Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Stabdykite vivisekciją

Teikimas ir nagrinėjimas

Iniciatyva „Stabdykite vivisekciją„ (angl. Stop Vivisection), kurios organizatoriai surinko 1 173 130 pritarimo pareiškimų, pateikta Komisijai 2015 m. kovo 3 d.. Žr. pranešimą spaudai.

2015 m. gegužės 11 d. organizatoriai susitiko su už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingu Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Jyrkiu Katainenu ir Aplinkos GD generaliniu direktoriumi Karlu Falkenbergu. Žr. pranešimą spaudai.

2015 m. gegužės 11 d. Europos Parlamente įvyko viešasis klausymas.

Europos Komisijos atsakymas

Sprendimo data: 2015-06-03

Su sprendimu susiję oficialūs dokumentai:

Pagrindinės komunikato išvados

Nors Komisija pritaria įsitikinimui, kad bandymai su gyvūnais Europoje turėtų būti palaipsniui nutraukti, šio tikslo ji siekia kitaip, nei siūlo piliečių iniciatyvos rengėjai.

Komisija mano, kad Direktyva dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (Direktyva 2010/63/ES), kurią siekiama panaikinti šia iniciatyva, yra tinkamas teisės aktas siekiant pagrindinių iniciatyvos tikslų. Juo nustatomas galutinis tikslas bandymus su gyvūnais pakeisti kitokiais bandymais, kiek tai moksliškai įmanoma, ir numatomas teisiškai privalomas laipsniškas požiūris atsiradus alternatyvų nenaudoti gyvūnų. Todėl nebuvo pasiūlyta panaikinti šį teisės aktą.

Be to, komunikate išdėstyti dar keturi Komisijos veiksmai, kurių reikia imtis siekiant palaipsniui nutraukti bandymus su gyvūnais. Šiems veiksmams priklauso mokslinė konferencija, kurioje mokslo bendruomenė ir atitinkami suinteresuotieji subjektai dalyvavo diskusijose apie tai, kaip pasinaudoti mokslo pažanga kuriant moksliškai pagrįstus metodus, kai nenaudojami gyvūnai.

Komisija įsipareigoja aktyviai stebėti, kaip laikomasi teisės aktų ir kaip jie įgyvendinami, ir toliau rems alternatyvių metodų, susijusių su gyvūnų naudojimu moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, kūrimą ir tvirtinimą. Bus tęsiamas dialogas su visais suinteresuotaisiais subjektais, ypač su mokslo bendruomene, kad būtų daroma pažanga siekiant palaipsniui nutraukti bandymus su gyvūnais dalijantis žiniomis, skleidžiant informaciją, vykdant švietimo ir mokymo veiklą, susijusią su alternatyvomis, kuriose nenaudojami gyvūnai, ir trimis sritimis: bandymų su gyvūnais pakeitimo kitokiais bandymais, tokių bandymų mažinimo ir gyvūnų naudojimo bandymams tobulinimo.

Tolesni veiksmai

2015 m. birželio 3 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatyti veiksmai, kurių ji ketina imtis reaguodama į iniciatyvą „Stop Vivisection“. Žr. pranešimą spaudai.

Europos Komisija 2016 m. gruodžio 6–7 d. Briuselyje surengė mokslinę konferenciją, kad įtrauktų mokslininkų bendruomenę ir suinteresuotąsias šalis į diskusiją, kaip naudojantis biomedicinos ir kitų sričių mokslinių tyrimų pažanga plėtoti moksliškai pagrįstus metodus, kuriuos taikant nebūtų naudojami gyvūnai (bandymų su gyvūnais alternatyvas).

Per konferenciją Komisia pranešė apie pažangą įgyvendinant tolesnius su iniciatyva „Stop Vivisection“ susijusius veiksmus. Žr. konferencijos ataskaitą (5 dalis, p. 16–20)

2017 m. Komisija paskelbė Direktyvos 2010/63/ES peržiūros ataskaitą. Be to, 2020 m. vasario mėn. ji paskelbė šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Šiose ataskaitose pirmą kartą įvertinta, kokiu mastu direktyva pasiekia savo tikslus ir kaip ją įgyvendina valstybės narės.

Daugiau informacijos galima rasti tam skirtoje Europos Komisijos svetainėje.

Kita informacija

2017 m. balandžio 18 d. Europos ombudsmenas priėmė sprendimą dėl iniciatyvos „Stop Vivisection“. Ombudsmenas padarė išvadą, kad Komisijos administravimas buvo tinkamas.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?