Skip to main content

Hakake kliimasaadikuks

Kliimapakti saadikud teavitavad oma kogukondi ja võrgustikke kliimameetmetest ning innustavad ja toetavad nende kliimaalaseid ettevõtmisi. Kandideerida võivad kõik!

Pange tähele, et Euroopa kliimapakti saadikuna tegutsete üksikisikuna või ametialaselt oma organisatsiooni esindades, mitte Euroopa Komisjoni nimel. Saadikud ei saa komisjonilt organisatsioonilist ega rahalist toetust. Euroopa Komisjon jätab endale õiguse võtta saadikute valimisel arvesse algatuse eesmärke, väärtusi ja pidevat arengut.

Milline on kliimasaadiku roll?

 • Luua kontakte inimeste ja/või organisatsioonidega, kes veel ei osale kliimaga seotud ettevõtmistes
 • Teavitada oma kogukondi ja võrgustikke kliimameetmetest ning innustada ja toetada nende kliimaalaseid ettevõtmisi
 • Näidata kliimaküsimuste ja keskkonnakaitsega tegelemisel eeskuju
 • Olla ühenduslüliks kodanikuühiskonna, huvitatud sidusrühmade ja Euroopa Komisjoni vahel

Kes võib kliimasaadikuks saada?

 • Kliimasaadikuks saamist võivad taotleda kõik üksikisikud.
 • Organisatsioonid võivad soovitada esindajat, kellest saaks nende nimel tegutsev kliimasaadik (esindaja vahetamisest tuleb teavitada komisjoni ja esitada kõik asjakohased andmed).
 • Kliimasaadikud kohustuvad järgima pakti väärtusi.

Mida annab kliimasaadikuks olemine?

 • Teie rolli tunnustatakse Euroopa Komisjoni poolt, nt pakti veebisaidil
 • Teie kliimaalaste ettevõtmiste suurem nähtavus, nt pakti veebisaidil ja sotsiaalmeedias
 • Kommunikatsioonivahendid, nt pakti teabepakett (kättesaadav 2021. aasta algusest)
 • Kuulumine saadikute võrgustikku

Milliseid tegevusi võivad kliimasaadikud oma rolli täitmisel ellu viia?

 • Rääkida kliimamuutustest regulaarse suhtluse ja tegevuse käigus, eelkõige nendega, kes veel kliimaga seotud ettevõtmistes ei osale
 • Olla eestkõneleja riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et veenda ametiasutusi, koole, organisatsioone ja ettevõtjaid võtma kõrgete eesmärkidega kliimameetmeid ja andma kliimalubadusi
 • Luua kontakte kohalike kogukondadega, eriti haavatavate ja madala sissetulekuga rühmadega, kliimateemaliste sõnumite ja tegevustega, mis on kohandatud kohalikele oludele, probleemidele ja vajadustele
 • Jagada teaduslikult usaldusväärseid teadmisi ja suurendada teadlikkust kliimamuutustega seotud teemadest, korraldades näiteks veebi- ja muid üritusi ja temaatilisi arutelusid ning meedia- ja sotsiaalmeediakampaaniaid, pakkudes kliimamuutustega seotud andmeid, eksperditeadmisi ja lugusid, leides uusi viise ja kanaleid kliimamuutustest teadlikkuse suurendamiseks
 • Korraldada kliima- ja keskkonnaalaseid ettevõtmisi, nt puude istutamine, infopunktide, autovabade päevad jms korraldamine
 • Aidata kohalikel kliimaaktivistidel luua sidemeid muude asjakohaste võrgustike ja sidusrühmadega, ka mujal Euroopas
 • Vahetada teadmisi, näiteks vastastikuste koolituste kaudu, et aidata kliimaalgatustega alustada või neid laiendada
 • Katsetada kliimalahendusi, et neid oleks võimalik uuesti rakendada ja levitada

Kuidas kliimasaadikuks saab?

 1. Taotleja täidab veebipõhise taotlusvormi
  • Teil palutakse nõustuda kliimapakti väärtustega, kirjeldada oma kavandatud tegevust pakti saadikuna ja nõustuda teid puudutava teabe jagamisega.
 2. Euroopa Komisjon kinnitab valitud kandidaadid saadikuteks
  • Saadikud valitakse objektiivse ja läbipaistva protsessi kaudu kandidaatide saavutuste ja motivatsiooni põhjal üheks aastaks ning seda aega on võimalik pikendada.
  • Kui teid valitakse saadikuks, saate Euroopa Komisjonilt kinnitava e-kirja. Teie nimi, foto ja tutvustus avaldatakse pakti veebisaidil.
 3. Iga saadik kinnitatakse üheks aastaks.
  • Oma rolli pikendamiseks peavad saadikud esitama teavet oma elluviidud tegevuse kohta ja uuendama eespool nimetatud kinnitusi.

Palun võtke arvesse, et teie taotluse töötlemine võib võtta aega. Võtame taotlejatega ühendust 2021. aasta alguses.

Hakake kliimapakti saadikuks

Kandideerige siin