Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Ochrana súkromia týkajúca sa e-mailových adries signatárov získaných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení

Operácia spracovania: Spracúvanie e-mailových adries signatárov získaných prostredníctvom centrálneho online systému Komisie na zber vyhlásení.

Prevádzkovateľ: Spoločné prevádzkovanie vykonáva Európska komisia (operatívny prevádzkovateľ, oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program) a zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo, ak je to relevantné, právny subjekt, ktorý táto skupina vytvorila.

Referenčná značka: DPR-EC-03486.2

1. Úvod

Európska iniciatíva občanov (ďalej len „EIO“) je nástroj participatívnej demokracie, ktorý občanom umožňuje navrhovať konkrétne právne zmeny vo všetkých oblastiach, v ktorých má Európska komisia (ďalej len „Komisia“) právomoc navrhovať právne predpisy. Právny rámec uplatniteľný na tento nástroj je stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (ďalej len „nariadenie o EIO“).

Na predloženie platnej európskej iniciatívy občanov Komisii musí príslušná skupina organizátorov vyzbierať najmenej jeden milión vyhlásení o podpore od občanov EÚ a dosiahnuť stanovené prahové hodnoty aspoň v siedmich štátoch. Keď svojím podpisom podporíte európsku iniciatívu občanov, môžete sa rozhodnúť poskytnúť aj svoju e-mailovú adresu, ak chcete od Komisie a od skupiny organizátorov dostávať informácie o vývoji príslušnej iniciatívy.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka spracúvania vašej e-mailovej adresy poskytnutej vo vyššie uvedenom kontexte prostredníctvom centrálneho online systému Komisie na zber vyhlásení, ktorý zaviedla a spravuje Komisia.

Vašu e-mailovú adresu spracúva spoločný prevádzkovateľ pozostávajúci z Komisie a zo zástupcu skupiny organizátorov konkrétnej iniciatívy alebo, ak je to relevantné, z právneho subjektu, ktorý takáto skupina vytvorila (ďalej aj „organizátori iniciatívy“). Príslušné zodpovednosti a povinnosti Komisie a organizátorov sú transparentne definované v zmluve o spoločnom prevádzkovaní. Základné prvky tejto zmluvy o spoločnom prevádzkovaní sú verejne dostupné na:

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_sk

Komisia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Organizátori iniciatívy musia takisto dodržiavať pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušných prevádzkovateľov, u ktorých si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby (zodpovedných osôb) a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2. Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

Hlavný cieľ spracúvania osobných údajov podľa nariadenia o EIO je implementovať nariadenie (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov a umožniť tak občanom EÚ uplatniť si právo udelené v článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého sa môžu obrátiť priamo na Komisiu a vyzvať ju, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely uplatňovania zmlúv.

V tejto súvislosti sa vaša e-mailová adresa získava, aby vás mohla Komisia a organizátori iniciatívy informovať o vývoji danej iniciatívy na základe vášho výslovného súhlasu.

Ďalej sa vaše údaje môžu spracúvať v súvislosti s podporným operáciami spracovania, ako sú vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, kontroly technickej kvality vzoriek, operácie nutné z hľadiska údržby IT systému a akékoľvek operácie stanovené zákonom.

Spracúvané osobné údaje sa môžu opätovne použiť na účely konaní pred súdmi EÚ, vnútroštátnymi súdmi, európskym ombudsmanom alebo Európskym dvorom audítorov.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, a teda ani na profilovanie.

3. Na akom právnom základe spracúvame vašu e-mailovú adresu?

Spracúvanie na tento účel sa výslovne uvádza v nariadení o EIO (článok 18 ods. 2). Ak chcete podporiť iniciatívu, nie ste povinný poskytnúť svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie e-mailovej adresy podlieha vášmu osobitnému a výslovnému súhlasu v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725 [a článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR].

Vaša e-mailová adresa ako taká sa nepovažuje za citlivý údaj, ktorého spracúvanie by sa zakazovalo v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (a v článku 9 ods. 1 GDPR). Prepojenie medzi vašimi údajmi a iniciatívou, ktorú podporíte, však môže v závislosti od predmetu príslušnej iniciatívy odhaliť informácie týkajúce sa vášho zdravia, politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia a viery, politickej príslušnosti, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, rasového alebo etnického pôvodu alebo aj členstva v odborových organizáciách. Citlivosť vašich údajov môže teda prameniť z citlivosti témy príslušnej iniciatívy.

Podľa článku 10 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725 [a článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR] sa povoľuje spracúvanie vašich údajov aj v prípade, že patria do osobitnej kategórie údajov, a to z nasledujúceho dôvodu: „dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov…“.

