство и да се чувстват по-съпричастни към него. Културното наследство оформя нашето самосъзнание и ежедневие. То ни заобикаля в европейските градове и села, природни ландшафти и археологически обекти. То не е само в литературата, изкуството и предметите, но и в занаятите, които научаваме от нашите предци, приказките, които разказваме на нашите деца, храната, на която се наслаждаваме в компания, и филмите, които гледаме и в които разпознаваме себе си.

Защо културното наследство?

Културното наследство е универсална ценност за нас като хора, общности и общества. Важно е да го съхраняваме и предаваме на бъдещите поколения. Може да гледате на наследството като на нещо „от миналото“ или нещо статично, но то всъщност се променя, когато си взаимодействаме с него. Нещо повече, нашето наследство ще играе голяма роля в изграждането на бъдещето на Европа. Това е една от причините, поради които искаме да достигнем по-специално до младите хора по време на европейската година.

Културното наследство съществува в множество различни форми:

  • материално наследство – например сгради, паметници, артефакти, облекла, художествени произведения, книги, машини, исторически градове, археологически обекти;
  • нематериално наследство – обичаи, форми на представяне и изразяване, знания и умения – както и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства – които хората ценят. То включва езика и устните традиции, сценичните изкуства, социалните обичаи и традиционните занаяти;
  • природно наследство – ландшафти, флора и фауна;
  • цифрово наследство – ресурси, които са създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство и анимации) или са цифровизирани с цел съхраняването им (например текстове, изображения, видео, архиви).

Като почитаме културното си наследство, можем да открием нашето многообразие и да започнем междукултурен разговор за общото между нас. Какъв по-добър начин да обогатим живота си от взаимодействието с нещо толкова важно за нашата идентичност?

Не бива да оставяме културното наследство да запада, да се разрушава или да изчезва. Ето защо през 2018 г. търсим начини за честването и опазването му.

Какво ще се случи през 2018 г.?

Идеята на годината е всички да преживеят, да оценят и да се насладят на културното наследство. Всеки е поканен да участва в хилядите дейности, които ще се проведат в цяла Европа с цел по-тясна ангажираност на хората с културното наследство.

Всяка държава от ЕС е определила национален координатор, които ще работи по годината и ще координира прояви и проекти на местно, регионално и национално равнище.

Основни заинтересовани страни от културния сектор, както и граждански организации ще участват активно в дейностите през годината.

На европейско равнище всички институции на ЕС ще работят за успешното провеждане на годината. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, както и Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет ще организират прояви за честване на годината и дейности, посветени на културното наследство.

Освен това ЕС ще финансира проекти за подкрепа на културното наследство. В рамките на програма Творческа Европа. бе дадено началото на специална покана за представяне на предложения за проекти за сътрудничество във връзка с годината. Множество допълнителни възможности допълнителни възможности Еразъм+, Европа за гражданите, Европа за гражданите и други програми на ЕС.

За да може нашите усилия да оставят отпечатък и след 2018 г., Комисията заедно със Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други партньори ще осъществи десет проекта за дългосрочно въздействие. Те ще включват проекти за работа с училища, за проучване на иновативни решения за повторно използване на исторически сгради и за борба срещу незаконния трафик на културни ценности. Целта е да се помогне за постигането на реална промяна в начина, по който възприемаме, опазваме и популяризираме културното наследство, като гарантираме, че европейската година ще е от полза за гражданите в дългосрочен план.

Европейската година във вашата страна

Големи и малки прояви се провеждат в цяла Европа. Посетете уебсайта на годината във вашата страна, за да разберете какво се случва близо до вас.

Търсене по страна