Skip to main content
European Climate Pact

Staňte se vyslancem

Vyslanci Evropského klimatického paktu usilují o šíření povědomí o této oblasti ve svých komunitách a sítích kontaktů a zároveň inspirují ostatní a podporují je k činnosti v zájmu klimatu. O funkci vyslance se může ucházet každý!

Upozornění: Vyslanci Evropského klimatického paktu jednají svým jménem nebo jménem organizace, kterou zastupují, nikoli tedy jménem Evropské komise. K této činnosti jim Komise neposkytuje žádnou organizační ani finanční podporu. Evropská komise si vyhrazuje právo jmenovat vyslance na základě celkového zvážení cílů, hodnot a pokračujícího vývoje této iniciativy.

V čem spočívá role vyslanců?

 • Získávají pro boj proti změně klimatu jednotlivce a organizace, kteří se do této problematiky zatím nezapojili.
 • Informují o problematice v rámci své komunity a sítí kontaktů, inspirují ostatní k činnosti a podporují je v její realizaci.
 • Jdou svou činností v klimatické a environmentální oblasti příkladem ostatním.
 • Stanou se aktivním prostředníkem mezi občanskou společností, zúčastněnými stranami a Evropskou komisí.

Kdo se může stát vyslancem?

 • O status vyslance může požádat každý.
 • Organizace mohou navrhnout svého zástupce, který bude v roli vyslance jednat jejich jménem (o změně zástupce je nutno informovat Komisi a dodat jí všechny nezbytné údaje).
 • Vyslanci se zavazují jednat podle hodnot Klimatického paktu.

Jaké mají vyslanci výhody?

 • Uznání jejich úlohy ze strany Evropské komise (např. na stránkách Klimatického paktu)
 • Zviditelnění jejich činnosti v oblasti klimatu (např. na stránkách a sociálních médiích Klimatického paktu)
 • Získání komunikačních materiálů týkajících se Klimatického paktu (k dispozici v první polovině 2021)
 • Přístup ke kontaktům na ostatní vyslance (networking)

Jaký druh činností mohou vyslanci ve své roli realizovat?

 • Poskytování informací a diskuse o změně klimatu během pravidelných akcí a aktivit cílených především na publikum, které se ještě v boji proti změně klimatu neangažuje
 • Propagace hodnot a myšlenek Klimatického paktu na celostátní, regionální a místní úrovni s cílem motivovat vnitrostátní orgány, školy, organizace a podniky, aby se zavázaly přijmout ambiciózní klimatická opatření
 • Zapojení místních komunit, zvláště zranitelných a sociálně slabých skupin obyvatel, do diskuse a aktivit na téma klimatické změny, jež by se měly odvíjet od situace, problémů a potřeb místní komunity
 • Sdílení vědecky spolehlivých poznatků a zvyšování povědomí o tématech souvisejících se změnou klimatu, např. pořádáním online a offline akcí a tematických diskusí, organizací informačních kampaní v médiích a na sociálních sítích, poskytováním údajů, odborných znalostí a příkladů vztahujících se ke změně klimatu, hledáním nových způsobů, jak zvýšit informovanost o těchto tématech
 • Organizace nejrůznějších aktivit a akcí na téma změny klimatu a ochrany životního prostředí (např. výsadba stromů, dny bez aut, informační stánky na akcích atp.)
 • Zajištění komunikace mezi místními aktivisty a ostatními hnutími a sítěmi v celé Evropě
 • Sdílení poznatků (např. pomocí školení kolegů), aby se mohl každý naučit, jak zahájit klimaticky zaměřenou iniciativu
 • Testování klimatických řešení, aby mohla být případně používána i jinde

Jak se stát velvyslancem?

 1. Zájemci musí vyplnit online přihlášku
  • Nejprve musíte souhlasit s hodnotami Klimatického paktu a popsat, co hodláte jako vyslanec konkrétně podniknout. Rovněž je třeba poskytnout nám souhlas se sdílením vašich údajů.
 2. Vybrané uchazeče potvrzuje do role vyslance Evropská komise
  • Vyslanci budou do funkce vybráni prostřednictvím objektivního a transparentního postupu na základě zásluh a motivace, a to vždy na jeden rok s možností prodloužení.
  • Pokud budete vybráni, zašle vám Evropská komise e-mail s potvrzením. Upozorňujeme, že vaše jméno a příjmení, fotografie a popis vaší činnosti budou zveřejněny na internetových stránkách Klimatického paktu.
 3. Každý vyslanec je jmenován na období jednoho roku
  • Pokud chcete roli vyslance vykonávat déle, musíte poskytnout informace o tom, co jste během svého působení zrealizovali, a obnovit výše uvedená prohlášení.

Upozorňujeme, že zpracování vaší žádosti může trvat delší dobu. Uchazeče budeme kontaktovat na začátku roku 2021.

Staňte se vyslancem Evropského klimatického paktu

Přihlášku můžete podat zde