Databehandlingsoperation: Behandling af underskriveres oplysninger, der indsamles som en del af støttetilkendegivelserne via Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem

Dataansvarlig: Fælles dataansvar mellem Europa-Kommissionen (udøvende dataansvarlig: kontor SG.DSG1.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram") på den ene side og repræsentanten for initiativtagergruppen eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som den har oprettet, på den anden side

Referencenummer:  DPR-EC-034861 [1]

 

1.     Indledning

Det europæiske borgerinitiativ er et instrument til deltagelsesdemokrati, der giver borgerne mulighed for at foreslå konkrete lovændringer inden for områder, hvor Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har beføjelse til at fremsætte lovforslag. Den retlige ramme, der gælder for dette instrument, er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ ("forordningen om det europæiske borgerinitiativ").

For at kunne støtte et borgerinitiativ skal du afgive en række personoplysninger som en del af en støttetilkendegivelse for dette initiativ. Initiativtagergruppen til et europæisk borgerinitiativ skal indsamle mindst 1 million af disse støttetilkendegivelser fra EU-borgerne, og specifikke tærskler skal være nået i mindst syv lande, samtidig med at disse støttetilkendegivelser skal kontrolleres og attesteres af medlemsstaterne, før et gyldigt initiativ kan fremlægges for Kommissionen.

Denne databeskyttelseserklæring vedrører behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles som del af en støttetilkendegivelse for et europæisk borgerinitiativ via det centrale onlineindsamlingssystem, der er oprettet og drives af Kommissionen.

Kommissionen på den ene side og repræsentanten for initiativtagergruppen til det pågældende initiativ eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som denne gruppe har oprettet ("initiativtagere"), på den anden side har det fælles dataansvar for behandlingen af dine personoplysninger.  Hvis dine oplysninger i en støttetilkendegivelse er blevet forelagt de kompetente myndigheder i en ansvarlig medlemsstat til kontrol og attestering, bliver disse myndigheder desuden dataansvarlige med hensyn til den behandling, de foretager.

Kommissionens og initiativtagernes respektive ansvar og pligter er fastlagt på en gennemsigtig måde i en aftale om fælles dataansvar. De vigtigste elementer i denne aftale om fælles dataansvar er offentligt tilgængelige på:

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_da

Kommissionen er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og til at respektere privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Initiativtagerne og medlemsstaternes myndigheder er ligeledes omfattet af reglerne om behandling af personoplysninger i den generelle forordning om databeskyttelse.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også kontaktoplysningerne for de dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, databeskyttelsesrådgiveren eller -rådgiverne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Denne databeskyttelseserklæring bygger på og supplerer den tekst til databeskyttelseserklæring, som findes i bilag III til forordningen om det europæiske borgerinitiativ, der udgør en integrerende del heraf (se punkt 10 nedenfor).

Bemærk venligst, at denne databeskyttelseserklæring ikke omfatter behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver i en støttetilkendegivelse på papir eller online ved hjælp af et individuelt onlineindsamlingssystem. Det er i så fald udelukkende initiativtagergruppens repræsentant, som har dataansvaret for indsamlingen og viderebehandlingen af dine oplysninger (indtil de overføres til medlemsstaterne med henblik på kontrol). Denne dataansvarlige har derefter på tidspunktet for indsamlingen af dine oplysninger ansvaret for at meddele dig den relevante databeskyttelseserklæring, som mindst skal omfatte de væsentlige elementer i den standarddatabeskyttelseserklæring, som findes i bilag III til forordningen om det europæiske borgerinitiativ. Hvis den efterfølgende overførsel af indsamlede støttetilkendegivelser til medlemsstaterne med henblik på kontrol foretages af Kommissionen ved hjælp af dens dokumentudvekslingstjeneste, idet dataansvaret deles med repræsentanten, vil Kommissionen ikke have adgang til dine oplysninger og vil ikke være i stand til at give dig en supplerende databeskyttelseserklæring. Denne databeskyttelseserklæring indeholder kun relevante oplysninger om de frister for opbevaring af oplysninger, der gælder i sådanne tilfælde.

 

2.     Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger, der er omhandlet i denne databeskyttelseserklæring, er at gennemføre forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ og dermed gøre det muligt for EU-borgerne at udøve den ret, der er fastsat i artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union til at henvende sig direkte til Kommissionen med en anmodning om, at den fremsætter et forslag til en EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne.

