Skip to main content

Zostań ambasadorem

Ambasadorzy paktu na rzecz klimatu wpływają na działania w dziedzinie klimatu w swoich społecznościach i sieciach, inspirują do ich podejmowania oraz wspierają ich realizację. Każdy może się zgłosić!

Zwróć uwagę, że jako ambasador Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu będziesz działać we własnym imieniu lub w ramach swoich obowiązków zawodowych jako przedstawiciele swoich organizacji, a nie w imieniu Komisji Europejskiej. Pełnienie funkcji ambasadora nie wiąże się ze wsparciem organizacyjnym ani finansowym ze strony Komisji. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do wyboru ambasadorów w oparciu o całościową ocenę celów, wartości i aktualnych postępów inicjatywy.

Jaką rolę pełnią ambasadorzy?

 • Docierają do osób lub organizacji, które nie są jeszcze zaangażowane w działania w dziedzinie klimatu.
 • Wpływają na działania w dziedzinie klimatu w swoich społecznościach i sieciach, inspirują do ich podejmowania oraz wspierają ich realizację.
 • Służą za przykład w działaniach w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska.
 • Pełnią rolę łącznika pomiędzy społeczeństwem obywatelskim, zainteresowanymi stronami i Komisją Europejską.

Kto może zostać ambasadorem?

 • Każda osoba może ubiegać się o funkcję ambasadora.
 • Organizacje mogą również zaproponować przedstawiciela, który może zostać ambasadorem w ich imieniu (zmiana przedstawiciela wymaga poinformowania Komisji i dostarczenia wszystkich istotnych szczegółów).
 • Ambasadorzy zobowiązują się do przestrzegania wartości określonych w pakcie.

Jakie są korzyści z pełnienia funkcji ambasadora?

 • Twoja rola zostanie doceniona przez Komisję Europejską, np. na stronie internetowej paktu.
 • Twoje działania w dziedzinie klimatu zyskają rozgłos – np. dzięki stronie internetowej paktu oraz w mediach społecznościowych.
 • Uzyskasz dostęp do narzędzi komunikacyjnych, np. do zestawu komunikacyjnego dotyczącego paktu (który będzie dostępny na początku 2021 r.).
 • Uzyskasz dostęp do sieci ambasadorów.

Jakie działania mogą podejmować ambasadorzy, pełniąc swoją rolę?

 • Rozmawiać o zmianie klimatu podczas regularnych interakcji i działań, zwłaszcza z osobami, które nie są jeszcze zaangażowane w działania w dziedzinie klimatu.
 • Prowadzić działania propagujące na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, aby przekonać organy publiczne, szkoły, organizacje i firmy do podjęcia ambitnych działań i zobowiązań w dziedzinie klimatu.
 • Nawiązywać kontakty ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza z grupami w trudnej sytuacji i grupami o niskich dochodach, informując o działaniach w dziedzinie klimatu i angażując się w przedsięwzięcia dostosowane do lokalnego kontekstu, lokalnych wyzwań i potrzeb.
 • Upowszechniać rzetelną wiedzę naukową i zwiększać świadomość na tematy związane ze zmianą klimatu, np. organizując wydarzenia i dyskusje tematyczne online i offline, prowadząc kampanie w mediach i mediach społecznościowych, dostarczając dane dotyczące zmiany klimatu, dzieląc się wiedzą fachową i historiami związanymi ze zmianą klimatu oraz znajdując nowe sposoby i kanały, dzięki którym można podnosić świadomość na temat zmiany klimatu.
 • Organizować działania na rzecz klimatu i środowiska, np. sadzenie drzew, organizowanie punktów informacyjnych, dni bez samochodu itp.
 • Pomagać lokalnym działaczom na rzecz klimatu w nawiązywaniu kontaktów z innymi odpowiednimi sieciami i zainteresowanymi stronami, również w całej Europie.
 • Dzielić się wiedzą, np. poprzez partnerskie szkolenia, aby pomóc wszystkim zainteresowanym w rozpoczęciu lub rozwoju inicjatyw na rzecz klimatu.
 • Testować rozwiązania na rzecz klimatu, aby można było je powielać i rozpowszechniać.

Jak mogę zostać ambasadorem?

 1. Kandydat wypełnia formularz wniosku online
  • Poprosimy Cię o podpisanie się pod wartościami określonymi w pakcie na rzecz klimatu, o opisanie działań, jakie planujesz podjąć jako ambasador paktu, oraz o wyrażenie zgody na rozpowszechnienie informacji o Tobie
 2. Komisja Europejska potwierdza wybór kandydatów na ambasadorów
  • Ambasadorzy będą wybierani w drodze obiektywnej, przejrzystej procedury opartej na zasługach i motywacji kandydatów na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia.
  • Jeśli wybierzemy Cię na ambasadora, otrzymasz potwierdzenie drogą mailową od Komisji Europejskiej. Twoje imię i nazwisko, zdjęcie i opis zostaną opublikowane na stronie internetowej paktu.
 3. Każdego ambasadora wybiera się na okres roku
  • Aby przedłużyć okres pełnionej funkcji, ambasadorzy muszą złożyć sprawozdanie z przeprowadzonych działań i odnowić wyżej wymienione deklaracje.

Zwróć uwagę, że przetwarzanie Twojego wniosku może trochę potrwać. Z kandydatami skontaktujemy się na początku 2021 r.

Zostań ambasadorem paktu na rzecz klimatu

Złóż wniosek tutaj