Skip to main content
European Climate Pact

Kliimapaktist

Euroopa kliimapakti raames kutsutakse kõiki üles osalema kliimameetmetes ja looma rohelisemat Euroopat.

Mis on Euroopa kliimapakt?

Kliimapakt annab inimestele, kogukondadele ja organisatsioonidele kogu Euroopas võimaluse osaleda kliimamuutuste vastases tegevuses:

  • saada teadmisi kliimamuutuste kohta;
  • töötada välja lahendusi ja neid rakendada;
  • suhelda teistega ja suurendada nende lahenduste mõju.

Pakt on osa Euroopa rohelisest kokkuleppest ning selle eesmärk on pakkuda vilgast ruumi, kus jagada kliimakriisiga seotud teavet, selle üle arutleda ja tegutseda selle lahendamise nimel. Samuti soovitakse paktiga toetada Euroopa kliimaliikumist, et see kasvaks ja tugevneks.

Meie kogukonna kasvades laieneb ka pakti raames toimuva tegevuse ulatus. Hoidke end meie viimaste tegemistega korrapäraselt kursis.

Miks me pakti ellu kutsusime?

Kliimakriis on reaalne ja EL on võtnud kohustuse selle suhtes midagi ette võtta.

Teadusandmed näitavad, et kogu maailmas tuleb kiiresti tegutseda, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid, st eelkõige hoida globaalne soojenemine tunduvalt alla 2°C taseme ja pingutada selle nimel, et soojenemine ei ületaks 1,5 °C võrreldes 1990. aasta tasemega.

2019. aasta detsembris algatasime Euroopa rohelise kokkuleppe, et saavutada õiglasem, tervislikum ja jõukam ühiskond, tagades samal ajal, et jätame tulevastele põlvkondadele elujõulise planeedi.

Me ei tegutse mitte ainult teadusandmetest ajendatuna – ka kodanikud nõuavad jõulisemat tegevust. ELi arvamusuuringud näitavad, et eurooplased peavad kliimamuutusi suureks probleemiks ja tunnevad, et keskkonna kaitsmine on neile isiklikult oluline.

Euroopa rohelises kokkuleppes esitatud lahendused saavad olla edukad ainult siis, kui inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on nendesse kaasatud ja tegutsevad.

Seepärast algatasimegi Euroopa kliimapakti – platvormi koostööks ja õppimiseks, lahenduste väljatöötamiseks ja võrgustike loomiseks, et kutsuda esile tõelisi muutusi.

Me ei hakka pihta päris nullist. Kliimapakti eesmärk on luua viljakas pinnas algatustele, võrgustikele ja liikumistele, mis juba on hakanud põhjalikult muutma lähenemisviisi kliimamuutuste vastasele võitlusele Euroopas.

Kliimapakt võimestab neid lugematuid eurooplasi, kes on valmis panustama ükskõik millisel viisil, ja võimaldab jõuda nendeni, kes seni on olnud vähem kaasatud.

Kuidas osaleda?

Euroopa kliimapaktis võib osaleda igaüks. Selleks innustamegi kõiki osalema ükskõik millisel viisil!

Osalemiseks on palju võimalusi. Siin on mõned neist:

Millised on pakti väärtused?

Soovime, et pakt oleks avatud, kaasav ja kõrgete eesmärkidega algatus kõigi jaoks.

Selleks peavad inimesed ja organisatsioonid, kes soovivad osaleda näiteks saadikuks hakkamise või kliimalubaduse registreerimise kaudu, austama pakti väärtusi.

  1. Teadus, vastutus ja pühendumus. Paktis osalemine eeldab positiivseid kliimameetmeid, mis innustavad ja julgustavad teisi paktiga ühinema. Osalejad annavad oma panuse konkreetsete, teaduspõhiste ja usaldusväärsete ettevõtmistega, millel on selged ja ideaaljuhul mõõdetavad tulemused, et näidata nende mõju.
  2. Läbipaistvus. Paktis osalejad kohustuvad jagama asjakohast teavet oma ettevõtmiste, meetodite ja tulemuste kohta teiste paktis osalejatega ja üldsusega. See aitab osalejatel ja teistel jälgida edusamme, teha parandusi, õppida üksteise algatustest või nendega ühineda ning mõista ettevõtmise üldist mõju.
  3. Ei rohepesule. Lubadused registreeritakse viisil, mis tõendab, et osaleja võetud kohustused on konkreetsed, avalikud ja läbipaistvad. Komisjon töötab välja asjakohase viisi edusammude jälgimiseks, kusjuures kontrolli rangus sõltub osalejate suutlikkusest.
  4. Kõrged eesmärgid ja kiireloomulisus. Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamiseks peame kiiresti ja otsustavalt seadma kahtluse alla pikaajalised käitumisharjumused ja eeldused. Kuigi iga samm loeb, püüavad paktis osalejad leida ka murrangulisi lahendusi, mis hõlmavad tulevikku vaatavaid projekte, eksperimenteerimist, uuenduslikke koostööviise ja elutervet konkurentsi tulemuste nimel.
  5. Kohalikele oludele kohandatud tegevus. Arutelud ja tegevus kohandatakse kohalikele oludele ja sihtrühmadele sobivaks. Mida lähemale inimeste igapäevaelule, seda parem.
  6. Mitmekesisus ja kaasatus. Osaleda saavad kõik, olenemata taustast või kutsealast. Pakti eesmärk on kõrvaldada kliimaküsimustega tegelemist takistavad tõkked, sealhulgas isikutunnustest, näiteks soost, vanusest või puudest tulenevad tõkked. See aitab paktis osalejatel olla näiteks selliste arutelude keskmes nagu arutelud Euroopa tuleviku üle. Pakti arendamisel toetub komisjon demokraatlike ja osalusmehhanismide kaudu väljendatud loovusele ja eri seisukohtadele.

Võtke meiega ühendust

Kas teil on ideid pakti tegevuste kohta või uute ja innovaatiliste viiside kohta, kuidas inimesed saavad osaleda? Võtke ühendust!

Lingid

Komisjoni teatis Euroopa kliimapakti kohta

Pressiteade

Avaliku konsultatsiooni tulemused

ELi kliimameetmed