Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Спрете вивисекцията

Внасяне и разглеждане

Инициативата Stop Vivisection (Спрете вивисекцията) бе внесена в Комисията на 3 март 2015 г., след като събра 1 173 130 изявления за подкрепа. Вижте съобщението за медиите.

На 11 май 2015 г. организаторите на инициативата се срещнаха със заместник-председателя на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, и с Карл Фалкенберг, генерален директор на ГД „Околна среда“. Вижте съобщението за медиите.

На 11 май 2015 г. се състоя публично изслушване в Европейския парламент.

Отговор от Европейската комисия

Дата на решението: 3.6.2015 г.

Официални документи, свързани с решението:

Основни заключения в съобщението:

Въпреки че Комисията споделя убеждението, че изпитването върху животни в Европа трябва да бъде постепенно премахнато, нейният подход към постигането на тази цел се различава от предложения в гражданската инициатива.

Комисията смята, че Директивата относно защитата на животните, използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС), която инициативата има за цел да отмени, е подходящото законодателство за постигане на основните цели на инициативата. В нея като крайна цел се предвижда пълното заместване на животните веднага щом това е възможно от научна гледна точка. В тази връзка в директивата е определен правно обвързващ поетапен подход за въвеждане на алтернативи без използване на животни, когато такива станат налични. Затова не бе предложено да се отмени законодателството.

Освен това в съобщението си Комисията посочва четири допълнителни действия за постигане на целта за постепенно прекратяване на изпитванията върху животни. Сред тези действия е научна конференция с цел ангажиране на научната общност и съответните заинтересовани страни в дебат относно начините за прилагане на научните достижения при разработването на научно валидни подходи без използване на животни.

Комисията се ангажира с активно наблюдение на спазването и прилагането на законодателството и ще продължи да подкрепя разработването и валидирането на подходи, които предлагат алтернатива на използването на животни при научни изследвания и изпитвания. Диалогът с всички заинтересовани страни, особено с научната общност, ще продължи, за да се постигне напредък по целта за постепенно прекратяване на изпитванията върху животни чрез обмен и разпространение на знания и образователни и обучителни дейности относно алтернативите, които не са свързани с животни, и прилагане на принципа на заместване, намаляване и облекчаване на използването на животни при изпитвания.

Последващи действия

На 3 юни 2015 г. Комисията прие съобщение относно действията, които възнамерява да предприеме в отговор на инициативата Спрете вивисекцията. Вижте съобщението за медиите.

Европейската комисия организира научна конференция в Брюксел на 6 и 7 декември 2016 г., за да въвлече научната общност и съответните заинтересовани страни в дебат относно начините за прилагане на най-новите достижения в областта на биомедицинските и други научни изследвания при разработването на научно валидни подходи без използването на животни.

По случай конференцията Комисията представи доклад за постигнатия напредък при изпълнението на последващите действия на инициативата „Спрете вивисекцията“. Вижте доклада от конференцията (точка 5, стр. 16 — 20).

През 2017 г. Комисията публикува доклад за преглед на Директива 2010/63/ЕС. Освен това през февруари 2020 г. тя публикува доклад за прилагането на директивата. Тези доклади съдържат първите оценки на степента, в която директивата постига целите си и се прилага от държавите членки.

За повече информация вижте специалния уебсайт на Комисията.

Друга информация

На 18 април 2017 г. Европейският омбудсман издаде решение относно инициативата „Спрете вивисекцията“. Омбудсманът заключи, че не е налице лошо администриране от страна на Комисията.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?