Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

“Izbeigt vivisekciju”

Iesniegšana un izskatīšana

Iniciatīvu “Stop Vivisection” jeb “Izbeigt vivisekciju” Komisijai iesniedza 2015. gada 3. martā, un tai savākti 1 173 130 paziņojumu par atbalstu. Skatīt paziņojumu presei.

Organizatori 2015. gada 11. maijā tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Jirki Katainenu, kas atbild par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju, un Vides ģenerāldirektorāta vadītāju Karlu Falkenbergu. Skatīt paziņojumu presei.

2015. gada 11. maijā šajā sakarībā notika atklāta uzklausīšana Eiropas Parlamentā.

Eiropas Komisijas atbilde

Lēmuma datums: 2015. gada 3. jūnijs

Oficiāli dokumenti, kas saistīti ar lēmumu:

Paziņojuma galvenie secinājumi

Komisija piekrīt idejai, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem Eiropā būtu pakāpeniski jāizbeidz, tomēr tās pieeja šā mērķa sasniegšanai atšķiras no pilsoņu iniciatīvā ierosinātās pieejas.

Komisija uzskata, ka direktīva par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (Direktīva 2010/63/ES), kuru iniciatīvas atbalstītāji aicina atcelt, ir piemērots tiesību akts, lai sasniegtu iniciatīvas pamatmērķus. Direktīva par savu galīgo mērķi nosaka dzīvnieku pilnīgu aizstāšanu, tiklīdz tas ir zinātniski iespējams, un nodrošina juridiski saistošu pakāpenisku pieeju, kad kļūst pieejamas alternatīvas, kurās neizmanto dzīvniekus. Tāpēc minētā tiesību akta atcelšana netika ierosināta.

Turklāt paziņojumā ir izklāstīti vēl četri Komisijas pasākumi, kas jāveic, lai pakāpeniski atteiktos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Viens no šiem pasākumiem bija zinātniska konference, kurā zinātnieku aprindas un attiecīgās ieinteresētās personas debatēja par to, kā izmantot zinātnes sasniegumus, lai izstrādātu zinātniski pamatotas pieejas, kurās neizmanto dzīvniekus.

Komisija apņemas aktīvi uzraudzīt tiesību aktu ievērošanu un izpildi un turpinās atbalstīt alternatīvu pieeju izstrādi un apstiprināšanu attiecībā uz dzīvnieku izmantošanu pētniecībā un testēšanā. Tiks turpināts dialogs ar visām ieinteresētajām personām, jo īpaši ar zinātnieku aprindām, lai virzītos uz mērķi pakāpeniski atteikties no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, izmantojot zināšanu apmaiņu, izplatīšanu un izglītības un apmācības pasākumus par alternatīvām, kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī par aizstāšanas, samazināšanas un pilnveides principiem.

Turpmākas darbības

Komisija 2015. gada 3. jūnijā pieņēma paziņojumu, kurā tā izklāstīja, kādus pasākumus iecerējusi veikt, reaģējot uz iniciatīvu “Izbeigt vivisekciju”. Skatīt paziņojumu presei.

Eiropas Komisija 2016. gada 6. un 7. decembrī Briselē rīkoja zinātnisku konferenci, lai raisītu debates starp zinātniekiem un citām ieinteresētajām pusēm par to, kā izmantot jaunākos biomedicīnas un citu pētniecības jomu sasniegumus, izstrādājot zinātniski pamatotus risinājumus, kuros neizmanto dzīvniekus (proti, alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem).

Konferencē Komisija ziņoja par to, kas izdarīts pēc iniciatīvas “Izbeigt vivisekciju” iesniegšanas. Skatīt konferences ziņojumu (5. punkts, 16.–20. lpp.).

Komisija 2017. gadā publicējapārskata ziņojumu par Direktīvu 2010/63/ES. Turklāt 2020. gada februārī tā publicēja ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu. Šie ziņojumi sniedza pirmos novērtējumus par to, cik lielā mērā direktīva sasniedz tās mērķus un kā to īsteno dalībvalstis.

Sīkāka informācija atrodama īpašā Komisijas tīmekļvietnē.

Cita informācija

Eiropas Ombuds 2017. gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu par iniciatīvu “Izbeigt vivisekciju”. Ombuds secināja, ka Komisija nav pieļāvusi administratīvas kļūdas.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?