Behandlingen af dine personoplysninger kan i det væsentlige tage form af følgende:

·       indsamling af din støttetilkendegivelse ved brug af onlineformularen eller eID og efterfølgende opbevaring heraf i det centrale onlineindsamlingssystem

·       fremsendelse af din støttetilkendegivelse til medlemslandene med henblik på kontrol

·        kontrol og attestering af din støttetilkendegivelse ved den medlemsstat, hvori du er statsborger (denne behandling foretages under den kompetente nationale myndigheds dataansvar).

Der kan derfor skelnes mellem følgende mere specifikke formål:

·       at give dig mulighed for at støtte europæiske borgerinitiativer online

·       at garantere en sikker overførsel af din støttetilkendegivelse til den kompetente medlemsstat med henblik på kontrol

·       at gøre det muligt for denne medlemsstats myndigheder (dataansvarlige for så vidt angår denne behandling) at kontrollere din støttetilkendegivelse, således at Kommissionen kan bekræfte gyldigheden af det europæiske borgerinitiativ, du har støttet, når det forelægges til behandling.

Dine oplysninger vil desuden kunne behandles i forbindelse med støtteoperationer som f.eks. behandling af anmodninger fra registrerede, stikprøvekontrol af teknisk kvalitet, nødvendige operationer med henblik på vedligeholdelse af IT-systemet og enhver operation, der måtte være foreskrevet ved lov.

De behandlede personoplysninger kan genanvendes ved retsforhandlinger ved EU's domstole, de nationale domstole, Den Europæiske Ombudsmand eller Den Europæiske Revisionsret.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

 

3.     På hvilket juridisk grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine oplysninger som en del af en støttetilkendegivelse for at give dig mulighed for at udtrykke din støtte til et europæisk borgerinitiativ. Behandlingen af dine oplysninger har til formål at fremme et konkret initiativ med henblik på i sidste ende at henlede EU-institutionernes opmærksomhed på de spørgsmål, der kommer til udtryk heri. Mens det europæiske borgerinitiativ således styrker demokratiet i Unionen, tjener behandlingen samfundets interesse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725 (og artikel 6, stk. 1, litra e), i den generelle forordning om databeskyttelse).

Artikel 10 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ indeholder desuden en retlig forpligtelse for Kommissionen til at oprette og drive et centralt onlineindsamlingssystem for at muliggøre onlineindsamling af støttetilkendegivelser, og artikel 12, stk. 3, indeholder en forpligtelse for Kommissionen til at fremsende de støttetilkendegivelser, der indsamles via det centrale onlineindsamlingssystem, til medlemsstaterne med henblik på kontrol, hvis det krævede antal støttetilkendegivelser er nået (se også artikel 12, stk. 2). Ved at muliggøre den behandling, der foretages via det centrale onlineindsamlingssystem (herunder overførslen), opfylder Kommissionen således en retlig forpligtelse, og behandlingen er derfor også lovlig på grundlag af artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/1725 (og artikel 6, stk. 1, litra c), i den generelle forordning om databeskyttelse).

De oplysninger, du giver som en del af en støttetilkendegivelse, kan ikke som sådan betegnes som følsomme oplysninger, hvis behandling i princippet er forbudt i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 (og artikel 9, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse). Sammenkoblingen mellem dine personoplysninger og det støttede initiativ kan imidlertid give information om dig med hensyn til helbred, politisk, filosofisk eller religiøs overbevisning eller tro, politisk tilhørsforhold, sexliv eller seksuel orientering, race eller etnisk oprindelse eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, afhængigt af emneområdet for hvert initiativ. Hvor følsomme dine personoplysninger er, kan således afhænge af, hvor følsomt emnet for det pågældende initiativ er.

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra g), i forordning (EU) 2018/1725 (og artikel 9, stk. 2, litra g), i den generelle forordning om databeskyttelse) er behandlingen af dine oplysninger stadig tilladt af følgende årsag, selv om dine oplysninger kan betegnes som en særlig kategori af oplysninger: "behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser".

I denne forbindelse præciseres det i betragtning 12 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ, at: "Selv om personoplysninger, der behandles i medfør af denne forordning, kan omfatte følsomme oplysninger, er det på baggrund af det europæiske borgerinitiativs karakter af deltagelsesdemokratisk instrument rimeligt at stille krav om personoplysninger i forbindelse med støtte til et initiativ og at behandle sådanne oplysninger, for så vidt som det er nødvendigt med henblik på kontrol af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med national ret og praksis".

 

4.      Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Med henblik på registrering af din støtte til et borgerinitiativ indsamler vi forskellige mulige datasæt afhængigt af, hvilken form for støtte du har valgt, og din nationalitet.

