Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

„Lõpp loomkatsetele“

Esitamine ja läbivaatamine

„Stop Vivisection“ („Lõpp loomkatsetele“) esitati komisjonile 3. märtsil 2015, olles kogunud 1 173 130 toetusavaldust. Vt pressiteadet.

Korraldajad kohtusid 11. mail 2015 töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineni ja keskkonnapeadirektoraadi peadirektori Karl Falkenbergiga. Vt pressiteadet.

Avalik kuulamine leidis Euroopa Parlamendis aset 11. mail 2015.

Euroopa Komisjoni vastus

Otsuse kuupäev: 3. juuni 2015

Otsusega seotud ametlikud dokumendid:

Teatise peamised järeldused.

Kuigi komisjon nõustub veendumusega, et loomkatsed tuleks Euroopas lõpetada, erineb komisjoni tee selle eesmärgi saavutamiseks kodanikualgatuse pakutavast.

Komisjon on seisukohal, et teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset käsitlev direktiiv (direktiiv 2010/63/EÜ), mille kehtetuks tunnistamist algatuses nõutakse, on asjakohane õigusakt algatuse põhieesmärkide saavutamiseks. Selles seatakse lõppeesmärgiks loomade täielik asendamine niipea, kui see on teaduslikult võimalik, ja nähakse ette õiguslikult siduv etapiviisiline lähenemisviis, kui loomkatsetega mitteseotud alternatiivid saavad kättesaadavaks. Seetõttu ei tehtud ettepanekut seda õigusakti kehtetuks tunnistada.

Lisaks on teatises esitatud neli täiendavat komisjoni meedet, mis aitaksid liikuda loomkatsete järkjärgulise lõpetamise suunas. Nende meetmete hulka kuulus teaduskonverents, et teadlased ja asjaomased sidusrühmad saaksid arutada, kuidas kasutada teaduse arengut teaduslikult pädevate loomkatsevabade meetodite arendamiseks.

Komisjon kohustub aktiivselt jälgima õigusaktide vastavuse ja täitmise tagamist ning toetab jätkuvalt alternatiivsete lähenemisviiside väljatöötamist ja valideerimist, mis asendaksid loomade kasutamist teadusuuringutes ja katsetes. Dialoog sidusrühmadega jätkub, eriti teadusringkondadega, eesmärgiga jõuda loomkatsete järk-järgulise lõpetamiseni. Seda tehakse loomkatsetega mitteseotud alternatiivide alaste teadmiste jagamise, levitamise ja koolitustegevuse ning asendamise, vähendamise ja täiustamise põhimõtte kohaldamise kaudu.

Järelmeetmed

Komisjon võttis 3. juunil 2015 vastu teatise, milles on esitatud meetmed, mida ta kavatseb võtta vastuseks algatusele „Stop Vivisection“ („Lõpp loomkatsetele“). Vt pressiteadet.

Euroopa Komisjon korraldas 6.–7. detsembril 2016 Brüsselis teaduskonverentsi, et kaasata teadusringkondi ning asjakohaseid huvirühmi arutelusse, mis käsitleb tipptasemel arenduste kasutamist biomeditsiini- ja muudes uuringutes, et töötada välja teaduslikult kehtivad loomkatsevabad meetodid (alternatiivid loomkatsetele).

Konverentsi raames andis komisjon aru algatuse „Stop Vivisection“ („Lõpp loomkatsetele“) järelmeetmete rakendamisel tehtud edusammudest. Lugege konverentsi aruannet (punkt 5, lk 16–20).

2017. aastal avaldas komisjonläbivaatamisaruande direktiivi 2010/63/EL kohta. Lisaks avaldas ta veebruaris 2020 rakendamisaruande asjaomase direktiivi kohta. Neis aruannetes esitati esimesed hinnangud selle kohta, mil määral on direktiivi eesmärke saavutatud ja kuidas seda liikmesriikides rakendatakse.

Lisateavet leiate asjaomaselt komisjoni veebisaidilt.

Muu teave

18. aprillil 2017 tegi Euroopa Ombudsman algatust „Stop Vivisection“ („Lõpp loomkatsetele“) käsitleva otsuse. Ombudsman järeldas, et komisjoni tegevuses puudus haldusomavoli.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?