Skip to main content
European Climate Pact

Станете посланик

Посланиците на Пакта за климата информират, вдъхновяват и подкрепят действията в областта на климата в своите общности и мрежи от контакти. Всеки може да кандидатства!

Моля, имайте предвид, че като посланик на Европейския пакт за климата ще действате от свое име или от името на своята организация, а не от името на Европейската комисия. В качеството си на посланик няма да получавате организационна или финансова подкрепа от Комисията. Европейската комисия си запазва правото да избира посланиците въз основа на цялостно разглеждане на целите, ценностите и продължаващото развитие на инициативата.

Каква е ролята на посланиците?

 • Да се свързват с хора и/или организации, които все още не участват в действия в областта на климата
 • Да информират, вдъхновяват и подкрепят действията в областта на климата в своите общности и мрежи от контакти
 • Да дават личен пример с действията си в полза на климата и на опазването на околната среда
 • Да бъдат посредници между гражданското общество, заинтересованите страни и Европейската комисия

Кой може да стане посланик?

 • Всеки може да кандидатства за посланик като физическо лице
 • Организациите могат да предложат свой представител, който да стане посланик от тяхно име (при смяна на представителя Комисията трябва да бъде информирана и да получи всички необходими сведения)
 • Посланиците се ангажират да зачитат ценностите на Пакта

Какви са ползите за посланиците?

 • Признание на ролята ви от страна на Европейската комисия, напр. на уебсайта на Пакта
 • Видимост на действията ви в областта на климата, например на уебсайта на Пакта и в социалните медии
 • Инструменти за комуникация, напр. комуникационен пакет за Пакта (на разположение в началото на 2021 г.)
 • Достъп до мрежата на посланиците

Какви видове дейности могат да предприемат посланиците?

 • Обсъждане за изменението на климата по време на редовни взаимодействия и дейности, особено с хората, които все още не участват в действия в областта на климата
 • Застъпничество на национално, регионално и местно равнище, за да се убедят публичните органи, училищата, организациите и предприятията да се ангажират с амбициозни действия и ангажименти в областта на климата
 • Ангажиране на местните общности, особено на уязвимите групи и групите с ниски доходи, с послания и дейности в областта на климата, адаптирани към местния контекст, предизвикателства и потребности
 • Споделяне на научно надеждни знания и повишаване на осведомеността по теми, свързани с изменението на климата, напр. чрез организиране на онлайн и офлайн прояви и тематични дискусии, провеждане на кампании в медиите и социалните медии, предлагане на данни, експертен опит и истории, свързани с изменението на климата, намиране на нови начини и канали за повишаване на осведомеността относно изменението на климата
 • Организиране на дейности, свързани с действия в областта на климата и околната среда, напр. засаждане на дървета, организиране на информационни бюра, дни без автомобили и др.
 • Свързване на местните активисти в областта на климата с други мрежи и заинтересовани лица в тази област в цяла Европа
 • Обмен на знания, напр. чрез партньорско обучение, за да се помогне на всеки да започне или разшири инициативи в областта на климата
 • Изпробване на решения в областта на климата, за да могат те да бъдат възпроизвеждани и разпространявани

Как мога да стана посланик?

 1. Кандидатът попълва онлайн формуляра за кандидатстване
  • Ще поискат от вас да приемете ценностите на Пакта за климата, да опишете планираните от вас дейности като посланик на Пакта и да се съгласите да споделите информация за вас.
 2. Европейската комисия потвърждава избраните кандидати за посланици
  • Посланиците ще бъдат избрани чрез обективен, прозрачен процес въз основа на качествата и мотивацията на кандидатите за срок от една година с възможност за удължаването му.
  • Ако бъдете избран/а за посланик, ще получите електронно писмо за потвърждение от Европейската комисия. Вашето име, снимка и описание ще бъдат публикувани на уебсайта на Пакта.
 3. Всеки посланик се одобрява за срок от една година
  • За да бъде ролята им удължена, посланиците трябва да докладват за извършените дейности и да подновят посочените по-горе декларации.

Моля, имайте предвид, че обработването на вашето заявление може да отнеме известно време. Ще се свържем с кандидатите в началото на 2021 г.

Станете посланик на Пакта за климата

Кандидатствайте тук