Ø  Hvis du udfylder støttetilkendegivelsesformularen online, indsamles et af de to mulige datasæt som defineret i bilag III til forordningen om det europæiske borgerinitiativ:

 

Sæt A:

•                 nationalitet

•                 fulde fornavne

•                 efternavne

•                 bopæl (gade, nr., postnr., by, land)

•                 fødselsdato

 

Sæt B:

•                 nationalitet

•                 fulde fornavne

•                 efternavne

•                 personligt ID-nummer/personligt ID-dokumentnummer

•                 type personligt ID-nummer eller ID-dokument.

 

I henhold til artikel 9, stk. 4, i forordningen om det europæiske borgerinitiativ kan medlemsstaterne vælge, om de ønsker at anvende datasæt A eller B. Den 1. januar 2020 (tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordningen om det europæiske borgerinitiativ) havde 9 medlemsstater (DE, DK, EL, FI, FR, IE, LU, NL, SK) valgt sæt A, mens 18 medlemsstater (AT, BG, BE, CZ, CY, ES, ET, HR, HU, IT, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SE og SL) havde valgt sæt B. 

Medlemsstaterne kan ændre dette valg i fremtiden, uden at det afspejles i denne databeskyttelseserklæring.

Ø  Hvis du støtter et europæisk borgerinitiativ ved at anvende dit eID, importeres dine personoplysninger fra det nationale eID-system efter din autentificering. De pågældende oplysninger er defineret i eIDAS-forordningen (forordning (EU) nr. 910/2014) som følger:

•                 nuværende efternavn(e)

•                 nuværende fornavn(e)

•                 fødselsdato

•                 entydig identifikator.

Derudover indsamles i sådanne tilfælde oplysninger om nationalitet baseret på dit valg af det relevante nationale eID-system, hvor du autentificerer dig selv.

For at muliggøre en effektiv behandling indsamler vi desuden nogle (meta)data vedrørende elektronisk overførsel/indgivelse af støttetilkendegivelser, navnlig din IP-adresse, forbindelsesdata, tidspunktet for din elektroniske indlæsning af formularen i det centrale onlineindsamlingssystem og den entydige identifikator for støttetilkendegivelsen, som genereres automatisk for hver støttetilkendegivelse, som indgives.

 

5.     Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Standardopbevaringsperioden er 21 måneder fra begyndelsen af indsamlingsperioden.

Standardopbevaringsperioden forkortes i følgende tilfælde:

•   den udløber en måned efter, at initiativet er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ, og

•   den udløber en måned efter tilbagetrækningen, hvis initiativet trækkes tilbage efter indsamlingsperiodens begyndelse, jf. artikel 7 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ.

Standardopbevaringsperioden forlænges, hvis det er nødvendigt af hensyn til retlige eller administrative procedurer vedrørende det pågældende initiativ. Oplysningerne destrueres i så fald senest en måned efter, at de nævnte procedurer er afsluttet med en endelig afgørelse.

De ovenfor beskrevne opbevaringsperioder for oplysninger gælder også:

-        opbevaring i Kommissionens dokumentudvekslingstjeneste af støttetilkendegivelser, der er indsamlet på papir eller online ved hjælp af individuelle onlineindsamlingssystemer, og som initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ har uploadet, således at de kan overføres til medlemsstaterne med henblik på kontrol, og

-        medlemsstaterne, hvis de kontrollerer de indsamlede støttetilkendegivelser.

 

6.     Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger opbevares i elektronisk format på Kommissionens servere. Al databehandling foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende disse i forhold til formålet med denne databehandling.

 

7.     Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregiver vi dem til?

Kun ansatte i Kommissionen, der er godkendt specifikt på grundlag af "need to know"-princippet, har adgang til dine oplysninger, når de opbevares i det centrale onlineindsamlingssystem. Sådanne ansatte er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Hvis det krævede antal støttetilkendegivelser er blevet indsamlet i forbindelse med det pågældende initiativ, sender Kommissionen (på initiativtagernes anmodning) dem til de kompetente myndigheder i de ansvarlige medlemsstater med henblik på kontrol og attestering i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2 og 3, i forordningen om det europæiske borgerinitiativ.

 

8.     Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

De har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725 (og kapitel III i den generelle forordning om databeskyttelse), navnlig retten til indsigt i dine personoplysninger og til at berigtige dem, hvis dine personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige. Du har i visse tilfælde ret til at slette dine personoplysninger, begrænse behandlingen af dine personoplysninger og gøre indsigelse mod behandlingen heraf. 

