Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Stop vivisection (Ei eläinkokeille)

Tutkinta komissiossa

Eläinkokeita vastustava Stop vivisection -kansalaisaloite toimitettiin komissiolle 3.3.2015, kun aloitteelle oli kerätty yhteensä 1 173 130 tuenilmausta. Lisätietoa: lehdistötiedote

Stop vivisection -aloitteen järjestäjät keskustelivat Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen ja komission ympäristöpääosaston pääjohtajan Karl Falkenbergin kanssa 11.5.2015. Lisätietoa: lehdistötiedote

Kansalaisaloitteesta järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa 11.5.2015.

Komission vastaus

Päätöksen päiväys: 3.6.2015.

Päätökseen liittyvät viralliset asiakirjat:

Tiedonannon keskeiset päätelmät:

Komissio on periaatteessa samaa mieltä kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa siitä, että EU:ssa olisi vähitellen luovuttava eläinkokeista, mutta se esittää tavoitteen saavuttamiseksi toisenlaista menettelyä.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU kumoamista, mutta komissio katsoo, että aloitteen tavoitteet voidaan saavuttaa tämän lainsäädännön pohjalta. Direktiivin perimmäisenä tavoitteena on korvata eläinkokeet kokonaan heti, kun se on tieteellisesti mahdollista, ja siinä esitetään oikeudellisesti sitovat vaiheet sovellettavaksi sitä mukaa kuin saataville tulee eläinkokeille vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä. Näin ollen komissio ei esitä direktiivin kumoamista.

Tiedonannossa mainitaan myös neljä muuta komission toimenpidettä, joilla edistetään eläinkokeiden asteittaista lopettamista. Yksi niistä oli tieteellinen konferenssi, jossa tiedeyhteisö ja alan toimijat keskustelivat siitä, miten tieteen uusimman osaamisen avulla voitaisiin kehittää tieteellisesti päteviä tutkimusmenetelmiä, joissa ei käytetä koe-eläimiä.

Komissio sitoutuu valvomaan aktiivisesti lainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanoa sekä tukee edelleen vaihtoehtoisten tutkimus- ja koemenetelmien kehittämistä ja validointia. Vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien – etenkin tiedeyhteisön – kanssa jatketaan, jotta eläinkokeista voidaan luopua asteittain noudattamalla eläinkokeiden korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteita. Keinoina käytetään tiedon jakamista, tutkimustulosten levittämistä sekä koulutusta.

Jatkotoimet

Komissio antoi 3.6.2015 tiedonannon toimista, jotka se aikoo toteuttaa Stop vivisection -kansalaisaloitteen pohjalta. Lisätietoa: lehdistötiedote

Komissio järjesti Brysselissä 6.–7.12.2016 tieteellisen konferenssin, jossa tiedeyhteisö ja alan sidosryhmät keskustelivat siitä, miten biolääketieteen ja muiden tieteenalojen uusimpien tulosten avulla voitaisiin kehittää tieteellisesti päteviä vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä, joissa ei käytetä koe-eläimiä.

Tilaisuudessa komissio myös raportoi Stop vivisection -aloitteen jatkotoimien edistymisestä. Lisätietoa: konferenssiraportti (kohta 5, s. 16–20).

Komissio julkaisi vuonna 2017 kertomuksen direktiivin 2010/63/EU uudelleentarkastelusta ja vuonna 2020 kertomuksen direktiivin 2010/63/EU täytäntöönpanosta. Nämä kertomukset sisältävät ensimmäiset arviot siitä, missä määrin direktiivin tavoitteita on saavutettu ja miten direktiivi on pantu täytäntöön EU-maissa.

Lisätietoa on saatavilla tieteellisiä eläinkokeita käsittelevällä komission verkkosivulla (vain englanniksi).

Muuta tietoa

Euroopan oikeusasiamies antoi 18.4.2017 Stop vivisection -kansalaisaloitteeseen liittyvän päätöksen. Päätöksessä oikeusasiamies toteaa, ettei komission toiminnassa ole havaittu hallinnollisia epäkohtia.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?