Προσωπικά δεδομένα των διοργανωτών των ΕΠΠ

Προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων την ΕΠΠ που συγκεντρώνονται μέσω των πιστοποιητικών συμμόρφωσης

Προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων την ΕΠΠ, είτε υπογράφουν σε έντυπη μορφή ή μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης των διοργανωτών

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παρέχουν οι υπογράφοντες τις δηλώσεις υποστήριξης της ΕΠΠ για να ενημερώνονται σχετικά με την πρωτοβουλία που υποστηρίζουν

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συνδρομητών στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΠΠ

Χρήστες της επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας ΕΠΠ (φόρουμ)