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Získavame vašu e-mailovú adresu, aby sme vás informovali o vývoji príslušnej iniciatívy, pričom tento proces podlieha vášmu výslovnému súhlasu.

Na efektívne spracúvanie uvedených údajov ďalej získavame niektoré (meta)dáta týkajúce sa elektronického prenosu/predloženia e-mailovej adresy, hlavne jazyk prehliadača, vašu IP adresu, čas elektronického vstupu a jedinečný identifikátor, ktorý sa automaticky vygeneruje pri podaní vášho vyhlásenia o podpore.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Štandardné obdobie uchovávania je 12 mesiacov po skončení obdobia získavania alebo od predloženia iniciatívy Komisii, ak predloženie nastane neskôr.

Toto štandardné obdobie uchovávania sa predĺži, keď Komisia uvedie v oznámení opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v súvislosti príslušnou európskou iniciatívou občanov podľa článku 15 ods. 2 nariadenia o EIO. V takom prípade sa údaje zničia najneskôr tri roky po vydaní uvedeného oznámenia.

Tým nie je dotknuté vaše právo kedykoľvek zrušiť odber noviniek, v dôsledku čoho sa vaša e-mailová adresa v určenom čase vymaže.

Odhlásiť sa môžete tak, že pošlete e-mail na adresu SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje sú v elektronickom formáte uložené na serveroch Komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Na ochranu vašich osobných údajov prijala Komisia rad technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Keď sú vaše údaje uložené v centrálnom online systéme Komisie na zber vyhlásení, majú k nim prístup len zamestnanci Komisie, ktorí majú výslovné povolenie podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti.

Organizátori iniciatívy môžu používať vašu e-mailovú adresu, aby vám a ostatným signatárom posielali správy pomocou špecializovanej funkcie centrálneho online systému Komisie na zber vyhlásení, ale nemajú prístup k vašim osobným údajom.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Svoj súhlas so spracovaním vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek odvolať tak, že to oznámite ktorémukoľvek spoločnému prevádzkovateľovi údajov. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

V zmysle kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 (a kapitoly III GDPR) máte ako dotknutá osoba osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné. V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietanie proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na ktoréhokoľvek spoločného prevádzkovateľa alebo (najmä v prípade sporu) na zodpovednú osobu. V prípade potreby môžete osloviť aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

V prípade, že si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo svojej žiadosti ich opíšte [t. j. uveďte ich referenčnú(-é) značku(-y), ako je uvedená v bode 10].

Každá žiadosť o prístup k osobným údajom sa vybaví do jedného mesiaca od prijatia takejto žiadosti. Akákoľvek iná žiadosť podliehajúca článkom 18 – 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (a kapitole III GDPR) sa vyrieši do 15 pracovných dní. Daná lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

9. Kontaktné údaje

- Prevádzkovatelia

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 a GDPR alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať niektorého spoločného prevádzkovateľa.

Ø Ak chcete kontaktovať Komisiu, obráťte sa na operatívneho prevádzkovateľa prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Európska komisia

Generálny sekretariát

Riaditeľstvo A Stratégia, lepšia právna regulácia a správa a riadenie spoločnosti

Oddelenie A.1 Politické priority a pracovný program

B – 1049 Brusel

Tel. +32 22992165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Ø Ak chcete kontaktovať zástupcu skupiny organizátorov alebo, v relevantných prípadoch, právny subjekt, ktorý táto skupina vytvorila, kontaktné údaje nájdete v online registri EIO, ako aj v centrálnom online systéme Komisie na zber vyhlásení na webových stránkach špeciálne venovaných príslušnej iniciatíve. Pozri: https://europa.eu/citizens-initiative/homle_sk.

- Zodpovedné osoby

Ø Zodpovedná osoba Komisie

So záležitosťami súvisiacimi so spracúvaním vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)

Ø zodpovedná osoba skupiny organizátorov (ak existuje)

Ak skupina organizátorov určila zodpovednú osobu, môžete ju kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v online registri EIO, ako aj v centrálnom online systéme Komisie na zber vyhlásení na stránkach špeciálne venovaných príslušnej iniciatíve. Pozri: https://europa.eu/citizens-initiative/home_sk.

- Orgány pre ochranu osobných údajov

Ø Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom údajov došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

Ø Vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že vaše údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete takisto podať sťažnosť príslušným vnútroštátnym orgánom pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia práva. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov sú k dispozícii tu: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_sk.

10. Kde nájdete ďalšie informácie

Zodpovedná osoba Európskej komisie zverejní register všetkých operácií spracovania osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru získate na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sk.

Toto konkrétne spracovanie bolo zahrnuté vo verejnom registri zodpovednej osoby s touto referenčnou značkou: DPR-EC-03486.2

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?