For så vidt angår retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, skal udøvelsen af denne ret bygge på grunde, der vedrører din specifikke situation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte en af de fælles dataansvarlige eller (navnlig i tilfælde af konflikt) databeskyttelsesrådgiveren eller -rådgiverne. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan se kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsoperationer, bedes du i din henvendelse angive det referencenummer, som er anført i punkt 10 nedenfor.

Anmodninger om adgang til personoplysninger vil blive behandlet inden for 1 måned efter modtagelsen af anmodningen. Enhver anden anmodning, der falder ind under artikel 18-25 i forordning (EU) 2018/1725 (og kapitel III i den generelle forordning om databeskyttelse), vil blive behandlet inden for 15 arbejdsdage. Perioden kan forlænges med to måneder, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen til anmodningernes kompleksitet og antal.

 

9.     Kontaktoplysninger

-      Dataansvarlige

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 og den generelle forordning om databeskyttelse, hvis du har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til en af de fælles dataansvarlige.

Ø  For så vidt angår Kommissionen bedes du bruge følgende kontaktoplysninger for den udøvende dataansvarlige:

Europa-Kommissionen

Generalsekretariatet

Direktorat A "Strategi, bedre regulering og corporate governance"

Kontor A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram"

1049 Bruxelles, BELGIEN

Tlf. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Ø  Med hensyn til repræsentanten for initiativtagergruppen eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som denne gruppe har oprettet, findes deres kontaktoplysninger i initiativets onlineregister samt i det centrale onlineindsamlingssystem på de websider, der specifikt omhandler det pågældende initiativ.  Se:  https://europa.eu/citizens-initiative/home_da.

Hvis dine oplysninger i en støttetilkendegivelse er blevet forelagt de kompetente myndigheder i den ansvarlige medlemsstat til kontrol og attestering, bliver disse myndigheder dataansvarlige hvad angår den behandling, de foretager. Du kan henvende dig til dem med dine bemærkninger, spørgsmål eller anmodninger vedrørende behandlingen af dine oplysninger ved hjælp af de kontaktoplysninger, som findes på:  https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_da.

 

-      Databeskyttelsesrådgivere 

Ø  Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Ø  Initiativtagergruppens databeskyttelsesrådgiver (hvis en sådan findes):

Hvis initiativtagergruppen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, kan du også kontakte vedkommende ved hjælp af de kontaktoplysninger, som findes i initiativets onlineregister samt i det centrale onlineindsamlingssystem, på de websider, der specifikt omhandler det pågældende initiativ.  Se:  https://europa.eu/citizens-initiative/home_da.

 

-      Databeskyttelsesmyndigheder

Ø  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu) hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Ø  Nationale databeskyttelsesmyndigheder

Du har også ret til at indgive en klage til en kompetent national databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt. Kontaktoplysningerne for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_da.

 

10. Yderligere oplysninger

I bilag III til forordningen om det europæiske borgerinitiativ fastsættes de centrale elementer i databeskyttelseserklæringen for støttetilkendegivelser, der indsamles online via det centrale onlineindsamlingssystem, som følger:

"I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) vil dine personoplysninger, som er oplyst på denne formular, udelukkende blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til rådighed for de kompetente nationale myndigheder med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode Europa-Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen for initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, om adgang til, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger og om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Dine oplysninger vil blive opbevaret af Europa-Kommissionen i en periode på højst en måned efter indgivelsen af initiativet til Europa-Kommissionen eller 21 måneder efter begyndelsen af indsamlingsperioden, alt efter hvad der indtræffer først. De kan opbevares ud over disse frister i tilfælde af administrative eller retlige procedurer i højst en måned efter datoen for disse procedurers afslutning. Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt. Europa-Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen for initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som den har oprettet, er fælles dataansvarlige i den i forordning (EU) 2018/1725 og den generelle forordning om databeskyttelse fastsatte betydning og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular. Kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren for initiativtagergruppen er i givet fald tilgængelige på webadressen for dette initiativ i Europa-Kommissionens register som anført i punkt 4 i denne formular. Kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren for Europa-Kommissionen, for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection".

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver offentliggør et register over alle Kommissionens behandlinger af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til rådgiveren. Du kan få adgang til dette register via følgende link: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_da.

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i databeskyttelsesrådgiverens offentlige register under følgende referencenummer: DPR-EC-03486.


[1] Endnu ikke offentliggjort.