Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Политика за поверителност относно личните данни на поддръжници, събрани чрез индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн или чрез формуляри на хартиен носител

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр, ще се използват единствено за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да поискате от групата на организаторите на тази инициатива достъп до личните Ви данни, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от групата на организаторите за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства, за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат други административни или съдебни правни средства за защита, имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Представителят на групата на организаторите на инициативата или, ако е приложимо, учреденото от нея юридическо лице е администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова) се намира на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр.

Информацията за връзка с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и информацията за връзка с националните органи за защита на данните се намира на следния адрес: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_bg.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?